Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 4 maart 2015

Gepubliceerd: 5 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0083116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=db1386b8-0ed2-4d35-a941-70f0675eeb52&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%204%20maart%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26991, 30991, 33979, 27858, 28625, 28973, 33037, 33037, 33037, 28286, 28286, 28807, 32224, 21109, 33910, 21501, 33529, 33952, 33529, 33529, 21501, 21501, 32637, 26485, 29697, 21501, 33529, 33529, 30196, 34058

Inhoud


Verzoek van het lid De Liefde een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op de motie "Regels wieden" (Kamerstuk 34 000, XIII, nr. 60)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 4 maart 2015. Verzoek van het lid De Liefde een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op de motie "Regels wieden" (Kamerstuk 34 000, XIII, nr. 60) - 2015Z03820

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De bewindspersonen van Economische Zaken verzoeken een stand van zakenbrief over de uitvoering van de motie van het lid Lodders (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 60) over het experiment "Regels wieden" aan de Kamer te sturen.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Heerema (VVD) om n.a.v. berichten van omroep Brabant over Oost-Europees georganiseerde misdaad met betrekking tot puppyhandel een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen. Mede namens het lid Van Dekken (PvdA) tevens het verzoek na ontvangst van deze reactie een algemeen overleg over legaal en gezond fokbeleid te organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 3 maart 2015. Verzoek van het lid Heerema (VVD) om n.a.v. berichten van omroep Brabant over Oost-Europees georganiseerde misdaad met betrekking tot puppyhandel een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen. Mede namens het lid Van Dekken (PvdA) tevens het verzoek na ontvangst van deze reactie een algemeen overleg over legaal en gezond fokbeleid te organiseren. - 2015Z03757

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om naar aanleiding van berichten van omroep Brabant over Oost-Europees georganiseerde misdaad met betrekking tot puppyhandel een brief aan de Kamer te sturen waarin wordt ingegaan op de mate van dit problemen en de maatregelen schetst die de staatssecretaris gaat ondernemen om deze praktijken een halt toe te roepen en wanneer deze maatregelen een effect sorteren.
Besluit: Er zal een algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid worden gepland, dat zal plaatsvinden na ommekomst van de verzochte brief van de staatssecretaris en de beantwoording van de eerder gestelde schriftelijk vragen over dit onderwerp van de leden Van Dekken en Leenders (2015Z03277) en de leden Thieme en Ouwehand (2015Z03394).15

Verzoek van het lid Thieme tot inplannen van het bespreken van de initiatiefnota ‘Sluiting van de Jacht’, kamerstuk 33872.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 23 februari 2015. Verzoek van het lid Thieme tot inplannen van het bespreken van de initiatiefnota ‘Sluiting van de Jacht’, kamerstuk 33872. - 2015Z03082

Besluit: Het verzoek zal niet worden gehonoreerd. De initiatiefnota zal parallel aan de behandeling van de Wet natuurbescherming (TK 33348) worden behandeld.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht om het onderzoek naar de regeldruk en de kabinetsreactie hierop spoedig naar de Kamer te zenden en aan te geven wanneer deze stukken naar verwachting aan de Kamer worden aangeboden. Een inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld nadat deze stukken zijn ontvangen. De commissie streeft ernaar de Wet natuurbescherming voor het zomerreces te behandelen. Indien de voornoemde stukken niet tijdig aan de Kamer kunnen worden aangeboden, zal worden bekeken wanneer het notaoverleg kan plaatsvinden.

Verzoek van het lid Smaling, mede namens SGP, CU en D66 de staatssecretaris van EZ te vragen om een reactie op een brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en hierin tevens op te nemen het tijdspad, het proces en de wijze waarop belanghebbenden al dan niet betrokken zijn bij de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 20 februari 2015. Verzoek van het lid Smaling, mede namens SGP, CU en D66 om de staatssecretaris van EZ te vragen een reactie te vragen op een brief van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en hierin tevens op te nemen het tijdspad, het proces en de wijze waarop belanghebbenden al dan niet betrokken zijn bij de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid - 2015Z02961

Besluit: In een emailprocedure op 23 februari 2015 is besloten het verzoek niet te honoreren.14

Wetgevingsrapport over de wetsvoorstellen 1) Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244) Kamerstuk 34 141(R2047) en 2) Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) Kamerstuk 34 142

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 17 februari 2015. Wetgevingsrapport over de wetsvoorstellen 1) Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244) Kamerstuk 34 141(R2047) en 2) Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) Kamerstuk 34 142 - 2015Z02778

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbrengen voor de verslagen over de wetsvoorstellen op 5 maart 2015.

Verslag rapporteur plant- en diergezondheidspakket

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, B.C. de Liefde (VVD) - 26 februari 2015. Verslag rapporteur plant- en diergezondheidspakket - 2015Z03382

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken verzoeken om de Kamer in aparte kwartaalrapportages te informeren over de voorstellen inzake het plant- en diergezondheidspakket waarover (nog) geen akkoord is bereikt tussen Europees Parlement en Raad.
Besluit: Het rapporteurschap van het lid De Liefde formeel beëindigen.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 maart 2015 van 16.00 tot 18.30 uur.

Aanbieding Rapportage inspecties NVWA bij visverwerkende bedrijven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 februari 2015. Aanbieding Rapportage inspecties NVWA bij visverwerkende bedrijven - 26991-462

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 25 maart 2015 van 11.00 tot 14.00 uur.13

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de focus van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 18 Natuur en regio

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 26 februari 2015. BOR-notitie Beleidsdoorlichting art. 18 Natuur en regio - 2015Z03372

Besluit: Ter informatie.Visserij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 februari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de focus van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 18 Natuur en regio - 30991-19

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken verzoeken om aan te geven wanneer de Kamer het plan van aanpak voor de beleidsdoorlichting art. 18 Natuur en regio kan verwachten conform haar eerdere toezegging en de motie-Harbers c.s. (Kamerstuk 34000, nr. 36) en daarbij in te gaan op de specifieke vragen voorgesteld in de onderstaande BOR-notitie. De staatssecretaris van Economische Zaken wordt tevens verzocht in haar reactie aan te geven hoe zij om zal gaan met de 20% besparingsvariant die volgens de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE artikel 3, lid 2 onderdeel g) in de in 2015 ontvangen beleidsdoorlichting moet worden opgenomen.

Uitstel toezending AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 februari 2015. Uitstel toezending AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-71

Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht, ten behoeve van de volgende procedurevergadering, de Kamer te informeren wanneer de AMvB en de eerder verzochte brief precies naar de Kamer wordt gestuurd.Natuur
Gerelateerde kamerstukken: 33979-71

Reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 februari 2015. Reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland - 27858-298

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 9 maart 2015 te 12.00 uur.

Uitstel reactie op de petitie van de Werkgroep “Stop het Zwanendriften”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 februari 2015. Uitstel reactie op de petitie van de Werkgroep “Stop het Zwanendriften” - 2015Z03429

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.12

Impact en omzet Multifunctionele landbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 februari 2015. Impact en omzet Multifunctionele landbouw - 2015Z03379

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 maart 2015 van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Vereenvoudigingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 februari 2015. Vereenvoudigingsvoorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - 28625-221

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 maart 2015 van 16.00 tot 18.30 uur.

Beantwoording vraag over overgang teeltverordeningen van Productschap Akkerbouw naar het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 februari 2015. Beantwoording vraag over overgang teeltverordeningen van Productschap Akkerbouw naar het Ministerie van Economische Zaken - 2015Z03164

Besluit: Agenderen voor het in april te plannen algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht met de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (3 uur).

Uitwerking van het amendement van de leden Harbers en Koolmees over de bekostiging van Groen onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 februari 2015. Uitwerking van het amendement van de leden Harbers en Koolmees over de bekostiging van Groen onderwijs - 34000-XIII-147

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).

Uitstel kabinetsreactie op het artikel over het Brabantse veehouderijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 februari 2015. Uitstel kabinetsreactie op het artikel over het Brabantse veehouderijbeleid - 28973-162

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.11

Antwoord op vragen, die zijn ingebracht tijdens het AO PAS op 4 februari 2015, over het ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 20 februari 2015. Antwoord op vragen, die zijn ingebracht tijdens het Algemeen Overleg Programma aanpak stikstof (PAS) op 4 februari 2015, over het ontwerpbesluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren - 33037-144

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg PAS op 16 april 2015 van 13.00-17.00 uur met de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Uitvoering motie van het lid Graus c.s. over extraheren van zeer schaarse fosfaten (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 72)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 februari 2015. Uitvoering motie van het lid Graus c.s. over extraheren van zeer schaarse fosfaten (Kamerstuk 34 000 XIII, nr. 72) - 33037-145

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Mestbeleid op 23 april 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

Gebruik van zwavelhoudende meststoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Gebruik van zwavelhoudende meststoffen - 33037-143

Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid met de staatssecretaris EZ en de staatssecretaris I&M zal worden gepland op donderdag 23 april 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer, ten behoeve van de volgende procedurevergadering, te informeren over wanneer de resultaten van de evaluatie van biovergisting, zoals genoemd in de brief van de staatssecretaris d.d. 10 juni 2014 (Kamerstuk 33 037, nr. 125) en conform haar toezegging tijdens het debat over het wetsvoorstel Wet verantwoorde groei melkveehouderij, naar de Kamer zullen worden gestuurd.

Projectplan 'Gezonde en Sociale hond in Nederland'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 februari 2015. Projectplan 'Gezonde en Sociale hond in Nederland' - 28286-782

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid (zie ook agendapunt 59).

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen - 28286-781

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 6 maart 2015 te 17.00 uur en de staatssecretaris van Economische Zaken verzoeken de beantwoording zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dinsdag 10 maart a.s. om 12.00 uur, aan de Kamer te sturen.
Besluit: Na ommekomst van de beantwoording van het nader schriftelijk overleg zal een VSO worden aangemeld met als eerste spreker het lid Heerema (VVD).

Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 februari 2015. Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten) - 34147

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 20 maart 2015 te 12.00 uur.

Opheffen ophokplicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 6 februari 2015. Opheffen ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee - 28807-185

Besluit: Agenderen voor het, na ontvangst van het evaluatierapport over de aanpak van de vogelgriep, te plannen algemeen overleg Vogelgriep.
Besluit: De staatssecretaris van Economische Zaken zal worden verzocht de Kamer te informeren over wanneer het evaluatierapport over de aanpak van de vogelgriep en de evaluatie van de dierenwelzijnscommissie betrokken bij de vogelgriepuitbraak naar de Kamer worden gestuurd.

Uitnodiging Redersvereniging voor de Zeevisserij voor werkbezoek aan pelagische visserijsector, aangeboden door PFA

Zaak: Brief derden - Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) te Zoetermeer - 19 februari 2015. Uitnodiging Redersvereniging voor de Zeevisserij voor werkbezoek aan pelagische visserijsector, aangeboden door PFA - 2015Z03017

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Landbouw/Dierhouderij

Voorstel van het lid Van Veen om een werkbezoek te brengen aan de World Expo in Milaan

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 12 februari 2015. Voorstel van het lid Van Veen om een werkbezoek te brengen aan de World Expo in Milaan. - 2015Z02573

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.LANDBOUW EN NATUUR 16.25 - 17.00Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 21 t/m 34 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)9

Toekomst- en onderzoeksagenda 2015: onderzoek naar een breed welvaartbegrip

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 11 februari 2015. Brief van het Presidium over de Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2015 - 32224-11

Besluit: Een werkgroep formeren met leden afkomstig uit de commissie EZ en relevante volgcommissies. De leden van de werkgroep zullen in beginsel ook deelnemen aan de vervolgens in te stellen tijdelijke commissie die het onderzoek zal uitvoeren.
Besluit: De werkgroep de opdracht geven om het onderzoeksvoorstel nader uit te werken, dat vervolgens ter goedkeuring aan de commissie EZ wordt voorgelegd.
Besluit: Schriftelijk inventariseren welke leden zich willen aanmelden voor deelname aan de te formeren werkgroep voor de nadere uitwerking van het onderzoeksvoorstel tot woensdag 11 maart 2015 om 14.00 uur.
Besluit: De ambtelijke staf vragen om ten behoeve van de eerste werkgroepvergadering een startnotitie op te stellen met mogelijkheden voor nadere precisering, afbakening en aanpak van het onderzoek.

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies inzake beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 februari 2015. Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621

Besluit: Beleidsdoorlichtingen voortaan behandelen conform de voorgestelde werkwijze van de commissie Rijksuitgaven (o.a. kort advies bij plan van aanpak beleidsdoorlichting door BOR; in beginsel altijd een vragenronde over beleidsdoorlichting inclusief ondersteuning daarbij door BOR).

Definitieve besluitvorming over de beide vertegenwoordigende leden namens de commissie EZ in de politieke voorbereidingsgroep t.b.v. de interparlementaire conferentie over Energiebeleid, inclusief circulaire economie, die de Kamer in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 organiseert.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Vastgesteld wordt dat namens de commissie EZ de leden Leegte en Van Veldhoven zullen plaatsnemen in de politieke voorbereidingsgroep voor het organiseren van een interparlementaire conferentie over energiebeleid, inclusief circulaire economie, die de Kamer in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 organiseert.
Besluit: De commissie EZ zal regelmatig worden gerapporteerd over de voortgang van de voorbereidingsgroep ten aanzien van de organisatie van de interparlementaire conferentie.

Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2014

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 januari 2015. Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2014 - 21109-218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Erkenningen op grond van de Regeling producenten-en brancheorganisaties

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2015. Erkenningen op grond van de Regeling producenten-en brancheorganisaties - 33910-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33910-23

Verzoek van het lid Smaling om de minister te verzoeken een kort verslag van de handelsmissie aan China inzake het toerisme deel aan de Kamer te doen toekomen, zodat dit kan worden geagendeerd kan worden voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 1 april 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 4 maart 2015. Verzoek van het lid Smaling om de minister te verzoeken een kort verslag van de handelsmissie aan China inzake het toerisme deel aan de Kamer te doen toekomen, zodat dit kan worden geagendeerd voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 1 april 2015. - 2015Z03818

Besluit: De minister van EZ wordt verzocht een kort verslag van de handelsmissie aan China inzake het toerisme deel aan de Kamer te doen toekomen voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 1 april 2015 van 10.00 tot 12.00 uur.
Besluit: Het verslag na ontvangst agenderen voor het algemeen overleg Gastvrijheidseconomie op 1 april 2015 van 10.00 tot 12.00 uur.7

Verzoek van het lid Leegte om TenneT toe te voegen aan blok 1 van het rondetafelgesprek over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 4 maart 2015. Verzoek van het lid Leegte om Tennet toe te voegen aan blok 1 van het rondetafelgesprek over de rol van de netbeheerders op 19 maart 2015. - 2015Z03817

Besluit: Een woordvoerder van TenneT zal worden toegevoegd aan het eerste blok, Netbeheerders, van het rondetafelgesprek.

Verzoek van de leden Smaling en Van Veldhoven om de heren Jan Rotmans en Jan-Willem van de Groep ontvangen in een bijzondere procedure.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 27 februari 2015. Verzoek van de leden Smaling en Van Veldhoven om de heren Jan Rotmans en Jan-Willem van de Groep ontvangen in een bijzondere procedure. - 2015Z03547

Besluit: Het verzoek om een bijzondere procedure met genodigden betreffende onderwerpen die direct of indirect van invloed zijn op het Energieakkoord van invloed zijn wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Mulder aan het BOR om een BOR-notitie voor te bereiden betreffende de markt en behoefte Europees en wereldwijd naar medische isotopen opgewekt uit een kernreactor en uit deeltjesversnellers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 26 februari 2015. Verzoek van het lid Mulder aan het BOR om een BOR-notitie voor te bereiden betreffende de markt en behoefte Europees en wereldwijd naar medische isotopen opgewekt uit een kernreactor en uit deeltjesversnellers - 2015Z03448

Besluit: Het BOR zal worden verzocht om voor de eerstvolgende procedurevergadering een opzet voor een BOR-notitie op te stellen waarbij tevens aandacht wordt besteedt aan de tijdlijn betreffende de besluitvorming rond de Pallas centrale.
Besluit: Het debat over de kernreactor in Petten zal worden aangehouden.

Verzoek van het lid Leegte om een bijzondere procedure te organiseren omtrent de thoriumenergie.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.W. Leegte (VVD) - 26 februari 2015. Verzoek van het lid Leegte om een bijzondere procedure te organiseren omtrent de thoriumenergie. - 2015Z03385

Besluit: Het verzoek tot het voeren van een bijzondere procedure omtrent de thoriumenergie wordt gehonoreerd.6

Verzoek van het lid Mulder om een kabinetsreactie te vragen op de publicatie van het rapport van de NAM en Shell over de kans op aardbevingen in Groningen en om het Staatstoezicht op de Mijnen te verzoeken een appreciatie te geven op dit rapport en deze appreciatie op te nemen in de kabinetsreactie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 25 februari 2015. Verzoek van het lid Mulder om een kabinetsreactie te vragen op de publicatie van het rapport van de NAM en Shell over de kans op aardbevingen in Groningen en om het Staatstoezicht op de Mijnen te verzoeken een appreciatie te geven op dit rapport en deze appreciatie op te nemen in de kabinetsreactie - 2015Z03229

Besluit: In een e-mailprocedure is op 25 februari 2015 besloten om de minister van EZ te verzoeken om een kabinetsreactie op de publicatie van het rapport van de NAM en Shell over de kans op aardbevingen in Groningen in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Geophysical Research: Solid Earth en tevens het Staatstoezicht op de Mijnen te verzoeken een appreciatie te geven op dit rapport en deze appreciatie op te nemen in de kabinetsreactie.Rondvraag Economie en Innovatie

Aanvulling geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 februari 2015. Aanvulling geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen - 21501-30-342

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het concurrentievermogen (2 en 3 maart 2015) op 25 februari 2015.

Verzoek van het lid Vos over een behandelvoorstel voor het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 18 februari 2015. Verzoek van het lid Jan Vos (PvdA) over een behandelvoorstel voor het rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. - 2015Z02844

Besluit: Middels een e-mailprocedure is op 23 februari 2015 besloten om:1. Zo spoedig mogelijk een openbare hoorzitting met de Onderzoeksraad voor Veiligheid organiseren;2. Een feitelijke vragenronde direct na ontvangst van de kabinetsreactie houden;3. Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijk vragen een plenair debat (reeds dertigledendebat aangevraagd door het lid Van Tongeren op 28 januari 2015).

Notitie staf commissie Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven over de Beleidsdoorlichting Energie

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 19 februari 2015. Notitie staf commissie Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven over de Beleidsdoorlichting Energie - 2015Z02865

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng Beleidsdoorlichting Energie (artikel 14) Kamerstuk 30991, nr 17 op 26 februari 2015.5

Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over Gaswinning Groningen - 33529-97

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen - 33952-30

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

Overheidsdienst Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2015. Overheidsdienst Groningen - 33529-98

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

Wijziging instemmingsbesluit in verband met 16,5 miljard m3

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2015. Wijziging instemmingsbesluit in verband met 16,5 miljard m3 - 33529-99

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over gaswinning in Groningen op 12 februari 2015.

Geannoteerde agenda Energieraad 5 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 februari 2015. Geannoteerde agenda Energieraad 5 maart 2015 - 21501-33-525

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Energieraad (formeel) op 25 februari 2015.

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 2 en 3 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 februari 2015. Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 2 en 3 maart 2015 - 21501-30-341

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Raad voor het Concurrentievermogen (formeel) op 25 februari 2015.

Voorstel programma rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 26 februari 2015. Voorstel programma rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning - 2015Z03383

Besluit: Er wordt ingestemd met de opzet van het rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjecties bij olie- en gaswinning op 23 april 2015 van 14.00 tot 17.00 uur en met de genodigden.Reeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Kennisbescherming bij TO2-instituten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 februari 2015. Kennisbescherming bij TO2-instituten - 32637-168

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.Overig Economie en Innovatie

Resultaten van de Transparantiebenchmark 2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 februari 2015. Aanbieding resultaten van de Transparantiebenchmark 2014 - 26485-199

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.

Actieplan Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 februari 2015. Actieplan Economische Structuurversterking Zuidwest-Nederland - 29697-19

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en innovatie op 10 maart 2015 van 18.30 tot 21.30 uur.3

Stand van zaken van de onderhandelingen inzake ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2015. Stand van zaken van de onderhandelingen inzake ontwerpverordening Europese interne markt voor telecommunicatie - 21501-33-524

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 maart 2015 van 13.00 tot 16.00 uur
Besluit: Het onderzoek naar 4G-mobiel internet in buitengebieden, waarvan de minister EZ heeft toegezegd dat het in de week van maandag 2 maart 2015 naar de Kamer zal worden gestuurd, agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 12 maart 2015 van 13.00 tot 16.00 uur

Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 februari 2015. Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) - 34143

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 maart te 12.00 uur.

Aanbieding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2015. Aanbieding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid betreffende 'Aardbevingsrisico's in Groningen' - 33529-123

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland.
Besluit: Na ontvangst van van de kabinetreactie op het rapport 'Aardbevingsrisico's in Groningen' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zal een rondetafelgesprek / hoorzitting worden georganiseerd met bestuurders en de NAM.Het volledige behandeltraject is nu als volgt:- Openbare hoorzitting met de Onderzoeksraad voor Veiligheid op donderdag 5 maart 2015;- feitelijke vragenronde (inbrengdatum vast te stellen na ontvangst kabinetsreactie);- rondetafelgesprek/hoorzitting met bestuurders en NAM (datum en programma vast te stellen na ontvangst kabinetsreactie);- plenair debatEconomie en Innovatie

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, om een reactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 februari 2015. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, om een reactie op OVV-rapport Aardbevingsrisico's in Groningen - 33529-124

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 februari 2015. Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2015 - 30196-296

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. De minister van EZ zal worden verzocht om voor de eerstvolgende procedurevergadering op 17 maart a.s. aan te geven wanneer de laatste uitwerking van het Energieakkoord naar de Kamer zal worden gestuurd, op basis waarvan beoordeeld zal worden of de datum van het verzamel algemeen overleg Energie op 9 april a.s. wijziging behoeft.

34058 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 18 februari 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34058-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34058-9

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 oktober 2014. Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) - 34058

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verzoek Gemeente Emmen, namens werknemers van Philips Lighting Emmen, tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om sluiting van Philips Lighting Emmen tegen te gaan d.d. 10 maart 2015.

Zaak: Brief derden - Gemeente Emmen te Emmen - 23 februari 2015. Verzoek Gemeente Emmen, namens werknemers van Philips Lighting Emmen, tot aanbieding petitie m.b.t. oproep om sluiting van Philips Lighting Emmen tegen te gaan d.d. 10 maart 2015 - 2015Z03209

Besluit: Petitieaanbieding organiseren. Petitie kan in ontvangst worden genomen op 10 maart 2015 van 13.30 tot 13.45 uur.

Verzoek Triarii BV, namens R&Dialogue, tot aanbieding bevindingen en aanbevelingen m.b.t. dialoog in de energietransitie

Zaak: Brief derden - Triarii BV te Den Haag - 16 februari 2015. Verzoek Triarii BV, namens R&Dialogue, tot aanbieding bevindingen en aanbevelingen m.b.t. dialoog in de energietransitie - 2015Z02889

Besluit: Petitieaanbieding organiseren. Petitie kan in ontvangst worden genomen op 7 april 2015 van 13.30 tot 13.45 uur.

Verzoek commissie REGI van Europees Parlement om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken tijdens bezoek delegatie aan High Tech Campus Eindhoven d.d. 19 maart 2015.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 10 februari 2015. Verzoek commissie REGI van Europees Parlement om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken tijdens bezoek delegatie aan High Tech Campus Eindhoven d.d. 19 maart 2015 - 2015Z02336

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.