Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 12 februari 2015

Gepubliceerd: 12 februari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A005366
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a4f8cce9-b39c-4185-9b77-83abda950180&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2012%20februari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 31288, 31289, 31289, 31568, 31497, 31524, 31524, 29546, 33495, 27923, 31293, 31293, 32300

Inhoud


Verzoek van het lid Klaver om een kort schriftelijk overleg te plannen over de brief van de staatssecretaris d.d. 12 februari 2015 inzake Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 12 februari 2015. Verzoek van het lid Klaver om een kort schriftelijk overleg te plannen over de brief van de staatssecretaris d.d. 12 februari 2015 inzake Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo - 2015Z02571

Besluit: Kort schriftelijk overleg plannen over de brief van de staatssecretaris d.d. 12 februari 2015 inzake Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo met inbrengdatum 13 februari 2015 om 11.00 uur de beantwoording op maandag 23 februari 2015 en met potlood een AO reserveren in de eerste week na het krokusreces.

Voorstellen representatie onderwijsveld

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 9 februari 2015. Voorstellen inzake 'representatie mede n.a.v. Onderwijsraadadvies en evaluatie commissie-activiteiten' - 2015Z02220

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, waarin een uitspraak wordt gedaan over de vier voorstellen.

Reactie op vragen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over oa de Emancipatiemonitor 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 februari 2015. Reactie op vragen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over o.a. de Emancipatiemonitor 2014 - 30420-212

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 5 maart a.s. inzake emancipatie.Rondvraag Overig

Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2015. Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs - 31288-416

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 24 februari a.s. te 10.00 uur.EuropaGeen agendapuntenEmancipatie

Informatie over de voorlopige schooluitvalcijfers over schooljaar 2013/2014 op landelijk niveau, per mbo-instelling en per RMC-regio

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 februari 2015. Informatie over de voorlopige schooluitvalcijfers over schooljaar 2013/2014 op landelijk niveau, per mbo-instelling en per RMC-regio - 2015Z02168

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Voortijdig schoolverlaten. De Kamer ontvangt begin maart de jaarlijkse vsv-brief met een analyse van de resultaten.

Reactie van de Algemene Rekenkamer om een verzoekonderzoek in te dienen ter bepaling van een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer van outcome ten opzichte van lerarenintensiveringen

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 6 februari 2015. Reactie van de Algemene Rekenkamer om een onderzoekverzoek in te dienen ter bepaling van een ex ante kader ter beoordeling en controle door de Kamer van outcome ten opzichte van lerarenintensiveringen - 34000-VIII-83

Besluit: Een begeleidingscommissie 'Verzoekonderzoek Outcome lerarenintensiveringen' wordt ingesteld; leden: Duisenberg, Ypma, Rog en Van Dijk/Siderius. De staf van BOR zal de commissie begeleiden.

Verslag van schriftelijk overleg over voorhangbesluit van 2 december 2014 in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen - 31289-215

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 december 2014. Aanbieding besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen - 31289-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 februari 2015. Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland - 34144

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 4 maart 2015 om 10.00 uur

Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014 - 31568-147

Besluit: De fracties VVD en D66 kiezen voor voortouw OCW/volgcommissie KR en de fracties PvdA en SP kiezen voor voortouw KR/volgcommissie OCW. Aangehouden tot de volgende procedurevergadering zodat ook andere fracties zich kunnen uitspreken.
Noot: Eerder aangehouden tijdens de procedurevergadering OCW van 22 januari en 5

Aanbieding en beleidsreactie advies Onderwijsraad ‘Verhouding zorgplicht en toelatingsbeleid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Aanbieding en beleidsreactie advies Onderwijsraad ‘Verhouding zorgplicht en toelatingsbeleid’ - 31497-147

Besluit: Betrekken bij Initiatiefwetsvoorstel Ypma c.s.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergaderingen van 22 januari en 5 februari 2015.

Aanbieding ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 februari 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl - 31524-235

Besluit: VSO heeft heden reeds plaatsgevonden.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Aanbieding ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl - 31524-233

Besluit: VSO heeft heden reeds plaatsgevonden.

Informatie over instellingscollegegeld

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 februari 2015. Informatie over instellingscollegegeld - 2015Z01941

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (in de beantwoording schriftelijke vragen Mohandis is aangekondigd dat de Kamer vóór 1 maart wordt geïnformeerd).
Noot: De bevindingen uit het te houden onderzoek zal de minister betrekken bij haar beleidsreactie op de derde rapportage van de monitor beleidsmaatregelen die eind van dit jaar zal verschijnen.

Technische mutatie jaarafsluiting 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 februari 2015. Technische mutatie jaarafsluiting 2014 - 34000-VIII-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 februari 2015. Toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen - 29546-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 10 maart a.s. te 10.00 uur
Noot: De staatssecretaris streeft ernaar voor de zomer een AMvB in een voorhangprocedure aan de Kamer te overleggen.2

Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 februari 2015. Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) - 33495-61

Besluit: Betrokken bij het AO van 5 februari jl. inzake uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum (voortouw BZK).
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D02077.
Gerelateerde kamerstukken: 33495-61

Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 februari 2015. Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs" - 27923-199

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 maart a.s. te 10.00 uur.
Noot: Het betreft hier eveneens de uitvoering van de motie van de leden Van Dijk en Ypma inzake terugdringing flexibele contracten en payrolling in het onderwijs (Kamerstuk 34000-VIII, nr. 23)

Samenstelling van het platform #Onderwijs2032

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 februari 2015. Samenstelling van het platform #Onderwijs2032 - 31293-240

Besluit: Betrokken bij het VAO toekomstgericht funderend onderwijs van 3 februari jl.
Gerelateerde kamerstukken: 31293-24

Groepsgrootte in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 februari 2015. Groepsgrootte in het basisonderwijs - 31293-241

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 9 maart a.s. te 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31293-24

Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 februari 2015. Tweede evaluatie Wet op de vaste boekenprijs - 32300-6

Besluit: Algemeen overleg Boeken plannen.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapunten