Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 februari 2015

Gepubliceerd: 11 februari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A005296
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8029b733-68e1-4552-851c-d2fae6089f25&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2010%20februari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34127, 34117, 28719, 33931, 26448, 25883, 32824, 29689, 30982, 34008, 34108, 34108

Inhoud


Verzoek om kabinetsreactie op artikel 'Opnieuw misstanden in de bouw'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 5 februari 2015. Verzoek om kabinetsreactie op artikel 'Opnieuw misstanden in de bouw' - 2015Z02028

Besluit: Het verzoek om een kabinetsreactie op het artikel 'Opnieuw misstanden met buitenlanders in bouw' is na een emailprocedure gehonoreerd, te ontvangen op 9 februari 2015 om 17.00 uur.

Verzoek uitstel algemeen overleg Kinderopvang op 5 februari 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 29 januari 2015. Verzoek uitstel algemeen overleg Kinderopvang op 5 februari 2015 - 2015Z01681

Besluit: Het verzoek is na een emailprocedure, wegens onvoldoende steun, niet gehonoreerd.

Verzoek om het algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte alsnog door te laten gaan op 12 maart 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 9 februari 2015. Verzoek om het algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte alsnog door te laten gaan op 12 maart 2015 - 2015Z02253

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.Ad-hoc besluitvorming

Reactie Ambassade van het Koninkrijk Marokko, namens Marokkaans Parlement, m.b.t. voornemen van Nederland om het verdrag inzake sociale zekerheid op te zeggen, aangeboden door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief derden - Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag - 12 december 2014. Reactie Ambassade van het Koninkrijk Marokko, namens Marokkaans Parlement, m.b.t. voornemen van Nederland om het verdrag inzake sociale zekerheid op te zeggen, aangeboden door Ministerie van Buitenlandse Zaken - 2015Z00158

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34052)
Noot: Nadere informatie van de Nederlandse ambassadeur in Marokko over een gesprek met een delegatie van het Marokkaanse parlement wordt afgewacht.

Voorstel UWV voor werkbezoek

Zaak: Brief derden - UWV te Amsterdam - 3 februari 2015. Voorstel UWV voor werkbezoek - 2015Z01966

Besluit: Er bestaat voldoende belangstelling voor een werkbezoek aan het UWV. Per email zal een datumvoorstel worden gedaan en zal geïnventariseerd worden of er naast de reeds genoemde onderwerpen nog andere onderwerpen zijn.
Noot: De reeds genoemde onderwerpen zijn:Fraudewet, in verband met de problemen van de laatste tijdVoortgang werkbedrijf + dienstverlening UWVWerk.nl

Verzoek om minister van SZW te rappelleren ten aanzien van toezending van fundamentele analyse en het bijbehorende stemadvies over de motie Heerma c.s. (34000-XV-21, verbod op partijen die de democratische rechtsorde omver willen werpen)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA)

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd, de minister wordt gerappelleerd.

Verzoek om hoorzitting na verschijnen van de "Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel" (mei 2015)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 28 januari 2015. Verzoek om hoorzitting na verschijnen van de "Hoofdlijnennota toekomst pensioenstelsel" (mei 2015) - 2015Z01362

Besluit: Het verzoek om een hoorzitting/rondetafelgespek te houden na het verschijnen van de hoofdlijnennota over de toekomst van het pensioenstelsel wordt gehonoreerd.
Noot: Het lid Ulenbelt (SP) zal het voorzitterschap van de voorbereidingscommissie op zich nemen.

Voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco; Parijs, 19 december 2014.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 januari 2015. Voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco; Parijs, 19 december 2014 - 34127-1

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Inbreng Interparlementaire conferentie SZW 22-23 februari 2015 te Riga

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 5 februari 2015. Inbreng Interparlementaire conferentie SZW 22-23 februari 2015 te Riga - 2015Z02052

Besluit: Instemmen met de geformuleerde inzet.

Toezichttoetsen en regeldruktoets wetsvoorstel algemeen pensioenfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 februari 2015. Toezichttoetsen en regeldruktoets wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij schriftelijk inbreng verslag Wet algemeen
Gerelateerde kamerstukken: 34117-5

Reactie op verzoek van het lid Karabulut over het bericht ‘Strenge regels drijven bijstandsgerechtigden tot wanhoop’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 januari 2015. Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over het bericht ‘Strenge regels drijven bijstandsgerechtigden tot wanhoop’ - 28719-92

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015.

Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 januari 2015. Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn - 33931-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 4 maart 2015 te 14.00 uur

Verbetermaatregelen Suwinet

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2015. Verbetermaatregelen Suwinet - 26448-530

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inventarisatie openstaande toezeggingen voor 1 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 januari 2015. Inventarisatie openstaande toezeggingen voor 1 januari 2015 - 34000-XV-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het proefschrift "Handhaving en regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie"

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2015. Reactie op het proefschrift "Handhaving en regelnaleving in de Nederlandse chemische industrie" - 2015Z01439

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2015. Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg - 25883-247

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Beroepsziekten of Arbeidsongeschiktheid
Noot: De brief zal worden geagendeerd voor het algemeen overleg dat het eerst gepland wordt.

Aankondiging kwalitatief onderzoek naar de herkomst van opvattingen van Turks Nederlandse jongeren

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2015. Aankondiging kwalitatief onderzoek naar de herkomst van opvattingen van Turks Nederlandse jongeren - 32824-87

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Integratieonderwerpen.

Zorgverzekeringen en arbeidsmigranten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 januari 2015. Reactie op verzoek commissie op het bericht in de Volkskrant van 4 december 2014 dat uitzendbureaus de korting op zorgpremies opstrijken - 29689-576

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmigratie op 11 maart 2015.

Reactie op de motie van het lid Harbers c.s. om de Tweede Kamer vooraf te betrekken bij beleidsdoorlichtingen (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 6 februari 2015. BOR-notitie Advies opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen SZW - 2015Z02084

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 26 januari 2015. Informatie over de onderzoeksopzet van twee beleidsdoorlichtingen (Kinderopvang en Uitvoeringskosten) - 30982-19

Besluit: De minister van SZW verzoeken om een brief conform het advies van het BOR.
Noot: Het BOR adviseert om de minister van SZW een brief te sturen waarin de commissie enerzijds vraagt om alsnog een beschrijving van besparingsmogelijkheden mee te nemen en anderzijds aandacht vraagt voor de punten omtrent de kwaliteit en volledigheid.

34008 Tweede nota van wijziging inzake de Wet pensioencommunicatie

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 5 februari 2015. Tweede nota van wijziging - 34008-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Gerelateerde kamerstukken: 34008-8

Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2015. Nota van wijziging - 34108-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34108-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34108-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34108-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 december 2014. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies) - 34108

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.