Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2014A054052
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3210f78d-df63-4529-b1c3-0f6310419305&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20KR%20d.d.%2020%20mei%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428


Commissieactiviteitenoverzicht 2014 (Besloten gedeelte)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: De commissie is tevreden over de wijze waarop de commissie nu functioneert.RondvraagGeen agendapunten

Verantwoordingsdebat en behandeling jaarverslagen 2014 en suppletoire begrotingswetten 2015

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: Na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen alle stukken agenderen voor een Wetgevingsoverleg (2 uur).
Noot: - feitelijke vragen over het jaarverslag 2014, het rapport van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten: inbrengdatum 28 mei 2015 om 14.00 uur- feitelijke vragen over de suppletoire begroting 2015 samenhangend met de Voorjaarsnota 2015: inbrengdatum 11 juni 2015 om 14.00 uur

Uitvoering van de motie van de leden Van Raak en Bosman over onderzoek naar geldstromen tussen onder- en bovenwereld (kamerstuk 31568, nr. 156)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2015. Uitvoering van de motie van de leden Van Raak en Bosman over onderzoek naar geldstromen tussen onder- en bovenwereld (kamerstuk 31568, nr. 156) - 2015Z08687

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Informatie over de vorderingen van de beraadslagingen over een geschillenregeling en over de geannoteerde agenda van de Koninkrijksconferentie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 mei 2015. Informatie over de vorderingen van de beraadslagingen over een

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Koninkrijksconferenties.

Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 (Kamerstuk 34000 IV, nr. 36)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 mei 2015. Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht (Cft) over Curaçao en Sint Maarten over de tweede helft van 2014 (Kamerstuk 34000 IV, nr. 36) - 2015Z08615

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg op 21 mei 2015.

Aanbieding afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 mei 2015. Aanbieding afspraken tussen de regeringen van Aruba en Nederland over onafhankelijk toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba - 34000-IV-39

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg op 21 mei 2015.