Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 juli 2015

Gepubliceerd: 2 juli 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0514315
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fdd398fa-5074-4c3e-ab7e-66192289b4f7&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vkc%20VWS%20d.d.%201%20juli%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34104, 25657, 29477, 29477, 29477, 31765, 29538, 27565, 31765, 30234, 29689, 21501, 32805, 29689, 32805, 32772, 25268, 29538, 25657, 25657, 29689, 29477, 26991, 31765, 31996, 34104, 32793, 30486, 29477, 32620, 30169, 25295, 29282, 29689, 30234, 31839, 34104, 28844, 32793, 33897, 29477, 33683, 24170, 25657, 34104, 34192, 29247, 34104, 29689, 29477, 19637, 31765, 28345, 29689, 32772, 32647, 29515, 34203, 34203

Inhoud


Verzoek om behandeling van de grote hoeveelheid documenten van het ministerie van VWS in een extra procedurevergadering nog vóór het zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 1 juli 2015. Verzoek om behandeling van de grote hoeveelheid documenten van het ministerie van VWS in een extra procedurevergadering nog vóór het zomerreces - 2015Z13210

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Donderdag 2 juli 2015 te 12.00 uur zal een extra procedurevergadering worden gehouden

Fokuswonen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 1 juli 2015. Fokuswonen - 2015Z13206

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief Fokuswonen waarin tevens zal worden ingegaan op de organisatiestructuur, de kwaliteitsaspecten, een stand van zaken/uitwerking naar aanleiding van IGZ-rapport (2013) over de kwaliteit van dienstverlening door Fokus en een reactie op de rechterlijke uitspraak inzake beëindiging huurcontracten14

Evaluatie wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2014, hoe verder te handelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 25 juni 2015. Evaluatie wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2014, hoe verder te handelen - 2015Z12570

Besluit: Er zal een werkgroep worden geformeerd die zich gaat buigen over de gewenste verbeteringen en indicatoren in zowel de begroting als het jaarverslag van VWS.Leden zullen door middel van een adhoc-procedure worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroep
Besluit: Bewindspersonen informeren inzake de actiepunten naar aanleiding van de inbreng rapporteur in het wgo Jaarverslag 2014.

Verzoek om een rondetafelgesprek over Euthanasie bij ernstig zieke kinderen onder de 12 jaar

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 23 juni 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek over Euthanasie bij ernstig zieke kinderen onder de 12 jaar - 2015Z12166

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Het lid Voortman zal worden verzocht met andere commissieleden invulling te geven aan het rondetafelgesprek en een voorstel te doen dat zal worden besproken in een extra-procedurevergadering na het zomerreces.

ERRATUM Regionale verschillen in de langdurige zorg

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 17 juni 2015. Aanbieding van een erratum behorend bij het rapport "Regionale verschillen in de langdurige zorg" - 34104-59

Besluit: Desgewenst betrekken bij het na het reces te houden algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz
Noot: Inbreng verslag schriftelijk overleg heeft reeds plaatsgevonden op 11 juni 2015.

Voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 juni 2015. Voortgang trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb) - 25657-185

Besluit: Reeda geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrecht PGB op 1 juli 2015.

Aanbieding rapport van de NZa ‘Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Aanbieding rapport van de NZa ‘Onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg’ - 2015Z12979

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen op 2 juli 201

Reactie op verzoek commissie naar de manier waarop zorgverzekeraars wijkverpleging hebben ingekocht en of er inzicht kan worden gegeven over de huidige omvang van de opnamestops en waar in Nederland zich deze voordoen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 juni 2015. Reactie op verzoek commissie naar de manier waarop zorgverzekeraars wijkverpleging hebben ingekocht en of er inzicht kan worden gegeven over de huidige omvang van de opnamestops en waar in Nederland zich deze voordoen - 2015Z12915

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg op 1 juli 201

Diverse onderwerpen in verband met AO geneesmiddelen 2 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Reactie op diverse onderwerpen in verband met het AO geneesmiddelen van 2 juli 2015 - 29477-331

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen d.d. 2 juli 201

Geneesmiddelentekorten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Geneesmiddelentekorten - 29477-330

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen d.d. 2 juli 201

Medicatiebeoordelingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Medicatiebeoordelingen - 29477-33212

Besluit:

Voortgang op het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' (Kamerstuk 31 765, nr. 124)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2015. Voortgang op het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen' - 31765-147

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg d.d. 30 juni 201

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 17 juni 2015, over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’ - 29538-191

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg d.d. 1 juli 201

Voortgangsbrief alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Voortgangsbrief alcoholbeleid en nalevingscijfers leeftijdsgrens alcohol en tabak - 27565-135

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Tabaksontmoedigingsbeleid d.d. 23 juni 201

Inspectierapport ‘continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 juni 2015. Inspectierapport ‘continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en huisartsen niet gewaarborgd’ - 31765-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. schriftelijk overleg is vastgesteld op 1 juli 201

Veegbrief AO sportbeleid d.d. 2 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015. Veegbrief algemeen overleg sportbeleid d.d. 2 juli 2015 - 30234-131

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sportbeleid d.d. 17 juni 201

Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015. Reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3" - 29689-619

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 18 juni 2015.

Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 19 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 juni 2015. Geannoteerde agenda formele Gezondheidsraad 19 juni 2015 - 21501-31-375

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad d.d. 19 juni 2015 - 17 juni 201

Nadere informatie over een eventuele aanpassing van de eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015. Nadere informatie over een eventuele aanpassing van de eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen - 32805-41

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Pakketmaatregelen van 18 juni 201

Aanbieding evaluatierapport beleidswijzigingen hoorzorg 1 januari 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015. Aanbieding evaluatierapport beleidswijzigingen hoorzorg voor zorgverzekeraars per 1 januari 2013 - 29689-622

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Pakketmaatregelen van 18 juni 201

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 mei 2015 over het bericht ‘Medisch fabrikant koopt kliniek – gevaarlijke ontwikkeling’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 mei 2015 over het bericht ‘Medisch fabrikant koopt kliniek – gevaarlijke ontwikkeling’ - 32805-40

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Kwaliteitszorg op 24 juni 201

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor VWS over de uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32772-6

Besluit: Betrokken bij wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2014 d.d. 25 juni 201

Lijst van vragen en antwoorden inzake de kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa (Kamerstuk 25 268, nr. 112)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2015. Beantwoordingen vragen commissie over de kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa - 25268-115

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NZa op 25 juni 2015.

Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015 over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juni 2015. Reactie n.a.v. het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015 over het bericht ‘Hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp’ - 29538-190

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging/Thuiszorg op 1 juli 201

Reactie op uitspraak kantonrechter Amsterdam over betaling PGB's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015. Reactie op de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam over betaling van PGB's - 25657-183

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrecht PGB

Reactie op het verzoek van de commissie over het versturen van volgende voortgangsrapportage trekkingsrecht pgb naar de Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Reactie op het verzoek van de commissie over het versturen van volgende voortgangsrapportage trekkingsrecht pgb naar de Kamer - 25657-181

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrecht PGB

Belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek - 2015Z12963

Besluit: Betrekken bij VAO NZa op 2 juli 2015. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Reactie op verzoek commissie om uitbreiding onderzoeksvragen n.a.v. de uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet (29689, nr. 581)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 juni 2015. Reactie op verzoek commissie om uitbreiding onderzoeksvragen n.a.v. de uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet (29689, nr. 581) - 2015Z12939

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Voortgangsbrief kostenbewustzijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Voortgangsbrief kostenbewustzijn - 29689-624

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Reactie op de motie van het lid Voortman over uitsluiten van taken van apothekers van het eigen risico (Kamerstuk 29 477, nr. 303)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Reactie op de motie van het lid Voortman over uitsluiten van taken van apothekers van het eigen risico - 29477-334

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over de situatie bij het visverwerkingsbedrijf Foppen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over de situatie bij het visverwerkingsbedrijf Foppen - 26991-473

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Voortman over zorgverzekeraars die pgb-aanvragen afwijzen en over het Niet-professionele tarief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Voortman over zorgverzekeraars die pgb-aanvragen afwijzen en over het Niet-professionele tarief - 2015Z12892

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding evaluatierapport “Meer dan een incident. CvZ, Pompe en Fabry verslag van een rondgang”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2015. Aanbieding evaluatierapport “Meer dan een incident. CvZ, Pompe en Fabry verslag van een rondgang” - 31765-148

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 15 juli 201

Plan van Aanpak Psychofarmaca

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 juni 2015. Plan van Aanpak Psychofarmaca - 31996-73

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Psychofarmaca (2 uur), te plannen na ommekomst van aangekondigde/toegezegde informatie tijdens het algemeen overleg Verpleeghuiszorg8
Gerelateerde kamerstukken: 31996-73

Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2015. Aanbieding Voortgangsrapportage HLZ, 2e kwartaal 2015 - 34104-63

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (plannen: 4 uur)

Beleidswijziging exotische vectoren

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 juni 2015. Beleidswijziging exotische vectoren - 32793-191

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie) op 15 oktober 201

Onderzoeksrapport archief MC Bijdorp

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 26 juni 2015. Verzoek om algemeen overleg over Onderzoeksrapport archief MC Bijdorp - 2015Z12664

Besluit: Vervallen, zie bovenstaand besluit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 juni 2015. Onderzoeksrapport archief MC Bijdorp - 30486-9

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische ethiek (plannen 3 uur)

Aanpak antibioticaresistentie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2015. Aanpak antibioticaresistentie - 2015Z12412

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie) op 15 oktober 2015.

Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen - 29477-329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake het artikel in het Financiële Dagblad van 25 maart 2015 over het gepubliceerde onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG) van de Erasmus Universiteit

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Reactie op verzoek commissie inzake het artikel in het Financiële Dagblad van 25 maart 2015 over het gepubliceerde onderzoek van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG) van de Erasmus Universiteit - 32620-158

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet7

Voortgangsrapportage Informele Zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 juni 2015. Voortgangsrapportage Informele Zorg - 30169-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Mantelzorg (plannen)

Onderzoek chronische Q koorts

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2015. Onderzoek chronische Q koorts - 25295-28

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen i.v.m. het t.z.t. te houden algemeen overleg Dierziekten en antibioticagebruik

Reactie op de motie van de leden Wolbert en Pia Dijkstra over het vergroten van de deskundigheid in de publieke gezondheidszorg (Kamerstuk 29 282, nr. 216)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Wolbert en Pia Dijkstra over het vergroten van de deskundigheid in de publieke gezondheidszorg (Kamerstuk 29 282, nr. 216) - 29282-229

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek naar ontwikkeling van de tweedelijnszorg in de jaren 2012 en 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Onderzoek naar ontwikkeling van de tweedelijnszorg in de jaren 2012 en 2013 - 29689-623

Besluit: Desgewenst betrekken bij komende begrotingsbehandeling

Eindevaluatie onderzoeksprogramma Sport Bewegen en Gezondheid (2004-2014)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Eindevaluatie onderzoeksprogramma Sport Bewegen en Gezondheid (2004-2014) - 30234-132

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg Onderdeel Sport van de VWS-begroting 201

Berichtgeving in Algemeen Dagblad over zorgaanbieder mr. L.E. Visserhuis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015. Berichtgeving in Algemeen Dagblad over zorgaanbieder mr. L.E. Visserhuis - 2015Z12148

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Verpleeghuiszorg d.d. 30 juni jl.
Besluit: Betrekken bij plenair VAO Verpleeghuiszorg d.d. 2 juli 2015.

Rapport 'Kindergeneeskunde' (afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Aanbieding rapport 'Kindergeneeskunde' (afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet) - 31839-472

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg na het reces

Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015. Kamerbrief keuzes in uitvoeringsstructuur Wlz (opschaling regio's, pilot DSW, verantwoordingsstructuur) - 34104-62

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz na het reces

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015, over belangenverstrengeling bij een arts van het VUmc met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015, over belangenverstrengeling bij een arts van het VUmc met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - 28844-82

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven)
Besluit: Betrokken bij plenair VAO NZa op 1 juli 201

Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt toe te sturen bij het onderzoek van ZonMW over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Reactie op verzoek commissie om het kabinetsstandpunt toe te sturen bij het onderzoek van ZonMW over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars - 32793-190

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 oktober 201

Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Stand-van-zaken van de aanpak van Lyme en het expertisecentrum - 33897-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Infectiepreventie op 15 oktober 201

Reactie op een brief derden met een vraag over tuchtcolleges in laatste drie jaar na schending beroepsgeheim bij melding kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 juni 2015. Reactie op een brief derden met een vraag over tuchtcolleges in laatste drie jaar na schending beroepsgeheim bij melding kindermishandeling - 2015Z12098

Besluit: Betrekken bij na het zomerreces te houden algemeen overleg Kindermishandeling/Gia5

Voortgang van de pilot met financiële arrangementen voor geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2015. Voortgang van de pilot met financiële arrangementen voor geneesmiddelen - 29477-328

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen d.d. 2 juli 201

Nader onderzoek op juridische houdbaarheid van het aangenomen amendement van de leden Leijten en Van Gerven m.b.t. de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen over (33683, nr.54)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 juni 2015. Nader onderzoek op juridische houdbaarheid van het aangenomen amendement van de leden Leijten en Van Gerven m.b.t. de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen - 33683-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33683-55

Gewoon Bijzonder, nationaal programma gehandicapten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Gewoon Bijzonder, nationaal programma gehandicapten - 24170-150

Besluit: Betrekken bij plenair debat Kwaliteit gehandicaptenbeleid (bij voorkeur in december)

Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015 over het bericht dat de SVB bestanden verkeerd koppelde waardoor er nieuwe problemen met het pgb zijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015 over het bericht dat de SVB bestanden verkeerd koppelde waardoor er nieuwe problemen met het pgb zijn - 25657-182

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Voortgang trekkingsrecht PGB d.d. 1 juli 2015.
Noot: Mevr. Agema (PVV) zal het aan haar toegekende dertigledendebat intrekken.

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 - 34104-61

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 juli 2015.

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Leijten “Wmo 2015 in betere banen" (Kamerstuk 34192)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 juni 2015. Reactie op de Initiatiefnota van het lid Leijten “Wmo 2015 in betere banen" (Kamerstuk 34192) - 34192-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg

Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 juni 2015. Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg - 29247-212

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg (3 uur, september)

Eerstelijns verblijf en aanbieding van het advies voor de bekostiging van het eerstelijns verblijf van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 juni 2015. Eerstelijns verblijf en aanbieding van het advies voor de bekostiging van het eerstelijns verblijf van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 34104-60

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Reactie op verzoek commissie inzake een standpunt op het NZa-rapport “Zorgcontracten in kaart” (Kamerstuk 29 689, nr. 600) en duiding of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015. Reactie op het verzoek om een standpunt op het NZa-rapport “Zorgcontracten in kaart” (en duiding of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen - 29689-621

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 2 oktober 2014 inzake reactie op het rapport van IMS Health 'The Global Use of Medicines'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015. Toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 2 oktober 2014 inzake reactie op het rapport van IMS Health 'The Global Use of Medicines' - 29477-327

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Resolutie ESH-zaak Feantsa tegen Nederland (klacht nr. 86/2012)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2015. Resolutie ESH-zaak Feantsa tegen Nederland (klacht nr. 86/2012) - 19637-2012

Besluit: Betrekken bij debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp)

Stand van zaken m.b.t. twee moties en één amendement inzake (onder)voeding in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuissituatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juni 2015. Stand van zaken m.b.t. twee moties en één amendement inzake (onder)voeding in ziekenhuizen, zorginstellingen en de thuissituatie - 31765-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties & Aanbieding Voorzetting Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 juni 2015. Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties & Aanbieding Voorzetting Actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ - 28345-136

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (na gesprek met de Inspectie op 22 september)
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Ouderenmishandeling
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid

Aanbieding rapport ‘Systematische analyse hart- en vaatstelsel’ van het Zorginstituut Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015. Aanbieding rapport ‘Systematische analyse hart- en vaatstelsel’ van het Zorginstituut Nederland - 29689-620

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Beleidsdoorlichting ziektepreventie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 juni 2015. Beleidsdoorlichting ziektepreventie - 32772-5

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 14 oktober 2015.
Noot: Het BOR zal een notitie ter zake opstellen

Verlenging van de Adviescommissie Voltooid Leven

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 juni 2015. Verlenging van termijn van de Adviescommissie Voltooid Leven - 32647-46

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 19 mei 2015, over het bericht ‘Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro’s gaat naar overhead’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 19 mei 2015, over het bericht ‘Ziekenhuiskosten: een op de vijf euro’s gaat naar overhead’ - 29515-363

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten)2

Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 juni 2015. Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg - 34238

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastsgesteld op 26 augustus 2015.

34203 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Nota van wijziging - 34203-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-6

Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 juni 2015. Aanbiedingsbrief bij nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 34203-5

Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb - 34233

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 juli

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 juni 2015. Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten - 34234

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 3 september 2015

34210 XVI Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-XVI-3

Besluit: Betrekken bij behandeling Voorjaarsnota