Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 juni 2015

Gepubliceerd: 17 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A051427
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e7dc3dc2-9472-4a75-ab6b-ab678e5d427e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2017%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34104, 30234, 29689, 29689, 25657, 25657, 33990, 23235, 32011, 31839, 25424, 32620, 29247, 29538, 25424, 28828

Inhoud


Verzoek om algemeen overleg na zomerreces over Geweld in afhankelijkheidsrelaties/Kindermishandeling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 17 juni 2015. Verzoek om algemeen overleg na zomerreces over Geweld in afhankelijkheidsrelaties/Kindermishandeling - 2015Z11556

Besluit: Na het zomerreces zullen afzonderlijke algemeen overleggen worden gepland over Kindermishandeling/Gia (na het gesprek met de Inspectie op 22 september 2015) en Ouderenmishandeling

Verzoek om toezending voortgangsrapportage m.b.t. Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 17 juni 2015. Verzoek om toezending voortgangsrapportage m.b.t. Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB - 2015Z11555

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Bewindspersoon zal worden verzocht deze week mee te delen wanneer de toegezegde maandelijkse voortgangsrapportage, het Verbeterplan en de Contouren vereenvoudiging trekkingsrechten kunnen worden verwacht. Op basis van de reactie van de bewindspersoon zal de vervolgprocedure worden vastgesteld.

Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 17 juni 2015. Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen - 2015Z11543

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te geven op het bericht "Kankerpatiënten krijgen dure medicijnen vaak niet"(NOS.nl 16 juni 2015) alsmede om toezending rapport NZa inzake de betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen, vergezeld van een beleidsstandpunt met spoed aan de Kamer te zenden met het oog op het algemeen overleg over onderhavige materie op 2 juli 2015 (10.00-13.00 uur). Voorts zal worden verzocht wanneer de Kamer de resultaten van de werkgroep Dure geneesmiddelen tegemoet kan zien.

Verzoek om reactie op bericht Iederin: "kinderziektes rondom keukentafelgesprek"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 16 juni 2015. Verzoek om reactie op bericht Iederin: "kinderziektes rondom keukentafelgesprek" - 2015Z11384

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Voorts zal een reactie worden gevraagd op het artikel in Binnenlands Bestuur van 17 juni 2015 over de hausse aan bezwaarschriften schoonmaakhulp. Op basis van de reactie van de staatssecretaris, te ontvangen uiterlijk deze week, zal de vervolgprocedure worden vastgesteld (vso/ao). Tenslotte zal worden gevraagd wanneer de Kamer de toegezegde voortgangsrapportages Decentralisatie Wmo/Wlz en Decentralisatie Jeugdzorg kan verwachten.
Noot: Onderhavige bezwaarschriftenproblematiek is tevens tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 juni door mevr. Keijzer aan de orde gesteld.6

Verzoek om stand van zakenbrief vóór zomerreces mbt uitvoering 2 moties (maatwerkprofiel binnen de Wlz/maatwerkprofiel voor indicatiestelling door CIZ)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 15 juni 2015. Verzoek om stand van zakenbrief vóór zomerreces mbt uitvoering 2 moties (maatwerkprofiel binnen de Wlz/maatwerkprofiel voor indicatiestelling door CIZ) - 2015Z11250

Besluit: Verzoek is gehonoreerd

Verzoek om stand van zakenbrief over uitvoering amendement 34000 XVI 38

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 15 juni 2015. Verzoek om stand van zakenbrief over uitvoering amendement 34000 XVI 38 (Dit amendement regelt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties.) - 2015Z11169

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om stand van zakenbrief over evenwichtigere machtsverhouding bij contractering tussen huisartsen en zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 12 juni 2015. Verzoek om stand van zakenbrief over evenwichtigere machtsverhouding bij contractering tussen huisartsen en zorgverzekeraars - 2015Z11141

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.

Zelfreflectie n.a.v. activiteitenoverzicht commissie VWS 2014

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 3 juni 2015. Zelfreflectie n.a.v. activiteitenoverzicht commissie VWS 2014 - 2015Z10191

Besluit: Bespreking in beslotenheid na de laatste procedurevergadering voor het reces, dan wel na de eerstvolgende PV na het reces.

Verzoek om het algemeen overleg Suïcidepreventie direct na het zomerreces in te plannen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.S. Voordewind (ChristenUnie) - 10 juni 2015. Verzoek om het algemeen overleg Suicidepreventie direct na het zomerreces in te plannen - 2015Z10824

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Algemeen overleg voeren na zomerreces.5

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordings-onderzoek 2014 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordings-onderzoek 2014 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)" - 34200-XVI-8

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag VWS 2014 op 25 juni 2015.

Aanbieding rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2015. Aanbieding rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg; Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken - 34104-58

Besluit: Desgewenst betrekken bij te plannen algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (na zomerreces)
Besluit: Inbreng verslag schriftelijk overleg heeft reeds plaatsgevonden op 11 juni 2015.

ERRATUM Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Aanbieding van een erratumpagina behorende bij het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)" - 34200-XVI-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij aanhangig dossier

Europese Spelen 2019

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 juni 2015. Europese Spelen 2019 - 30234-130

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Sportbeleid op 17 juni 2015. Overig

Zvw-pakket per 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juni 2015. Zvw-pakket per 2016 - 29689-615

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 juni 2015. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2016 - 29689-614

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 201

Reactie op het verzoek van de commissie om overzicht te geven van feitelijke en inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen een uitvoeringstoets en de gemaakte roadmap trekkingsrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 juni 2015. Reactie op het verzoek van de commissie om overzicht te geven van feitelijke en inhoudelijke verschillen en overeenkomsten tussen een uitvoeringstoets en de gemaakte roadmap trekkingsrechten - 25657-175

Besluit: Betrokken bij plenair debat over uitbetaling van de PGB’s op 4 juni 2015.

Casus zorgverlener Deurne over een schikking die is gesloten tussen de SVB en een zorgaanbieder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 mei 2015. Casus zorgverlener Deurne over een schikking die is gesloten tussen de SVB en een zorgaanbieder - 25657-171

Besluit: Betrokken bij plenair debat over uitbetaling van de PGB’s op 4 juni 2015.

Stuiten voorhangbrief bekostiging wijkverpleging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 juni 2015. Stuiten voorhangbrief bekostiging wijkverpleging - 2015Z11464

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg op woensdag 1 juli 2015 (16.00-19.00 uur)Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Voorgenomen reizen bewindspersonen tweede helft 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015. Voorgenomen reizen bewindspersonen tweede helft 2015 - 2015Z11468

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 juni 2015. Plan van aanpak voor de implementatie van het VN Verdrag Handicap - 33990-9

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag is vastgesteld op woensdag 8 juli 2015 te 14.00 uur
Noot: Bewindsman zal worden verzocht de nota n.a.v. het nader verslag uiterlijk 26 augustus 2015 bij de Kamer in te dienen, opdat in de PV van 2 september kan worden besloten het wetsvoorstel aan te melden voor plenaire behandeling3
Gerelateerde kamerstukken: 33990-9

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2015 over het bericht dat zorgverzekeraars te weinig thuiszorg hebben ingekocht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 juni 2015 over het bericht dat zorgverzekeraars te weinig thuiszorg hebben ingekocht - 23235-118

Besluit: Gerappelleerd wordt t.a.v. de tijdens de Regeling gestelde vragen over zorginkoop en opnamestops
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bekostiging wijkverpleging 2016/inkoop thuiszorg op woensdag 1 juli 2015 (16.00-19.00 uur)

Aanbieding Ontwerpbesluit houdende Besluit uitvoering Tabakswet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 juni 2015. Aanbieding Ontwerpbesluit houdende Besluit uitvoering Tabakswet - 32011-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang

Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 juni 2015. Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp - 31839-470

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg (na zomerreces)

Beleidsreactie op het IGZ-rapport “GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 juni 2015. Beleidsreactie op het IGZ-rapport “GGZ-instellingen investeren in terugdringen van separatie; verdere acties nodig om ambities te halen” - 25424-278

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg GGZ (na zomerreces)

Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie' / Risicoverevening 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 - 2015Z11450

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op woensdag 15 juli 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Risicoverevening na zomerreces (3 1/2 uur)2

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 juni 2015. Risicoverevening 2016: verbetering compensatie chronisch zieken - 2015Z11406

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op woensdag 15 juli 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Risicoverevening na zomerreces (3 1/2 uur)
Besluit: Bewindspersoon wederom verzoeken te duiden of de routetijdtabel aanpassing behoeft

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie' - 32620-156

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Risicoverevening na zomerreces, doch vóór 1 oktober 2015 (3 1/2 uur)

Functionaliteit en bereikbaarheid SEH's in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 juni 2015. Functionaliteit en bereikbaarheid SEH's in Nederland - 29247-211

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg (na zomerreces)

Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 mei 2015. Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015 - 29538-189

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg (na zomerreces, 3 uur)
Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz (na zomerreces, 3 uur).
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending van toegezegde voortgangsrapportages

Uitstelbrief beantwoording kamervragen n.a.v. jaarverslag 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 mei 2015. Uitstel beantwoording vragen over het Jaarverslag en en de slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken uitvoering plan van aanpak jaarrekeningen ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2015. Stand van zaken uitvoering plan van aanpak jaarrekeningen ggz - 25424-277

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg GGZ (na zomerreces, 3 uur)

Reactie op de motie van het lid Rutte over onderzoek naar een "last resort"-verzekering

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 mei 2015. Reactie op de motie van het lid Rutte over onderzoek naar een "last resort"-verzekering - 28828-90

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgfraude