Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A051419
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=48f905e1-85a3-4c1c-869a-722fb7cd8371&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%203%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33578, 25424, 25424, 25657, 29689, 32793, 29689, 33149, 29248, 30234, 31839, 25657, 25657, 29689, 25657, 27565, 29538, 29689, 32620, 32793, 21501, 21501

Inhoud


Wijziging datum algemeen overleg Sportbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 3 juni 2015. Wijziging datum algemeen overleg Sportbeleid - 2015Z10241

Besluit: Bewindspersoon zal worden verzocht de aangekondigde brief inzake Europese Spelen zo spoedig mogelijk aan de Kamer te sturen, opdat het algemeen overleg van 2 juli 2015 naar voren kan worden gehaald. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn blijft de datum 2 juli.

Minister verzoeken de Kamer te informeren over haar afwezigheid (i.v.m. buitenlandse dienstreizen) september-december 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 3 juni 2015. Minister verzoeken de Kamer te informeren over haar afwezigheid (i.v.m. buitenlandse dienstreizen) in de periode september-december 2015) - 2015Z10206

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verlengen algemeen overleg NZa op 25 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 3 juni 2015. Verlengen algemeen overleg NZa op 25 juni 2015 - 2015Z10202

Besluit: Het algemeen overleg wordt met een uur verlengd (25 juni 2015, 14.00-18.00 uur)

Verzoek om stand van zakenbrief m.b.t. Lyme behandel- en expertisecentrum

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 3 juni 2015. Verzoek om stand van zakenbrief m.b.t. Lyme behandel- en expertisecentrum - 2015Z10199

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: Zie toezegging in laatste alinea brief minister VWS d.d. 14 april 2015 (33897-5) dat de Kamer voor de zomer zal worden geïnformeerd over de stand van zaken.

Verzoek om kabinetsstandpunt op (en toezending van) onderzoek ZonMw over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 3 juni 2015. Verzoek om kabinetsstandpunt op (en toezending van) onderzoek ZonMw over financiering van preventie door gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars - 2015Z10197

Besluit: Verzoek gehonoreerd8

Zelfreflectie op werkwijze commissie VWS (n.a.v. activiteitenoverzicht commissie VWS over 2014)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 3 juni 2015. Zelfreflectie n.a.v. activiteitenoverzicht commissie VWS 2014 - 2015Z10191

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Zie 2015Z08005 (Stafnotitie d.d. 29 april 2015, besproken in PV d.d. 20 mei 2015; voor kennisgeving aangenomen)

Verzoek het algemeen overleg Slachtoffers loverboys voor het zomerreces te laten plaatsvinden alsmede verzoek om reactie op artikel op Fier!.nl inzake Tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 2 juni 2015. Verzoek het algemeen overleg Slachtoffers loverboys voor het zomerreces te laten plaatsvinden alsmede verzoek om reactie op artikel op Fier!.nl inzake Tekort aan opvangplekken en specialistische zorg voor loverboysslachtoffers - 2015Z10058

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het artikel. Voorts zal de bewindspersoon om een stand van zakenbrief Slachtoffers Loverboys worden verzocht waarin tevens zal worden ingegaan op de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg ter zake d.d. 17 juni 2014 en de voortgang m.b.t. de aanhangige wetgeving in de Eerste Kamer inzake de hoogte van de prostitutieleeftijd.
Noot: Getracht wordt het AO nog vóór het zomerreces te houden (i.p.v. op 1 oktober 2015)

Verzoek om rondetafelgesprek Wijkverpleging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 29 mei 2015. Verzoek om rondetafelgesprek Wijkverpleging - 2015Z09801

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.
Noot: Voorbereiding bespreken in een extra procedurevergadering

Verzoek om reactie op artikel op AD.nl d.d. 28 mei 2015 ‘Nederland paft minder, maar produceert meer neppeuken’ te ontvangen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 28 mei 2015. Verzoek om reactie op artikel in het AD d.d. 28 mei 2015 ‘Nederland paft minder, maar produceert meer neppeuken’ te ontvangen - 2015Z09689

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie

Rapporteurschap: jaarstukken 2014 voor de onderdelen VWS

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 1 juni 2015. BOR-notitie Voorstel inbreng rapporteur tbv WGO Jaarverslag 2014 ministerie VWS - 2015Z09959

Besluit: Instemmen met voorgestelde thema's7

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 28 mei 2015. Rapporteurschap: jaarstukken 2014 voor de onderdelen VWS - 2015Z09687

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde werkwijze van de rapporteur (het lid De Lange (VVD)
Noot: Zie ook de BOR-notitie ter zake

Verzoek om een reactie op en algemeen overleg over het rapport van de Kinderombudsman "Ik kan het (niet) zelf"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 26 mei 2015. Verzoek om een reactie op en algemeen overleg over het rapport van de Kinderombudsman "Ik kan het (niet) zelf" - 2015Z09482

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op het rapport (eerder reeds gevraagd door mevr. Ypma tijdens de Regeling van 21 mei 2015), de stand van zaken te schetsen m.b.t. de uitvoering van het gewijzigde amendement Bergkamp; Kamerstuk 33 841, nr. 82 (eveneens gevraagd tijdens de Regeling van 21 mei 2015 door het lid Verhoeven) en tevens in te gaan op gemeentelijke best practices
Noot: •Zie brief 2015Z09338 op de brievenlijst

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport 'Regionale verschillen in de langdurige zorg'

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 27 mei 2015. Aanbod Algemene Rekenkamer voor een technische briefing over onderzoeksrapport 'Regionale verschillen in de langdurige zorg' - 2015Z09605

Besluit: Gehonoreerd.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 11 juni 2015.

Zorgmonitor Krimpgebieden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Zorgmonitor Krimpgebieden - 33578-15

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid op 24 september 201

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) - 34200-XVI-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 28 mei 2015.

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 28 mei 2015.

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 - 34200-XVI-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 28 mei 2015.

Beantwoording vragen n.a.v. de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 inzake de steeds nijpender wordende situatie door wachtlijsten in de GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 mei 2015. Beantwoording aanvullende vragen over de steeds nijpender wordende situatie door wachtlijsten in de GGZ - 25424-276

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg GGZ op 21 mei 201

Advies commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 mei 2015. Advies commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz - 25424-275

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 18 juni 2015, te 14.00 uur5

Toestemming voor deelname van medewerkers van de SVB aan de technische briefing over de trekkingsrechten PGB van donderdag 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 mei 2015. Toestemming voor deelname van medewerkers van de SVB aan de technische briefing over de trekkingsrechten PGB van donderdag 28 mei 2015 - 2015Z09626

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Beantwoording vragen commissie over invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb’s

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb’s - 25657-174

Besluit: Betrekken bij plenair debat Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's.

Aanbieding rapport 'Zorgthermometer–Verzekerden in beeld 2015'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Aanbieding rapport 'Zorgthermometer–Verzekerden in beeld 2015' - 29689-612

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Update Hitteplan 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Aanbieding Nationaal Hitteplan 2015 - 32793-189

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Verpleeghuiszorg op 30 juni 201

Aanbieding rapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ van het Zorginstituut Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Aanbieding rapport ‘Systematische analyse nieuwvormingen’ van het Zorginstituut Nederland - 29689-613

Besluit: Agenderen voor het gesprek met Zorginstituut Nederland op 9 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 201

Informatie over het Jaarbeeld IGZ 2014 en het Klachtbeeld LMZ 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Informatie over het Jaarbeeld IGZ 2014 en het Klachtbeeld LMZ 2014 - 33149-35

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg IGZ (plannen eind september/begin oktober 2015)
Besluit: Gesprek plannen met Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eind september/begin oktober 20154

Correcties overheveling specialistische geneesmiddelen 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Correcties overheveling specialistische geneesmiddelen 2015 - 29248-284

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Nieuw programma sportblessurepreventie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Nieuw programma sportblessurepreventie - 30234-128

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid op 2 juli 2015.

Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 mei 2015. Jaarbericht 2014 van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) - 31839-469

Besluit: Agenderen voor een in september/oktober te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg dat vooraf zal worden gegaan door een gesprek met de Inspectie Jeugdzorg
Besluit: Voorafgaand aan het nog te plannen verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg vindt een gesprek plaats met de Inspectie Jeugdzorg (inplannen z.s.m. na zomerreces)

Berichtgeving over schikking SVB en Zorggroep Deurne

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 mei 2015. Berichtgeving over schikking SVB en Zorggroep Deurne - 25657-172

Besluit: Betrekken bij plenair debat Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's.

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 mei 2015 om toezending het onderzoek van de auditdienst van de SVB over de steekproef m.b.t. het verloop van de betalingen waar de staatssecretaris zich in zijn brief van 18 mei jl. op beroept

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 mei 2015, om toezending het onderzoek van de auditdienst van de SVB over de steekproef m.b.t. het verloop van de betalingen waar de staatssecretaris zich in zijn brief van 18 mei jl. op beroept - 25657-173

Besluit: Betrekken bij plenair debat Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's.

Uitnodiging voor deelname aan de Inspiratiedag 100% Zorg!

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 mei 2015. Uitnodiging voor deelname aan de Inspiratiedag 100% Zorg! - 2015Z09572

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.3

Voorhangbrief bekostiging wijkverpleging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 mei 2015. Voorhangbrief bekostiging wijkverpleging - 29689-611

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek na zomerreces
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg na het zomerreces
Besluit: Bewindspersoon zal worden meegedeeld dat besloten is de voorhang te stuiten in afwachting van een algemeen overleg na het zomerreces dat vooraf gegaan zal worden door een rondetafelgesprek.
Noot: •Betreft een voorhang.•Na ontvangst van de reactie van de staatssecretaris VWS op de op 2 juni 2015 bij de Regeling gevraagde brief zal worden bezien of een algemeen overleg over cliëntenstops nog vóór het zomerreces dient plaats te vinden.

Voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 mei 2015. Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-170

Besluit: Betrekken bij plenair debat Invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb's.

Veiligheid in de sport- en vrijwilligerssector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 mei 2015. Veiligheid in de sport- en vrijwilligerssector - 34000-VI-85

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid op 2 juli 2015.

Reactie op het bericht van Leeftijdsgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 mei 2015. Reactie op het bericht van Leeftijdsgrens.com d.d. 22 april 2015 inzake Factsheet van de Universiteit Twente naar de beschikbaarheid van alcohol in filialen van supermarkten - 27565-134

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid.

Reactie op onderzoek “Quickscan van de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen deel 2: Brussen” van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 mei 2015. Reactie op onderzoek “Quickscan van de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen deel 2: Brussen” van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) - 29538-188

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg.2

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 mei 2015. Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag - 29689-609

Besluit: Het lid Leijten (SP) zal het behandelvoorstel rondsturen. Fracties worden via een emailprocedure verzocht daarop te reageren.

Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie' - 32620-156

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 17 juni 2015.

Q-support in beeld

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Q-support in beeld - 32793-186

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid d.d. 24 september 2015.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2015. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 25 juni 2015, te 14.00 uur

Verslag van de informele Gezondheidsraad van 20-21 april te Riga (Letland)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Verslag van de informele Gezondheidsraad van 20-21 april te Riga, Letland - 21501-31-372

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 17 juni 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 20-21 april 2015 te Riga (Kamerstuk 21 501-31, nr. 369)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 20-21 april 2015 te Riga - 21501-31-373

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 17 juni 2015.