Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 26 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0513915
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e3efee1a-6749-448d-8c9a-e96e4c8e28f2&title=Besluitenlijst%20VWS%2020%20mei%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34104, 31428, 33060, 29544, 25424, 25424, 34104, 34104, 29538, 29538, 29247, 34104, 25657, 25657, 31839, 25424, 29509, 29689, 25424, 31765, 32620, 29282, 32805, 31765, 29248, 30234, 29323, 32620, 32279, 25295, 32620, 29689, 31568, 32793, 30234, 32620, 27565, 29323, 34104, 29282, 32793, 29362, 29282, 32847, 32012, 33693, 34169, 31765, 30234, 31765, 29538, 30169, 27565, 23235, 26991, 25657, 32011, 34104, 30234, 31899, 32299, 29689, 33683, 32805, 29689, 33675, 33675, 34191, 21501

Inhoud


Verzoek om nieuwe datum voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 20 mei 2015. Kritiek op de gang van zaken m.b.t. het algemeen overleg/verzoek om nieuwe datum voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s - 2015Z09108

Besluit: In verband met plenaire overlap is het algemeen overleg van 21 mei a.s. verplaatst naar dinsdag 26 mei 2015 van 17.30-22.00 uur (incl. dinerpauze)

Verzoek om spoedige toezending plan van aanpak inzake wetsvoorstellen inzake VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nrs. 33990 en 3399. 2

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 20 mei 2015. Verzoek om spoedige toezending plan van aanpak inzake wetsvoorstellen inzake VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap nrs. 33990 en 3399. 2 - 2015Z09104

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op bericht op NOS.nl en Telegraaf.nl d.d. 19 mei 2015 dat de SVB een zorgverlener zou gedwongen hebben te zwijgen over de pgb-ellende

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 20 mei 2015. Verzoek om reactie op bericht op NOS.nl en Ttelegraaf.nl d.d. 19 mei 2015 dat de SVB een zorgverlener zou gedwongen hebben te zwijgen over de pgb-ellende - 2015Z09032

Besluit: Verzoek inmiddels gehonoreerd d.m.v. een emailprocedure

Voorstel voor een gesprek op 24 november 2015 met Arne Björnberg inzake de Consumers Index; de ranglijst van zorgstelsel in Europa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 19 mei 2015. Voorstel voor een gesprek op 24 november 2015 met Arne Björnberg inzake de Consumers Index; de ranglijst van zorgstelsel in Europa - 2015Z08821

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om aan te geven hoe de motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de mate waarin gemeenten eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen (34104-49) wordt uitgevoerd

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 6 mei 2015. Verzoek om aan te geven hoe de motie van het lid Keijzer over onderzoek naar de mate waarin gemeenten eigen bijdragen heffen voor algemene voorzieningen (34104-49) wordt uitgevoerd - 2015Z08412

Besluit: Verzoek gehonoreerd14

Verzoek om algemeen overleg over de zgn. Indische Kwestie (Back Pay) nog vóór zomerreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 6 mei 2015. Verzoek om algemeen overleg over de zgn. Indische Kwestie (Back Pay) nog vóór zomerreces - 2015Z08397

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Ter informatie.Rondvraag

Brief commissie Rijksuitgaven met uitnodiging voor cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 (van 18.00 – 21.00 uur)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Ter informatie, overlaten aan individuele leden

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit:
Noot: •Technische briefing door de Algemene Rekenkamer: inmiddels gepland op 20 mei 2015 over het verantwoordingsonderzoek m.b.t. het ministerie van VWS in het algemeen, en de bevindingen over trekkingsrechten pgb in het bijzonder•Wetgevingsoverleg (WGO): Het WGO zal plaatsvinden op 25 juni 2015, hierbij wordt besproken het jaarverslag VWS over 2014 en het bijbehorende rekenkamerrapport. Een WGO biedt gelegenheid om moties in te dienen.•Rapporteur: De heer De Lange (VVD) zal als rapporteur optreden. Via e-mail zal de leden worden gevraagd onderwerpen aan te dragen.13

Aanbieding van het rapport "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 april 2015. Aanbieding van het rapport "Basispakket zorgverzekering; uitgavenbeheersing in de zorg deel 3" - 33060-7

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Evaluatie Zorginstituut Nederland op 11 juni 2015.

Informatie over de High Level Policy Forum on Mental Health and Work en over Participatie en psychische aandoeningen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Informatie over de High Level Policy Forum on Mental Health and Work en over Participatie en psychische aandoeningen - 29544-616

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GGZ op 21 mei 2015.

Informatie over acute GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Informatie over acute GGZ - 25424-273

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GGZ op 21 mei 201

Aanbieding drie rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Aanbieding van drie rapporten over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 25424-272

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GGZ op 21 mei 201

Stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. Stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg - 34104-56

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 2015.

Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. Vernieuwingsbrief zorg en ondersteuning dichtbij huis - 34104-55

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 201

Reactie op artikel NOS.nl d.d. 13 april 2015 Ouderen krijgen thuis te weinig zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. Reactie op het artikel van de NOS.nl van 13 april 2015 "Ouderen krijgen thuis te weinig zorg" - 29538-187

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Voortgang decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Stand van zaken verdeling en budgetten Wmo 2015 en Jeugdwet - 29538-185

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg d.d. 29 april 2015 en het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz d.d. 30 april 201

Beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende hulp en Acute Verloskunde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015. Beschikbaarheidbijdrage Spoedeisende hulp en Acute Verloskunde - 29247-209

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's op 21 mei 201

Toezending afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ (Kamerstuk 34 104, nr. 25)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan gemeenten over de keukentafelgesprekken zoals genoemd in de brief inzake Voortgangsrapportage transitie HLZ - 34104-54

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Voortgang decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

Voortgang trekkingsrecht PGB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015 - Voortgang trekkingsrecht PGB - 25657-162

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 29 april 2015.11

Afschrift van de brief van de SVB aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport over trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 april 2015 - Aanbieding afschrift van de brief van de SVB aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport over trekkingsrecht pgb - 25657-160

Besluit: Betrokken bij plenair debat op 29 april 2015.

Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2015. Onderzoeken naar de toegang tot jeugdhulp - 31839-466

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Decentralisatie Jeugdzorg d.d. 29 april 2015.

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 15 april 2015, over verboden experimenten op ggz patiënten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 april 2015, over verboden experimenten op ggz patiënten - 25424-271

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg GGZ op 21 mei 201

Programmavoorstel 'Palliantie. Meer dan zorg'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 mei 2015. Aanbieding van het Programmavoorstel 'Palliantie. Meer dan zorg' - 29509-50

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te houden algemeen overleg Palliatieve zorg (3 uur plannen)Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber (29689, nr. 580) over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 mei 2015. Uitvoering van de motie van de leden Leijten en Dik-Faber over een uitzondering voor huisartsen op de Mededingingswet alsmede toezending van de onderzoeksopzet-vraag - 29689-609

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering. Mevr. Leijten zal een voorstel formuleren.

Verwachte aanbieding rapport inzake hoofdbehandelaarschap geestelijke gezondheidszorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2015. Verwachte aanbieding rapport inzake hoofdbehandelaarschap geestelijke gezondheidszorg - 25424-274

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 21 mei 2015.

Aanbieding voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2015. Aanbieding voortgangsrapportage Kwaliteitsinstituut - 31765-144

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie Zorginstituut Nederland op 11 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Regeldruk/Administratieve lasten

2e Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. 2e Voortgangsbrief Open data in het zorgdomein - 32620-157

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg 18 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Informatievoorziening in de zorg

Extra impuls Actieplan Veilig Werken in de Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Extra impuls Actieplan Veilig Werken in de Zorg - 29282-228

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Veiligheid in de zorg

Nadere resultaten RIVM-onderzoek injectienaalden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Nadere resultaten RIVM-onderzoek injectienaalden - 32805-39

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid

Pilot nieuwe toetreders IGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Pilot nieuwe toetreders IGZ - 31765-143

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg op 24 juni 201

Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Voorhang verdaging toepassing mbi medisch specialistische zorg 2014 - 29248-283

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang9

Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding resultaten op de jaarlijkse monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ (Kamerstuk 30 234, nr. 121)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over aanbieding resultaten op de jaarlijkse monitor ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ - 30234-127

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid voor het reces

Foetale chirurgie bij spina bifida

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2015. Foetale chirurgie bij spina bifida - 29323-95

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 201

Aanbieding rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2016’ van het Zorginstituut Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding rapport ‘Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2016’ van het Zorginstituut Nederland - 32620-154

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 201

Aanbieding en reactie rapport Zorginstituut Nederland over kraamzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding en reactie rapport Zorginstituut Nederland over kraamzorg - 32279-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en Geboorte

Aanbieding IGZ-rapport "Infectieziekte en tuberculosebestrijding bij GGD'en op orde, maar kwetsbaar"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding IGZ-rapport "Infectieziekte en tuberculosebestrijding bij GGD'en op orde, maar kwetsbaar" - 25295-26

Besluit: Agenderen voor een na het reces te houden algemeen overleg Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie)

Aanbieding van het rapport ‘Antibiotica in ziekenhuizen: profylaxe en antibiotic stewardship’ van de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding van het rapport ‘Antibiotica in ziekenhuizen: profylaxe en antibiotic stewardship’ van de Gezondheidsraad - 32620-155

Besluit: Agenderen voor een na het reces te houden algemeen overleg Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie)8

Aanbieding overzicht inzake budgetpolissen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding overzicht inzake budgetpolissen - 29689-610

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg op 24 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Aanbieding rapport over niveau zorg in landen rond BES

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding rapport over niveau zorg in landen rond BES - 31568-159

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding strategische verkenning depressiepreventie van Trimbos

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding strategische verkenning depressiepreventie van Trimbos - 32793-188

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbieding rapport 'Sport en Multifunctionele Accommodaties'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding rapport 'Sport en Multifunctionele Accommodaties' - 30234-126

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Sportbeleid voor het reces (3 uur plannen)

Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding Evaluatierapport 'Afschaffing macronacalculatie' - 32620-156

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken te duiden of de routetijdtabel (zie 31765, nr. 117 Kwaliteit loont) aanpassing behoeft in het licht van bovenstaande brief, daar de aangekondigde beleidsbrief aanvankelijk in juni aan de Kamer zou worden gezonden en niet na het reces. In de volgende PV zal worden besloten of er al dan niet een algemeen overleg voor het reces dient plaats te vinden.

Aanbieding uitkomsten onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 mei 2015. Aanbieding uitkomsten onderzoek preventie- en handhavingsplannen DHW 2015 - 27565-133

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid7

Aanbieding rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Aanbieding rapport ‘Onderzoek naar speciaal kweken’ - 29323-94

Besluit: Standpunt afwachten (binnen drie maanden)

Reactie op brief van de commissie inzake stand van zaken contourennota persoonsvolgende financiering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 mei 2015. Reactie op brief van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake stand van zaken contourennota persoonsvolgende financiering - 34104-57

Besluit: Aangekondigde Vernieuwingsagenda Wlz afwachten (voor de zomer)

Rapporten Capaciteitsorgaan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Reactie op rapporten Capaciteitsorgaan - 29282-227

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorg

Voedingsadviezen bij darmkanker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Voedingsadviezen bij darmkanker - 32793-187

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding rapportage burgerbrieven 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Aanbieding rapportage burgerbrieven 2014 - 29362-243

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen - 29282-226

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: betreft een voorhang

Aanbieding advies over het protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw en woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 6 mei 2015. Aanbieding advies over het protocol uitbreiding garantiestructuur sociale woningbouw en woningcorporatie Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR) - 32847-169

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Maatwerk in medezeggenschap, een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Maatwerk in medezeggenschap, een onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut - 32012-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in de zorg op 11 juni 201

Gezondheidsraadrapport Hemofilie, Hiv en de Wbmv

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Gezondheidsraadrapport Hemofilie, Hiv en de Wbmv - 33693-3

Besluit: Beleidsreactie afwachten

Reactie op Initiatiefnota Ellemeet ”Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Reactie op de Initiatiefnota van het lid Ellemeet “Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal” - 34169-3

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te houden notaoverleg, waarvoor ook de initiatiefnota-Voortman "Zekerheid over zorg" zal worden geagendeerd

Beschikbaarheidbijdrage ambulancehelikopter Friese Waddeneilanden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 mei 2015. Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage ambulancehelikopter Friese Waddeneilanden - 34000-XVI-109

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg
Besluit: Er zal worden gerappelleerd op de commissiebrief van 29 januari 2015 (zie 2015Z01523)

Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 1 mei 2015. Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders - 31765-142

Besluit: Agenderen voor een voor het zomerreces te houden algemeen overleg Verpleeghuiszorg (3 uur plannen)

Kandidatuur Nederland Europese Spelen 2019

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 mei 2015. Kandidatuur Nederland Europese Spelen 2019 - 30234-125

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedig een reactie toe te sturen ter agendering voor een algemeen overleg Sportbeleid voor het zomerreces
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Sportbeleid5

IGZ rapport ‘Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 april 2015. IGZ rapport ‘Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren’ - 31765-141

Besluit: Agenderen voor een zo mogelijk voor het zomerreces te houden algemeen overleg Verpleeghuiszorg (3 uur plannen)
Besluit: Agenderen voor een na het reces te houden algemeen overleg Infectiepreventie (incl. antibioticaresistentie) (3 uur plannen)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedig het eerder aangekondigde Aanvalsplan psychofarmaca toe te sturen ter agendering voor het algemeen overleg
Noot: Tesamen met agendapunten 43 en 44

Reactie op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel” WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Reactie op het artikel in het AD van 4 april 2015 met als titel” WZH weer onder vuur, nu om bezuiniging” - 29538-186

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op 28 mei 2015 te 14.00 uur

Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015 om reactie op het SCP- onderzoek “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk” n.a.v. het bericht ‘Participatiesamenleving eist tol op werkvloer’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2015, over het SCP- onderzoek “Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk” n.a.v. het bericht ‘Participatiesamenleving eist tol op werkvloer’ - 30169-40

Besluit: Betrekken bij plenair debat over de positie van mantelzorgers (Krol).

Reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4 plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Reactie op de brief van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP over G4 plannen die leiden tot supermarktbars en caféwinkels - 27565-132

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Alcoholbeleid.

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over de recente ontwikkelingen in de thuiszorg en over bezetting gemeentehuis Oss (RvW 3 maart 2015)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015, over de recente ontwikkelingen in de thuiszorg en over het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015, over bezetting gemeentehuis Oss door thuiszorgmedewerkers en de algehele chaos in de Wmo en het bericht dat gemeenten minder voor de thuiszorg betalen dan het kost - 23235-117

Besluit: Betrekken bij dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten).4

Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2015 inzake het bericht ‘Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 april 2015, over het bericht ‘Slagers verkopen kalkoen voor lamsvlees’ - 26991-472

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Uitstel reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 21 april 2015, over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. het trekkingsrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 april 2015. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 21 april 2015, over de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. het trekkingsrecht - 25657-161

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Tabaksontmoediging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 april 2015. Tabaksontmoediging - 32011-34

Besluit: Agenderen voor een zo mogelijk nog voor het zomerreces te houden algemeen overleg Tabaksontmoedigingsbeleid

Beantwoording vragen over de Zvw-pgb en intensieve kindzorg en de stand van zaken van de overgangstermijn voor het niet-professionele tarief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 april 2015. Beantwoording vragen over de Zvw-pgb en intensieve kindzorg in relatie tot de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de stand van zaken van de overgangstermijn voor het niet-professionele tarief - 34104-52

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

Gehandicaptensportbeleid: Programma Grenzeloos actief

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 april 2015. Gehandicaptensportbeleid: Programma Grenzeloos actief - 30234-124

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Sportbeleid voor het reces (3 uur plannen)3

Voortgangsrapportage van het Convenant Gezond Gewicht 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 april 2015. Voortgangsrapportage van het Convenant Gezond Gewicht 2014 - 31899-25

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Preventiebeleid na het reces (3 uur plannen)

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken na faillissement Zorggroep Pasana (Kamerstuk 32 299, nr. 39)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken na faillissement Zorggroep Pasana - 32299-42

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's op 26 mei 2015.

Aanpak stringent pakketbeheer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2015. Aanpak stringent pakketbeheer - 29689-606

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.

Nadere informatie inzake Wet verbetering wanbetalersmaatregelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2015. Nadere informatie inzake Wet verbetering wanbetalersmaatregelen - 33683-54

Besluit: Bewindspersoon verzoeken naar aanleiding van de brief aan de Eerste Kamer van 29 april 2015 (33683 c) te duiden waarom niet eerder is gemeld dat het aangenomen amendement Leijten/Van Gerven nader moet worden onderzocht op juridische houdbaarheid en andere consequenties, en binnen welke termijn de behandeling kan worden hervat.

Reactie op berichtgeving van EenVandaag over het onderwerp 'stents en hartkatheters mogelijk niet steriel' en stand van zaken rond het onderzoek naar de injectienaalden van Terumo

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 april 2015. Reactie op berichtgeving van EenVandaag over het onderwerp 'stents en hartkatheters mogelijk niet steriel' en stand van zaken rond het onderzoek naar de injectienaalden van Terumo - 32805-38

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid.

Rapport van de NZa Zorgcontracten in kaart

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 april 2015 - Rapport van de NZa Zorgcontracten in kaart - 29689-600

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de Kamer ruim voor het zomerreces een standpunt te sturen en daarin te duiden of zorgverzekeraars aan hun zorgplicht voldoen. Voorts zal worden verzocht de Kamer na ommekomst van het reces een reactie op een vervolgrapport te zenden. Daarna zal een algemeen overleg worden gepland.2

33675 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015 - Nota van wijziging - 33675-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33675-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 juni 2013 - 33675

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

34191 Nota van wijziging inzake Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 mei 2015 - Nota van wijziging - 34191-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: Ter informatie.

Aanbieding Geannoteerde agenda Jeugd- en Sportraad mei 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 april 2015. Aanbieding Geannoteerde agenda Jeugd- en Sportraad mei 2015 - 21501-34-246

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.