Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 april 2015

Gepubliceerd: 8 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0513711
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9cea3ac4-3004-4040-a4c0-b52068860770&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vkc%20VWS%20d.d.%208%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 26991, 25657, 25657, 29477, 29477, 29477, 29477, 29477, 25268, 31765, 33654, 31765, 32647, 29689, 25424, 29248, 32793, 28828, 25268, 32402, 25424, 29247, 32805, 32772, 32620, 32642, 32642, 32299, 24077, 25424, 34104, 29538, 34180, 34104, 29247, 29689, 32487, 33149, 32793, 25268, 30234, 33683, 33508

Inhoud


Rappel toezending van toegezegde brede beleidsbrief inzake tabaksontmoediging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 8 april 2015. Rappel toezending van toegezegde brede beleidsbrief inzake tabaksontmoediging - 2015Z06264

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op artikel AD d.d. 4 april 2014 WZH weer onder vuur nu om bezuiniging

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Gerbrands (PVV) - 7 april 2015. Verzoek om reactie op artikel AD d.d. 4 april 2014 WZH weer onder vuur nu om bezuiniging - 2015Z06183

Besluit: Verzoek gehonoreerd10

Verzoek om reactie op artikel FD d.d. 25 maart 2015 dat invoering van de uitkomstbekostiging per 2020 niet gaat lukken

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 7 april 2015. Verzoek om reactie op artikel FD d.d. 25 maart 2015 dat invoering van de uitkomstbekostiging per 2020 niet gaat lukken - 2015Z06148

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om stand van zaken inzake de contourennota persoonsvolgende financiering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 2 april 2015. Verzoek om stand van zaken inzake de contourennota persoonsvolgende financiering - 2015Z05997

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om een apart AO ICT SVB/PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 26 maart 2015. Verzoek om een apart AO ICT SVB/PGB - 2015Z05469

Besluit: Verzoek niet gehonoreerd

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2015 over de maatregelen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van besmet vlees met miltvuur

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2015 over de maatregelen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van besmet vlees met miltvuur - 26991-470

Besluit: Betrokken bij plenair debat over risico's in de vleesketen en de controle bij visbedrijven d.d. 1 april 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over Voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over Voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-146

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB d.d. 26 maart 2015.

Reactie op het verzoek om stukken te ontvangen voorafgaand aan het AO op 26 maart over de stand van zaken m.b.t. uitbetalingen van pgb’s door de SVB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om stukken te ontvangen voorafgaand aan het Algemeen Overleg op 26 maart over de stand van zaken m.b.t. uitbetalingen van pgb’s door de SVB - 25657-145

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB d.d. 26 maart 201

Uitstel reactie inzake het verzoek om een reactie op uitzending Zembla van 18 maart 2015 inzake geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 maart 2015. Uitstel toezending van de reactie op het verzoek om een reactie op de uitzending van Zembla van 18 maart 2015 inzake geneesmiddelen - 29477-317

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Toezegging over vaccins

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Opvatting over de lange tijdspanne en kosten voor ontwikkeling van vaccins, de octrooiering en de gevolgen daarvan voor het wel of niet op de markt brengen - 29477-313

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 25 maart 201

Reactie op motie van het lid Leijten over een meldpunt vervalste geneesmiddelen (Kamerstuk 29 477, nr. 302)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Reactie op motie van het lid Leijten over een meldpunt vervalste geneesmiddelen - 29477-314

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 25 maart 201

Veegbrief diverse toezeggingen geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Veegbrief diverse toezeggingen geneesmiddelen - 29477-315

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 25 maart 2015.

Integrale aanpak chronische hepatitis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Integrale aanpak chronische hepatitis - 29477-316

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid d.d. 25 maart 201

Kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 april 2015. Kabinetsreactie rapport commissie Borstlap en evaluatie Wmg en NZa - 25268-112

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NZa (plannen)
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 16 april 2015. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding van het het rapport 'Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 april 2015. Aanbieding van het rapport 'Meer oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 31765-138

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Patiëntveiligheid op 16 april 201

Tussenstand van zaken Aanpak verspilling in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015. Tussenstand van zaken Aanpak verspilling in de zorg - 33654-13

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Verspilling in de zorg

Signalering nieuwe dienstverlening in de huisartsenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015. Signalering nieuwe dienstverlening in de huisartsenzorg - 31765-137

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Eerstelijnszorg

Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn - 32647-43

Besluit: Betrekken bij plenair debat inzake kabinetsstandpunt bij Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om toezending IGZ-rapporten inzake het Handhavingskader, Leidraad meldingen en Samenwerkingsprotocol OM-IGZ, ervan uitgaande dat deze openbaar zijn.

Aanbieding van het Rapport Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015. Aanbieding van het Rapport Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart - 29689-596

Besluit: Desgewenst betrekken bij nadere technische briefing voorzien op 14 april 2015 (voortouw commissie Financiën).
Noot: tot uiterlijk donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur kunnen fracties feitelijke vragen indienen bij de commissie Financiën over het Rapport Technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart (cie.fin.inbreng@tweedekamer.nl).

Informatie over tegemoetkoming bij schade als gevolg van invoeringsproblemen trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 30 maart 2015. Informatie over tegemoetkoming bij schade als gevolg van invoeringsproblemen trekkingsrecht pgb - 2015Z05652

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Voortgang uitbetalingsproblematiek PGB's door de SVB (3 uur, week na Meireces)
Noot: Geïnformeerd zal worden wanneer de maandelijkse rapportage tegemoet kan worden gezien.

Stand van zaken inzake gedwongen zorg en het vertrouwenswerk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 31 maart 2015. Stand van zaken inzake gedwongen zorg en het vertrouwenswerk - 25424-270

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 21 mei 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Evaluatie BOPZ

Macrobeheersmodel instellingen van medisch specialistische zorg 2012 en 2013.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015. Macrobeheersmodel instellingen van medisch specialistische zorg 2012 en 2013 - 29248-282

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 21 mei 201

Verslag van de tweede conferentie Alles is gezondheid op 4 februari 2015 te Oegstgeest

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 maart 2015. Verslag van de tweede conferentie Alles is gezondheid op 4 februari 2015 te Oegstgeest - 32793-172

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid

Aanbieding Programma Rechtmatige Zorg: aanpak fouten en fraude in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2015. Aanbieding Programma Rechtmatige Zorg: aanpak fouten en fraude in de zorg - 28828-89

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Fraude in de zorg6

Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de review door de Auditdienst Rijk inzake het onderzoek van Flynth Audit BV (25 268, nr. 105)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag van de review door de Auditdienst Rijk inzake het onderzoek van Flynth Audit BV - 25268-111

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg NZa (4 uur)

Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (Kamerstuk 32 402, nr. 67)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het concept-Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - 32402-69

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg op 24 juni 201
Gerelateerde kamerstukken: 32402-69

Signalen toename verwarde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 maart 2015. Signalen toename verwarde personen - 25424-269

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 21 mei 2015.
Besluit: Voorafgaand aan het algemeen overleg zal een rondetafelgesprek worden gehouden, waarvoor de leden Bruins Slot, Leijten en Tanamal een voorstel zullen doen.

Toezeggingen, gedaan tijdens het AO ambulancevervoer op 9 april 2014 over de grensoverschrijdende problematiek

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2015. Reactie op toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg inzake ambulancevervoer op 9 april 2014 over de grensoverschrijdende problematiek - 29247-202

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ambulancezorg

Stand van zaken m.b.t. injectienaalden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 maart 2015. Stand van zaken m.b.t. injectienaalden - 32805-37

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Patiëntveiligheid op 16 april 201

Uitvoering aan de motie-Harbers c.s. (34 000, nr. 36) over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2015. Uitvoering aan de motie-Harbers c.s. over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2015 en 2016 Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 32772-4

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering in afwachting advies BOR.
Noot: De Kamer heeft via de aangenomen motie-Harbers de regering verzocht de Kamer voortaan ook voorafgaand aan de start van een beleidsdoorlichting te informeren over de opzet en vraagstelling van die beleidsdoorlichting. Hierdoor kan de Kamer desgewenst invloed uitoefenen op de kwaliteit, inhoud en reikwijdte van de beleidsdoorlichtingen, zodat de bruikbaarheid van beleidsdoorlichtingen voor de Kamer vergroot kan worden. De minister van VWS informeert de Kamer in haar brief van 25 maart 2015 over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichtingen die in 2015 en 2016 worden uitgevoerd. Het BOR biedt de commissie VWS aan ten behoeve van de volgende procedurevergadering een korte notitie op te stellen, waarin de brief van 25 maart 2015 wordt getoetst aan de eisen uit de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) en aan de strekking van de motie Harbers.

Resultaten van de Top over de export van zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2015. Resultaten van de Top over de export van zorg - 32620-153

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het verslag van een schriftelijk overleg over de zzp’ers in de zorg en aanbieding van aanvullende stukken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 maart 2015. Aanbieding van het verslag van een schriftelijk overleg over de zzp’ers in de zorg en aanbieding van aanvullende stukken - 32642-7

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid
Noot: de VKC SZW heeft op 23 april 2015 een algemeen overleg inzake Arbeidsmarktbeleid, het onderwerp ZZP'ers in de zorg staat daar niet geagendeerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de zzp’ers in de zorg (Kamerstuk 32642, nr. 5)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de zzp’ers in de zorg - 32642-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid
Noot: de VKC SZW heeft op 23 april 2015 een algemeen overleg inzake Arbeidsmarktbeleid, het onderwerp ZZP'ers in de zorg staat daar niet geagendeerd

Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 maart 215, over stand van zaken continuïteit ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 maart 215, over de stand van zaken continuïteit ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen - 32299-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's op 27 mei 2015.

Reactie op twee rapporten van het Zorginstituut Nederland over verslavingszorg en over de DSM-5

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2015. Reactie op twee rapporten van het Zorginstituut Nederland over verslavingszorg en over de DSM-5 - 24077-344

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 21 mei 201

Aanbieding impactanalyse NZa inzake alternatief DSM-IV

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 maart 2015. Aanbieding impactanalyse NZa inzake alternatief DSM-IV - 25424-268

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 21 mei 201

Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht ‘Gemeente halveert dagbesteding dementie (en gevolgen voor GGZ en mantelzorger)'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht ‘Gemeente halveert dagbesteding dementie (en gevolgen voor GGZ en mantelzorger)' - 34104-24

Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Keijzer) inzake de inkoop van dagbesteding
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

Inzet huishoudelijke hulp toelage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Inzet huishoudelijke hulp toelage - 29538-179

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 201

Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25I- NBOMe, 4,4’-DMAR, 5-IT, AH-7921, MDPV, methoxetamine en MT-45

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van de middelen 25I- NBOMe, 4,4’-DMAR, 5-IT, AH-7921, MDPV, methoxetamine en MT-45 - 34180-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang3

Verslag van een schriftelijk overleg inzake aanbieding nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi (Kamerstuk 34 104, nr. 10)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Antwoorden op de vragen van de commissie over de nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi - 34104-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een nahang

Rapport Traumazorg in beeld Landelijke Traumaregistratie 2009-2013

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Aanbieding van het rapport "Traumazorg in beeld: Landelijke Traumaregistratie 2009-2013" - 29247-201

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 21 mei 201

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht ‘Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht ‘Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS’ - 29689-595

Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Leijten) inzake bericht "Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS"

Afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag - 34000-XVI-106

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 23 april 201

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering BES - 32487-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Beantwoording op vragen commissie over de reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) (Kamerstuk 33 149, nr. 30)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Beantwoording vragen commissie over de reactie op twee onderzoeken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) - 33149-33

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg IGZ2

Beleidsreactie op het onderzoek van de NVWA en de RIVM naar de e-sigaret

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 maart 2015. Beleidsreactie op het onderzoek van de NVWA en de RIVM naar de e-sigaret - 32793-169

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis (Kamerstuk 25 268, nr. 100)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het Besluit inzake toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum over de totstandkoming van een bijzondere kapitaallastenregeling ten behoeve van voorgenomen nieuwbouw bij dit academisch ziekenhuis - 25268-110

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vastgesteld op 16 april

Lancering instrument sportmedische zorg sportevenement

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 maart 2015. Lancering instrument sportmedische zorg sportevenement - 30234-123

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

33683 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 7 april 2015. Voorstel om de staatssecretaris van SZW te laten deelnemen aan verdere plenaire behandeling van Verbetering wanbetalersregeling - 33683 - 2015Z06226

Besluit: Verzoek gehonoreerdStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 maart 2015. Derde nota van wijziging - 33683-33

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33683-33

33508 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 maart 2015. Tweede nota van wijziging - 33508-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33508-13