Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 maart 2015

Gepubliceerd: 25 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A051367
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b0913a06-abc7-4966-a09c-70bf5bd98a29&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2025%20maart%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477, 29477, 29477, 29247, 32793, 29538, 32620, 32620, 29689, 29447, 29689, 29248, 32402, 29282, 33693, 34104, 30597, 29447

Inhoud


Inplannen algemeen overleg Kindermishandeling/GIA voor medio april 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 25 maart 2015. Inplannen algemeen overleg Kindermishandeling/GIA voor medio april 2015 - 2015Z05338

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek voor het houden van een algemeen overleg over de eigen bijdragen in de langdurige zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 24 maart 2015. Verzoek voor het houden van een algemeen overleg over de eigen bijdragen in de langdurige zorg - 2015Z05237

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zaken brief over de eigen bijdragen in de langdurige zorg (Wlz/Wmo). Door middel van een ad-hocprocedure zal worden geïnventariseerd welke specifieke vragen in deze brief beantwoord moeten worden.6

Verzoek om reactie artikel Zorgvisie d.d. 24 maart 2015 inzake Gemeenten korten hard op Wmo-zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 24 maart 2015. Verzoek om reactie artikel Zorgvisie d.d. 24 maart 2015 inzake Gemeenten korten hard op Wmo-zorg - 2015Z05213

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op bericht van de IGZ inzake Onderzoek naar mogelijke problemen bij het maken van injectienaalden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 24 maart 2015. Verzoek om reactie op bericht van de IGZ inzake Onderzoek naar mogelijke problemen bij het maken van injectienaalden - 2015Z05229

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie en in vervolg op de toezeggingen gedaan tijdens het mondelinge vragenuur tevens in te gaan op de schadelijkheid van injectiespuiten

Verzoek namens Growing Games tot het organiseren van commissieactiveit m.b.t. healthgames; Growing Games is het stimuleringsprogramma voor de Nederlandse Applied Game Industrie

Zaak: Brief derden - Growing Games te Utrecht - 23 maart 2015. Verzoek namens Growing Games tot het organiseren van een commissieactiveit m.b.t. healthgames - 2015Z05144

Besluit: Overlaten aan individuele leden/fracties.

Verzoek om het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's’ d.d. 25 mei 2015 eerder te laten plaatsvinden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 20 maart 2015. Verzoek om het algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's’ d.d. 25 mei 2015 eerder te laten plaatsvinden - 2015Z05000

Besluit: Getracht wordt het algemeen overleg eerder te laten plaatsvinden

Verzoek om kabinetsreactie over de organisatorische en financiële consequenties van de uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake vergoeding van acute nood

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 19 maart 2015. Verzoek om kabinetsreactie over de organisatorische en financiële consequenties van de uitspraak Centrale Raad van Beroep inzake vergoeding van acute nood - 2015Z04929

Besluit: Verzoek gehonoreerd.5

Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Kuzu en Voortman (29 477, nr. 283)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2015. Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Kuzu en Voortman over bezuiniging op maagzuurremmers - 29477-312

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 maart 2015. OverigGeen agendapuntenRondvraag

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, over het bericht dat vele geneesmiddelen niet meer vergoed worden

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, over het bericht dat vele geneesmiddelen niet meer vergoed worden - 29477-311

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 maart 201

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Aanbieding van het rapport met daarin de proefberekeningen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-310

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 maart 201

Curatieve zorg in krimpregio's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2015. Curatieve zorg in krimpregio's - 29247-200

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's op 27 mei 2015 (daartoe is reeds besloten in de procedurevergadering van 11 maart jl.)

Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) (Kamerstuk 34000-XVI nr. 8)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen (NODO-procedure) - 34000-XVI-103

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties4

Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 maart 2015. Landelijke suïcidecijfers 2013 en voortgang van de Landelijke agenda suïcidepreventie - 32793-168

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg GGZ op 21 mei 2015.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding van het rapport ‘Verbinding wijkverpleging en sociaal domein’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 maart 2015. Aanbieding van het rapport ‘Verbinding wijkverpleging en sociaal domein’ - 29538-178

Besluit: Standpunt afwachten (in voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg)
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om het standpunt zo mogelijk toe te zenden voor het algemeen overleg Wijkverpleging d.d. 15 april 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging op 15 april 201

Stand van zaken financiële verantwoording van ziekenhuizen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 maart 2015. Stand van zaken financiële verantwoording van ziekenhuizen - 32620-151

Besluit: Technische briefing organiseren. Door middel van een ad-hocprocedure zal worden geïnventariseerd over welke thema’s/onderwerpen de commissie meer specifiek een toelichting wenst c.q. welke vragen daarbij aan de orde kunnen komen.
Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Voorwaardelijke Toelating van een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij colorectaal carcinoom

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2015. Voorwaardelijke Toelating van een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij colorectaal carcinoom - 32620-150

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pakketmaatregelen d.d. 18 juni 201

Reactie op het verzoek inzake ontvangst conceptwerkplannen van toezichthouders en adviesorganen op VWS beleidsterrein teneinde suggesties van de kant van de Kamer in te brengen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake ontvangst conceptwerkplannen van toezichthouders en adviesorganen op VWS beleidsterrein teneinde suggesties van de kant van de Kamer in te brengen - 34000-XVI-105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Informatie inzake toezending regeringsstukken op 14 april 2015.

Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 maart 2015. Aanbieding rapport van de Verkenner Samenwerking Zeeuwse Zorg - 34000-XVI-104

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's op 27 mei 201

Uitvoering van de motie van het lid Bouwmeester over de code Goed Zorgverzekeraarschap

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2015. Uitvoering van de motie van het lid Bouwmeester over de code Goed Zorgverzekeraarschap - 29689-594

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Stand van zaken rond de risicoscheiding van de stichting Sanquin Bloedvoorziening (hierna Sanquin)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 maart 2015. Stand van zaken rond de risicoscheiding van de stichting Sanquin Bloedvoorziening - 29447-31

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening

Wijze van uitvoering van de aangenomen van de (nader gewijzigde) motie Leijten/Dik-Faber (Kamerstuk 29689, nr. 581), alsmede toezending van de onderzoeksopzet/vraag

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Wijze van uitvoering van de aangenomen van de (nader gewijzigde) motie Leijten/Dik-Faber (Kamerstuk 29689, nr. 581), alsmede toezending van de onderzoeksopzet/vraag - 29689-593

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op de brief van Velo (Verenigde EersteLijns Organisaties: ActiZ – KNGF – KNMP – KNMT – KNOV – LHV – LVVP – V&VN) (2015Z05328) en de suggesties mee te nemen in de onderzoeksopzet

Aanbieding van de Monitor Fertiliteitshormonen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Aanbieding van de Monitor Fertiliteitshormonen - 29248-281

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pakketmaatregelen op 18 juni 2015.

Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Aanbieding onderzoek Human Inference over de samenhang tussen de bronregisters ten behoeve van register zorgaanbieders (invulling van artikel 12) - 32402-68

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg op 10 juni
Gerelateerde kamerstukken: 32402-68

Afschrift van de reactie op kritiek ERCOMER over onderzoek van Panteia naar toelating van buitenlands gediplomeerde artsen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Afschrift van de reactie op kritiek ERCOMER over onderzoek van Panteia naar toelating van buitenlands gediplomeerde artsen - 2015Z04283

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Onderzoek NZa naar de kosten van de opleiding tot huisarts en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Aanbieding onderzoek NZa naar de kosten van de opleiding tot huisarts en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde - 29282-218

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid

Reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 maart 2015. Reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) - 33693-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 9 april

Verdiepend onderzoek Aandacht voor Iedereen (AVI) ‘Zorg naar gemeenten, Weet u waar u aan toe bent?

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2015. Aanbieding verdiepend onderzoek "Zorg naar gemeenten, Weet u waar u aan toe bent?" van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) - 34104-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april

Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2013 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 9 maart 2015. Samenvattend rapport Uitvoering AWBZ 2013 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - 30597-488

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april 2015

Aanbieding onderzoeksrapport MSM & Bloeddonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 maart 2015. Aanbieding onderzoeksrapport MSM & Bloeddonatie - 29447-30

Besluit: Standpunt afwachten (binnen drie maanden)
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Bloedvoorziening