Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 maart 2015

Gepubliceerd: 11 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A051359
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=08c64cb0-a477-4cd6-92f2-12849e78a312&title=Besluitenlijst%20VWS%2011%20maart%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25657, 29689, 29689, 29689, 25657, 29689, 32013, 29689, 25657, 32793, 30234, 25268, 32620, 29538, 32620, 29247, 31839, 30597, 32011, 25424, 33990, 32647, 31839, 29689, 29247, 24077, 34104, 34104, 33683, 34039

Inhoud


Algemeen overleg Patiëntveiligheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 11 maart 2015. Het lid Bouwmeester informeerd of er al een nieuwe datum bekend is voor het uitgestelde algemeen overleg Patiëntveiligheid. Dit is nog niet het geval; het overleg zal nog voor de zomer opnieuw worden ingepland. - 2015Z04335

Besluit: Er zal een nieuwe datum worden gezocht voor het uitgestelde algemeen overleg Patiëntveiligheid.

Verzoek om algemeen overleg inzake problemen uitbetalingen van PGB's bij de SVB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 11 maart 2015. Verzoek om algemeen overleg inzake problemen uitbetalingen van PGB's bij de SVB - 2015Z04334

Besluit: Verzoek gehonoreerd. De staatssecretaris zal, met het oog op een algemeen overleg (3 uur) in de week van 24 maart a.s., worden verzocht de Kamer tijdig (lees: niet enkele uren voor het overleg) te informeren over de stand van zaken m.b.t. de uitbetaling van pgb's door de SVB, het toegezegde herstelplan toe te zenden, alsmede de Kamer te informeren over de stand-van-zaken met betrekking tot de ICT Uitvoeringstoets. Het toegekende 30-ledendebat zal van de lijst worden gehaald.
Noot: De problemen met de uitbetaling van het PGB zijn voor de Nationale Ombudsman aanleiding een onderzoek te starten naar de invoering van het Trekkingsrecht en de uitvoering ervan door de SVB. Naar verluidt zal het onderzoek medio de zomer zijn afgerond.

Overheveling enkele agendapunten van algemeen overleg Kindermishandeling/Gia naar algemeen overleg Slachtoffers loverboys

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 11 maart 2015. Overheveling enkele agendapunten van algemeen overleg Kindermishandeling/Gia naar algemeen overleg Slachtoffers loverboys - 2015Z04333

Besluit: Het lid Van der Burg zal in overleg met de woordvoerders bezien of er een herschikking van de agenda's van voornoemde a.o.'s dient plaats te vinden.

Verzoek om algemeen overleg over het niet meer vergoeden van 400 geneesmiddelen (zie Regeling van 10 maart jl.)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 11 maart 2015. Verzoek om algemeen overleg - 2015Z04332

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Er zal een algemeen overleg gepland worden in de week van 23 maart waarvoor, naast de gevraagde brief over onderhavige kwestie, de stukken worden toegevoegd die op de agenda staan van het algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid (26 mei 2015).

Verzoek om een algemeen overleg inzake Intensieve Kind Zorg (IKZ)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 10 maart 2015. Verzoek om een algemeen overleg inzake Intensieve Kind Zorg (IKZ) - 2015Z04267

Besluit: Mevr. Keijzer houdt haar voorstel aan in afwachting van een in het algemeen overleg Passend onderwijs door staatssecretaris Dekker toegezegde brief over onderhavige aangelegenheid. Na ontvangst zal zij zich nader beraden.8

Verzoek om wijze van uitvoering aan te geven van twee moties en één amendement inzake Voeding in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 10 maart 2015. Verzoek om wijze van uitvoering aan te geven van twee moties en één amendement inzake Voeding in de zorg - 2015Z04253

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Bewindspersoon verzoeken om stand-van-zakenbrief

Verzoek om reactie op het rapport Niet alles wat kan hoeft van de stuurgroep Passende zorg in laatste levensfase

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 5 maart 2015. Verzoek om reactie op het rapport Niet alles wat kan hoeft van de stuurgroep Passende zorg in laatste levensfase - 2015Z04014

Besluit: Verzoek gehonoreerd
Noot: Zie ook brief 70 van de brievenlijst

Nadere informatie pgb trekkingsrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 maart 2015. Nadere informatie pgb trekkingsrecht en aanbieding van de gezamenlijke afspraken verbetering trekkingrecht Per Saldo, BVKZ, SVB en VWS - 25657-137

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten door de SVB op 3 maart 2015. OverigGeen agendapuntenRondvraag

Aanbieding van het samenvattend rapport "Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013 Deel 2, onderdelen financiële verantwoordingen, controle declaratiestromen en Compensatie Eigen Risico"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2015. Aanbieding van het samenvattend rapport "Rechtmatige uitvoering Zorgverzekeringswet 2013 Deel 2, onderdelen financiële verantwoordingen, controle declaratiestromen en Compensatie Eigen Risico" - 29689-592

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel op 4 maart 201

Evaluatie Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2015. Evaluatie Zorgverzekeringswet - 29689-591

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel van 4 maart 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over Onderzoeken risicoverevening (Kamerstuk 29 689, nr. 560)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over Onderzoeken risicoverevening - 29689-589

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel van 4 maart 201

Nadere informatie over de voortgang bij het pgb-trekkingsrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 februari 2015. Nadere informatie over de voortgang bij het pgb-trekkingsrecht - 25657-136

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Uitbetalingsproblematiek van persoonsgebonden budgetten door de SVB

Beleidsreactie n.a.v. de brief van de NZa over de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2015. Beleidsreactie n.a.v. de brief van de NZa over de ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt - 29689-590

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel op 4 maart 201

Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2015. Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars - 32013-95

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel op 4 maart 2015.

Rapport Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2015. Aanbieding van het rapport "Sportgeneeskunde en de Zorgverzekeringswet" - 29689-588

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/zorgstelsel op 4 maart 2015.
Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te plannen algemeen overleg Sportbeleid

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de achterstanden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over de achterstanden bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-135

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Uitbetalingsproblematiek persoonsgebonden budgetten door de SVB op 3 maart 2015.

Aanbieding van het adviesrapport ‘Doorlichten doorgelicht, gepast gebruik van health checks’ van de Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2015. Aanbieding van het adviesrapport ‘Doorlichten doorgelicht, gepast gebruik van health checks’ van de Gezondheidsraad - 32793-166

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 5 maart 2015. Aanbieding plan van aanpak regulering van de full contact vechtsporten - 30234-122

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Sportbeleid

Antwoord op vragen commissie over reactie op de evaluatie van Zorginstituut Nederland (Kamerstuk 25268, nr. 104)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2015. Antwoorden op vragen commissie over de reactie op de evaluatie van Zorginstituut Nederland - 25268-108

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie Zorginstituut Nederland (3 uur plannen)

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 februari 2015, over het oordeel van de Reclame Code Commissie over de zorgspotjes

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 februari 2015, over het oordeel van de Reclame Code Commissie over de zorgspotjes - 34000-III-10

Besluit: Betrekken bij plenair 30-ledendebat (Leijten) inzake de zorgspotjes van het ministerie van VWS

Het jaar van de transparantie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 maart 2015. Het jaar van de transparantie - 32620-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kwaliteitszorg (3,5 uur plannen)5

Reactie op verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 24 februari 2015 inzake de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Ellemeet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 24 februari 2015 inzake de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (n.a.v. onderzoek TNS Nipo en de Brabantse Zorgenquête) - 29538-177

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te sturen op het GL-onderzoek Gebroken beloftes: conclusies onderzoek TNS Nipo naar gevolgen zorghervorming (https://groenlinks.nl/sites/default/files/downloads/newsarticle/Gebroken%20beloftes%20Conclusies%20TNS%20Nipo%20enquete%20onder%20gebruikers%20langdurige%20zorg.pdf)

Lijst van vragen en antwoorden inzake aanbieding RIVM-rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting (Kamerstuk 32 620, nr. 141)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 2 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het RIVM-rapport Index SES-verschillen in (gezonde) levensverwachting - 32620-148

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Preventiebeleid.

Uitstel toezending van de visie op de curatieve zorg in krimpregio’s

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 februari 2015. Uitstel toezending van de visie op de curatieve zorg in krimpregio’s - 29247-199

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De toegezegde brief is inmiddels ontvangen. Er zal een algemeen overleg Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's worden gepland van 3 uur.

Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 februari 2015. Reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014 - 31839-462

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg.

Reactie op het verzoek om informatie aan de NZa over onterechte bijbetalingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 februari 2015. Reactie op het verzoek om informatie aan de NZa over onterechte bijbetalingen - 30597-487

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca en leeftijdsgrens 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2015. Nalevings- en handhavingscijfers rookverbod horeca en leeftijdsgrens 2014 - 32011-32

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Rookvrije horeca/Tabaksbeleid
Besluit: De staatssecretaris zal worden gerappelleerd inzake de op 22 januari 2015 ter gelegenheid van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet) gedane toezegging de Kamer binnen 4 weken een brede beleidsbrief te zullen zenden over tabaksontmoediging en over de stand van zaken van de implementatie van de tabaksproductenrichtlijn in nationale wet- en regelgeving

Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2015. Aanbieding SIRM-rapport 'Knelpunten analyse acute GGZ' - 25424-265

Besluit: Aangekondigde kabinetsreactie afwachten.
Besluit: Algemeen overleg GGZ plannen (3 uur)

Tijdpad plan van aanpak implementatie VN-verdrag Handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 februari 2015. Tijdpad plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 33990-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Inbreng voor een nader verslag zal plaatsvinden 14 dagen na ontvangst van genoemd plan
Gerelateerde kamerstukken: 33990-8

Reactie op verzoek van de commissie voor VWS om het IGZ-rapport over de zaak Tuitjenhorn openbaar te maken en de Kamer te doen toekomen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 februari 2015. Reactie op verzoek van de commissie om het IGZ-rapport over de zaak Tuitjenhorn openbaar te maken en de Kamer te doen toekomen - 32647-42

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezeggingen over de ouderbijdrage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2015. Toezeggingen over de ouderbijdrage - 31839-461

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg.

Advies van de NZa ‘Bekostiging verpleging en verzorging in de Zvw’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2015. Advies van de NZa ‘Bekostiging verpleging en verzorging in de Zvw’ - 29689-587

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wijkverpleging op 15 april 201

Reactie op het rapport “Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 februari 2015 - Reactie op het rapport “Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen” - 29247-198

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (2 uur plannen)

Uitgaansdrugs, GHB en preventie in de coffeeshop

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 februari 2015. Uitgaansdrugs, GHB en preventie in de coffeeshop - 24077-343

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Verslavingszorg
Noot: Op 21 april 2015 vindt er een technische briefing plaats door het Trimbos Instituut over het rapport "Strategische Verkenning Uitgaansdrugs 2015"

Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 februari 2015. Ter kennisneming beleidsregels indicatiestelling Wlz 2015 - 34104-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 25 maart 201
Gerelateerde kamerstukken: 34104-20

Voorhangbrief over de wijziging van de indexeringssystematiek langdurige zorg 2 juni 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 februari 2015. Voorhangbrief over de wijziging van de indexeringssystematiek langdurige zorg per 2015 - 34104-21

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 30 april

Informatie inzake toezending regeringsstukken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 januari 2015. Informatie inzake toezending regeringsstukken - 34000-XVI-100

Besluit: Beide bewindspersonen zullen worden uitgenodigd voor een op korte termijn te houden planningsoverleg (1,5 uur)
Noot: •Bespreking van het voorstel van de leden Bruins Slot, Rutte en Leijten voor het houden van een planningsoverleg inzake Informatievoorziening richting de Kamer (zie bijlage tabblad documenten)•Betreft een aangehouden punt tijdens de procedurevergadering van 11 en 25 februari 2015.

Initiatiefnota van het lid Ellemeet “Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 3 maart 2015. Initiatiefnota van het lid Ellemeet “Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal” - 34169

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactieStukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) - 33683

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 24 februari 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 33683-32

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33683-32

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 juni 2013. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) - 33683

Besluit: De Voorzitter zal worden verzocht de plenaire eerste termijn voort te zetten te beginnen met de inbreng van de kant van de Kamer, wat in het recente verleden ten aanzien van het wetsvoorstel Zorg en dwang reeds eerder heeft plaatsgevonden.

Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34038-(R2039)-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 september 2014 - 34038-(R2039)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (34039)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34039-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34039-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 23 september 2014 - 34039

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.