Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 januari 2015

Gepubliceerd: 29 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A051299
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4c23eec3-2f6c-4d3a-912a-4ca2b91dde1e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vkc%20VWS%20d.d.%2028%20januari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25424, 25424, 31839, 32793, 33362, 34104, 25657, 32793, 29689, 29689, 32805, 29447, 32805, 29355, 34018, 33891, 29689, 29509, 25424, 26991, 25268, 29689, 29247

Inhoud


Aangemelde debat inzake Jaarcijfers van ziekenhuizen van de plenaire agenda halen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 januari 2015. Aangemelde debat inzake Jaarcijfers van ziekenhuizen van plenaire agenda halen - 2015Z01395

Besluit: Mevr. Leijten deelt mee de Kamer bij de Regeling te zullen voorstellen het toegewezen meerderheidsdebat Jaarcijfers ziekenhuizen van de plenaire agenda af te voeren.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand-van-zaken brief ter zake

Verzoek om toezending onderliggende rapport van de IGZ inzake stand van zaken Tuitjenhorn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 januari 2015. Verzoek om toezending onderliggende rapport van de IGZ inzake stand van zaken Tuitjenhorn - 2015Z01392

Besluit: Bewindspersoon verzoeken het gereed zijnde IGZ-rapport openbaar te maken en aan de Kamer te sturen.

Toezeggingen inzake ambulancevervoer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 28 januari 2015. Rappel inzake toezeggingen ambulancevervoer - 2015Z01389

Besluit: Bewindspersoon verzoeken de openstaande toezeggingen uit het algemeen overleg Ambulancezorg van 9 april 2014 gestand te doen. Voorts zal worden verzocht de Kamer te informeren over het aanbestedingsproces na expiratie van de Tijdelijke wet ambulancezorg.8

Verzoek om een op korte termijn te houden algemeen overleg over de problematiek bij de SVB mbt de uitbetaling van het PGB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 28 januari 2015. Verzoek om een op korte termijn te houden algemeen overleg over de problematiek bij de SVB mbt het PGB - 2015Z01384

Besluit: De commissie zal de toegezegde brief ter zake afwachten die uiterlijk 2 februari a.s. de Kamer zal bereiken

Verzoek aan ministerie van Veiligheid en Justitie om een afschrift te ontvangen indien aan andere commissie brieven, rapporten gestuurd worden, waarin zorgonderwerpen besproken worden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 januari 2015. Verzoek aan ministerie van Veiligheid en Justitie om een afschrift te ontvangen indien aan andere commissies brieven, rapporten e.d. gestuurd worden, waarin zorgonderwerpen besproken worden - 2015Z01383

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek KNMG, namens delegatie van artsenorganisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpak van kindermishandeling

Zaak: Brief derden - KNMG te Utrecht - 28 januari 2015. Verzoek KNMG, namens delegatie van artsenorganisaties, om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanpak van kindermishandeling - 2015Z01379

Besluit: Verzoek gehonoreerd, agenderen voor een gesprek vóór het algemeen overleg Kindermishandeling op 11 februari 2015.

Verzoek om reactie op brief van Universiteit van Twente over de motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handhaving van de verkoopleeftijd van tabak (positie van Bureau Nuchter)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 28 januari 2015. Verzoek om reactie op brief van Universiteit van Twente over de motie van het lid Leijten over onderzoek naar de handhaving van de verkoopleeftijd van tabak - 2015Z01342

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek tot plannen rondetafelgesprek over governance in de zorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 26 januari 2015. Plannen rondetafelgesprek over governance in de zorg - 2015Z01215

Besluit: Het rondetafelgesprek kan worden ingepland. Via een e-mail inventarisatie zal worden vastgesteld welke personen/organisaties zullen worden uitgenodigd.

Verzoek om afschrift reactie minister VWS op brief Vereniging Nederland Crohn en Colitis Ulcerosa over ontstane problemen door overheveling geneesmiddelen van apotheek naar ziekenhuis

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 26 januari 2015. Verzoek om afschrift reactie minister VWS op brief Vereniging Nederland Crohn en Colitis Ulcerosa over ontstane problemen door overheveling geneesmiddelen van apotheek naar ziekenhuis - 2015Z01198

Besluit: Verzoek gehonoreerd7

Verzoek om informatie inzake gedwongen zorg en het vertrouwenswerk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 21 januari 2015. Verzoek om informatie inzake gedwongen zorg en het vertrouwenswerk - 2015Z00846

Besluit: Reeds afgedaan d.m.v. een e-mailprocedure

Verzoek om plannen van een algemeen overleg inzake Wmo

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 20 januari 2015. Verzoek om plannen van een algemeen overleg inzake Wmo - 2015Z00741

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering

Verzoek een reactie te ontvangen van het kabinet op het advies van Actal naar regeldruk bij aanvraag en verantwoording van een persoonsgebonden budget.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 19 januari 2015. Verzoek om een reactie te ontvangen van het kabinet op het advies van Actal naar regeldruk bij aanvraag en verantwoording van een persoonsgebonden budget. - 2015Z00664

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Vaststelling agenda algemeen overleg Zorgstelsel/Zorgverzekeringswet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 22 januari 2015. Vaststelling agenda algemeen overleg Zorgstelsel/Zorgverzekeringswet - 2015Z00961

Besluit: De minister zal worden verzocht, uiterlijk volgende week, exact aan te geven binnen welke termijn zij verwacht de in haar brief van 27 januari 2015 aangekondigde stukken aan de Kamer te kunnen sturen

Aanbieding rapport ‘Landelijke monitor intramurale GGZ: tweede meting 2013’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 januari 2015. Aanbieding rapport ‘Landelijke monitor intramurale GGZ: tweede meting 2013’ - 25424-261

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg GGZ van 21 januari 2015.

Vervolg op de monitor Generalistische Basis GGZ

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 januari 2015. Vervolg op de monitor Generalistische Basis GGZ - 25424-262

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg GGZ van 21 januari 201

Aanbieding Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 januari 2015. Aanbieding Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 - 31839-452

Besluit: Betrokken bij verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 2015.

Reactie op het RIVM rapport 'Gezondheid in krimpregio’s – verdiepingsstudie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 januari 2015. Reactie op het RIVM rapport 'Gezondheid in krimpregio’s – verdiepingsstudie - 32793-163

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg en Eerstelijnszorg in krimpregio's

Verslag van een schriftelijk overleg over Goed bestuur in de zorg (Kamerstuk 32 012, nr. 15)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over Goed bestuur in de zorg (Kamerstuk 32 012, nr. 15) - 2015Z00964

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance (plannen)

Beantwoording vragen inzake de brief over Goed bestuur in de zorg (Kamerstuk 32 012, nr. 15)

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) te Utrecht - 23 december 2014. Verzoek NVTZ om gesprek met vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over kwaliteit van het bestuur in de zorg - 2014Z23919

Besluit: Via een emailprocedure zal, op basis van het voorstel van de initiatiefnemers, worden besloten welke personen/organisaties zullen worden uitgenodigd voor het rondetafelgesprek5

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 januari 2015. Beantwoording vragen inzake de brief over Goed bestuur in de zorg (Kamerstuk 32 012, nr. 15) - 2015Z00963

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance (plannen)

Reactie op persbericht van 't Dijkhuis over 'Overheid int wel eigen bijdrage, zorginstelling géén budget'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 januari 2015. Reactie op persbericht van 't Dijkhuis over 'Overheid int wel eigen bijdrage, zorginstelling géén budget' - 2015Z00906

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een stand van zakenbrief met daarbij behorend tijdpad inzake Wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 21 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een stand van zakenbrief met daarbij behorend tijdpad inzake Wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb - 33362-50

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33362-50

Aanbieding nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 januari 2015. Aanbieding nahang wijziging Uitvoeringsbesluit WTZi - 34104-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 februari 201

Invoering trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 januari 2015. Invoering trekkingsrecht pgb - 25657-109

Besluit: Betrekken bij toegewezen 30-ledendebat pgb (Keijzer)

Voortgang Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid…

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 januari 2015. Voortgang Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… - 32793-164

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid op 26 februari 201

Rapport Zorginstituut Second opinion in de Zorgverzekeringswet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 20 januari 2015. Rapport Zorginstituut Second opinion in de Zorgverzekeringswet - 29689-565

Besluit: Agenderen voor het t.z.t. te houden algemeen overleg Pakketbeheer4

Stand van zaken met betrekking tot de contractering van huisartsen door zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 januari 2015. Stand van zaken met betrekking tot de contractering van huisartsen door zorgverzekeraars - 29689-566

Besluit: Agenderen voor binnenkort te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Zorgstelsel

Reactie op het rapport "Implantaatgedragen prothesen" van het Zorginstituut Nederland (Kamerstuk 32 805, nr. 30)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2015. Reactie op het rapport "Implantaatgedragen prothesen" van het Zorginstituut Nederland - 32805-34

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Pakketbeheer
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid op 12 februari 201

Verslag van een schriftelijk overleg over Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2015-2017 (Kamerstuk 29 447, nr. 28)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2015-2017 - 29447-29

Besluit: Agenderen voor een vóór het zomerreces te houden algemeen overleg Bloedvoorziening (2 uur)

Voortgang transparantie van financiële relaties in de medische hulpmiddelensector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 januari 2015. Voortgang transparantie van financiële relaties in de medische hulpmiddelensector - 32805-33

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid op 12 februari 201

Aanbieding van de rapportage van TNO Innovation for life “Behoeftepeiling werkenden met een chronische ziekte”

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2015. Aanbieding van de rapportage van TNO Innovation for life “Behoeftepeiling werkenden met een chronische ziekte” - 29355-57

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Preventiebeleid op 26 februari 201

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34018-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3
Gerelateerde kamerstukken: 34018-6

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 september 2014. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen - 34018

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. 480)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg - 33891-175

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Voortgang implementatie Wlz
Besluit: Het besluit wordt i.v.m. de deadline van de voorhang voor kennisgeving aangenomen
Gerelateerde kamerstukken: 33891-17

Reactie op artikel uit Medisch Contact d.d. 9 oktober 2014 inzake Expert financiering ILD zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2015. Reactie op artikel uit Medisch Contact d.d. 9 oktober 2014 inzake Expert financiering ILD zorg - 29689-564

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake stand van zaken ten aanzien van het nationaal plan palliatieve zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake stand van zaken ten aanzien van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg - 29509-48

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Palliatieve zorg

Aanbieding rapport van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) ‘De nieuwe DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Aanbieding rapport van het Zorginstituut Nederland (ZiNL) ‘De nieuwe DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering’ - 25424-260

Besluit: Bewindspersoon verzoeken te bevorderen dat reeds aangekondigde rapporten, vergezeld van een beleidsstandpunt, ook daadwerkelijk eind maart aan de Kamer zullen worden gezonden
Besluit: Na ommekomst van aangekondigde rapporten wordt de opportuniteit van een technische briefing bekeken

Reactie op verzoek van het lid Dikkers om de stand van zaken van de invoering van de nieuwe verplichtingen van de etiketteringswetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014, om de stand van zaken van de invoering van de nieuwe verplichtingen van de etiketteringswetgeving - 26991-451

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.2

Verslag review ADR inzake onderzoek Flynth

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Verslag review Auditdienst Rijk inzake onderzoek Flynth Audit B.V. naar het declaratie- en reisgedrag van de NZa - 25268-105

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 12 februari

Aanbieding jaarverslag 2013 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Aanbieding jaarverslag 2013 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting - 34000-XVI-98

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek

Aanbieding onderzoeksrapport Vergelijkingssites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Rapportage switchdrempels zorgmarkt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Aanbieding onderzoeksrapport Vergelijkingssites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Rapportage switchdrempels zorgmarkt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - 29689-563

Besluit: Agenderen voor het binnenkort te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Zorgstelsel
Noot: De commissie heeft de minister inmiddels verzocht haar standpunt z.s.m. toe te zenden

Reactie op verzoek commissie inzake Curatieve Zorg in krimpregio's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 januari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake Curatieve Zorg in krimpregio's - 29247-195

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief)
Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 22 januari 2015. Vaststellen prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie - 2015Z00989

Besluit: Voor de EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie wordt gekozen om de Verlegging van het handelsverkeer in bepaalde belangrijke geneesmiddelen (evaluatie) te prioriteren gevolgd door de Studie naar de voorschriften voor audiovisuele commerciële communicatie inzake alcoholische dranken (study)