Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 14 januari 2015

Gepubliceerd: 15 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2014A0512610
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=96d0a387-5be2-4832-b776-69c02d3cf3c3&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20VWS%20d.d.%2014%20januari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34080, 33362, 33362, 33362, 33362, 33362, 34104, 33978, 31015, 33891, 34104, 25295, 32864, 31765, 28140, 29689, 32620, 31839, 29282, 29689, 32793, 26991, 25268, 29538, 33990, 21501, 22112

Inhoud


Planning plenaire debat over Zorgfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 15 januari 2015. Planning plenaire debat over Zorgfraude - 2015Z00539

Besluit: De commissie wenst het plenaire debat over Zorgfraude niet volgende week te voeren i.v.m. nog te ontvangen relevante beleidsstukken, doch het debat te doen plaatsvinden uiterlijk voor het krokusreces

Verzoek om rappel n.a.v. toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling over rapport NZa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 14 januari 2015. Verzoek om rappel n.a.v. toezegging gedaan tijdens begrotingsbehandeling over rapport NZa - 2015Z00464

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om ruim voor de procedurevergadering van 28 januari 2015 een reactie te geven op het inmiddels togezonden onderzoeksrapport Vergelijkingssites van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Rapportage switchdrempels zorgmarkt van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) met het oog op de deadline van 1 februari 2015 om van verzekeraar te veranderen

Verzoek om rappel n.a.v. toezegging over informatievoorziening richting de Kamer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 14 januari 2015. Verzoek om rappel n.a.v. toezegging over informatievoorziening richting de Kamer - 2015Z00467

Besluit: Tijdens de PV zijn een aantal opmerkingen gemaakt over de informatievoorziening richting de Kamer. De voorzitter zal hierover contact opnemen met de bewindspersonen en koppelt hierover bij de volgende PV terug.

Verzoek om rappel beantwoording schriftelijke vragen d.d. 7 en 17 november 2014 over respectievelijk verkeerde beddenproblematiek en uitbetaling pgb door de SVB

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 14 januari 2015. Verzoek om rappel n.a.v. schriftelijke vragen d.d. 7 en 17 november 2014 over PGB in relatie tot zorg in natura? - 2015Z00469

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige beantwoording
Noot: Inmiddels zijn de vragen beantwoord9

Verzoek om rappel n.a.v. kabinetsreactie over de Indische kwestie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 januari 2015. Verzoek om rappel n.a.v. kabinetsreactie over de Indische kwestie - 2015Z00452

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending

Verzoek om informatie over kwaliteitsplan verpleeghuizen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 januari 2015. Verzoek om toezending Kwaliteitsplan verpleeghuizen - 2015Z00454

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige toezending

Verzoek om toezending informatie inzake de rol van ergotherapie in het kader van langer zelfstandig wonen, conform toezegging tijdens AO Langer zelfstandig wonen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 januari 2015. Verzoek om toezending rappport over langer thuiswonen, conform toezegging tijdens AO wijkverpleging - 2015Z00455

Besluit: In de Voortgangsrapportage HLZ (Hervorming Langdurige Zorg) brief 34 104, nr. 1 (blz. 22) is inmiddels hieraan voldaan.

Evaluatie AO voortgang decentralisatie zorg van 11 december 2014.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 14 januari 2015. Evaluatie AO voortgang decentralisatie zorg van 11 december 2014 - 2015Z00456

Besluit: Bewindspersoon verzoeken met het oog op de volgende procedurevergadering spoedig te duiden wanneer toegezegde voortgangsrapportages de Kamer zullen bereiken

Aanleveren agendapunten t.b.v. AO Zorgverzekeringswet/Zorgstelsel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 14 januari 2015. Aanleveren agendapunten t.b.v. AO Zorgverzekeringswet/Zorgstelsel - 2015Z00446

Besluit: De minister zal worden verzocht te duiden welke relevante beleidsstukken de Kamer op korte termijn kan verwachten

Verzoek Stichting Het Indisch Platform tot aanbieding boek 'Indisch verdriet' van dhr. H. Bussemaker

Zaak: Brief derden - Stichting Het Indisch Platform te Den Haag - 13 januari 2015. Verzoek Stichting Het Indisch Platform tot aanbieding boek 'Indisch verdriet' van dhr. H. Bussemaker - 2015Z00339

Besluit: Verzoek gehonoreerd.8

Voortgangsbrief Kickboksen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 8 januari 2015. Voortgangsbrief Kickboksen - 2015Z00091

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Uitnodiging voor uitwisselingsbijeenkomst met burgers - over eigenaarschap en regie op 4 februari 2015 van 16.00-18.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 6 januari 2015. Uitnodiging voor uitwisselingsbijeenkomst met burgers - over eigenaarschap en regie op 4 februari 2015 van 16.00-18.00 uur - 2015Z00053

Besluit: Overlaten aan individuele leden.

Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief inzake het besluit van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de vragen over het instellen van Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht genoegzaam zijn beantwoord

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, W.J.H. Lodders (VVD) - 19 december 2014. Brief inzake het besluit van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de vragen over het instellen van Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht genoegzaam zijn beantwoord - 34080-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 december 2014. Brief over de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer - 33362-48

Besluit: Betrokken bij plenair debat

Reactie van de minister-president op verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 december 2014. Reactie van de minister-president op verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer - 33362-46

Besluit: Betrokken bij plenair debat7

Reactie op verzoek van het lid Wilders m.b.t. de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 17 december 2014. Reactie op verzoek van het lid Wilders m.b.t. de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer - 33362-45

Besluit: Betrokken bij plenair debat

Brief aan commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in eerste helft 2015

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 16 december 2014. Brief aan commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in eerste helft 2015 - 2014Z23306

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2014. Reactie van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op verzoek gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 17 december 2014 inzake de gevolgen van het verwerpen van het wetsvoorstel marktordening in de gezondheidszorg door de Eerste Kamer - 33362-47

Besluit: Betrokken bij plenair debatOverig

Gevolgen niet aanvaarden wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb door Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2014. Gevolgen niet aanvaarden wetsvoorstel Verticale Integratie, artikel 13 en Zvw-pgb door Eerste Kamer - 33362-44

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief met tijdpad uiterlijk 21 januari 2015, ter bespreking in de procedurevergadering van 28 januari 2015.

Reactie op verzoek van de commissie voor VWS inzake VAO Voortgang decentralisatie (informatie over Fokus)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake VAO Voortgang decentralisatie (informatie over Fokus) - 34104-4

Besluit: Betrokken bij VAO Voortgang decentralisaties zorg6

Reactie inzake Brandbrief over de massale uitsluiting van ZZP'ers in de zorg per 1 januari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 januari 2015. Reactie inzake Brandbrief over de massale uitsluiting van ZZP'ers in de zorg per 1 januari 2015 - 2015Z00004

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid van 12 februari 2015.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reeds toegezegde informatie tijdig vóór het algemeen overleg op 12 februari 2015 aan de Kamer te sturenReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Bezoldigingklassen zorg WNT in 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 23 december 2014. Bezoldigingklassen zorg WNT in 2015 - 33978-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midterm review kindermishandeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2014. Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midterm review kindermishandeling - 31015-112

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/GIA (3 uur, met de staatssecretarissen VWS en VenJ)
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid
Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Gehandicaptenbeleid

Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg (Kamerstuk 33 891, nr. 173)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg inzake kader en voorhang bekostiging langdurige zorg - 33891-174

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg over de nog te ontvangen Voortgangrapportage decentralisatie zorg
Besluit: Het besluit wordt i.v.m. de deadline van de voorhang voor kennisgeving aangenomen

Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2014. Resultaten over aanpak rondom de wachtlijsten in de verzorgings- en verpleeghuizen - 34104-5

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid5

Stand van zaken inzake moties en toezeggingen die voor 2014 zijn gedaan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2014. Stand van zaken inzake moties en toezeggingen die voor 2014 zijn gedaan - 34000-XVI-97

Besluit: De Monitor Investeringen V&V 2011-2015 agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ouderenbeleid

Overplaatsing ebolapatiënt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2014. Overplaatsing ebolapatiënt - 25295-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang verlaging beschikbaarheidsbijdrage academische zorg (Kamerstuk 32 864, nr. 3)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang verlaging beschikbaarheidsbijdrage academische zorg - 32864-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Voorhang

Toezichtplan cosmetische sector

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2014. Toezichtplan cosmetische sector - 31765-113

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (voorjaar)
Noot: Desgewenst betrekken bij inbreng schriftelijk overleg Evaluatie Wet BIG-29282-211 (22 januari 2015) en bij wetsvoorstel 33775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

Standpunt vervolg Masterplan Orgaandonatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 december 2014. Standpunt vervolg Masterplan Orgaandonatie - 28140-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Orgaandonatie (plannen; 3 uur)

Reactie op het verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 16 december 2014 over de gevolgen van de budgetpolis

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2014. Reactie op het verzoek gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 16 december 2014 over de gevolgen van de budgetpolis - 29689-562

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Zorgstelsel4

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg (Kamerstuk 32 620, nr. 139)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rondom de invoering van integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg - 32620-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Invoering integrale bekostiging in de medisch specialistische zorg (plannen; 2 uur)

Aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2014. Aanbieding van de vijfde rapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) - 31839-450

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg voortgang Transformatie/Decentralisatie Jeugdzorg
Besluit: Agenderen voor het verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg op 22 januari 2015.

Review naar de vermelding van opgelegde maatregelen in het BIG- register en informatie door het CIBG

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2014. Review naar de vermelding van opgelegde maatregelen in het BIG- register en informatie door het CIBG - 29282-212

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Patiëntveiligheid
Besluit: Desgewenst betrekken bij inbreng schriftelijk overleg Evaluatie Wet BIG-29282-211 (22 januari 2015)
Noot: In de volgende procedurevergadering zal de opportuniteit van een algemeen overleg op korte termijn worden besproken. De thans aanhangige stukken zijn te vinden onder de rubriek ongeplande activiteiten.

Stand van zaken evaluatieonderzoek beleidswiiziging hoortoestellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Stand van zaken evaluatieonderzoek beleidswiiziging hoortoestellen - 29689-561

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Pakketbeheer
Besluit: Aangekondigde informatie afwachten. De minister zal worden verzocht deze informatie indien mogelijk voor het algemeen overleg toe te sturen.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Hulpmiddelenbeleid op 12 februari 201

Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en EU inzet zout, verzadigd vet en calorieën

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en EU inzet zout, verzadigd vet en calorieën - 32793-162

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Preventiebeleid (plannen; 3 uur)3

Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg Salmonella in zalm van 2 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Toezeggingen gedaan bij het Algemeen Overleg Salmonella in zalm van 2 oktober 2014 - 26991-450

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op de evaluatie van Zorginstituut Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Reactie op de evaluatie van Zorginstituut Nederland - 25268-104

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen is vastgesteld op 29 januari 2015.
Noot: Na ommekomst van de beantwoording zal een algemeen overleg van 2,5 uur worden gepland

Stand van zaken huishoudelijke hulp toelage (HHT) december

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 december 2014. Stand van zaken huishoudelijke hulp toelage (HHT) december - 29538-172

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 12 februari 2015.

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33992-(R2034)-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) - 33992-(R2034)

Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek van 9 februari 2015, ter bespreking van de vraag in de procedurevergadering van 11 februari 2015 of er een nader verslag dient te worden uitgebracht

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 24 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33990-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 juli 2014. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990

Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek van 9 februari 2015, ter bespreking van de vraag in de procedurevergadering van 11 februari 2015 of er een nader verslag dient te worden uitgebracht

Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 december 2014. Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen - 34111

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 5 februari 2015 te 14.00 uur.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 7 januari 2015. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie - 2015Z00060

Besluit: Via een e-mailprocedure kunnen fracties hun prioriteiten kenbaar maken.
Noot: In de procedurevergadering van 28 januari kan dan bij meerderheid de uiteindelijke prioriteitenlijst voor uw commissie worden bepaald.Wetgeving

Aanbieding van het verslag van de Formele Sportraad (als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad) van 25 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Aanbieding van het verslag van de Formele Sportraad (als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad) van 25 november 2014 - 21501-34-242

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg OCJS-Raad
Besluit: De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen.

Kabinetsreactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie inzake het vaststellen van criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2014. Kabinetsreactie op de publieke consultatie van de Europese Commissie inzake het vaststellen van criteria voor het identificeren van hormoonverstorende stoffen - 22112-1936

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 17 juni 2015.