Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 april 2015

Gepubliceerd: 30 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A050767
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7cc32009-f66d-4f91-93ab-8a2de8b9ebb8&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2030%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 27859, 30977, 32389, 30985, 29279, 28844, 26643, 31839, 31570, 31570, 33268, 29279

Inhoud


Inplannen algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 28 april 2015. Inplannen algemeen overleg Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters - 2015Z07796

Besluit: De minister van BZK zal worden gevraagd wanneer de Kamer de kabinetsreactie kan verwachten naar aanleiding van de uitkomsten van de consulatie over het conceptwetsvoorstel en welk tijdpad het kabinet voor ogen heeft ten aanzien van indiening en parlementaire behandeling van het wetsvoorstel.

Deelname aan een tweetal conferenties op het terrein van inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Zaak: Brief derden - Parlement van Oostenrijk te Wenen - 25 maart 2015. Uitnodiging Parlement van Oostenrijk voor parlementair forum over inlichtingen beveiliging d.d. 6-7 mei 2015 - 2015Z05791

Besluit: De leden van de commissie Binnenlandse Zaken maken geen gebruik van de mogelijkheid tot deelname aan de conferentie.6

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 23 april 2015. Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire conferentie over democratisch toezicht op de inlichtingendiensten in de Europese Unie d.d. 28 en 29 mei 2015 - 2015Z07860

Besluit: De leden van de commissie Binnenlandse Zaken maken geen gebruik van de mogelijkheid tot deelname aan de conferentie.

Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 van 18.00-21.00 uur.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m. verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 23 april 2015. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefings i.v.m. verantwoordingsonderzoek d.d. 21 mei 2015 - 2015Z07827

Besluit: Technische briefing organiseren verzorgd door de Algemene Rekenkamer.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-84

Besluit: Er zal een technische briefing door de Algemene Rekenkamer worden georganiseerd. Daarna zal worden bekeken of er nog behoefte bestaat voor een wetgevingsoverleg.
Noot: 1. wetgevingsoverleg2. technische briefing Algemene Rekenkamer3. rapporteurschapDe door het Presidium vastgestelde inbrengdata voor feitelijke vragen:I. feitelijke vragen over de jaarverslagen 2014, de rapporten van de Algemene Rekenkamer en de slotwetten: donderdag 28 mei 2015, 14.00 uurII. feitelijke vragen over de suppletoire begrotingen 2015 samenhangend met de Voorjaarsnota 2015: donderdag 11 juni 2015, 14.00 uur

Aanbieding jaarverslag 2014 van RvS

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 8 april 2015. Aanbieding jaarverslag 2014 van RvS - 2015Z06854

Besluit: Agenderen voor gesprek met de vice-President van de Raad van State.

Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, C.G. van der Staaij (SGP) - 15 april 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 30874-(R1818)-17

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, Staaij, van der (SGP) - 20 november 2006. Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie - 30874-(R1818)

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2015. Aanvang consultatie over novelle inzake aparte Caribische kiescolleges voor de Eerste Kamer - 2015Z07836

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 28 april 2015. Zelfevaluatie aanvraag- en uitgifteproces reisdocumenten - 2015Z07810

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over paspoorten en reisdocumenten waartoe de commissie reeds heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 april 2015. Voortgangsrapportage Operatie BRP april 2015 - 27859-78

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid d.d. 20 mei 2015.3

Aanbieding Jaarverslag 2014 van de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 22 april 2015. Aanbieding van het openbare jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over 2014 - 30977-113

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Resultaten tussenmeting naar het herziene interbestuurlijke toezicht - 32389-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over decentralisatie en participatie dat op een nader te bepalen tijdstip zal worden gevoerd.
Gerelateerde kamerstukken: 32389-17

Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting Basisregistratie personen (Kamerstuk 30 985, nr. 14)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting Basisregistratie personen - 30985-18

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij het Jaarverslag BZK over 2014.

Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en opheffing CRvB en CBb

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en opheffing CRvB en CBb - 29279-232

Besluit: Desgewenst betrekken bij een evt. AO over Splitsing van de Raad van State. Over de vraag of het AO zal worden gehouden wordt besloten na ontvangst van informatie van de minister over het tijdpad van indiening en behandeling van een wetsvoorstel ter zake. (zie agendapunt 24)

Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Aanbieding Jaarverslag van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid 2014 - 28844-80

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over preventie en bestrijding van corruptie op 27 mei 2015.

Mogelijkheden om tot één gemeenteloket op internet te komen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 april 2015. Mogelijkheden om tot één gemeenteloket op internet te komen - 26643-357

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg ICT-aangelegenheden, digitale dienstverlening door de overheid op 20 mei 2015.2

Uitstel reactie op het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 april 2015. Uitstel reactie op het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp - 31839-467

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2015. Aanbieding van de Beschouwing inzake Hoofdstuk 7 van de Grondwet - 31570-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Aanbieding van een notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2015. Aanbieding van een notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie - 31570-29

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg na afronding van de besluitvorming in de Eerste Kamer over wetsvoorstel TK 33239 inzake de deconstitutionalisering, en na het symposium dat de minister van BZK kennelijk voornemens is spoedig te organiseren over de aanstellingswijze en positie van de burgemeester.
Besluit: De minister van BZK zal worden gevraagd de commissie in een aanvullende notitie te informeren over zijn opvatting over rol en positie van de burgemeester in deze tijd.

Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen (Kamerstuk 33 268, nr. 26)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 april 2015. Reactie op de motie van het lid Taverne over afschaffen van de lijstverbindingen bij verkiezingen - 33268-28

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg kiesrechtaangelegenheden van 22 april jl.
Gerelateerde kamerstukken: 33268-28

Overweging voor het geagendeerde AO over de splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 april 2015. Aanbieding van adviezen over splitsing van de Raad van State en de samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters - 29279-231

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het AO is tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het betrekken van de rol van de Eerste Kamer bij de vorming van een nieuwe regering in een nog op te stellen notitie over tweekamerstelsels (T01804)

Zaak: Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 22 april 2015. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over het betrekken van de rol van de Eerste Kamer bij de vorming van een nieuwe regering in een nog op te stellen notitie over tweekamerstelsels (T01804) - 2015Z07407

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Bij de commissievoorzitter zal worden geïnformeerd of zij zich verstaan heeft met de voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer over de mogelijke betrokkenheid van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer en wat de uitkomst van dit gesprek was.Binnenlandse Zaken