Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 april 2015

Gepubliceerd: 16 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A050755
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d7b42fb0-e813-4cb6-b24b-e7c931ba9677&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2016%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34105, 30985, 30977, 31570, 34106

Inhoud


De vaste commissie voor Defensie uitnodigen voor het gesprek met de CTIVD inzake het jaarverslag.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. M.J. van der Leeden - 16 april 2015. De vaste commissie voor Defensie uitnodigen voor het gesprek met de CTIVD inzake het jaarverslag. - 2015Z07034

Besluit: De vaste commissie voor Defensie wordt als volgcommissie uitgenodigd voor het nog te plannen gesprek met de CTIVD inzake het jaarverslag.

Verzoek van het lid Taverne om het algemeen overleg Kiesrechtaangelegenheden d.d. 22 april 2015 om 15.15 uur te laten aanvangen en van 15.00 tot 15.15 een (besloten) technische presentatie van een stemmachine in te gelasten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 16 april 2015. Verzoek van het lid Taverne om het algemeen overleg Kiesrechtaangelegenheden d.d. 22 april 2015 om 15.15 uur te laten aanvangen en van 15.00 tot 15.15 een (besloten) technische presentatie van een stemmachine in te gelasten. - 2015Z07030

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om het algemeen overleg Kiesrechtaangelegenheden d.d. 22 april 2015 een kwartier later te laten aanvangen en van 15.00 tot 15.15 uur een technische presentatie van een stemmachine in te gelasten waarbij het overgelaten wordt aan individuele leden om hieraan deel te nemen.

Verzoek om het algemeen overleg Nationaal actieplan mensenrechten (dat gepland was op 8 april 2015) om te zetten in een schriftelijk overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 7 april 2015. Verzoek om het algemeen overleg Nationaal actieplan mensenrechten (dat gepland was op 8 april 2015) om te zetten in een schriftelijk overleg - 2015Z06197

Besluit: De minister van BZK zal worden gevraagd om nadere een schriftelijke toelichting te geven op de aspecten van decentralisatie en scholing in relatie tot het Actieplan mensenrechten, ten behoeve van een nog te plannen algemeen overleg Nationaal actieplan mensenrechten.
Besluit: Het algemeen overleg Nationaal actieplan mensenrechten wordt opnieuw ingepland.
Noot: Het verzoek is reeds betrokken bij de e-mailprocedure d.d. 3 april 2015.

Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2015 over het CTIVD rapport (nr. 42) waaruit blijkt dat de AIVD onrechtmatig over een DNA-databank beschikte

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 maart 2015 over het CTIVD rapport (nr. 42) waaruit blijkt dat de AIVD onrechtmatig over een DNA-databank beschikte - 2015Z06847

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Toepassing van biologisch forensische onderzoeksmethoden door de AIVD d.d. 22 april 2015.Rondvraag4

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 9 april 2015. Brief van het lid Van Raak inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Voortman - 34105-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Toegevoegde agendapunten
Gerelateerde kamerstukken: 34105-4

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 11 december 2014. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders - 34105

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 28 mei 2015 te 14:00 uur.

Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Zaak: Begroting - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 1 april 2015. Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten - 34183

Besluit: De inbreng voor het Verslag is reeds vastgesteld op donderdag 23 april 2015 te 14:00 uur.

Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 april 2015. Verslagen financieel toezicht op provincies en op gemeenten 2015 - 2015Z06760

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK, Gemeentefonds en Provinciefonds over 2014.Overig

Reactie over het verlenen voor deelname van ambtenaren aan rondetafelgesprekken

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 april 2015. Reactie over het verlenen voor deelname van ambtenaren aan rondetafelgesprekken - 2015Z06727

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 april 2015. Beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Externe inhuur provincies

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A. Plasterk - 9 april 2015. Externe inhuur provincies - 34000-C-7

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Provinciefonds over 2014.2

Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015 over perikelen bij de AIVD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015, over perikelen bij de AIVD - 30977-112

Besluit: Agenderen voor (nog te plannen) algemeen overleg IVD-aangelegenheden.

Transformatie in het sociaal domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 april 2015 Transformatie in het sociaal domein - 34000-VII-41

Besluit: Het BOR zal om een notitie worden verzocht op basis van de optie ordening, duiding en analyse van de aangeboden informatie van de minister van BZK, aan de hand van de genoemde 11 vereisten (voor rapportages over decentralisaties) waarover de commissie heeft besloten in de PV van 11 juni 2013.
Noot: Na bespreking van de bovengenoemde BOR-notitie zal de commissie een besluit nemen over het al dan niet inplannen van een algemeen overleg over decentralisatie en participatie.

Monitor inkomsten lokale heffingen 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 april 2015. Monitor inkomsten lokale heffingen 2015 - 34000-B-22

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Gemeentefonds over 2014.

Preventie en bestrijding van corruptie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 maart 2015. Preventie en bestrijding van corruptie - 34000-VII-40

Besluit: Het algemeen overleg is gepland op 27 mei 2015 van 15.00-17.00 uur maar bezien zal worden of de agenda kan worden uitgebreid, en indien dat niet mogelijk blijkt zal het AO op een later tijdstip worden geagendeerd.

Afschrift van de brief aan de heer de B. m.b.t. bezwaar uitschrijving na 8 maanden op briefadres

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 april 2015. Afschrift van de brief aan de heer de B. m.b.t. bezwaar uitschrijving na 8 maanden op briefadres - 2015Z05795

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezeggingen over aanstellingswijze en positie burgemeester

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 april 2015. Uitstel toezeggingen over aanstellingswijze en positie burgemeester - 31570-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Zaak: Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 april 2015. Nota van wijziging - 34106-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Binnenlandse Zaken
Gerelateerde kamerstukken: 34106-7

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 9 december 2014. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik - 34106

Besluit: Wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.