Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 maart 2015

Gepubliceerd: 5 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A050727
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=28380cb6-45f3-45f0-bc1d-eeac5ec97102&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%205%20maart%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29754, 33900, 17050, 26643, 31475, 26643, 26643, 28750, 33829, 34074, 30985, 30950, 26643, 30977, 33841

Inhoud


Verzoek om via een schriftelijke procedure een nieuwe datum voor het algemeen overleg Nationaal Actieplan te inventariseren en daarna het AO verplaatsten.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 5 maart 2015. Verzoek om via een schriftelijke procedure een nieuwe datum voor het algemeen overleg Nationaal Actieplan te inventariseren en daarna het AO verplaatsten. - 2015Z03993

Besluit: Er wordt een nieuwe datum en tijd geïnventariseerd.

Vezoek om de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor het algemeen overleg splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters d.d. 1 april 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 5 maart 2015. Vezoek om de minister van Veiligheid en Justitie uit te nodigen voor het algemeen overleg splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters d.d. 1 april 2015. - 2015Z03990

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd door de commissie.

Aanwezigheid van commissieleden tijdens commissieactiviteiten BiZa

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. Fokke (PvdA) - 5 maart 2015. Aanwezigheid van commissieleden tijdens commissieactiviteiten BiZa - 2015Z03988

Besluit: Ter informatie.

Verzoek om reactie minister BZK op rapport Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 5 februari 2015. Verzoek om reactie minister BZK op rapport Tackling intolerance and discrimination in Europe with a special focus on Christians - 2015Z02010

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek om hoorzitting Capaciteit Veiligheidsdiensten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.M. van Toorenburg (CDA) - 3 maart 2015. Verzoek om hoorzitting Capaciteit Veiligheidsdiensten - 2015Z03747

Besluit: Er zal via een schriftelijke procedure geïnventariseerd worden wie er voor het rondetafelgesprek Capaciteit veiligheidsketen (te houden na het plenair debat over de capaciteit in de veiligheidsketen in week 11) uitgenodigd kan worden (zie ook agendapunt 23).

Evaluatie waterschapsverkiezingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 maart 2015. Evaluatie waterschapsverkiezingen - 2015Z03706

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden (later dit jaar).

Versterking veiligheidsketen

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 27 februari 2015. Versterking veiligheidsketen - 29754-302

Besluit: Zal worden geagendeerd voor een plenair debat op hoofdlijnen.

Afschrift brief Rfv aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. advies objectief verdeelmodel jeugdhulp

Zaak: Brief derden - Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) te Den Haag - 27 februari 2015. Afschrift brief Rfv aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. advies objectief verdeelmodel jeugdhulp - 2015Z03630

Besluit: Reactie aan bewindspersoon vragen.
Noot: De reeds ontvangen brieven over dit onderwerp worden ook betrokken bij deze brief aan de minister voor BZK (het verzoek) om een reactie te geven op de breif van de Rfv.

Registratie van personen in de Basisregistratie Personen (BRP) en als uitgesloten van het kiesrecht

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 maart 2015. Registratie van personen in de Basisregistratie Personen (BRP) en als uitgesloten van het kiesrecht - 2015Z03618

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden op korte termijn.

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (Kamerstukken 33 934)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 maart 2015. Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Fokke, Voortman en Schouw tot wijziging van de Wet raadgevend referendum, houdende opneming van een opkomstdrempel en een horizonbepaling (Kamerstukken 33 934) - 2015Z03615

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen (Kamerstuk 33 900)4

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 februari 2015. Stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking to wijziging van tot wijziging van de Kieswet en de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, houdende aanpassing van de regeling met betrekking tot het kiesrecht van niet-Nederlanders bij eilandraadsverkiezingen - 33900-11

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op korte termijn over de opportuniteit van een Kiescollege.
Gerelateerde kamerstukken: 33900-11

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies inzake beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 februari 2015. Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621

Besluit: Ter informatie.
Noot: Zie in dit verband de noot bij agendapunt 6.Toegevoegde agendapunten

Antwoord op vragen commissie over het rapport ‘legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa’ (Kamerstuk 17 050, nr. 493)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 februari 2015. Antwoord op vragen commissie over het rapport ‘legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa’ - 17050-500

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Legale identiteitswisselingen en reisdocumenten d.d. 25 februari 2015.

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 februari 2015 over omwisselen van SIM-kaarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 februari 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 25 februari 2015 over omwisselen van SIM-kaarten - 26643-353

Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal worden verzocht om de vragen van de commissie over het bericht dat bevriende veiligheidsdiensten digitaal spioneren in Nederland uiterlijk 19 maart a.s. te beantwoorden.Overig

Afschrift van de brief m.b.t. reactie om valselijke registratie in GBA van gemeente Sint-Oedenrode te herstellen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 februari 2015. Afschrift van de brief m.b.t. reactie om valselijke registratie in GBA van gemeente Sint-Oedenrode te herstellen - 2015Z03339

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Verslag van een schriftelijk overleg over het eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos (Kamerstuk 31475, nr. 19)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het eindrapport van de visitatiecommissie van ProDemos - 31475-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Aanbieding eindverslag i-NUP

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 februari 2015. Aanbieding eindverslag i-NUP - 26643-351

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ICT-aangelegenheden eind maart 2015.

Kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van versterking van DigiD en de voortgang m.b.t. het oplossen van onvolkomenheden op de naleving van de Beveiligingsnorm DigiD

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 februari 2015. Kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van versterking van DigiD en de voortgang m.b.t. het oplossen van onvolkomenheden op de naleving van de Beveiligingsnorm DigiD - 26643-352

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ICT-aangelegenheden eind maart 2015.

Uitgaven die provincies buiten het profiel uitvoeren

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 februari 2015. Uitgaven die provincies buiten het profiel uitvoeren - 34000-C-6

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Provinciefonds over 2014.

Reactie op het onderzoek dat het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft uitgevoerd naar de ontwikkeling van de uitgaven van gemeenten die in het recente verleden heringedeeld zijn

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 februari 2015. Reactie op het onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) over de ontwikkeling van de uitgaven van gemeenten die heringedeeld zijn - 28750-61

Besluit: Desgewenst betrekken bij t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en het Gemeentefonds over 2014.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenair debat over de samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang (34075).

Afschrift van de antwoorden op schriftelijke vragen uit de Eerste Kamer van de leden Meijer (SP), de Boer (GroenLinks), van Dijk (PVV), Koffeman (PvdD) en Kuiper (Christen Unie) betreffende de invoering van de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 februari 2015. Afschrift van de antwoorden op schriftelijke vragen uit de Eerste Kamer van de leden Meijer (SP), de Boer (GroenLinks), van Dijk (PVV), Koffeman (PvdD) en

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 februari 2015. Elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal - 33829-6

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden (later in het jaar 2015).

Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34074-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34074-5

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 november 2014. Samenvoeging van de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang - 34074

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Beleidsdoorlichting over 2015 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 februari 2015. Informatie over de beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 30985-15

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van aanvullende feitelijke vragen bij het BOR-voorstel, vaststellen op donderdag 19 maart 2015 te 14:00 uur.

Aanbieding van de jaarlijkse rapportage over discriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 februari 2015. Voortgangsbrief Discriminatie 2014 - 30950-76

Besluit: Agenderen voor het in april 2015 te plannen algemeen overleg discriminatie.

Voortgang eID

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 februari 2015. Voortgang eID - 26643-349

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg ICT-aangelegenheden eind maart 2015.
Noot: Het onderwerp van het AO zou nader kunnen worden bepaald tot een specifiek onderdeel van ICT-aangelegenheden: digitale dienstverlening door de overheid.

Reactie op de interviews van de heer Snowden in Nieuwsuur en De Volkskrant

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 februari 2015. Reactie op de interviews van de heer Snowden in Nieuwsuur en De Volkskrant - 30977-109

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 10 februari 2015.

Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 februari 2015. Aanbieding van het eerste deel van het advies over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden - 33841-171

Besluit: Aanhouden tot de ontvangst van het kabinetsstandpunt dat na het verschijnen van het tweede deel van het advies zal worden opgesteld.
Gerelateerde kamerstukken: 33841-17