Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 15 januari 2015

Gepubliceerd: 15 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2014A0506911
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9bdb3fd-3eb1-417e-9e57-f8e020bb7251&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Binnenlandse%20Zaken%20d.d.%2015%20januari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34075, 33900, 33876, 17050, 33978, 32851, 30977, 28101, 26643, 26643, 31570, 25764, 28684, 32851, 25764, 33691, 30985, 28479, 29279, 29538, 31142, 30111, 31570, 33826

Inhoud


Besluitvorming e-mailprocedure inzake verzoek om hoorzitting/rondetafelgesprek inzake legale naamswisselingen en identiteitsfraude en een schriftelijke reactie van de staatssecretaris van V&J en minister BZK op het rapport "legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa".

Zaak: Brief commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 9 januari 2015. Legale naamswisselingen en identiteitsfraude. - 2015Z00166

Besluit: Inbreng schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 22 januari 2015 te14.00 uur.
Noot: Uitkomst emailprocedure:- Het verzoek tot het organiseren van een hoorzitting/rondetafelgesprek voorafgaand aan het AO Identiteitsfraude heeft geen Kamermeerderheid.- Het verzoek tot het vragen van een aanvullende reactie van de regering op de scriptie van heer Postma "De impact op de Nederlandse strafrechtketen van legitieme naamswijzigingen in de Balkan" (2014, Edwin Postma) en de brondocumenten heeft geen Kamermeerderheid.

Besluitvorming e-mailprocedures inzake verzoek om een brief van de Minister van BZK te vragen m.b.t. uitleg over de gang van zaken Wet Normering Topinkomens (WNT)

Zaak: Brief commissie - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 29 december 2014. Verzoek aan minister BZK om reactie inzake invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT). - 2014Z23959

Besluit: Aan minister van BZK is op 29 december 2014 een reactie verzocht inzake invoering van de Wet Normering Topinkomens (WNT) (zie ook de agenda-punten 8 en 34).10

Concept-agenda hoorzitting/rondetafelgesprekken herindeling Bussum, Muiden en Naarden (TK 34075)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 14 januari 2015. Concept-agenda hoorzitting/rondetafelgesprekken herindeling Bussum, Muiden en Naarden (TK 34075) - 2015Z00442

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde agenda voor de hoorzitting in de vorm van drie rondetafelgesprekken op vrijdag 30 januari 2015 in De Kazerne te Muiden.
Noot: Desgewenst kan elk deelnemend Kamerlid één (beleids-)medewerker meenemen.Rondvraag

Stand van zaken over een notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 januari 2015. Stand van zaken over een notitie over de samenhang tussen de positie en aanstellingswijze van de burgemeester - 34000-VII-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de fusieraad van de gemeenten Bussum, Muiden en Naardenover de door fusieraad gestelde vragen over het wetsvoorstel tot herindeling van de gemeenten (Kamerstuk 34 075)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van de fusieraad van de gemeenten Bussum, Muiden en Naardenover de door fusieraad gestelde vragen over het wetsvoorstel tot herindeling van de gemeenten - 34075-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel TK 34075 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en grenswijziging van de gemeente Weesp.
Gerelateerde kamerstukken: 34075-6

Aanbieding van een ontwerp van een Subsidieregeling Stichting CAOP 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2015. Aanbieding van een ontwerp van een Subsidieregeling Stichting CAOP 2015 - 2015Z00231

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Aanbieding afschrift van het antwoord aan het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, dat namens AET BV een brief stuurde inzake eID

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2015. Aanbieding afschrift van het antwoord aan het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann, dat namens AET BV een brief stuurde inzake eID - 2015Z00235

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Inventarisatie kiescolleges Eerste Kamer - 33900-10

Besluit: De minister van BZK verzoeken om een stand van zaken brief met betrekking tot dit dossier.
Noot: Na ontvangst van deze stand van zaken brief zal de commissie besluiten of een algemeen overleg over het kiescollege BES-eilanden nog gewenst is.
Gerelateerde kamerstukken: 33900-10

Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 januari 2015. Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie) - 34123

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 19 februari 2015 te 14:00 uur.

Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van het Burgemeesters- en Secretarissenoverleg G7 over de toepassing van de herindelingsmaatstaf bij een herindeling in Noord-Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 januari 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de voorzitter van het Burgemeesters- en Secretarissenoverleg G7 over de toepassing van de herindelingsmaatstaf bij een herindeling in Noord-Groningen - 2015Z00292

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording verzoek van het lid Schouw aangaande de stijging van het aantal ombudsman klachten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 17 december 2014. Beantwoording verzoek van het lid Schouw aangaande de stijging van het aantal ombudsman klachten - 33876-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 11 december 2014. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders - 34105

Besluit: Aanhouden tot het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemers daarop, zal zijn ontvangen.

Rapport legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 10 december 2014. Reactie op het rapport "legale identiteitswisselingen in de Balkan en Oost-Europa" - 17050-493

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over identiteitsfraude op donderdag 12 februari 2015.
Noot: De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie is op 5 februari verhinderd i.v.m. een ander overleg.

Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (Kamerstuk 33 978)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 januari 2015. Invoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT - 33978-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (zie ook agendapunten 8 en 47)
Gerelateerde kamerstukken: 33978-27

Uitstelbericht voor reactie op aanbieding 'Grenseffectentoets 2014' van Provincie Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 januari 2015. Uitstelbericht voor reactie op aanbieding 'Grenseffectentoets 2014' van Provincie Limburg - 32851-9

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht om schriftelijk een specifieke tijdspadaanduiding aan te geven m.b.t. het beleid ten aanzien van de grensregio's.7

Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2015. Aanvulling overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2015 - 34000-B-19

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Gemeentefonds over 2014.

Advies CTIVD over klacht afluisteren advocaten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 18 december 2014, inzake het bericht dat een advocatenkantoor door de AIVD is afgeluisterd - 30977-107

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over IVD-aangelegenheden.
Noot: Dit AO stond gepland voor 21 januari 2015 en zal geen doorgang vinden op die datum i.v.m. de afwezigheid van de minister van BZK.

Aanbieding Agenda Lokale Democratie

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2015. Aanbieding Agenda Lokale Democratie - 34000-VII-36

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg over Doe-democratie waartoe uw commissie al eerder heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Reactie op de evaluaties van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 januari 2015. Reactie op de evaluaties van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) - 28101-14

Besluit: Aanhouden tot een geschikt tijdstip voor evt. behandeling.

Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Informatie over gemeenten onder preventief financieel toezicht en artikel 12 Fvw gemeenten - 34000-B-18

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Gemeentefonds over 2014.

Informatieveiligheid bij de overheid

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Informatieveiligheid bij de overheid - 26643-344

Besluit: Agenderen voor een verzamel algemeen overleg over ICT-aangelegenheden waartoe uw commissie al eerder heeft besloten maar waarvoor nog geen datum is vastgesteld.

Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel - 26643-343

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstelbericht toezeggingen in verband met beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Uitstelbericht toezeggingen in verband met beschouwing Hoofdstuk 7 van de Grondwet - 31570-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding en kabinetsreactie op de eerste rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Aanbieding en kabinetsreactie op de eerste rapportage Transitiecommissie Sociaal Domein - 34000-VII-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over decentralisatie en participatie.

Abusievelijk ongeldig verklaarde reisdocumenten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2014. Abusievelijk ongeldig verklaarde reisdocumenten - 25764-88

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over identiteitsfraude op donderdag 12 februari 2015.
Noot: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is op 5 februari verhinderd i.v.m. een andere overleg.

Aanbieding onderzoeksrapporten en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2014. Aanbieding onderzoeksrapporten en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak - 28684-428

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Reactie op het verzoek van de commissie op de gebeurtenissen in Haaksbergen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2014. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken op de gebeurtenissen in Haaksbergen - 34000-VII-34

Besluit: De minister van BZK zal worden gevraagd de Kamer nader te informeren zodra een van de genoemde lopende onderzoeken zal zijn afgerond.

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

Zaak: Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa) - 34112

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 februari 2015 te 14:00 uur.

Informatie over enkele onderwerpen die zich hebben voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begrotingen 2014 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2014. Informatie over enkele onderwerpen die zich hebben voorgedaan na de aanbieding van de Tweede Suppletoire begrotingen 2014 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Gemeentefonds en het Provinciefonds - 34000-VII-33

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden over het beleid ten aanzien van de grensregio’s

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 18 december 2014. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om geïnformeerd te worden over het beleid ten aanzien van de grensregio’s - 32851-8

Besluit: De minister van BZK zal worden verzocht om schriftelijk een specifieke tijdspadaanduiding aan te geven m.b.t. het beleid ten aanzien van de grensregio's.

Transparantie van leges reisdocumenten en mogelijkheden voor kostenbeheersing

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Transparantie van leges reisdocumenten en mogelijkheden voor kostenbeheersing - 25764-87

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg reisdocumenten.4

Reactie op de motie van het lid Litjens c.s. (Kamerstuk 33 691, nr. 16) inzake woonplaatsvereiste voor wethouders

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Reactie op de motie van het lid Litjens c.s. (Kamerstuk 33 691, nr. 16) inzake woonplaatsvereiste voor wethouders - 33691-19

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; voorstel tot wetswijziging afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 33691-19

Beleidsdoorlichting bij de kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Beleidsdoorlichting bij de kwaliteit van de Basisregistratie personen (BRP) - 30985-14

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 12 februari 2015 te 14:00 uur. E.e.a na ontvangst van de BOR-notitie over deze Beleidsdoorlichting.
Noot: Het behandeladvies van RU luidt als volgt:Bij ontvangst van een beleidsdoorlichting1.De vakcommissie houdt een feitelijke vragenronde over de beleidsdoorlichting. Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) ondersteunt daarbij en geeft onder meer advies over de kwaliteit van de beleidsdoorlichting, bekijkt of het volledige beleidsartikel is geanalyseerd en of de beleidsdoorlichting inderdaad volgens de planning naar de Kamer is gestuurd;2.De vakcommissie besluit na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over de verdere behandelwijze.

Afschrift van een gelijkluidende brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer betreffende een motie van het Eerste Kamerlid De Vries c.s. over kwetsbaarheden op internet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 17 december 2014. Afschrift van een gelijkluidende brief aan de voorzitter van de Eerste Kamer betreffende een motie van het Eerste Kamerlid De Vries c.s. over kwetsbaarheden op internet - 2014Z23370

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over IVD-aangelegenheden.
Noot: Dit AO stond gepland voor 21 januari 2015 en zal geen doorgang vinden op die datum i.v.m. de afwezigheid van de minister van BZK.

Uitstel toezending van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het Feitenonderzoek fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 december 2014. Uitstel toezending van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het Feitenonderzoek fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers - 28479-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State

Zaak: Brief derden - Raad van State (RvS) te Den Haag - 11 december 2014. Informatie RvS t.b.v. gesprek over benoemingenbeleid Raad van State - 2015Z00066

Besluit: Agenderen voor een besloten gesprek met de Raad van State.
Noot: Dit gesprek wordt ingepland voorafgaand aan het algemeen overleg.

Verslag van een schriftelijk overleg over de splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters (Kamerstuk 29 279, nr. 200)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 16 december 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters - 29279-220

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Raad van State.

Reactie op de motie van het lid Slob c.s. inzake de participatiesamenleving

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2014. Reactie op de motie van het lid Slob c.s. inzake de participatiesamenleving - 29538-173

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over decentralisatie en participatie.

Feitelijkheden inzake stemmen op zondag

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 december 2014. Feitelijkheden inzake stemmen op zondag - 31142-49

Besluit: Agenderen voor een, op een nader te bepalen moment te voeren, algemeen overleg over kiesrechtaangelegenheden.

Aanbieding jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 december 2014. Aanbieding jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - 30111-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op korte termijn met de minister van BZK.

Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 december 2014. Aanbieding van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 - 34000-B-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Notitie Overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 december 2014. Aanbieding Notitie Overzicht van voorstellen tot herziening van de Grondwet - 31570-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

34 085 VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 december 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34085-VII-3

Besluit: Afgedaan. Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota.

Aanbieding tussenrapportage Nationaal Actieplan Mensenrechten en Kabinetsreactie op de Jaarrapportage 2013 van het College voor de Rechten van de Mens

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 december 2014. Aanbieding tussenrapportage Nationaal Actieplan Mensenrechten en Kabinetsreactie op de Jaarrapportage 2013 van het College voor de Rechten van de Mens - 33826-7

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg.
Besluit: Het College voor de Rechten van de Mens wordt uitgenodigd voor het houden van een besloten technische briefing over de voortgang en de inhoud van het Nationaal Actieplan.
Noot: Dit algemeen overleg zal plaatsvinden na de technische briefing.

Voortgangsrapportage SiSa

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 december 2014. Vierde en laatste voortgangsrapportage SiSa - 34000-B-17

Besluit: Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Gemeentefonds over 2014.

Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Zaak: Wetgeving - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 9 december 2014. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik - 34106

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 februari 2015 te 14:00 uur.Binnenlandse Zaken