Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 december 2014

Gepubliceerd: 4 december 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A050505
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=035b676e-e85c-482d-986e-d932a51b0a1a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%204%20december%202014%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 34026, 31289, 22452, 31293, 29338, 31293, 31293, 34077, 32033

Inhoud


Verzoek van het lid Siderius inzake gestanddoening toezegging staatssecretaris OCW inzake lijst afwijzingsgronden in het ondersteuningsprofiel van een mbo-instelling

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 3 december 2014. Verzoek van het lid Siderius inzake gestanddoening toezegging staatssecretaris OCW inzake lijst afwijzingsgronden in het ondersteuningsprofiel van een mbo-instelling - 2014Z22222

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om uiterlijk 10 december a.s., voorafgaand aan het AO passend onderwijs, een schriftelijke reactie te geven inzake zijn toezegging van 3 juli jl. (gedaan tijdens het AO passend onderwijs) om te kijken naar de lijst van afwijzingsgronden in een ondersteuningsprofiel van een mbo-school.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda inzake de Formele sportraad van 25 november 2014 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda inzake de Formele sportraad van 25 november 2014 te Brussel - 21501-34-239

Besluit: T.z.t. betrekken bij het schriftelijk overleg over de OJCS-Raad d.d. 18 mei 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg in verband met de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 25 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 november 2014. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad van 25 november 2014 - 21501-34-238

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad,

Geannoteerde agenda Sportraad d.d. 25 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 november 2014. Aanbieding van de geannoteerde agenda Sportraad 25 november 2014 -

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg OJCS-Raad d.d. 25 november 2014 op 20 november 2014.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 november 2014. Nota van wijziging - 34026-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34026-7

Examens in het voortgezet onderwijs 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 november 2014. Examens in het voortgezet onderwijs 2014 - 31289-203

Besluit: Toevoegen aan nieuw dossier Examens in vo en mbo. Rond april 2015 wordt mogelijk een AO gepland.
Noot: Op 9 december 2014 vindt een technische briefing plaats door het College voor Toetsen en Examens.

Uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties (21501-34-230)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2014. Uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties - 22452-42

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 december te 10.00 uur. Onderhavige brief zal niet betrokken worden bij het AO internationalisering van 17 december a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30224.

Voortgang bestuursafspraken G37 en afsluiten convenant voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 november 2014. Voortgang bestuursafspraken G37 en afsluiten convenant voor- en vroegschoolse educatie (vve) - 31293-228

Besluit: Betrekken bij het dossier gewichtenregeling.
Noot: In maart 2015 ontvangt de Kamer een aantal evaluaties.

Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2014. Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO - 29338-1412

Besluit: Een algemeen overleg wetenschapsbeleid plannen in februari 2015.
Besluit: Voorafgaand aan het AO weetenschapsbeleid zal een rondetafelgesprek georganiseerd worden. Het lid Van Meenen zal een voorstel aanleveren.

Stand van zaken Stichting voor Evangelische Scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 november 2014. Stand van zaken Stichting voor Evangelische Scholen - 31293-227

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel zeer zwakke scholen (Kamerstuk 33 796).

Toekomstgericht funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 november 2014. Toekomstgericht funderend onderwijs - 31293-226

Besluit: Een kort AO plannen inzake Toekomstgericht funderend onderwijs. Hieraan voorafgaand wordt een aanvullende brief aan de staatssecretaris gevraagd met het verzoek tot nadere uiteenzetting over de procesmatige invulling van Onderwijs 2032.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Frankrijk (3 tot en met 4 oktober 2014)

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 12 november 2014. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan Frankrijk (3 tot en met 4 oktober 2014) - 34077-1

Besluit: Ter informatie.

Reactie op verzoek van het lid Bosma gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 6 november 2014 over de ‘frontale aanval’ van de publieke omroep op Zwarte Piet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 november 2014. Reactie op verzoek van het lid Bosma gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 6 november 2014 over de ‘frontale aanval’ van de publieke omroep op Zwarte Piet - 32033-17

Besluit: Betrokken bij het wevingsoverleg OCW-begroting 2015, onderdeel Media.

Reactie op de brief van Stichting Cuypersgenootschap over de de toekomst van onrendabele rijksmonumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2014. Reactie op de brief van Stichting Cuypersgenootschap over de de toekomst van onrendabele rijksmonumenten - 2014Z20936

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 15 januari a.s. inzake Cultuur in beeld en BIS.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D36247.