Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2014A0497914
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a9b942af-6ff3-4047-94dc-2b17c7185bc9&title=Besluitenlijst%20commissie%20voor%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%203%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30977, 22112, 25883, 31753, 29270, 29270, 22112, 32317, 19637, 32175, 19637, 21501, 32175, 24515, 24077, 34067, 26643, 32317, 32761, 34000, 32859, 31477, 25232, 33199, 34138, 34086, 34086, 34068, 34067, 34178, 33996, 33996

Inhoud


Overzicht recente verleden aangiftes van verstandelijk gehandicapten en zedendelicten

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 27 mei 2015. Notitie overzicht recente verleden aangiftes van verstandelijk gehandicapten en zedendelicten - 2015Z09617

Besluit: Desgewenst betrekken bij het rondetafelgesprek over problemen aangiftes zedendelicten en seksuele weerbaarheid en misbruik van mensen met een verstandelijke beperking op 24 juni 2015.

Voorstel buitenlandse werkbezoeken

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 27 mei 2015. Voorstel buitenlandse werkbezoeken - 2015Z09562

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, zodat nadere suggesties kunnen worden geïnventariseerd.13

Rappeleren naar de reactie over RTL Nieuws uitzending over ‘wraakporno’ van 16 april 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 3 juni 2015. Rappeleren naar de reactie over RTL Nieuws uitzending over ‘wraakporno’ van 16 april 2015 - 2015Z10243

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de eerder gevraagde reactie op de uitzending van RTL Nieuws over ‘wraakporno’ aan de Kamer te doen toekomen.Brievenlijst

Verzoek uitbreiding ao JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Schouw (D66) - 2 juni 2015. Verzoek uitbreiding ao JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) - 2015Z09998

Besluit: Het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015 wordt met 2 uur verlengd.
Besluit: De Minister-President zal worden verzocht aanwezig te zijn bij het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.

Verzoek rondetafelgesprek afstandsmoeders

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 27 mei 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek rondom afstandsmoeders - 2015Z09599

Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over afstandsmoeders na het zomerreces. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.

Verzoek uitvoering slotactie seksueel misbruik kerk

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 27 mei 2015. Uitvoering slotactie seksueel misbruik kerk - 2015Z09523

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht in zijn voorgenomen gesprek met de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen mee te nemen de bij slachtoffers bestaande onduidelijkheid over een slotactie inzake seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk en de onzekerheid die dat voor de slachtoffers meebrengt en tevens te vragen wanneer daarover duidelijkheid wordt verwacht.12

Verzoek reactie op bericht over seksueel misbruik bij boeddhisten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 26 mei 2015. Verzoek SP om reactie van de minister op bericht over seksueel misbruik bij boeddhisten - 2015Z09471

Besluit: Aanhouden tot na beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp over het bericht 'Seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland' (2015Z09545).

Besluitenlijst PVG Mensenhandel op 19 mei 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.D.F. Rijks - 28 mei 2015. Besluitenlijst PVG Mensenhandel d.d. 19 mei 2015 - 2015Z09709

Besluit: Ter informatie.Rondvraag

Operationalisering opdracht en werkwijze rapporteur Slimme Grenzen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. Kuiken (PvdA) - 27 mei 2015. Operationalisering opdracht en werkwijze rapporteur Slimme Grenzen - 2015Z09642

Besluit: De commissie stemt in met de operationalisering opdracht en werkwijze van de rapporteur Slimme Grenzen.

Werkbezoek nationale politie MEOS

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 26 mei 2015. Werkbezoek nationale politie MEOS - 2015Z09483

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. In overleg met de organisatie zal een datumvoorstel aan de commissie worden voorgelegd.

EU-voorstel: Richtsnoeren voor het afnemen van vingerafdrukken COM (2015) 150 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 mei 2015. EU-voorstel: Richtsnoeren voor het afnemen van vingerafdrukken (Engelstalige versie) - 2015Z09719

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.

EU-voorstel: EU-actieplan tegen migrantensmokkel 2015-2020 COM (2015) 285

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 mei 2015. EU-voorstel: EU-actieplan tegen migrantensmokkel 2015-2020 COM (2015) 285 (Engelstalige versie) - 2015Z09690

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.

EU-voorstel: herplaatsingssyteem ter ondersteuning van Italië en Griekenland COM (2015) 286

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 28 mei 2015. EU-voorstel: herplaatsingssyteem ter ondersteuning van Italië en Griekenland COM (2015) 286 (Engelstalige versie) - 2015Z09693

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.

EU-voorstel: Europese Migratieagenda COM (2015) 240

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 27 mei 2015. behandelvoorstel EU-prioriteit Europese Migratieagenda - 2015Z09658

Besluit: Zie bovenstaande besluiten.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 18 mei 2015. EU-voorstel: Europese Migratieagenda COM (2015) 240 - 2015Z08703

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.
Besluit: Technische briefing organiseren door de Europese Commissie, waarbij ook de militaire aspecten betrokken zullen worden. Hiervoor zal ook de vaste commissie voor Defensie worden uitgenodigd.
Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer direct te betrekken in het geval van besluitvorming over (onderdelen van) de Migratieagenda, de Kamer te informeren over het standpunt van de Nederlandse regering en de wijze van besluitvorming en in te gaan op het pakket uitvoeringsvoorstellen.

EU-voorstel: de Europese Veiligheidsagenda COM (2015) 185

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 27 mei 2015. EU-stafnotitie - Behandelvoorstel EU-voorstel Europese Veiligheidsagenda - 2015Z09606

Besluit: Zie bovenstaande besluiten.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 30 april 2015. EU-voorstel: de Europese Veiligheidsagenda COM (2015) 185 - 2015Z08122

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 op 11 juni 2015.
Besluit: Technische briefing door het ministerie van Veiligheid en Justitie organiseren.
Besluit: De commissie heeft een aantal maatregelen geselecteerd waarvan de voortgang nauwgezet zal worden gevolgd. De minister van Veiligheid en Justitie en de Europese Commissie zullen worden verzocht de Kamer te informeren bij vervolgstappen aangaande de geselecteerde maatregelen.

Reactie op de petitie ‘Behoud landelijke functie Mentorschap Nederland’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 20 mei 2015. Reactie op de petitie ‘Behoud landelijke functie Mentorschap Nederland’ - 2015Z09075

Besluit: De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht de Kamer te informeren over de uitkomsten van zijn gesprek met Mentorschap Nederland en een vertegenwoordiger van de besturen van de Regionale Stichtingen Mentorschap hoe de landelijke kennisfunctie in de nabije toekomst het beste kan worden geborgd.Europese aangelegenheden

Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Rapport ‘Vervolgonderzoek vuurwerkongevallen 2014-2015’ - 34000-XII-68

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk op 4 juni 2015.

Verkenning vervolgonderzoek naar buitenlandse financiering islamitische instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 mei 2015. Verkenning vervolgonderzoek door de AIVD naar buitenlandse financiering van islamitische instellingen in Nederland - 30977-115

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 25 juni 2015.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2015, over uiteenzetting herplaatsings- en hervestigingsvoorstellen van de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 mei 2015, over uiteenzetting herplaatsings- en hervestigingsvoorstellen van de Europese Commissie - 22112-1970

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Beleidsreactie MTO 2014 en inspecties van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 mei 2015. Aanbieding beleidsreactie medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) 2014 en inspecties van de Inspectie SZW - 25883-248

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Rapport 'Tariefregulering in de advocatuur'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 mei 2015. Aanbieding rapport 'Tariefregulering in de advocatuur. Onderzoek naar de voor- en nadelen' - 31753-104

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht, na ommekomst van de eindrapportage van de Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand, de Kamer een volwaardige kabinetsreactie te doen toekomen op het rapport 'Tariefregulering in de advocatuur. Onderzoek naar de voor- en nadelen' en dit niet te beperken tot het formuleren van nadere beleidsvoornemens.
Gerelateerde kamerstukken: 31753-10

Beleidsreactie Inspectierapporten reclasseringsorganisaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 mei 2015. Beleidsreactie Inspectierapporten reclasseringsorganisaties - 29270-99

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Verandering kwaliteitssysteem gedragsinterventies

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 mei 2015. Verandering kwaliteitssysteem gedragsinterventies - 29270-98

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Appreciatie van de Europese Migratieagenda

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 mei 2015. Kabinetsappreciatie van de Europese Migratieagenda - 22112-1968

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.

Aanpassing werkinstructie bij artikel 8 EVRM in verband met de uitspraak in de zaak Jeunessse

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 mei 2015. Aanpassing werkinstructie bij artikel 8 EVRM in verband met de uitspraak in de zaak Jeunesse - 32317-282

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Schouw, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 mei 2015 (zaaknr. AWB 14-4474) (bed, bad en brood voor iedereen)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Schouw, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 8 mei 2015 (zaaknr. AWB 14-4474) (bed, bad en brood voor iedereen) - 19637-2009

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Toezeggingen uit het algemeen overleg over partner- en gezinsmigratie op 14 januari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 21 mei 2015. Toezeggingen uit het algemeen overleg over partner- en gezinsmigratie op 14 januari 2015 - 32175-57

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2015.

Reactie op het rapport van Amnesty International e.a. over isolatie in vreemdelingenbewaring

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 mei 2015. Reactie op het rapport van Amnesty International e.a. over isolatie in vreemdelingenbewaring - 19637-2008

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over de uitkomsten van de ingelaste Europese Top over bootvluchtelingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over de uitkomsten van de ingelaste Europese Top over bootvluchtelingen - 21501-20-983

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpak schijnhuwelijken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 19 mei 2015. Aanpak schijnhuwelijken - 32175-56

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 4 juni 2015.

Reactie op een brief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) over het rapport Gevangen in Schuld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 mei 2015. Reactie op een brief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) over het rapport Gevangen in Schuld - 24515-306

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering.

Uitvoering van de motie van het lid Oskam over gereguleerde wietteelt

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 mei 2015. Uitvoering van de motie van het lid Oskam over gereguleerde wietteelt - 24077-346

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg (Kamerstuk 34 067) en bijdrage kosten verblijf (Kamerstuk 34 068)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 mei 2015. Informatie over de wetsvoorstellen bijdrage strafvordering en slachtofferzorg en bijdrage kosten verblijf - 34067-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de wetsvoorstellen tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (Kamerstuk 34067) en tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting (Kamerstuk 34068).
Gerelateerde kamerstukken: 34067-9

Datingfraude

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 mei 2015. Informatie over datingfraude naar aanleiding van het algemeen overleg d.d. 8 april 2015 over Fraude - 26643-359

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.6

Reactie op het verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over uitlatingen van de heer Teeven in het Parool

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over uitlatingen van de heer Teeven in het Parool over de deal met Cees H. - 34000-VI-86

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Commissie Oosting te verzoeken in haar onderzoek de vraagstelling mee te nemen wat de minister-president en de overige bewindspersonen wisten over de bedragen rond de deal met Cees H.

Informatie-uitwisseling in het kader van het Europol Raadsbesluit

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 21 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de informatie-uitwisseling in het kader van het Europol Raadsbesluit - 32317-283

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op bericht Privacygroepen roepen Van der Steur op tot delen visie rond privacy’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Reactie op bericht Privacygroepen roepen Van der Steur op tot delen visie rond privacy’ - 32761-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Rijksbreed wetgevingsprogramma met een bezuinigingsdoelstelling - 34000-57

Besluit: Betrokken bij het verantwoordingsdebat over het jaar 2014 op 26 mei 2015.

Reactie op een brief derden over verschillen in berekening griffierecht ten aanzien van een BV in oprichting

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 19 mei 2015. Reactie op een brief van een burger over verschillen in berekening griffierecht ten aanzien van een BV in oprichting - 2015Z08809

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Nadere aangekondigde informatie afwachten.5

Wet die het testen op drugs in het verkeer beter mogelijk moet maken

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Wet die het testen op drugs in het verkeer beter mogelijk moet maken - 32859-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32859-17

Rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013" - 31477-8

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over witwassen. Algemeen overleg plannen.

Spreekkoren FC Utrecht-Ajax en Strafrechtelijk onderzoek voetbalrellen Rome

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei 2015. Spreekkoren FC Utrecht-Ajax en Strafrechtelijk onderzoek voetbalrellen Rome - 25232-64

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen.

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M. Naborn - 27 mei 2015. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 32 Rechtspleging - 2015Z09619

Besluit: Zie bovenstaand besluit.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 mei 2015. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 - 33199-8

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer aanvullende informatie te verstrekken en enkele specifieke vragen te beantwoorden over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 32 Rechtspleging zoals gepland voor de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2014Z23072

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent
Noot: * Wacht op initiatiefnemer.4

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei 2015. Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht) - 34212

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 juni 2015.3

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34138-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34138-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 22 januari 2015. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie - 34138

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling als hamerstuk.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei 2015. Nota van wijziging - 34086-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34086-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34086-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34086-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 november 2014. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) - 34086

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 mei 2015. Tweede nota van wijziging - 34068-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 34068-8

Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en slachtofferzorg

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 22 mei 2015. Tweede nota van wijziging - 34067-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34067-10

Nota van wijziging inzake Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 20 mei 2015. Nota van wijziging - 34178-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34178-6

Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 20 mei 2015. Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten - 34207

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 2 juli 2015.

Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen)

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 mei 2015. Bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale of geïnternationaliseerde straftribunalen (Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen) - 34205

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 25 juni 2015.

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 april 2015. Nota van wijziging - 33996-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33996-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33996-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33996-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli 2014. Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand - 33996

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 25 juni 2015.