Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 21 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2014A049788
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=af702712-e0ed-427e-8f04-4dfb30cb09f2&title=Besluitenlijst%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2020%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30806, 31753, 29544, 29279, 31753, 31109, 31936, 29754, 19637, 29936, 29279, 29911, 24077, 29911, 34081, 33994

Inhoud


Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek Van Wijngaarden (VVD) reactie artikel inzake ouderschapsplan

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) - 19 mei 2015. Verzoek Van Wijngaarden (VVD) reactie artikel inzake ouderschapsplan - 2015Z08919

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Verplicht ouderschapsplan na scheiding heeft geen nut' (Volkskrant.nl, 16 mei 2015) en daarbij concreet in te gaan op de aanbeveling om het verplichte ouderschapsplan af te schaffen en scheidingseducatie verplicht te stellen.Brievenlijst

Verzoek om kabinetsreactie op het bericht dat NL actief lobbyt in de EU tegen versterking van de tegenmacht van aandeelhouders bij exorbitante beloningen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 6 mei 2015. Verzoek om kabinetsreactie op het bericht dat NL actief lobbyt in de EU tegen versterking van de tegenmacht van aandeelhouders bij exorbitante beloningen - 2015Z08381

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'In Europees verband is kabinet tegen rem op bonus' (Volkskrant.nl, 4 mei 2015) en daarbij tevens aan te geven wat de stand van zaken is van de ontwikkelingen in de Europese Unie terzake.

Bezoek Eurocommissatis Jourová op 4 juni 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A. Vahdatzade - 7 mei 2015. EU-stafnotitie - Bezoek Eurocommissaris Jourová op 4 juni 2015 - 2015Z08497

Besluit: Er zal een gesprek worden georganiseerd met mevrouw Jourová, Eurocommissaris voor Justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid op 4 juni 2015.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Mensenhandel op 21 april 2015.

Zaak: Overig - griffier, D.D.F. Rijks - 30 april 2015. Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Mensenhandel op 21 april 2015 - 2015Z08141

Besluit: Ter informatie.

Rapporteurschap Europees Openbaar Ministerie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. Recourt (PvdA) - 23 april 2015. Rapporteurschap Europees Openbaar Ministerie - 2015Z07609

Besluit: De rapporteur zal de commissie op korte termijn nader informeren over de recente ontwikkelingen met betrekking tot het Europees Openbaar Ministerie.

Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over Slimme Grenzen

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 7 mei 2015. Toestemming deelname aan rondetafelgesprek over Slimme Grenzen - 2015Z08437

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Regelgeving voor drones

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 30 april 2015. Regelgeving voor drones - 30806-29

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over drones op 24 juni 2015.

Reactie op de motie-van Nispen over openstelling balies Juridisch Loket (31753-94)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 4 mei 2015. Reactie op de motie-van Nispen over openstelling balies Juridisch Loket - 31753-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand. Het algemeen overleg plannen eind juni, onder voorbehoud van de ontvangst van de rapportage van de Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand.Brieven overige bewindspersonen

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over tussenrapportage Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 1 mei 2015. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over tussenrapportage Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand - 2015Z08301

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.6

Bezuinigingen penitentiaire bibliotheken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 1 mei 2015. Reactie op de brief van de CNV Vakgroep Bibliotheek over de gevolgen van de bezuinigingen op penitentiaire bibliotheken - 2015Z08295

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over het gevangeniswezen.

Onderzoek "Arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 1 mei 2015. Aanbieding onderzoek "Arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals" - 29544-613

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over cyber security.

Mogelijkheden termijnbetalingen Wahv verruimd vanaf 1 juli 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 april 2015. Mogelijkheden termijnbetalingen Wahv verruimd vanaf 1 juli 2015 - 29279-240

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (Kamerstuk 34086).

Reactie op motie van het lid Van Nispen c.s. over het blijven bieden van hulp aan de balies van de Juridische Loketten (Kamerstuk 31 753, nr. 94)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 28 april 2015. Reactie op motie van het lid Van Nispen c.s. over het blijven bieden van hulp aan de balies van de Juridische Loketten - 31753-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming deelname rondetafelgesprek over de buitenlandse financiering van islamitische instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei 2015. Toestemming deelname rondetafelgesprek over de buitenlandse financiering van islamitische instellingen - 2015Z08664

Besluit: Er zal een gesprek worden gepland met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) na het rondetafelgesprek over de buitenlandse financiering van islamitische instellingen op 27 mei 2015.
Besluit: Het algemeen overleg terrorismebestrijding van 28 mei 2015 zal worden uitgesteld tot na het gesprek met de NCTV. Voor het algemeen overleg zal tevens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden uitgenodigd.5

Voortgangsbrief nationale veiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 13 mei 2015. Voortgangsbrief nationale veiligheid - 2015Z08629

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Algemeen overleg plannen.

Reactie op burgerinitiatief 'Een dier is geen ding'

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 mei 2015. Reactie op burgerinitiatief 'Een dier is geen ding' - 2015Z08485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 mei 2015. Aanbieding jaarverslagen van het Landelijk Bureau Bibob en de kwaliteitscommissie Bibob over het jaar 2014 - 31109-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 mei 2015. Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 - 2015Z08434

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Preclearance faciliteiten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 mei 2015. Preclearance faciliteiten - 31936-265

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie over preventiebeleid radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 mei 2015. Reactie over preventiebeleid radicalisering - 29754-309

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding.

Kabinetsreactie tweede monitor vreemdelingenketen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 mei 2015. Kabinetsreactie tweede monitor vreemdelingenketen - 19637-2007

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid. Algemeen overleg plannen.

Reactie op bericht weigering tolken en vertalers

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 6 mei 2015. Reactie op bericht "Tolken weigeren werk voor overheid tegen verplichte dumptarieven" - 29936-39

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2016.

Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 mei 2015. Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking - 34000-VI-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage programma KEI

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 april 2015. Voortgangsrapportage programma KEI - 29279-241

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de rechtspraak.

Toezeggingen Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit d.d. 12 februari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2015. Toezeggingen Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit d.d. 12 februari 2015 - 29911-108

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit.

Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 april 2015 over wietteelt

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 april 2015, over wietteelt - 24077-345

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden.3

Toestemming tot deelname van een politiemedewerker aan een rondetafelgesprek inzake vuurwerk

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2015. Toestemming tot deelname van een politiemedewerker aan een rondetafelgesprek inzake vuurwerk - 2015Z08029

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over het bericht dat de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant een puinhoop is

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Kooiman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015, over het bericht dat de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant een puinhoop is - 29911-107

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over georganiseerde misdaad in Noord-Brabant.

Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 28 april 2015. Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK - 34000-VI-81

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over Seksueel Misbruik RKK en voorgenomen Sluiting Meldpunt Seksueel Misbruik op 30 april 2015.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2014Z23071

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent
Noot: * Wacht op initiatiefnemer.Brieven minister van Veiligheid en Justitie

Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34081-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34081-5

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 14 november 2014. Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (PbEU L 151/1) - 34081

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 24 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33994-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33994-6

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 21 juli 2014. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude) - 33994

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling, met het verzoek aan de Griffie Plenair deze tezamen te agenderen met het wetsvoorstel tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) (Kamerstuk 34011).