Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 april 2015

Gepubliceerd: 16 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Activiteitnummer: 2014A0497614
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dcdabdd6-4034-40f2-b36c-d8435c2c83a2&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Veiligheid%20en%20Justitie%20op%2015%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34028, 34028, 32317, 32317, 32761, 29452, 19637, 19637, 31753, 29452, 29270, 26643, 19637, 29911, 29628, 29754, 28684, 29628, 29628, 29628, 32891, 33870, 33628, 29517, 34059, 34059, 34071, 34071, 34082, 34082, 33996, 33996, 34097

Inhoud


Rondetafelgesprek Slimme Grenzen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.F.L. Tielens-Tripels - 8 april 2015. Voorstel opzet rondetafelgesprek Slimme Grenzen - 2015Z06331

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt ongewijzigd vastgesteld.

Rondetafelgesprek buitenlandse financiering islamitische instellingen

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 8 april 2015. Voorstel opzet rondetafelgesprek buitenlandse financiering islamitische instellingen - 2015Z06328

Besluit: De opzet van het rondetafelgesprek wordt met enige toevoegingen vastgesteld.

Herhaald verzoek Werkbezoek KNRM IJmuiden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 15 april 2015. Herhaald verzoek Werkbezoek KNRM IJmuiden - 2015Z06941

Besluit: Er zal per e-mail worden geïnventariseerd of voldoende leden belangstelling hebben een werkbezoek te brengen aan Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij te IJmuiden.Brievenlijst

Verzoek tot organiseren algemeen overleg drugs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 15 april 2015. Verzoek tot organiseren algemeen overleg drugs - 2015Z06934

Besluit: Het verzoek tot het voeren van een algemeen overleg wordt niet gehonoreerd.

BOR-notitie drones

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.A. Berndsen-Jansen (D66) - 15 april 2015. BOR-notitie drones - 2015Z06933

Besluit: Het Bureau Onderzoek- en Rijksuitgaven zal worden verzocht een aanvullende notitie op te stellen om de beleidskeuzes in kaart te brengen.

Petitie Mentorschap Nederland

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Oskam (CDA) - 15 april 2015. Petitie Mentorschap Nederland - 2015Z06930

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen om een reactie worden gevraagd op de petitie van Mentorschap Nederland aangeboden op 14 april 2014.

Verzoek om een algemeen overleg vluchtelingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 april 2015. Verzoek om een algemeen overleg vluchtelingen - 2015Z06881

Besluit: Er wordt een algemeen overleg gepland over Europese buitengrenzen.12

Verzoek om een algemeen overleg inzake meldpunt misbruik RKK

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 15 april 2015. Verzoek om een algemeen overleg inzake meldpunt misbruik RKK - 2015Z06878

Besluit: Er wordt zo mogelijk voor 1 mei 2015 een algemeen overleg gepland over seksueel misbruik rooms-katholieke kerk en de voorgenomen sluiting van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Onderzoeksopzet Cees H.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 15 april 2015. Onderzoeksopzet Cees H. - 2015Z06853

Besluit: Er wordt op korte termijn een algemeen overleg gepland over de onderzoeksopzet schikkingsovereenkomst Cees H.

Tolk en vertalers

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 15 april 2015. Tolk en vertalers - 2015Z06842

Besluit: De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht ‘Tolken weigeren werk voor overheid tegen verplichte dumptarieven’.

Verzoek om een reactie inzake "wraakporno"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. van Oosten (VVD) - 14 april 2015. Verzoek om een reactie inzake "wraakporno" - 2015Z06720

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de uitzending van RTL Nieuws op 14 april 2014 over wraakporno en de mogelijke strafbaarstelling daarvan in het Verenigd Koninkrijk, daarbij in te gaan op de vraag of de Nederlandse straf- en zedenwetgeving hierin voldoende bij de tijd is of zou moeten worden aangepast en hierbij tevens de relatie met het wetsvoorstel Computercriminaliteit III te betrekken.

Verzoek om reactie op uitzending RTL over gevluchte hoofdverdachte in zaak Bulgarenfraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 12 april 2015. Verzoek om reactie op uitzending RTL over gevluchte hoofdverdachte in zaak Bulgarenfraude - 2015Z06621

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op de uitzending van RTL Nieuws op 9 april 2015 over de gevluchte hoofdverdachte in de zaak over de Bulgarenfraude en hierbij in algemene zin te reageren op de problematiek bij inname van paspoorten.

Verzoek om rondetafelgesprek modernisering kansspelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) - 12 april 2015. Verzoek om rondetafelgesprek modernisering kansspelen - 2015Z06620

Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over de modernisering van de kansspelen in de eerste week na het meireces. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.11

Verzoek over berichtgeving NOS over verdachten die vrij zijn door te lang forensisch onderzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 12 april 2015. Verzoek over berichtgeving NOS over verdachten die vrij zijn door te lang forensisch onderzoek - 2015Z06619

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Verdachten vrij door drukte MH17', zodat dit kan worden betrokken bij het VAO over de bezuinigingen bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Verzoek rondetafelgesprek over problemen bij aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.J. Rebel (PvdA) - 9 april 2015. Verzoek om een rondetafelgesprek over problemen bij aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten - 2015Z06392

Besluit: Er wordt een rondetafelgesprek georganiseerd over de problemen bij de aangiftes van verstandelijk gehandicapten met betrekking tot zedendelicten. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in de volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.
Besluit: Er zal een algemeen overleg worden gevoerd met de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport na het rondetafelgesprek.
Besluit: De griffier zal een overzicht verstrekken over hetgeen inzake dit onderwerp in het recente verleden in de commissie aan de orde is geweest.

Verzoek reactie minister op oproep privacygroepen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 8 april 2015. Verzoek SP en D66 om reactie minister op oproep privacygroepen - 2015Z06289

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het bericht 'Privacygroepen roepen Van der Steur op tot delenvisie rond privacy’ (nu.nl, 2 april 2015).

EU-stafnotitie - Behandeling dossier Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.V. (Lisa) Vermeer - 9 april 2015. EU-stafnotitie - Behandeling dossier Europees Openbaar Ministerie (EOM) - 2015Z06437

Besluit: De commissie benoemt het lid Recourt tot rapporteur EOM. Op korte termijn zal de commissie een mandaat ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verslagen over de burgerinitiatieven ‘Een dier is geen ding’ en 'Een pil te veel maakt geen crimineel'

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 9 april 2015. Notitie behandeling burgerinitiatieven - 2015Z06397

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Verzoekschrift - 19 maart 2015. Verslag over het burgerinitiatief ‘Een pil teveel maakt geen crimineel’ - 34028-17

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zullen worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief.

Zaak: Verzoekschrift - , - 19 maart 2015. Verslag over het burgerinitiatief ‘Een dier is geen ding’ - 34028-16

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie zal worden verzocht de Kamer een reactie te doen toekomen op het burgerinitiatief.
Besluit: Na ontvangst van de reactie van de minister van Veiligheid en Justitie zal er een gesprek plaatsvinden met de indieners en zal er een rondetafelgesprek worden georganiseerd. Er zal worden geïnventariseerd welke personen/organisaties de commissie voor het rondetafelgesprek wenst uit te nodigen. Het voorstel met een opzet voor het rondetafelgesprek wordt in een volgende procedurevergadering ter goedkeuring aan de commissie voorgelegd.

Toezegging uit het Schriftelijk Overleg JBZ-Raad van 12-13 maart 2015 over het voortgangsoverzicht JBZ-dossiers

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 april 2015. Toezegging uit het verslag schriftelijk overleg JBZ-Raad van 12-13 maart 2015 over het voortgangsoverzicht JBZ-dossiers - 32317-279

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 op 11 juni 2015.

Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel van 12 en 13 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 maart 2015. Aanbieding van het verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel van 12 en 13 maart 2015 - 32317-278

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 op 11 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) op 11 juni 2015.9

Stand van zaken over de contacten met Airbnb en kopieën identiteitsbewijzen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 maart 2015. Stand van zaken over de contacten met Airbnb en kopieën identiteitsbewijzen - 32761-82

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015 op 11 juni 2015.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de tussenrapportage Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 9 april 2015. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over de tussenrapportage Commissie onderzoek kostenstijging rechtsbijstand - 2015Z06429

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Brieven overige bewindspersonen

Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8 april 2015. Ongeoorloofde afwezigheid van tbs-gestelden in 2014 - 29452-191

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Reactie op het bericht ‘Deurwaarder stuurt veel te hoge nota’s’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8 april 2015. Reactie op het bericht ‘Deurwaarder stuurt veel te hoge nota’s’ - 34000-VI-76

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoek naar de redenen van afwijzing van naturalisatieverzoeken van Ranov-vergunninghouders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 8 april 2015. Aanbieding van een onderzoek naar de redenen van afwijzing van naturalisatieverzoeken van Ranov-vergunninghouders - 19637-1985

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid.8

Rapportage Vreemdelingenketen januari-december 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 april 2015. Aanbieding rapportage Vreemdelingenketen januari-december 2014 - 19637-1987

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015, over het sluiten van balies bij het Juridisch Loket

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 maart 2015, over het sluiten van balies bij het Juridisch Loket - 31753-93

Besluit: Betrokken bij het debat over het afschaffen van het inloopspreekuur bij het Juridisch Loket op 14 april 2015.

Incident tbs-verlofpraktijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 31 maart 2015. Incident tbs-verlofpraktijk - 29452-190

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Terugkeer ex-gedetineerden of tbs'ers in de maatschappij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30 maart 2015. Terugkeer ex-gedetineerden en tbs'ers in de maatschappij - 29270-97

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over reclassering. Algemeen overleg plannen.
Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over tbs.

Global Conference on CyberSpace 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 maart 2015. Global Conference on CyberSpace 2015 - 26643-356

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Afdelingsuitspraken buiten beeld-criterium regeling langdurig verblijvende kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 maart 2015. Afdelingsuitspraken buiten beeld-criterium regeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-1968

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring.7

Reactie op uitspraak van de commissaris van de Koning van N-Brabant over de ondermijning van het openbaar bestuur door criminelen, over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en het feit dat de wetgeving niet is ingericht op constructies met stromannen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 april 2015. Reactie op de uitspraak van de commissaris van de Koning van Noord-Brabant over de ondermijning van het openbaar bestuur door criminelen, over de aanpak van georganiseerde criminaliteit en het feit dat de wetgeving niet is ingericht op constructies met stromannen - 29911-100

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit.Brieven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Reactie op brief politievakbonden over de personele reorganisatie Nationale Politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Reactie op brief van de politievakbonden over de personele reorganisatie Nationale Politie - 2015Z06224

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de politie op 9 april 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over ICT-consultants bij de politie

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Berndsen-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over ICT-consultants bij de politie - 29628-521

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Voortgang Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme - 2015Z06206

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding.

Openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 38

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Aanbieding van de openbare versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 38 - 29754-307

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over terrorismebestrijding. Algemeen overleg plannen.6

Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners - 34000-VI-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de gestanddoening van twee toezeggingen en Landelijk beeld problematische jeugdgroepen 2014

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de gestanddoening van twee toezeggingen en Landelijk beeld problematische jeugdgroepen 2014 - 28684-438

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over criminele jeugdgroepen op 9 april 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over het bericht ‘Meldlijn 144 redt geen dier’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over het bericht ‘Meldlijn 144 redt geen dier’ - 29628-520

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Beleidsreactie op het inspectierapport ‘Aanpak van internetoplichting door de politie’

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 april 2015. Beleidsreactie op het inspectierapport ‘Aanpak van internetoplichting door de politie’ - 29628-514

Besluit: In de procedurevergadering op 1 april 2015 heeft de commissie besloten de brief te agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over de politie.

Aanvullende informatie over 3D-aangiftelocaties

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 1 april 2015. Aanvullende informatie over 3D-aangiftelocaties - 29628-515

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de politie op 9 april 2015.

Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht dat het Gerechtshof in Leeuwarden banen gaat verliezen

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015, over het bericht dat het Gerechtshof in Leeuwarden banen gaat verliezen - 32891-26

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de rechtspraak op 1 april 2015.

Rapport van politie en Openbaar Ministerie over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Aanbieding rapport van politie en OM over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing - 33870-3

Besluit: Aanhouden en te zijner tijd betrekken bij de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel ter zake.

Maatregel twitterende ambtenaar

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Maatregel twitterende ambtenaar - 34000-VI-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde (Kamerstuk 34000-VI, nr. 26)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Van Nispen over de motie aangaande de financiering van een vervolgopleiding forensische geneeskunde - 34000-VI-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op artikel over autopsies

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 31 maart 2015. Reactie op een artikel over autopsies - 33628-8

Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut op 1 april 2015.

Rapport “Meldkamers” en voortgang LMO

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 maart 2015. Aanbieding rapport “Meldkamers” en voortgang LMO - 29517-96

Besluit: In de procedurevergadering op 1 april 2015 heeft de commissie besloten dit rapport te agenderen voor het algemeen overleg over de politie op 9 april 2015.

Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten

Zaak: Stafnotitie - griffier, A.E.A.J. Hessing-Puts - 15 december 2014. Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten - 2014Z23069

Besluit: De Griffie Plenair zal worden verzocht de volgende wetsvoorstellen in onderstaande volgorde te agenderen: 1. Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent
Noot: * Wacht op initiatiefnemer.4

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 april 2015. Nota van wijziging - 34059-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34059-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 20 oktober 2014. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht - 34059

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Nota van wijziging - 34071-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34071-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 10 november 2014. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW - 34071

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

Zaak: Nota van wijziging - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Nota van wijziging - 34082-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34082-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 november 2014. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden - 34082

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 april 2015. Nota van wijziging - 33996-7

Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over modernisering kansspelen.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 2 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33996-6

Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over modernisering kansspelen.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 juli 2014. Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand - 33996

Besluit: Aangehouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over modernisering kansspelen.

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 maart 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34097-5

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Wetgeving - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 november 2014. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn 2014/60/EU betreffende teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (herschikking) (PbEU 2014, L 159) - 34097

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.