Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 juni 2015

Gepubliceerd: 3 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A049197
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=db26b498-b11b-4c0b-becc-07cbe25457cd&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%202%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33770, 29344, 21501, 22112, 34008, 25657, 33566, 30111, 32824, 29544, 26448, 32855, 29544, 34209, 33809

Inhoud


Brief naar aanleiding van het op 19 mei 2015 door het lid Heerma (CDA) aangevraagde dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 3 juni 2015. Brief naar aanleiding van het op 19 mei 2015 door het lid Heerma (CDA) aangevraagde dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid - 2015Z10242

Besluit: De minister van SZW wordt verzocht de brief spoedig toe te sturen.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek toezending nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel tot Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) (34117) in verband met plenaire behandeling in week 24

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 3 juni 2015. Verzoek toezending nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel tot Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) (34117) - 2015Z10184

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Staatssecretaris van SZW verzoeken de nota naar aanleiding van het nader verslag uiterlijk vrijdag 5 juni 2015 toe te zenden. Indien de nota naar aanleiding van het nader verslag niet tijdig wordt ontvangen zal de plenaire behandeling die op dit moment voorzien is in de plenaire vergaderweek van 9-11 juni worden uitgesteld.

Verzoek om brief van minister van SZW over verrekening inkomen met WW

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 3 juni 2015. Verzoek om brief van minister van SZW over verrekening inkomen met WW - 2015Z10181

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Minister van SZW heeft in het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 8 april 2015 toegezegd de Kamer te informeren over de inrichting van

Verzoek rondetafelgesprek over het jeugdminimumloon

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. Vermeij (PvdA) - 3 juni 2015. Verzoek rondetafelgesprek over het jeugdminimumloon - 2015Z10167

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Rondetafelgesprek plannen direct na het Zomerreces.•De voorbereidingscommissie bestaande uit de leden Vermeij (PvdA), Mulder (VVD), Karabulut (SP), Heerma (CDA) Van Weyenberg (D66) en Voortman (GL) komt met een voorstel ter bespreking in de procedurevergadering.

Verzoek om - na inbreng feitelijke vragen - een wetgevingsoverleg te voeren over de 1e suppletoire begrotingswet SZW, in combinatie met het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen SZW 2014 op 25 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 3 juni 2015. Verzoek om - na inbreng feitelijke vragen - een wetgevingsoverleg te voeren over de 1e suppletoire begrotingswet SZW, in combinatie met het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen SZW 2014 op 25 juni 2015 - 2015Z10147

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Het wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 SZW op 25 juni 2015 wordt met een uur verlengd.•Inbrengtermijn voor feitelijke vragen is reeds centraal vastgesteld op 11 juni 2015 om 14.00 uur

Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergaderingRondvraag

Zaak: Stafnotitie - griffier, H.J. Post - 28 mei 2015. Oplegnotitie overzicht commissieactiviteiten 2014 - 2015Z09767

Besluit: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering

Verslag van een schriftelijk overleg over de Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 9 oktober 2013. Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid - 33770

Besluit: Agenderen voor notaoverleg na het zomerreces

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 22 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid - 33770-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg na het zomerreces5

Relatie tussen rechtshulpverdrag Marokko en internationaal gewoonterecht inzake terugkeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 18 mei 2015. Relatie tussen rechtshulpverdrag Marokko en internationaal gewoonterecht inzake terugkeer - 29344-126

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko (34052)

Plannen overleggen ter voorbereiding van Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Sociale Raad)

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 28 mei 2015. Plannen overleggen ter voorbereiding van Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Sociale Raad) - 2015Z09772

Besluit: Conform voorstel in notitie
Noot: •De algemeen overleggen ter voorbereiding van een Raad WSB worden gepland.•De concept-agenda van een Raad WSB wordt een maand tevoren geagendeerd voor de procedurevergadering teneinde te besluiten om de voorbereiding van de Sociale Raad in een algemeen overleg of op schriftelijke wijze te doen.Brieven van overige bewindspersonen

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2015. Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - 21501-20-984

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015 voor wat betreft het onderdeel over de pensioenaanbeveling.
Noot: •In juni zullen de aanbevelingen worden voorgelegd aan de Sociale Raad op 18 juni 2015 (algemeen overleg op 17 juni 2015), Ecofin op 19 juni 2015 (algemeen overleg op 17 juni 2015) en Europese Raad 25-26 juni 2015 (plenair op 24 juni 2015). De gehele kabinetsreactie op de concept landenspecifieke aanbevelingen zal betrokken worden bij het algemeen overleg Ecofin op 17 juni 2015.

Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake dienstverlening aan langdurig werklozen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2015. Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Europese Commissie inzake dienstverlening aan langdurig werklozen - 22112-1966

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raag Werkgelegenheid en Sociaal

Antwoord op de vraag naar aanleiding van de motie van het lid Klaver c.s. over rapporteren door pensioenfondsen over hun reële dekkingsgraad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 mei 2015. Antwoord op de vraag naar aanleiding van de motie van het lid Klaver c.s. over rapporteren door pensioenfondsen over hun reële dekkingsgraad - 34008-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden
Gerelateerde kamerstukken: 34008-32

Casus zorgverlener Deurne over een schikking die is gesloten tussen de SVB en een zorgaanbieder

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 mei 2015. Casus zorgverlener Deurne over een schikking die is gesloten tussen de SVB en een zorgaanbieder - 25657-171

Besluit: De commissie VWS verzoeken de behandeling over te nemen.

Voortgang sectorplannen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 mei 2015. Voortgang sectorplannen - 33566-82

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2012-2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 mei 2015. Aanbieding publicatie: Jaaroverzicht Beleidsinformatie SZW 2012-2014 - 34000-XV-61

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 201

Reactie op verzoek commissie inzake twee artikelen uit de Volkskrant en het Financieel Dagblad over groeiende inkomens aan de top

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 mei 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake twee artikelen uit de Volkskrant en het Financieel Dagblad over groeiende inkomens aan de top - 30111-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medezeggenschap op 17 juni 2015.

Verslag van het werkbezoek op 24 en 25 maart 2015 aan Marokko inzake gesprekken over onder andere integratie en (de)radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 mei 2015. Verslag van het werkbezoek op 24 en 25 maart 2015 aan Marokko inzake gesprekken over onder andere integratie en (de)radicalisering - 32824-93

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 2015.
Besluit: De commissie V&J verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: •De commissie V&J verzoeken deze brief (ten aanzien van het deel dat betrekking heeft op terrorismebestrijding) te agenderen voor het algemeen overleg over terrorismebestrijding op 25 juni 2015.

Stand van zaken Actieplan 50pluswerkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 mei 2015. Stand van zaken Actieplan 50pluswerkt - 29544-617

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Aanbieding van de jaarverslagen 2014 van UWV en de SVB

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 mei 2015. Aanbieding van de jaarverslagen 2014 van UWV en de SVB - 26448-534

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015.
Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen.

Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van de Inspectie SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 mei 2015. Aanbieding van het Jaarverslag 2014 van de Inspectie SZW - 34000-XV-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Handhaving op 1 juli 2015.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015.

Uitkomsten van het rapport “Mannen, zorg en werk”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2015. Uitkomsten van het rapport “Mannen, zorg en werk” - 32855-32

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeid en zorg.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na het Zomerreces
Gerelateerde kamerstukken: 32855-32

Monitor Arbeidsmarkt april 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 mei 2015. Monitor Arbeidsmarkt april 2015 - 29544-615

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid2

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen; Manilla, 21 april 2015.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 mei 2015. Voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Filipijnen inzake de export van sociale verzekeringsuitkeringen; Manilla, 21 april 2015 - 34209-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Slotwet en Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en rapport resultaten verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer 2014

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 29 mei 2015. Thema’s wgo jaarverslag SZW 2014 en werkwijze rapporteur - 2015Z09822

Besluit: Instemmen met voorgestelde thema's en werkwijze rapporteur
Besluit: Technische briefing door Algemene Rekenkamer plannen
Noot: •Ook zal aandacht worden besteed aan het onderwerp onderuitputting
Noot: •Op basis van de inventarisatie (2015Z09757) hebben de leden Moors (VVD) en Nijkerken-de Haan (VVD) zich aangemeld voor een briefing. Ter vergadering melden zich aan de leden Heerma (CDA), Ulenbelt (SP) en Vermeij (PvdA).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34200-XV-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 28 mei 2014 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 - 34200-XV-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 28 mei 2014 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015.

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 - 34200-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 28 mei 2014 te 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over de Jaarverslagen 2014 Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 25 juni 2015.

Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb.2005, 194)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33809-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33809-9

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2014. Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb.2005, 194) - 33809

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (Hamerstuk).