Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 mei 2015

Gepubliceerd: 20 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A049189
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=40c57b8d-7fc1-4909-a357-1836e07afdc1&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2019%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 21501, 21501, 26642, 33975, 29817, 31322, 17050, 29407, 31322, 29538, 33818, 33716, 33716, 17050, 34053, 34053, 34052, 34052, 34117, 34117, 34117

Inhoud


Verzoek om ReflexLAB toe te voegen aan het rondetafelgesprek over de toekomst van de cao's op 27 mei 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 20 mei 2015. Verzoek om ReflexLAB toe te voegen aan het rondetafelgesprek over de toekomst van de cao's op 27 mei 2015 - 2015Z08997

Besluit: Verzoek niet honorerenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Voorstel rondetafelgesprek Technologie en arbeidsmarkt

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C. Klapwijk - 13 mei 2015. Voorstel rondetafelgesprek Technologie en Arbeidsmarkt - 2015Z08637

Besluit: Instemmen met het voorstel van de begeleidingscommissie technologie en werkgelegenheidRondvraag

Verzoek om reactie minister van SZW naar aanleiding van het bericht 'Helft Somaliërs in Nederland zit in de bijstand'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 12 mei 2015. Verzoek om reactie minister van SZW naar aanleiding van het bericht 'Helft Somaliërs in Nederland zit in de bijstand' - 2015Z08587

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek Stichting Geldbelangen tot aanbieding petitie 'Maatregelen tegen het keurslijfpensioen'

Zaak: Brief derden - Stichting Geldbelangen te Koudum - 8 mei 2015. Verzoek Stichting Geldbelangen tot aanbieding petitie 'Maatregelen tegen het keurslijfpensioen' - 2015Z08542

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.
Besluit: Staatssecretaris van SZW reactie vragen over de in de brief van de Stichting Geldbelangen vermelde problematiek met betrekking tot het "keurslijfpensioen'
Noot: •Voorafgaand aan algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015.
Noot: •De staatssecretaris van SZW verzoeken te antwoorden tijdig voor het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 10 juni 2015.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: De inbrengdatum voor het indienen van feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken en de slotwet, conform het advies van het Presidium, vaststellen op donderdag 28 mei 2015 om 12.00 uur. De regering zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk 5 juni 2015 aan de Kamer te sturen.
Noot: De commissie besluit onderstaande aanvullende instrumenten in te zetten voor de behandeling van de verantwoordingstukken 2014:•Wetgevingsoverleg (3 uur) over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Slotwet (plannen eind juni 2015);•rapporteurschap voor kwaliteit van het jaarverslag (tot rapporteur wordt benoemd het lid Nijkerken-de Haan (VVD).•Onderwerpen voor wetgevingsoverleg en wel of geen technische

Minister van SZW verzoeken wanneer de brief over de financiering kinderopvang zal worden toegezonden

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 22 april 2015. Minister van SZW verzoeken wanneer de brief over de financiering kinderopvang zal worden toegezonden - 2015Z07604

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •De minister van SZW heef de Kamer in het algemeen overleg over kinderopvang van 5 februari 2015 toegezegd dat hij rond 1 juli 2015 de Kamer zal informeren over de besluitvorming over de financieringssystematiek

Aanbod SER voor presentatie over advies 'Sociale ondernemingen'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 22 april 2015. Aanbod SER voor presentatie over advies 'Sociale ondernemingen' - 2015Z07523

Besluit: Belangstelling via email inventariseren

Open brief Qracht 500 m.b.t. verzoek om aandacht voor problemen rond armoede en om een hoorzitting te organiseren over armoede d.d. 2 juni 2014.

Zaak: Brief derden - Qracht 500 te Amsterdam - 2 juni 2014. Open brief Qracht 500 m.b.t. verzoek om aandacht voor problemen rond armoede en om een hoorzitting te organiseren over armoede d.d. 2 juni 2014 - 2015Z06375

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Eventuele fractievoorstellen worden afgewacht.

Inzet rapporteurs EU-arbowetgeving

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 18 mei 2015. Inzet rapporteurs EU-arbowetgeving - 2015Z08738

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: Ter informatie.

Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 21-22 april 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 april 2015. Verslag van de Informele Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 21-22 april 2015 - 21501-31-371

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 18 juni 2015 op 17 juni 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 en 22 april 2015 in Riga

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 en 22 april 2015 in Riga - 21501-31-370

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 18 juni 2015 op 17 juni 201

Indicaties doelgroep banenafspraak

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 8 mei 2015. Indicaties doelgroep banenafspraak - 2015Z08540

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen voor zomerreces.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidGeen agendapuntenEuropese aangelegenheden

Planning pensioenonderwerpen 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABD TOPConsult inzake ESF gelden (Kamerstuk 26642, nr.131)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 april 2015. Beantwoording vragen commissie over het Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG) - 26642-133

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Noot: •Het door het lid Van Weyenberg (D66) aangevraagde VAO wordt ingetrokken

Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2015. Voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016 - 33975-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33975-19

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over het bericht dat de VNG voornemens is om nooit meer een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening af te sluiten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over het bericht dat de VNG voornemens is om nooit meer een nieuwe cao voor de Sociale Werkvoorziening af te sluiten - 29817-136

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen voor zomerreces

Aanbieden van meertalige opvang in de kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 mei 2015. Aanbieden van meertalige opvang in de kinderopvang - 2015Z08726

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (34195)Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inzet tijdens de 104e Internationale Arbeidsconferentie (IAC) van 31 mei t/m 13 juni 2015 in Genève

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher -

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 26 mei 2015 te 14.00 uur

Reactie op het actieplan 'Geef kinderen de ruimte' van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 mei 2015. Reactie op het actieplan 'Geef kinderen de ruimte' van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-raad), sociaal werk (MOgroep) en de Brancheorganisatie Kinderopvang - 31322-275

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in september 2015

Aanpassingen Fraudewet, aanbevelingen Nationale ombudsman

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 april 2015. Aanpassingen Fraudewet, aanbevelingen Nationale ombudsman - 17050-504

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over handhaving
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen voor zomerreces

Aanbieding van de SCP-studie “Langer in Nederland”

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2015. Aanbieding van de SCP-studie “Langer in Nederland” - 29407-202

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 4 juni 201

Cijfers kinderopvang 2014

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2015. Cijfers kinderopvang 2014 - 31322-274

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in september 201

Stelsel Asbest

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2015. Stelsel Asbest - 2015Z07797

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg arbeidsomstandigheden op 28 mei 201

Aanbieding doorrekening van het CPB inzake de economische effecten van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar4

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 april 2015. Aanbieding doorrekening van het CPB inzake de economische effecten van een verkorting van de loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar - 2015Z07824

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg loondoorbetaling bij ziekte op 21 mei 2015.
Noot: •ambtelijk informeren of er nog aanvullende informatie komt ten behoeve van algemeen overleg

Aanbieding verkennende studie ISZW over Huishoudelijke Hulp 1

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 april 2015. Aanbieding verkennende studie ISZW over Huishoudelijke Hulp 1 - 29538-184

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 april 2015 over het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid - 33818-69

Besluit: Betrekken bij het op 19 mei 2015 door het lid Heerma (CDA) aangevraagde dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid
Gerelateerde kamerstukken: 33818-69

Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de doorwerking van de Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie - 33716-33

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: •De vaste commissie voor Financiën heeft een aantal vragen en opmerkingen aan het kabinet voorgelegd over de afschaffing van de aftrek van de kinderalimentatie.•Algemeen overleg (2 uur) plannen voor zomerreces.
Gerelateerde kamerstukken: 33716-33

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2015. Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie - 33716-32

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg
Noot: •Algemeen over (2 uur) plannen voor zomerreces
Gerelateerde kamerstukken: 33716-32

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 15 april 2015 over fraude met kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 15 april 2015 over fraude met kinderopvangtoeslag door gastouderbureaus - 17050-503

Besluit: Betrekken bij het op 15 april 2015 bij de Regeling van Werkzaamheden aangevraagde debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag

Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2015. Nota van wijziging - 34053-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34053-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34053-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34053-6

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 14 oktober 2014. Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven) - 34053

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 22 april 2015, over de uitzending van Nieuwsuur van 21 april 2015 waarin minister Seddiki van Sociale Zaken van Marokko stelt dat “Marokko absoluut niet bereid is maar één concessie te doen die ten koste gaat van de rechten van onze burgers” - 34052-7

Besluit: Instemmen met opschorten van de behandeling van het wetsvoorstel. Aanhouden tot de procedurevergadering van 16 juni 2015.
Noot: •De minister verzoekt de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko op te schorten. Dit met het oog op de verwachting dat binnen enkele weken met Marokko tot een akkoord kan worden gekomen (uiterlijk 15 juni a.s.)
Gerelateerde kamerstukken: 34052-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34052-8

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering van 16 juni 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34052-8

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 oktober 2014. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale

Besluit: Instemmen met opschorten van de behandeling van het wetsvoorstel. Aanhouden tot de procedurevergadering van 16 juni 2015.
Noot: •De minister verzoekt de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko op te schorten. Dit met het oog op de verwachting dat binnen enkele weken met Marokko tot een akkoord kan worden gekomen (uiterlijk 15 juni a.s.);•Vóór 1 juli 2015 dient opzegging van het verdrag kenbaar te zijn gemaakt aan Marokko, wil het verdrag per 1 januari 2016 buiten werking treden.

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 mei 2015. Nota van wijziging - 34117-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34117-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34117-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34117-9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 mei 2015. Aanbieding concept ontwerpbesluit wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 34117-8

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2014. Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds) - 34117

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 26 mei 2015 te 09.00 uur
Noot: •Het wetsvoorstel staat op het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen (Kamerstuk 34 000, nr 53), waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede Kamer is behandeld•Beoogde inwerkingtreding 1 januari 2016•Staatssecretaris van SZW verzoeken te antwoorden voor 2 juni 2015.

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 april 2015. Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk - 34195

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 juni 2015 te 14.00 uur
Noot: •Het wetsvoorstel staat op het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen (Kamerstuk 34 000, nr 53), waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede Kamer is behandeld•Beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel 1 juli

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 april 2015. Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten - 34194

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 juni 2015 te 14.00 uur
Noot: •Het wetsvoorstel staat op het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen (Kamerstuk 34 000, nr 53), waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de eerste helft van 2015 (voor het zomerreces) door de Tweede Kamer is behandeld•Beoogde inwerkingtredingsdatum 1 januari