Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 21 april 2015

Gepubliceerd: 22 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A049176
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d0a1205-0c24-4a0c-994d-b5c8fb90b4e6&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2021%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 30545, 29544, 21501, 33818, 29344, 34117, 29544, 29818, 29544

Inhoud


Verzoek stand van zaken voortgangsrapportage nieuw wettelijk kader premieovereenkomsten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 22 april 2015. Verzoek stand van zaken nieuw wettelijk kader premieovereenkomsten - 2015Z07435

Besluit: verzoek honorerenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten5

Verzoek om algemeen overleg naar aanleiding van het bericht dat de invloed van ultraorthodoxe moslims in de moskee groeit en voorafgaand aan het algemeen overleg een reactie van de minister van SZW op het betreffende krantenbericht (NRC - 17 april 2015)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 21 april 2015. Verzoek om algemeen overleg naar aanleiding van het bericht dat de invloed van ultraorthodoxe moslims in de moskee groeit en voorafgaand aan het algemeen overleg een reactie van de minister van SZW op het betreffende krantenbericht (NRC - 17 april 2015) - 2015Z07335

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •De reactie van de minister van SZW betrekken bij een in juni 2015 te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen

Verzoek om algemeen overleg over preventie radicalisering te plannen en minister van SZW te rappelleren ten aanzien van een aantal toezeggingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 21 april 2015. Verzoek om algemeen overleg over preventie radicalisering te plannen en minister van SZW te rappelleren ten aanzien van een aantal toezeggingen - 2015Z07331

Besluit: Minister van SZW rappelleren ten aanzien van de toezeggingen
Noot: •De reactie(s) van de minister van SZW betrekken bij een in juni 2015 te plannen algemeen overleg over integratieonderwerpen

Verzoek om brief van staatssecretaris van SZW en algemeen overleg

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 20 april 2015. Verzoek om brief van staatssecretaris van SZW en algemeen overleg over de gevolgen van de steeds lager wordende rente voor indexatie van pensioenen - 2015Z07216

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •De reactie van de staatssecretaris van SZW betrekken bij een in juni 2015 te plannen algemeen overleg over pensioenonderwerpenRondvraag

Verkenning thema's en landen mogelijk buitenlands werkbezoek

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.E. Esmeijer - 16 april 2015. Thema's en landen buitenlands werkbezoek vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 - 2015Z07079

Besluit: Instellen van een voorbereidingscommissie onder voorzitterschap van het lid Heerma (CDA)
Noot: •Leden voorbereidingscommissie inventariseren

Organiseren bijzondere procedure over het basisinkomen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 16 april 2015. Organiseren bijzondere procedure over het basisinkomen - 2015Z07031

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Consultatie herziening van de arbeidstijdenrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2015. Consultatie herziening van de arbeidstijdenrichtlijn - 22112-1955

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 30 april 2015.

Reactie op de motie van de leden Ulenbelt en Karabulut over oppaswerkzaamheden in de bijstand (Kamerstuk 30 545, nr 155)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 14 april 2015. Reactie op de motie van de leden Ulenbelt en Karabulut over oppaswerkzaamheden in de bijstand - 30545-160

Besluit: Betrokken bij de stemming over de motie
Noot: •Stemming heeft op 14 april 2015 plaatsgevonden3

Discriminatie: reactie analyse van Eurostat/OESO en beantwoording vragen aan de Minister van SZW uit het AO discriminatie van 1 april jl.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 april 2015. Reactie op analyse van Eurostat/OESO en beantwoording vragen bij het Algemeen Overleg Discriminatie van 1 april 2015 - 29544-603

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 15 april 201

Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 en 22 april 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 april 2015. Geannoteerde agenda van de Informele Raad voor Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 21 en 22 april 2015 - 21501-31-368

Besluit: Betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 20-21 april 2015 op 15 april 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Vermeij, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2015, over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’ - 33818-62

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de Wet werk en zekerheid op 16 april 201

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015 over het bericht dat Marokko sinds oktober 2014 niet meer meewerkt aan de gedwongen terugkeer van vreemdelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015 over het bericht dat Marokko sinds oktober 2014 niet meer meewerkt aan de gedwongen terugkeer van vreemdelingen - 29344-125

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 8 april 201

Aanbieding afschrift van de reactie aan de G4 op hun brief van 10 maart 2015 over het waarborgen van het bestaansminimum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 13 april 2015. Aanbieding afschrift van de reactie aan de G4 op hun brief van 10 maart 2015 over het waarborgen van het bestaansminimum - 2015Z06697

Besluit: Betrokken bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid op 14 april 2015.
Noot: •Adressant reactie toezenden2

Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds (34117)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 april 2015. Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel algemeen pensioenfonds - 34117-7

Besluit: Staatssecretaris van SZW verzoeken om een aanvullende brief te sturen met een nadere toelichting op de gevraagde verduidelijking alsmede een precisering van het tijdpad.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op het Volkskrantartikel van 23 maart 2015 over contracting

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 april 2015. Reactie op het Volkskrantartikel van 23 maart 2015 over contracting - 29544-604

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 2015. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Stand van zaken medezeggenschap

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 april 2015. Stand van zaken medezeggenschap - 29818-39

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over medezeggenschap.
Noot: •algemeen overleg (2 uur) plannen juni

Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de actie Youngunited van vakbeweging en politieke jongerenacties voor betere jeugdlonen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 april 2015. Reactie op de actie van Young & United en politieke jongerenorganisaties voor betere jeugdlonen en een sterkere arbeidsmarktpositie van jongeren - 29544-602

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015 over het bericht dat 150.000 euro aan subsidie door het Instituut Forum verkeerd is besteed

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2015 over het bericht dat 150.000 euro aan subsidie door het Instituut Forum verkeerd is besteed - 34000-XV-59

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen
Noot: •algemeen overleg (3 uur) plannen na het meireces

Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 april 2015. Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Monaco inzake de betaling van Nederlandse sociale verzekeringsuitkeringen in Monaco - 34127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Betreft een Verdrag ter stilzwijgende goedkeuring;•Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 april 2015. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens één van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 14 mei 2015.