Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 7 april 2015

Gepubliceerd: 8 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A049166
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=71116827-073d-4c44-b34f-a27562d3385f&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%207%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 24515, 33931, 26448, 29544, 29544, 29544, 29389, 32824, 32851, 33928, 29544, 29544

Inhoud


Voorstel rondetafelgesprek CAO's

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C. Klapwijk - 2 april 2015. Voorstel rondetafelgesprek cao's - 2015Z05895

Besluit: Instemmen met voorstel opzet en te nodigen personen.RondvraagGeen agendapuntenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek, mede namens Stichting Pesten op de werkvloer en Stichting Stop Pesten Nu!, tot aanbieding petitie "Stop pesten op het Werk!" d.d. 28 april 2015.

Zaak: Brief derden - G. Hartholt te Dedemsvaart - 1 april 2015. Verzoek, mede namens Stichting Pesten op de werkvloer en Stichting Stop Pesten Nu!, tot aanbieding petitie "Stop pesten op het Werk!" d.d. 28 april 2015 - 2015Z05824

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Verzoek om het algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte op 21 mei 2015 te verplaatsen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.S.I.A. Tanamal (PvdA) - 2 april 2015. Verzoek om het algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte op 21 mei 2015 te verplaatsen - 2015Z06017

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: •Algemeen overleg loondoorbetaling bij ziekte wordt verplaatst naar 21 mei 2015, 14.00-17.00 uur

Verzoek om reactie van minister van SZW over de groeiende inkomens aan de top5

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 31 maart 2015. Verzoek om reactie van minister van SZW over de groeiende inkomens aan de top - 2015Z05759

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek aan minister van SZW om informatie over doelstelling en gemaakte afspraken met de Marokkaanse regering over de-radicalisering en integratie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 31 maart 2015. Verzoek aan minsiter van SZW om informatie over doelstelling en gemaakte afspraken met de Marokkaanse regering over de-radicalisering en integratie - 2015Z05723

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Verzoek agendapunt 21 hierbij betrekken

Verzoek aan minister van SZW om verslag van werkbezoek aan Marokko op 23 en 24 maart 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 26 maart 2015. Verzoek aan minister van SZW om verslag van werkbezoek aan Marokko op 23 en 24 maart 2015 - 2015Z05438

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Verzoek agendapunt 22 hierbij betrekken

Verzoek ISD Brabantse Wal, namens Gemeente Bergen op Zoom, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over participatiesamenleving, decentralisaties en toekomst van krimpregio’s d.d. 20 april 2015.

Zaak: Brief derden - ISD Brabantse Wal te Bergen Op Zoom - 24 maart 2015. Verzoek ISD Brabantse Wal, namens Gemeente Bergen op Zoom, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over participatiesamenleving, decentralisaties en toekomst van krimpregio’s d.d. 20 april 2015 - 2015Z05343

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Verzoek Ambassade van Australië, namens voorzitter van Australisch-Nederlandse parlementaire groep, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over immigratie en integratie d.d. 30 april 2015.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Australië (NL) te Den Haag - 23 maart 2015. Verzoek Ambassade van Australië, namens voorzitter van Australisch-Nederlandse parlementaire groep, om gesprek met vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over immigratie en integratie d.d. 30 april

Besluit: Belangstelling via email inventariseren

Verslag tripartiete sociale top

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015. Verslag tripartiete sociale top - 21501-31-367

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 20-21 april 2015 op 15 april 2015.

Voortgang vereenvoudiging beslagvrije voet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 maart 2015. Voortgang vereenvoudiging beslagvrije voet - 24515-300

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 25 maart 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn (Kamerstuk 33 931, nr. 9)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Voortgangsrapportage januari herziening IORP-richtlijn - 33931-10

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over pensioenonderwerpen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015 (14/1807 WWB)3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2015. Reactie van het kabinet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) d.d. 17 maart 2015 (14/1807 WWB) - 2015Z06030

Besluit: De commissie VWS verzoeken de behandeling over te nemen.

Afwikkeling overeenkomst voor ontwikkeling van het multi-regelingen-systeem bij de SVB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 april 2015. Afwikkeling overeenkomst voor ontwikkeling van het multi-regelingen-systeem (MRS) bij de SVB - 26448-533

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 8 april 201

Informatie over de stand van zaken en maatregelen die zijn getroffen tegen de zogenoemde dubbele certificaten in de asbestsanering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 april 2015. Informatie over de stand van zaken en maatregelen die zijn getroffen tegen de zogenoemde dubbele certificaten in de asbestsanering - 2015Z06103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 30 april 2015.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezegging reactie uitspraak rechter inzake zzp-bepaling cao Besloten Busvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 april 2015. Reactie op uitspraak kantonrechter inzake zzp-bepaling cao Besloten Busvervoer - 29544-600

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 201

Afschrift van de brief aan Convent PO over de ‘Wet werk en zekerheid’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 april 2015. Afschrift van de brief aan Convent PO over de ‘Wet werk en zekerheid’ - 2015Z05778

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 201

Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over de uitspraak van de Minister-President dat er weinig te doen valt tegen arbeidsmarktdiscriminatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015, over de uitspraak van de Minister-President dat er weinig te doen valt tegen arbeidsmarktdiscriminatie - 29544-598

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie op 15 april 2015.

Aan de Slag: Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 maart 2015. Aan de Slag: Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016 - 29544-599

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 23 april 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, om een brief over de motie van het lid Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering (29389, nr. 80)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015. Reactie op het verzoek van het lid Krol, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2015, om een brief over de motie van het lid Krol over de koopkrachtontwikkeling van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering - 29389-88

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

Reactie op vragen gesteld tijdens het AO Inburgering van 22 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015. Reactie op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg Inburgering van 22 januari 2015 - 32824-90

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over inburgering

Uitstel reactie op de motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken (Kamerstuk 34000 XV, nr. 35)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015. Uitstel reactie op de motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken (Kamerstuk 34000 XV, nr. 35) - 32851-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen (33928, nr. 15)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 maart 2015. Uitvoering van de motie van de leden Omtzigt en Schut-Welkzijn over onwenselijk hoge aanspraken op sociale zekerheid en toeslagen - 33928-19

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 8 april 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 33928-19

Aanbieding van het advies van de Gezondheidsraad ‘Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 maart 2015

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden op 30 april 2015.

Aanpassing wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Schattingsbesluit)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-601

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten op 28 mei 2015.
Noot: •Ambtelijk informeren wanneer de aanpassing van het schattingsbesluit in werking dient te treden en of het gezien inwerkingtredingsdatum nog mogelijk is dit in het algemeen overleg van 28 mei te bespreken.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 maart 2015. Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-590

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten op 28 mei 2015.