Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 maart 2015

Gepubliceerd: 11 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A049149
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8ad0f5d3-d6f7-47c8-920c-38c4fae02713&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2010%20maart%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29279, 22112, 21501, 21501, 30545, 26642, 26448, 34008, 32851, 34108, 34108, 26642, 32043, 30545, 30982, 29427, 26448, 26448, 29544, 29544

Inhoud


Verzoek toezending ABD TOPConsult adviesrapport met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 3 maart 2015. Verzoek toezending ABD TOPConsult advies met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel - 2015Z03775

Besluit: Het verzoek is na een emailprocedure gehonoreerd.

Verzoek uitstel AO WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 in verband met plenaire overlap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 26 februari 2015. Verzoek uitstel algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 in verband met plenaire overlap - 2015Z03459

Besluit: Het verzoek is na een emailprocedure gehonoreerd
Noot: •Het algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet is gehouden op 4 maart 201

Verzoek verplaatsen AO armoede- en schuldenbeleid op 12 maart 2015, 14.00-17.00 uur, in verband met samenloop plenair debat

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 10 maart 2015. Verzoek verplaatsen AO armoede- en schuldenbeleid op 12 maart 2015, 14.00-17.00 uur, in verband met samenloop plenair debat - 2015Z04261

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: •Het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid wordt verplaatst naar 25 maart 2015, 18.00-21.00 uur.Ad-hoc besluitvorming

Verzoek rondetafelgesprek over CAO's

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Anne) Mulder (VVD) - 10 maart 2015. Verzoek rondetafelgesprek over CAO's - 2015Z04257

Besluit: Verzoek honoreren.8
Noot: •Voorbereidingscommissie instellen. De voorbereidingscommissie maakt een voorstel over de precieze vraagstelling en de uit te nodigen personen en organisaties.

Uitnodiging SER voor werkbezoek met woordvoerders pensioenen uit Tweede Kamer over advies 'Toekomst Pensioenstelsel' d.d. 19 maart 2015.

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 6 maart 2015. Uitnodiging SER voor rondetafelgesprek met woordvoerders pensioenen uit Tweede Kamer over advies 'Toekomst Pensioenstelsel' d.d. 19 maart 2015 - 2015Z04080

Besluit: Via email belangstelling deelnemers inventariseren
Noot: •Werkbezoek op 19 maart 2015, 15.30-17.00 uur in het gebouw van de SER te Den HaagRondvraag

Verzoek tot aanbieding rapport "Energiebesparing in de bestaande bouw, goed voor Nederland" van themagroep "Spaar het Klimaat" van het NRP

Zaak: Brief derden - Nationaal Renovatie Platform (NRP) te De Meern - 2 maart 2015. Aanbieding rapport "Energiebesparing in de bestaande bouw, goed voor Nederland" van themagroep "Spaar het Klimaat" van het NRP - 2015Z03641

Besluit: De commissie IenM verzoeken de behandeling over te nemen.

Verzoek om reactie minister SZW en staatssecretaris OCW op het actieplan van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-Raad), sociaal werk (MOgroep) en Brancheorganisatie kinderopvang 'Geef kinderen meer ruimte'

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 5 maart 2015. Verzoek om reactie minister SZW en staatssecretaris OCW op het actieplan van sectororganisaties voor het primair onderwijs (PO-Raad), sociaal werk (MOgroep) en Brancheorganisatie kinderopvang 'Geef kinderen meer ruimte' - 2015Z04032

Besluit: Verzoek honoreren.

Verzoek RND tot aanbieding onderzoek "Flexibel omgaan met pensioen"

Zaak: Brief derden - Raad Nederlandse Detailhandel (RND) te Leidschendam - 5 maart 2015. Verzoek RND tot aanbieding onderzoek "Flexibel omgaan met pensioen" - 2015Z04019

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Notitie van het Lid Potters (VVD) over het voorstel tot overdracht van het rapporteurschap Arbowetgeving aan Perjan Moors.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 2 maart 2015. Notitie van het Lid Potters (VVD) over het voorstel tot overdracht van het rapporteurschap Arbowetgeving aan Perjan Moors. - 2015Z036317

Besluit: Instemmen met het voorstel.
Noot: •De leden Moors (VVD) en Kerstens (PvdA) dragen zorg voor de invulling van het rapporteurschap arbowetgeving naar aanleiding van EU-prioritering Werkprogramma van de Europese Commissie

Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 februari 2015. Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621

Besluit: Beleidsdoorlichtingen voortaan behandelen conform de voorgestelde werkwijze van de commissie Rijksuitgaven (o.a. kort advies bij opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting door BOR; in beginsel altijd een vragenronde over beleidsdoorlichting inclusief ondersteuning daarbij door BOR
Noot: •Voor 2015 staan er 2 beleidsdoorlichtingen gepland: Kinderopvang en Uitvoeringskosten. Hierover heeft de commissie reeds de opzet en vraagstelling ontvangen en op 11-2-2015 een commissiebrief gestuurd met een aantal vragen over de opzet en vraagstelling van deze beleidsdoorlichtingen (Zaak 30982-19). De antwoorden zijn op 6 maart 2015 ontvangen (zie agendapunt 11 2015Z04111).

Notitie antidemocratische groeperingen

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 maart 2015. Notitie antidemocratische groeperingen - 29279-226

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Notitie antidemocratische groeperingen met ministers van SZW en van BZK.
Noot: •Reactie naar aanleiding van een bij de begrotingsbehandeling van SZW door de leden Heerma, Dijkgraaf en Azmani ingediende motie (3400 XV, nr. 21)•Het tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 maart 2015 door het lid Heerma aangevraagde dertigledendebat over dit onderwerp wordt ingetrokken.•Algemeen overleg (3 uur) plannen in april 2015.

Toestemming deelname hoofdinspecteur politie te Amsterdam aan het rondetafelgesprek radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 24 februari 2015. Toestemming deelname hoofdinspecteur politie te Amsterdam aan het rondetafelgesprek radicalisering - 2015Z03163

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Aanpassing verordening Europees Sociaal Fonds (ESF) ten bate van voorfinanciering Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 3 maart 2015. Fiche: Aanpassing verordening Europees Sociaal Fonds (ESF) ten bate van voorfinanciering Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief - 22112-19456

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 15 april 2015.

Geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 9 maart 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 februari 2015. Aanbieding geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 9 maart 2015 - 21501-31-364

Besluit: Geagendeerd voor het schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 9 maart 2015.
Noot: •Het algemeen overleg Raad WSB op 5 maart 2015 is omgezet in een schriftelijk overleg (inbrengtermijn 2 maart 2012. 5).

Verslag van een schriftelijk overleg over de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 9 maart 2015 (Kamerstuk 21 501-31, nrs. 361, 362 en 364)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde Agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (WSBVC) 9 maart 2015 - 21501-31-365

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassing eigen risico vangnet 2015 en verdere verbetering verdeelmodel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 februari 2015. Aanpassing eigen risico vangnet 2015 en verdere verbetering verdeelmodel - 30545-151

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 4 maart 2015. Europese aangelegenheden

Voortgang over de uitvoering m.b.t. het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 maart 2015. Voortgang over de uitvoering m.b.t. het Europees Sociaal Fonds (ESF) - 26642-130

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over ESF op 5 maart 201

Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Potters over de kosten van de indicatie voor beschut werk (Kamerstuk 34000 XV, nr. 34)5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 maart 2015. Uitvoering van de motie van de leden Schouten en Potters over de kosten van de indicatie voor beschut werk (Kamerstuk 34000 XV, nr. 34) - 26448-532

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 4 maart 201

Toezegging inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 maart 2015. Toezegging inzake het wetsvoorstel pensioencommunicatie - 34008-30

Besluit: Desgewenst betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel pensioencommunicatie
Noot: •stemmingen over dit wetsvoorstel hebben plaatsgevonden op 5 maart 201

Invulling toezegging over de stand van zaken van grensoverschrijdende arbeid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 maart 2015. Invulling toezegging over de stand van zaken van grensoverschrijdende arbeid - 32851-18

Besluit: Desgewenst betrokken bij de tweede termijn van het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 5 maart 2015.

34108 Tweede nota van wijziging inzake de Wet aanpak schijnconstructies

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 februari 2015. Tweede nota van wijziging - 34108-10

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (Kamerstuk 34108)
Noot: •Stemmingen over bovengenoemd wetsvoorstel hebben op 3 maart 2015 plaatsgevonden.

Aanbieding 2e Nota van wijziging Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies in verband met transitievergoeding Wwz (Kamerstuk 34108)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 februari 2015. Toegezonden informatie in verband met transitievergoeding Wet werk en zekerheid - 34108-9

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (Kamerstuk 34108) en/of de tweede termijn van het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid d.d. 5 maart 2015.
Noot: •Stemmingen over bovengenoemd wetsvoorstel hebben op 3 maart 2015 plaatsgevonden.

Derde nota van Wijziging Wet pensioencommunicatie

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Pensioencommunicatie (Kamerstuk 34 008)
Noot: •Stemmingen over het wetsvoorstel hebben op 5 maart 2015 plaatsgevonden.

Aanbieding van het rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) over het onderzoek naar de evenwichtige belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremies voor 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 maart 2015. Aanbieding van het rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) over het onderzoek naar de evenwichtige belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremies voor 2015 - 2015Z04133

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over pensioenonderwerpen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Rijksmuseum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 6 maart 2015. Rijksmuseum - 2015Z04105

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmigratie op 11 maart 2015.
Noot: •Nader: Het algemeen overleg over arbeidsmigratie is alleen met de minister van SZW gepland. De minister van SZW wil de beantwoording van deze brief overlaten aan de staatssecretaris van SZW. Na een emailprocedure is besloten deze brief alsnog voor kennisgeving aan te nemen.

Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 5 maart 2015. Verzoek om feitelijke vragenronde naar aanleiding van het adviesrapport ABDTOPConsult 'Advies verdeling restschuld SOG' - 2015Z04030

Besluit: Verzoek honoreren.
Noot: •Bij het AO over ESF op 5 maart 2015 is een VAO aangevraagd. Het VAO wordt aangehouden tot na beantwoording van de feitelijke vragen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 maart 2015. Adviesrapport ABDTOPConsult met betrekking tot de vermogenspositie van opleidingsfondsen die betrokken waren bij het afwikkelen van de voorschotten aan de Stichting Opleidingsfonds Groothandel (SOG) - 26642-131

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over ESF op 5 maart 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 12 maart 2015 te 14.00 uur.

Aanbieding SER-advies Toekomst Pensioenstelsel3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 maart 2015. Aanbieding SER-advies Toekomst Pensioenstelsel - 32043-254

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de hoofdlijnennotitie over de toekomst van het pensioenstelsel.
Noot: •Deze hoofdlijnennotitie wordt in mei naar de Kamer gestuurd.

Aanbieding rapportage 'Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 februari 2015. Aanbieding rapportage 'Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)' - 30545-152

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet

Informatie over onderzoeksopzet beleidsdoorlichtingen Kinderopvang en Uitvoeringskosten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 maart 2015. Informatie over onderzoeksopzet beleidsdoorlichtingen Kinderopvang en Uitvoeringskosten - 2015Z04111

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Zie ook agendapunt 30Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Krol over het vaststellen van de koopkracht van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering (kamerstuk 29389, nr. 80)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 maart 2015. Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Krol over het vaststellen van de koopkracht van ouderen op basis van de geboortecohortbenadering (kamerstuk 29389, nr. 80) - 2015Z04100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het woonlandbeginsel in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 maart 2015. Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het woonlandbeginsel in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor Marokko - 2015Z04088

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1971 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130) (34052)

Kabinetsreactie op de brief van Federatie Armeense Organisaties Nederland (FAON) over Turkse haatdemonstratie en 100 jaar Armeense genocide

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 maart 2015. Kabinetsreactie op de brief van Federatie Armeense Organisaties Nederland

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over integratie.
Noot: •Adressant reactie toezenden

Antwoord op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting arbeidsongeschiktheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting arbeidsongeschiktheid - 30982-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten/loondoorbetaling bij ziekte
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in april 2015.

Reactie op het rapport van de ‘International Labour Organization’ (ILO), naar aanleiding van een klacht van de vakcentrales over een aantal door Nederland geratificeerde verdragen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 maart 2015. Reactie op het rapport van de ‘International Labour Organization’ (ILO), naar aanleiding van een klacht van de vakcentrales over een aantal door Nederland geratificeerde verdragen - 29427-103

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsomstandigheden
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in april/mei

Antwoord op vragen commissie over "de jaarplannen 2015 van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank" (26 448, nr. 529)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2014. Aanbieding jaarplannen 2015 van UWV en de Sociale Verzekeringsbank - 26448-529

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 25 maart

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 februari 2015. Antwoorden op vragen commissie over "de jaarplannen 2015 van het UWV en de Sociale Verzekeringsbank" - 26448-531

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015.

Bewegingen in de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 februari 2015. Bewegingen in de werkhervattingregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) - 29544-589

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten/loondoorbetaling bij ziekte.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in april

Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 maart 2015. Ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten - 29544-590

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 25 maart 2015 te 14.00 uur
Noot: •Betreft een voorhangprocedure en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het wijzigingsbesluit (binnen 4 weken na ontvangst van het besluit) voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 17 april 2014. Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen - 33922

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 april 2015 te 14.00 uur