Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 13 januari 2015

Gepubliceerd: 14 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2014A049109
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5b1eeee7-dfbd-4129-98e5-6761f1405b90&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2013%20januari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 17050, 32043, 30545, 33981, 30545, 32043, 29544, 28719, 26448, 24515, 24515, 32175, 26448, 29544, 32005, 33566, 29754, 33682, 33716, 34008, 34008

Inhoud


Verzoek om minister van SZW te vragen of de doorrekening van studies van het CPB tijdig beschikbaar zijn voor het algemeen overleg over Loondoorbetaling bij ziekte op 12 maart 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 14 januari 2015. Verzoek om minister van SZW te vragen of de doorrekening van studies van het CPB tijdig beschikkbaar zijn voor het algemeen overleg over Loondoorbetaling bij ziekte op 12 maart 2015 - 2015Z00416

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd waarbij de minister zal worden verzocht deze informatie uiterlijk donderdag 22 januari a.s. aan te leveren zodat deze geagendeerd kan worden voor de procedurevergadering op 27 januari 2015.Ad-hoc besluitvorming8

Informatie Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Marokko m.b.t. gesprek met voorzitter Chambre des Representants over sociale zekerheidskwestie en verzoek om gesprek

Zaak: Brief derden - Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden (Rabat, Marokko) te Rabat - 22 december 2014. Informatie Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Marokko m.b.t. gesprek met voorzitter Chambre des Representants over sociale zekerheidskwestie en verzoek om gesprek - 2015Z00144

Besluit: De commissie stemt in met het aangaan van een gesprek met de nieuwe delegatie van het Marokkaanse parlement.
Noot: De Nederlandse ambassadeur in Marokko wordt schriftelijk over dit besluit geïnformeerd. In de brief zal tevens worden aangegeven dat het initiatief voor dit gesprek bij de Marokkaanse delegatie wordt gelaten.

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven aan de voorzitters van de vaste en algemene commissies inzake behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in de eerste helft van 2015

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 16 december 2014. Brief aan commissievoorzitters - Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer in eerste helft 2015 - 2014Z23306

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Inventarisatie toezeggingen

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C. Klapwijk - 9 januari 2015. Inventarisatie openstaande toezeggingen - 2015Z00159

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een stand van zakenbrief op de openstaande toezeggingen.

Aanbieding van een vertrouwelijke aantekening inzake Nieuwsuur-item over “ambassade laat meisjes in de steek” van 29 september 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 9 december 2014. Aanbieding van een vertrouwelijke aantekening inzake Nieuwsuur-item over “ambassade laat meisjes in de steek” van 29 september 2014 - 34000-V-44

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Huwelijksdwang en achterlating.

Uitnodiging Saeima of the Republic of Latvia voor vergadering van voorzitters van commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 en 23 februari 2015.

Zaak: Brief derden - Saeima of the Republic of Latvia te Riga - 8 januari 2015. Uitnodiging Saeima of the Republic of Latvia voor vergadering van voorzitters van commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 22 en 23 februari 2015 - 2015Z00401

Besluit: Via een emailprocedure zal de belangstelling voor deelname worden geïnventariseerd.
Noot: De voorzitter en ondervoorzitter van commissie SZW zijn verhinderdBrieven van overige bewindspersonen

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 11 december 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 januari 2015. Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 11 december 2014 - 21501-31-361

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (9 maart 2015) op 5 maart 2015.6

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 6 januari 2015. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie - 2015Z00052

Besluit: Via een schriftelijke inventarisatie de fracties verzoeken hun prioriteiten voor het Werkprogramma 2015 kenbaar te maken, met als uiterste inbrengdatum 20 januari 2015 om 17.00 uur.
Besluit: Een voorstel van het lid Potters (VVD) over het instellen van een rapporteur op het gebied van arbowetgeving wordt geagendeerd voor de eerstvolgende procedurevergadering.
Noot: In de procedurevergadering van 27 januari 2015 kan bij meerderheid de uiteindelijke prioriteitenlijst voor de commissie SZW worden bepaald.

Fraudewet, onderzoek Nationale Ombudsman en aanbieding rapport In-spectie SZW 'De Boete belicht'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2014. Fraudewet, onderzoek Nationale Ombudsman en aanbieding rapport In-spectie SZW 'De Boete belicht' - 17050-495

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Handhaving op 17 december 2014.Europese aangelegenheden

Derde Verzamelbrief aan gemeenten 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 december 2014. Derde Verzamelbrief aan gemeenten 2014 - 2014Z23871

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie van De Nederlandsche Bank op het verzoek tot uitstel van de per 1 januari 2015 voorziene wijziging van de utimate forward rate voor Nederlandse pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 december 2014. Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie van De Nederlandsche Bank op het verzoek tot uitstel van de per 1 januari 2015 voorziene wijziging van de utimate forward rate voor Nederlandse pensioenfondsen - 2014Z23905

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 28 januari 201

Aanbieding van de hoofdlijnennota "Optimalisering wettelijk kader voor premieovereenkomsten"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 december 2014. Aanbieding van de hoofdlijnennota "Optimalisering wettelijk kader voor premieovereenkomsten" - 32043-240

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 28 januari 2015.

Vangnet 2015 en verdere verbetering verdeelmodel Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 december 2014. Vangnet 2015 en reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Karabulut over verdere verbetering verdeelmodel Participatiewet (Kamerstuk 30 545, nr, 147) - 30545-149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Nulmeting in het kader van Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 33981-46

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Reactie op een brief van de Provincie Noord-Brabant, namens regio Brabant Noordoost, m.b.t. Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Reactie op een brief van de Provincie Noord-Brabant, namens regio Brabant Noordoost, m.b.t. Participatiewet - 2014Z23823

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.
Noot: Adressant reactie toezenden

Toezegging kostendelersnorm en verschillende woonvormen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Toezegging kostendelersnorm en verschillende woonvormen - 30545-148

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Bescherming pensioenopbouw zelfstandigen voor vermogenstoets in de bijstand4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2014. Bescherming pensioenopbouw zelfstandigen voor vermogenstoets in de bijstand - 32043-239

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Reactie op de aangehouden motie van het lid Dijkgraaf over arbeidskorting bij loondispensatie (Kamerstuk 34000 XV, nr. 40)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2014. Reactie op de aangehouden motie van het lid Dijkgraaf over arbeidskorting bij loondispensatie (Kamerstuk 34000 XV, nr. 40) - 29544-579

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over WWB-onderwerpen en de Participatiewet op 26 februari 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Kennisontwikkeling voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk en stand van zaken van de experimenten naar de netto effectiviteit van re-integratie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Kennisontwikkeling voor gemeentelijke uitvoeringspraktijk en stand van zaken van de experimenten naar de netto effectiviteit van re-integratie - 28719-91

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015.

Definitieve uitkomsten van het onderzoek naar het ICT-deel van het Veranderprogramma ‘SVB Tien’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 december 2014. Definitieve uitkomsten van het onderzoek naar het ICT-deel van het Veranderprogramma ‘SVB Tien’ - 26448-528

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 25 maart 2015.

Aanbieding Monitor Betalingsachterstanden 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Aanbieding Monitor Betalingsachterstanden 2014 - 24515-298

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid op 12 maart 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.

Aanbieding van een actueel overzicht van projecten op het terrein van armoede in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 december 2014. Aanbieding van een actueel overzicht van projecten op het terrein van armoede in Caribisch Nederland - 24515-296

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Armoede- en schuldenbeleid op 12 maart 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.

Toezegging risque social en risque professionnel en onderzoek loondoorbetaling bij ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 januari 2015. Toezegging risque social en risque professionnel en onderzoek loondoorbetaling

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Loondoorbetaling bij ziekte op 12 maart 2015.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 januari 2015. Informatie inzake het Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017 - 32175-54

Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te plannen algemeen overleg Huwelijksdwang en achterlating.

Aanbieding jaarplannen 2015 van UWV en de Sociale Verzekeringsbank

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2014. Aanbieding jaarplannen 2015 van UWV en de Sociale Verzekeringsbank - 26448-529

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 22 januari 2015 te 14.00 uur.

Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2014. Effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt - 29544-581

Besluit: Desgewenst betrekken bij het Onderzoek invloed technologische ontwikkeling op de werkgelegenheid.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid op 11 februari 2015.

Evaluatie wijzigingen Wet Inburgering in het Buitenland per 1 april 2011.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2014. Evaluatie wijzigingen Wet Inburgering in het Buitenland per 1 april 2011 - 32005-6

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering op 22 januari 2015.

Nulurencontracten in de zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2014. Afspraken Sociaal Akoord: Nulurencontracten in de zorg - 33566-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op moties van de leden Dijkgraaf en Pieter Heerma (Kamerstuk 34 000 XV, nr. 41) en de leden Pieter Heerma, Dijkgraaf en Azmani (Kamerstuk 34 000 XV, nr. 21)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2014. Reactie op moties van de leden Dijkgraaf en Pieter Heerma (Kamerstuk 34 000 XV, nr. 41) en de leden Pieter Heerma, Dijkgraaf en Azmani (Kamerstuk 34 000 XV, nr. 21) - 29754-273

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.2
Noot: In de brief stelt de minister van SZW dat hij uiterlijk 1 februari 2015 samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Veiligheid en Justitie met een fundamentele analyse komt, mede in historisch, constitutioneel en internationaal perspectief. Daarna is het voorstel deze te agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Integratieonderwerpen.

Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2015 op basis van de Decemberraming van het CPB

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2014. Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2015 op basis van de Decemberraming van het CPB - 33682-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 19 december 2014. Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg - 33716-30

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te plannen algemeen overleg Kindregelingen.

Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Nota van wijziging - 34008-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 19 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34008-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 september 2014. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie) - 34008

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2014

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 februari 2015 om 14.00 uur.

Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb.2005, 194)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 december 2014. Goedkeuring van het op 15 juni 2005 te 's Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, getekend te Santiago op 10 januari 1996 (Trb.2005, 194) - 33809

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 23 januari 2015 om 14.00 uur.