Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2014A048955
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=11d9925f-40ab-4727-b64e-7e311f59f27f&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%204%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32802, 32802, 34000, 28165, 28165, 34000, 28165, 28165, 34200, 34200, 34206, 34150, 34150

Inhoud


Brief Presidium over voorstel Evaluatie Regeling Grote Projecten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 3 juni 2015. Brief Presidium over evaluatie Regeling grote projecten - 2015Z10195

Besluit: De staf is verzocht een antwoordbrief van de commissie aan het Presidium voor te bereiden, ter behandeling in een volgende procedurevergadering.RondvraagGeen agendapunten

Adviesverzoek Presidium inzake voorstel versnelling begrotingsbehandeling

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 3 juni 2015. BOR-notitie - Analyse kabinetsvoorstel versnelling begrotingsbehandeling - 2015Z10237

Besluit: Aangehouden ter behandeling in een eind volgende week te plannen extra procedurevergadering.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 3 juni 2015. Stafnotitie - Concept-advies aan Presidium inzake voorstel versnelling begrotingsbehandeling - 2015Z10146

Besluit: Aangehouden ter behandeling in een eind volgende week te plannen extra procedurevergadering.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 3 juni 2015. Brief Presidium met adviesverzoek versnelling begrotingsbehandeling - 2015Z10200

Besluit: Aangehouden ter behandeling in een eind volgende week te plannen extra procedurevergadering.

Kabinetsreactie op het eerste en tweede "Trendrapport Open data" van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 31 maart 2015. Aanbieding van het "Trendrapport open data 2015" - 32802-11

Besluit: Desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 maart 2014. Aanbieding van het "Trendrapport open data" - 32802-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij het schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het rapport.

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 3 juni 2015. Kabinetsreactie op het eerste en tweede trendrapport van de Algemene Rekenkamer - 2015Z10154

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 25 juni 2015 te 12.00 uur
Noot: Antwoorden van de Algemene Rekenkamer op feitelijke vragen over het trendrapport 2015 worden naar verwachting uiterlijk 4 juni 2015 aangeleverd .

Stafnotitie - Uitwerking conceptbesluit overdracht taken commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 2 juni 2015. Stafnotitie - Uitwerking conceptbesluit overdracht taken commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste commissie voor Financiën - 2015Z10073

Besluit: Een meerderheid in de commissie heeft besloten tot nadere uitwerking van de overdracht voor de duur van de huidige zittingsperiode in de vorm van optie 1 en de te bereiken synergie te evalueren in de zomer van 2016. De commissie zal de vaste commissie voor Financiën informeren en het nader uitgewerkte voorstel bespreken in een gezamenlijke procedurevergadering waarin een conceptbrief aan het Presidium wordt geagendeerd, met een voorstel ter besluitvorming en doorgeleiding aan de Kamer.

Reactie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichtingen (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Reactie over de opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichtingen (Kamerstuk 34 000, nr. 36) - 34000-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijsten van vragen en antwoorden over de Rapporten Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT en Investeringen TenneT in het Nederlands hoogspanningsnet van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 28 165, nr. 181)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2015. Antwoorden op vragen van enkele commissies over het Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet' - 28165-192

Besluit: Het voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Financiën voor zover het rapport bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Financiën betreft en aan de commissie voor Economische Zaken voor zover het bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Economische Zaken betreft.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Antwoorden op vragen van enkele commissies over het Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT' - 28165-193

Besluit: Het voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Financiën voor zover het rapport bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Financiën betreft en aan de commissie voor Economische Zaken voor zover het bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Economische Zaken betreft.

Webpublicatie 'Belastinguitgaven en milieueffecten' van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Antwoorden op vragen van een aantal commissies inzake de webpublicatie 'Belastinguitgaven en milieueffecten' van de Algemene Rekenkamer - 34000-58

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst kabinetsreactie.

Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport "Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport "Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT" - 28165-188

Besluit: Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Financiën voor zover het rapport bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Financiën betreft en aan de commissie voor Economische Zaken voor zover het bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Economische Zaken betreft.
Noot: Zie ook nagekomen agendapunt 11.

Antwoorden op vragen van de commissies over rapport "Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissies over rapport "Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet" - 28165-187

Besluit: Voortouw overdragen aan de vaste commissie voor Financiën voor zover het rapport bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Financiën betreft en aan de commissie voor Economische Zaken voor zover het bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de minister van Economische Zaken betreft.
Noot: Zie ook nagekomen agendapunt 11.

BOR-notitie - Jaarverslagen 2014; Beleidsconclusies en beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 22 mei 2015. BOR-notitie: Verantwoordingsdebat + Jaarverslagen 2014; Beleidsconclusies en beleidsdoorlichtingen - 2015Z09369

Besluit: Desgewenst betrokken bij verantwoordingsdebat.
Besluit: De BOR-notitie onder de aandacht brengen van vaste en algemene commissies opdat deze desgewenst betrokken kan worden bij de voorbereiding van wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen.

Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2014

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2014 - 34200-2

Besluit: Reeds betrokken bij het Verantwoordingsdebat op 26 mei 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34200-2

Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 mei 2015. Financieel jaarverslag van het Rijk 2014 - 34200-1

Besluit: Reeds betrokken bij het Verantwoordingsdebat op 26 mei 2015.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg met de minister van Financiën na het zomerreces 2015 over Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden.
Gerelateerde kamerstukken: 34200-1

Verantwoordingsbrief over het jaar 2014

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 20 mei 2015. Verantwoordingsbrief over het jaar 2014 - 34206-1

Besluit: Reeds betrokken bij het Verantwoordingsdebat op 26 mei 2015.

Besluitenlijst van de vergadering op 19 mei 2015 van de politieke voorbereidingsgroep Interparlementaire Conferentie Artikel 13

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.D.F. Rijks - 28 mei 2015. Besluitenlijst PVG Artikel 13 d.d. 19 mei 2015 - 2015Z09712

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Nationale verklaring 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 mei 2015. Aanbieding van de Nationale Verklaring 2015 - 34150-2

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg met de minister van Financiën na het zomerreces 2015 over Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2015 - 34150-3

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg met de minister van Financiën na het zomerreces 2015 over Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden.