Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 23 april 2015

Gepubliceerd: 24 april 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2014A048933
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bdfa7c3c-28c8-4b32-a5e5-174f9df68a80&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%2023%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28165, 31865


Geannoteerde agenda voor het periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer donderdag 23 april 16.00 - 17.30

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 21 april 2015. Stafnotitie - Geannoteerde agenda periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer - 23 april 2015 - 2015Z07378

Besluit: Ter informatie.

Stand van zaken 'opzet en vraagstelling' beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Balster M. - 16 april 2015. BOR/stafnotitie - Stand van zaken 'opzet en vraagstelling' beleidsdoorlichtingen - 2015Z07125

Besluit: De brief is vastgesteld en wordt met het verzoek om een reactie verzonden aan de minister van Financiën.2

Jaarverslag over 2014 van de commissie voor de Rijksuitgaven en input voor intern commissiegesprek

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 13 april 2015. Stafnotitie - Jaarverslag Rijksuitgaven 2014 en input voor intern commissiegesprek - 2015Z06691

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: De procedurevergadering op donderdag 21 mei 2015 (10.00 uur) zal worden verlengd met een besloten deel voor het voeren van een intern commissiegesprek ( ‘benen-op-tafel-gesprek’) met als eindtijd 12.00 uur.
Noot: Zie bijlage 1 bij deze stafnotitie.

Uitstel beantwoording Kamervragen over het Rapport Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet en het Rapport Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 april 2015. Uitstel beantwoording vragen commissies over de rapporten van de Algemene Rekenkamer "Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet" en "Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT" - 28165-184

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Jaarverslag Grote Projecten 2014

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.A. Harkema - 13 april 2015. BOR/DIV-notitie - Jaarverslag Grote Projecten 2014 - 2015Z06690

Besluit: Het jaarverslag is vastgesteld en zal op verantwoordingsdag (20 mei 2015) aan de Kamer worden aangeboden.

Verslag van een schriftelijk overleg over Evaluatie Verantwoord Begroten (Kamerstuk 31 865, nr. 65)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Evaluatie Verantwoord Begroten - 31865-68

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg met de minister van Financiën in juni 2015 over Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden.

Verhouding Europees Semester - reguliere begrotingsbehandeling

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Mak, J. - 2 april 2015. Staf/BOR-notitie - Verhouding Europees Semester - reguliere begrotingsbehandeling - 2015Z06016

Besluit: Desgewenst betrekken bij een nog te plannen algemeen overleg met de minister van Financiën in juni 2015 over Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden.