Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 april 2015

Gepubliceerd: 2 april 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2014A048924
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=527c3bb6-a1a4-4f3c-9543-b0bd0f18570a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20Rijksuitgaven%20-%202%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34181, 32802, 34000

Inhoud


Inventariseren agendapunten periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 23 april 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.A.J. Groen - 31 maart 2015. Stafnotitie - Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer op 23 april 2015 - 2015Z05715

Besluit: Met toevoeging van de onderwerpen 'Rapport De macht en kracht van het budgetrecht' en 'Evaluatie Regeling grote projecten' zijn de met de Algemene Rekenkamer te bespreken onderwerpen geïnventariseerd. Via een e-mailprocedure wordt geinventariseerd welke leden willen deelnemen aan het overleg.
Noot: Andere voorgestelde punten zijn: 'Terugblikken op de parlementaire behandeling van de Rijksbegroting 2015', Vooruitblikken op Verantwoordingsdag 2015', 'recent door de Algemene Rekenkamer gepubliceerde brieven en onderzoeken'. Na ontvangst van bespreekpunten van de kant van de Algemene Rekenkamer zal ten behoeve van de leden een geannoteerde agenda worden opgesteld.RondvraagGeen agendapunten

Aanbieding Verslag 2014 van de Algemene Rekenkamer

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 31 maart 2015. Aanbieding Verslag 2014 van de Algemene Rekenkamer - 34181-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (alleen aan de Algemene Rekenkamer): inbreng uiterlijk op dinsdag 28 april 2015 om 14.00 uur.

Aanbieding Trendrapport open data 2015

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 31 maart 2015. Aanbieding van het "Trendrapport open data 2015" - 32802-11

Besluit: De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt per commissiebrief verzocht om een kabinetsreactie op dit tweede Trendrapport open data van de Algemene Rekenkamer en in die brief zal de minister tevens dringend worden verzocht om toezending van de op 17 april 2014 per commissiebrief gevraagde kabinetsreactie op het eerste Trendrapport open data (Kamerstuk 32 802, nr. 7).
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (alleen aan de Algemene Rekenkamer): inbreng uiterlijk op woensdag 29 april 2015, 14.00 uur.
Noot: De commissie is nog in afwachting van de op 17 april 2014 per commissiebrief aan de minister van BZK gevraagde kabinetsreactie op het vorig jaar aangeboden eerste Trendrapport open data (Kamerstuk 32 802, nr. 7). De minister heeft bij brief van 17 juni 2014 in een uitstelbrief geschreven uiterlijk 31 augustus 2014 met een kabinetsreactie te komen. Op 16 september 2014 ontving de Kamer een tweede uitstelbrief, waarin is gemeld dat de kabinetsreactie uiterlijk in februari 2015 aan de Kamer zou worden gezonden. De kabinetsreactie is (op 31 maart 2015) nog niet ontvangen.
Noot: - Het rapport bevat geen bestuurlijke reactie.- Een gedrukt rapport is op te halen op kamer H401/op te vragen via cie.ru@tweedekamer.nl.

Cursus Begroting en Verantwoording voor Kamerleden

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, E.M.F. (Liesbeth) Reekers - 26 maart 2015. BOR-notitie - Cursus Begroting en Verantwoording Leden - 2015Z05398

Besluit: De in de stafnotitie opgenomen conceptbrief is vastgesteld ter verzending aan vaste en algemene commissies.Overig

Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 19 maart 2015. Brief bij webpublicatie ‘Belastinguitgaven en milieueffecten’ - 34000-54

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt per commissiebrief verzocht om een kabinetsreactie op de brief van de Algemene Rekenkamer.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen (alleen aan de Algemene Rekenkamer) vaststellen: inbreng op woensdag 15 april 2015 te 14.00 uur
Noot: De commissie Financiën heeft in een procedurevergadering op 25 maart 2015 besloten :- de algemene Rekenkamer te verzoeken deze brief in een technische briefing toe te lichten, mogelijk gecombineerd met de briefing over de Rekenkamerbrief over de herziening van het belastingstelsel (32140-7 ): deze briefing vind plaats op 8 april 2015 van 16.30 - 17.45 uur.- de brief over 'Belastinguitgaven en milieueffecten' te betrekken bij de herziening van het Belastingstelsel;- gelet op het horizontale karakter van het onderwerp van de brief de commissie voor de Rijksuitgaven te verzoeken de verdere behandeling over te nemen.Zie ook overzicht van belastinguitgaven op de website van de Algemene Rekenkamer: www.rekenkamer.nl/belastinguitgaven.De brief van de Algemene Rekenkamer over 'Belastinguitgaven en milieueffecten' bevat geen bestuurlijke reactie van het kabinet.

Onderzoeksvoorstel evaluatie Regeling grote projecten

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Welp P. - 26 maart 2015. BOR-notitie - Evaluatie Regeling grote projecten - 2015Z05403

Besluit: De voorgestelde evaluatieaanpak is vastgesteld en zal met de aanbiedingsbrief aan het Presidium worden gezonden.
Besluit: Via een e-mailprocedure zal worden geïnventariseerd welke leden plaats willen nemen in de begeleidingscommissie voor het onderzoek.

Conceptrapport De macht en kracht van het budgetrecht

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, R.A. Noordsij - 26 maart 2015. BOR-notitie - Concept-rapport over het budgetrecht - 2015Z05447

Besluit: Het rapport is besproken en wordt met de vastgestelde aanbiedingsbrief (van de commissie aan de Kamer) openbaar gemaakt, opdat het rapport te zijner tijd betrokken kan worden bij de behandeling van het naar verwachting later dit jaar te ontvangen wetsvoorstel inzake de algehele herziening en modernisering van de Comptabiliteitswet.

Voorbereiding Interparlementaire Conferentie Artikel 13 tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Stafnotitie - 18 maart 2015. Voorbereiding Interparlementaire Conferentie Artikel 13 tijdens het Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2015Z04876

Besluit: De commissie stemt in met het ambtelijk advies om de politieke voorbereidingsgroep te laten bestaan uit in totaal vier leden (één uit de commissie Financiën, respectievelijk Rijksuitgaven, van de Tweede Kamer en twee vanuit de commissie Financiën uit de Eerste Kamer (de Eerste Kamer kent geen commissie Rijksuitgaven), waarbij vanuit de commissie Rijksuitgaven het lid Koolmees zijn belangstelling heeft geuit.
Noot: De startbijeenkomst van de politieke voorbereidingsgroep Artikel 13-conferentie is gepland op dinsdag 14 april 2015 van 16.30 tot 17.15 uur in het gebouw van de Eerste Kamer.