Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 mei 2015

Gepubliceerd: 29 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A0484611
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=214c0854-7b10-4c15-a00b-244ee39c2606&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2028%20mei%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 29546, 31293, 29362, 34160, 34160, 31293, 31511, 31289, 31293, 31293, 33495, 31293, 31288, 33223, 29338, 31524, 31288, 29546, 29546, 31288, 31482, 31482, 29680, 28684

Inhoud


Overzicht commissieactiviteiten (Besloten)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Is besproken.
Noot: •In het overleg tussen Kamervoorzitter en commissievoorzitters in het najaar 2014 is besloten ook dit jaar een overzicht te verstrekken van de commissieactiviteiten over het afgelopen jaar (2014), uitgesplitst per commissie. U kunt zich uitspreken over de werkzaamheden van de commissie en eventueel suggesties aandragen ter verbetering van de werkzaamheden.•Een aantal activiteiten dat bij sommige commissies heel veel of juist heel weinig voorkomt is in dit overzicht niet geteld, zoals buitenlandse werkbezoeken, aantal behandelde wetsvoorstellen en bijzondere procedures. Omdat de activiteiten van verschillende commissies soms moeilijk te vergelijken zijn is het overzicht nadrukkelijk niet bedoeld als een ‘prestatie-index’, maar ter lerende vergelijking.•De commissievoorzitter kan desgewenst de resultaten van de bespreking melden in het overleg van de commissievoorzitters met de Kamervoorzitter op 2 juni 2015.Hoewel een vergelijking met andere commissies vaak moeilijk te maken is, lijkt de cie OCW zich te kenmerken door:- relatief weinig adhoc/emailprocedures- weinig algemene overleggen- veel schriftelijke overleggen- veel rondetafelgesprekken- veel gesprekken met derden.

Verzoek van het lid Van Meenen om de minister en de staatssecretaris van OCW een brief te vragen inzake schatkistbankieren in het onderwijs.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 28 mei 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om de minister en de staatssecretaris van OCW een brief te vragen inzake schatkistbankieren in het onderwijs. - 2015Z09695

Besluit: Minister en staatssecretaris verzoeken de Kamer voor het AO van 11 juni a.s. over ROC Leiden te informeren over de regeling inzake schatkistbankieren in het onderwijs, waarbij wordt ingegaan op de voorwaarden, de mogelijkheden en waar het risico komt te liggen bij niet terugbetaling.10

Verzoek van het lid Rog om een algemeen overleg te voeren over wijziging correctievolgorde Havo en vwo-examens, en maatschappelijke onrust.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 21 mei 2015. Verzoek van het lid Rog om een algemeen overleg te voeren over de wijziging van correctievolgorde havo en vwo-examens, en maatschappelijke onrust. - 2015Z09128

Besluit: Een algemeen overleg over examens in het vo wordt voor het zomerreces gepland.
Noot: In de procedurevergadering van 30 april is reeds besloten over de brief van de stas. van 23 april jl.over omkering van de eerste en tweede correctie van de centrale examens (Kamerstuk 31289, nr. 235) op 2 juni a.s. een feitelijke vragenronde te houden.

Uitkomsten van het overleg met het COC inzake financiering Gay-Straight Alliances

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 mei 2015. Uitkomsten van het overleg met het COC inzake financiering Gay-Straight Alliances - 30420-224

Besluit: T.z.t. agenderen voor algemeen overleg Emancipatie.

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 mei 2015 (Kamerstuk 21501-34, nr. 245)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015.

Besluit: Betrekken bij het AO inzake de OJCS-raad van 23-24 november a.s.Emancipatie

Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel lerarenregister

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 24 april 2015. Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel lerarenregister - 2015Z09230

Besluit: Kabinetsreactie vragen.Europa

Voorhang Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 mei 2015. Voorhang Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs (Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO) - 29546-22

Besluit: Betrekken bij het verslag schriftelijk overleg (vso) over de toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen.

Personeelsgegevens primair onderwijs niet beschikbaar op 20 mei 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 mei 2015. Personeelsgegevens primair onderwijs niet beschikbaar op 20 mei 2015 - 31293-258

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni over o.a. het Onderwijsverslag.

Rapportage burgerbrieven 2014 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 mei 2015. Rapportage burgerbrieven 2014 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 29362-245

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (TK 34160)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2015. Nota van wijziging - 34160-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34160-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34160-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.8
Gerelateerde kamerstukken: 34160-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 februari 2015. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd - 34160

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Onderhavig wetsvoorstel staat op de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen: door de Kamer af te handelen voor het zomerreces. Dit teineinde mbo-instellingen voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de verplichte nieuwe kwalificatiestructuur met keuzedelen (beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2016).

Evaluatie risicogericht toezicht (po/vo), evaluatie toezichtkader vo en evaluatie toezichtkader BVE 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 mei 2015. Evaluatie risicogericht toezicht (po/vo), evaluatie toezichtkader vo en evaluatie toezichtkader BVE 2012 - 31293-257

Besluit: Dossier 'Toezicht' maken en onderhavige brief aan toevoegen.
Noot: De Kamer kan de komende tijd nog een aantal brieven/rapporten op het terrein van toezicht verwachten.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) - 34200-VIII-2

Besluit: Inbreng feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 28 mei 2015 en betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag d.d. 10 juni 201

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 - 34200-VIII-1

Besluit: Inbreng feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 28 mei 2015 en betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag d.d. 10 juni 2015.

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 - 34200-VIII

Besluit: Inbreng feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 28 mei 2015 en betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag d.d. 10 juni 201

Informatie over de beleidsdoorlichtingen OCW 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2015. Informatie over de beleidsdoorlichtingen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 2015 - 31511-18

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. inzake het Jaarverslag en het Onderwijsverslag.7

Aanbieding Jaarverslag 2014 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 mei 2015. Aanbieding Jaarverslag 2014 van de Inspectie van het Onderwijs - 34000-VIII-95

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. inzake het Jaarverslag en het Onderwijsverslag.

Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34000-VIII-96

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2015. Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34000-VIII-84

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over de uitzending ‘Een dure misrekening’ (inzake rekentoets basisonderwijs)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2015, over de uitzending ‘Een dure misrekening’ (inzake rekentoets basisonderwijs) - 31289-236

Besluit: Betrekken bij debat inzake rekentoets in het onderwijs.

Aanbieding advies “MKB en hogescholen; partners in innovatie” van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 mei 2015.

Besluit: Betrekken bij het AO d.d. 24 juni a.s. inzake de Strategische agenda hoger onderwijs.
Noot: In de Strategische agenda hoger onderwijs zal op dit advies worden gereageerd

Groepsgrootte in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkeling van de groepsgrootte in het basisonderwijs - 31293-255

Besluit: Aanmelden VSO met als eerste spreker lid Siderius.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 februari 2015. Groepsgrootte in het basisonderwijs - 31293-241

Besluit: Aanmelden VSO met als eerste spreker lid Siderius.
Gerelateerde kamerstukken: 31293-24

Stand van zaken ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2015. Stand van zaken ROC Leiden - 33495-65

Besluit: Betrekken bij het AO d.d. 11 juni 2015 inzake ROC Leiden; de inbreng van de feitelijk vragen was op 20 mei jl.

Alternatieven voor de kleine scholen coöperatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 mei 2015. Alternatieven voor de kleine scholen coöperatie - 31293-256

Besluit: Een algemeen overleg Krimp in het onderwijs plannen, waarbij de voortgangsrapportage die de Kamer voor het zomerreces ontvangt eveneens wordt betrokken.
Noot: Voor het zomerreces ontvangt de Kamer een voortgangsrapportage de implementatie van de maatregelen rond de leerlingendaling .

Aanbieding van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2014 en van het rapport 'Evaluatie College voor Examens'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 mei 2015. Aanbieding van het jaarverslag College voor Toetsen en Examens 2014 en van het rapport 'Evaluatie College voor Examens' - 34000-VIII-94

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen AO Examens in het voortgezet onderwijs.

Reactie op brief van een grootouder over passend onderwijs voor hoogbegaafde kleinzoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2015. Reactie op brief van een grootouder over passend onderwijs voor hoogbegaafde kleinzoon - 2015Z08308

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer kenmerk 2015D09173

Aanbieding rapporten: "De prijs van snelheid"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015. Aanbieding rapporten: "De prijs van snelheid" - 31288-440

Besluit: Betrekken bij AO d.d. 24 juni a.s. inzake Strategische agenda hoger onderwijs.5

Aanbieding evaluatierapport medezeggenschap mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015. Aanbieding evaluatierapport medezeggenschap mbo - 33223-6

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuurskracht.

Informatie omtrent de evaluatie van de richtlijn die gemaakt is over de financiering van de onderzoeksscholen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2015. Informatie omtrent de evaluatie van de richtlijn die gemaakt is over de financiering van de onderzoeksscholen - 29338-146

Besluit: Dossier wetenschapsbeleid maken en hieraan toevoegen.

Afschrift van de reactie op een burgerbrief over voorzieningen ouders hoogbegaafde leerlingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 mei 2015. Afschrift van de reactie op een burgerbrief over voorzieningen ouders hoogbegaafde leerlingen - 2015Z08290

Besluit: Betrekken bij het AO van 30 juni a.s. inzake Voortgangsrapportage passend onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D0763

Opzet en lijst van genodigden RTG Verlenging kwalificatieplicht vaststellen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 28 mei 2015. Opzet Rondetafelgesprek Verlenging kwalificatieplicht - 2015Z09736

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Update van de casus Amarantis naar aanleiding van de negende benchmark van de MBO Raad (november 2014)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 april 2015. Update van de casus Amarantis naar aanleiding van de negende benchmark van de MBO Raad (november 2014) - 31524-244

Besluit: Betrekken bij het AO van 11 juni a.s. inzake ROC Leiden.

Eigen bijdrage studenten bij te late inschrijving voor tentamens

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015. Eigen bijdrage studenten bij te late inschrijving voor tentamens - 31288-439

Besluit: Betrekken bij het AO van 24 juni a.s. inzake de Strategische agenda hoger

Toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen - 29546-21

Besluit: Aanmelden VSO met als eerste spreker het lid Rog.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 februari 2015. Toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen - 29546-20

Besluit: Aanmelden VSO met als eerste spreker het lid Rog.

Excellente Scholen 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over Excellente Scholen 2014 - 34000-VIII-91

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg voor het zomerreces over Regelluwe scholen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 januari 2015. Excellente Scholen 2014 - 34000-VIII-81

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg voor het zomerreces over Regelluwe scholen.

Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015. Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs - 34000-VIII-93

Besluit: Inbreng feitelijke vragenlijst op 4 juni 2015 om 10.00 uur annuleren. (De vragen kunnen desgewenst in het algemeen overleg op 3 juni 2015 over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering gesteld worden).

Reactie op verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2015 over de veiligheidssituatie en kosten rond de bezetting van het Maagdenhuis

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Rog, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 2 april 2015, over de veiligheidssituatie en kosten rond de bezetting van het Maagdenhuis - 31288-438

Besluit: T.z.t. betrekken bij de tijdens het plenair debat van 21 mei jl. toegezegde en nog te ontvangen brief over de kosten van de maagdenhuisbezetting.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D1428

Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2015. Kaderbrief voor de jaren 2016 en 2017 voor SLO en Cito: ontwikkeling naar een systematiek van een periodieke en integrale herijking van het curriculum van het funderend onderwijs - 34000-VIII-92

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 10 juni a.s. te 10.00 uur.3

Verzoek van het lid Krol om een brief van staatssecretaris van OCW inzake de status van NPO 1 als nationale rampenzender.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 30 april 2015. Verzoek van het lid Krol om een brief van staatssecretaris van OCW inzake de status van NPO 1 als nationale rampenzender. - 2015Z08190

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.Onderwijs en Wetenschap

Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 22 april 2015. Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen. - 2015Z07436

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 28 mei 2015.

Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 april 2015. Beantwoording vragen commissies over de publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect' - 31482-94

Besluit: Betrekken bij het AO van 25 juni a.s. inzake Uitgangspunten cultuurbeleid.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 april 2015. Beantwoording vragen commissies over publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect' - 31482-93

Besluit: Betrekken bij het AO van 25 juni a.s. inzake Uitgangspunten cultuurbeleid.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene

Besluit: Betrekken bij het AO van 25 juni a.s. inzake Uitgangspunten cultuurbeleid.

Brief van het lid Van Wijngaarden ter overname en intrekking van het voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J. van Wijngaarden (VVD) - 12 mei 2015. Brief van het lid Van Wijngaarden ter overname en intrekking van het voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) - 29680-12

Besluit: Ter informatie.
Gerelateerde kamerstukken: 29680-12

Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie programma 2013-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2015. Aanbieding jaarverslag van de Erfgoedinspectie programma 2013-2014 - 2015Z08560

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake de Erfgoedwet (Kamerstuk 34 109).

Aanbieding COT-rapport ‘Het Nieuws Gegijzeld’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 april 2015. Aanbieding COT-rapport ‘Het Nieuws Gegijzeld’ - 28684-440

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.