Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 juli 2015

Gepubliceerd: 3 juli 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A0484412
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc3a9eaa-88f9-41f0-b939-0d1b7567272b&title=Besluitenlijstprocedurevergadering%20OCW%20van%202%20juli%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30012, 31289, 31332, 33862, 31289, 31289, 30079, 31293, 31007, 31007, 31293, 31289, 31293, 31293, 33495, 33495, 31490, 31289, 31511, 32820, 32820, 32820, 32820, 31482, 32820, 32820, 31482, 29544, 31482, 31482, 32820, 31490, 32827, 32820, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Rog om een kabinetsreactie te vragen over de verengelsing van het hoger onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 2 juli 2015. Verzoek van het lid Rog om een kabinetsreactie te vragen over de verengelsing van het hoger onderwijs - 2015Z13398

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Siderius om de minister te vragen de Kamer schriftelijk te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Siderius over samenwerking praktijkonderwijs en entreeopleiding (Kamerstuk 26695, nr. 104)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 2 juli 2015. Verzoek van het lid Siderius om de minister te vragen de Kamer schriftelijk te informeren over de uitvoering van de motie van het lid Siderius over samenwerking praktijkonderwijs en entreeopleiding (Kamerstuk 26695, nr. 104) - 2015Z13395

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.11

Planning van werkzaamheden: overzicht internationale conferenties i.h.k.v. voorbereiding werkbezoek buitenland

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 25 juni 2015. Overzicht internationale onderwijsconferenties - 2015Z12609

Besluit: Ter informatie.

Leven lang leren, voortgang pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2015. Leven lang leren, voortgang pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering - 30012-52

Besluit: Toevoegen aan het dossier Een leven lang leren.EuropaGeen agendapuntenEmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Nieuw model leerresultaten voortgezet onderwijs - 31289-246

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 3 september 2015 te 10.00 uur.10

Rekentoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Rekentoets - 31332-51

Besluit: Betrekken bij te plannen plenair debat zo spoedig mogelijk na het zomerreces (na ontvangst van de toegezegde informatie).
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de definitieve cijfers zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden.
Noot: De staatssecretaris zal de Kamer nog informeren over rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), alsmede de definitieve uitkomsten van de rekentoets vo, de pilot rekentoetsen ER, 2A en 3S, de centrale examens Nederlands vo en mbo en de eindtoets primair onderwijs (po). Tevens zal dezebrief gegevens bevatten over de rapportage van JOB over hun rekentour in het mbo, de eindrapportage van het eerste intensiveringstraject rekenen (2013–2015) en doorstroomnaar hoger onderwijs met de ER-toets (motie Klaver/Mohandis).

Afschrift van het antwoord inzake een verzoek van de Stichting Importunus om subsidie voor een brede pilot met betrekking tot het tegengaan van cyberpesten en digitaal ongewenst gedrag in educatieve instellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Afschrift van het antwoord inzake een verzoek van de Stichting Importunus om subsidie voor een brede pilot met betrekking tot het tegengaan van cyberpesten en digitaal ongewenst gedrag in educatieve instellingen - 2015Z12582

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D21728.

Reactie op verzoek commissie inzake een reactie op de e-mail van mw. K. S. "Geen zorgplicht passend onderwijs voor dure kinderen"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 juni 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op de e-mail van mw. K. S. "Geen zorgplicht passend onderwijs voor dure kinderen" - 2015Z12534

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 30 juni jl. inzake passend onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D14911.

Tweede nota van wijziging

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 23 juni 2015. Tweede nota van wijziging - 33862-13

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Examens in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over examens in het voortgezet onderwijs - 31289-245

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Examens in het vo d.d. 24 juni 2015.9

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 april 2015. Examens in het voortgezet onderwijs - 31289-235

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Examens in het vo d.d. 24 juni 2015.

Advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" (verzoekadvies van de Kamer)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 19 juni 2015. Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" - 30079-60

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Aanbieding van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 juni 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ - 34000-VIII-110

Besluit: Aanmelden voor VSO met als eerste spreker het lid Straus.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 april 2015. Aanbieding van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ - 34000-VIII-90

Besluit: Aanmelden voor VSO met als eerste spreker het lid Straus.

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 juni 2015 over berichten dat er geld betaald wordt om een goede schoolmatch te krijgen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 juni 2015 over berichten dat er geld betaald wordt om een goede schoolmatch te krijgen - 31293-264

Besluit: toevoegen aan het dossier Effectieve leerroutes.

Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad van 4 oktober 2014 getiteld “Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem”

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 oktober 2014. Aanbieding van het advies van de Onderwijsraad "Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem" n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer - 31007-31

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2016.
Besluit: Lunchbijeenkomst 'Netwerkverkenning evidence based onderwijsbeleid' organiseren voorafgaand aan de begrotingsbehandeling OCW 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 juni 2015. Beleidsreactie op het advies van de Onderwijsraad van 4 oktober 2014 getiteld “Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem” - 31007-32

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling OCW 2016
Besluit: Lunchbijeenkomst 'Netwerkverkenning evidence based onderwijsbeleid' organiseren voorafgaand aan de begrotingsbehandeling OCW 2016.
Noot: De eerder door de commissie verzochte 'netwerkverkenning evidence based onderwijsbeleid' zal in de procedurevergadering worden toegelicht door het BOR.Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D38972.8

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over de Brandpuntuitzending ‘Sjoemelen met de schooltoets’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over de Brandpuntuitzending ‘Sjoemelen met de schooltoets’ - 31293-265

Besluit: T.z.t. betrekken bij dertigledendebat.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D17726.

Toekomstroom LOB, een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 juni 2015. Aanbieding eindadvies "Toekomstroom LOB, een stroompunt loopbaangericht onderwijs" van de VO-raad - 31289-244

Besluit: Kabinetsreactie afwachten en toevoegen aan het dossier Effectieve leerroutes.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-VIII-3

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel (Plenaire behandeling voorjaarsnota in de week van 30 juni t/m 2 juli 2015)

Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Onderwijsmonitor; Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 juni 2015. Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Onderwijsmonitor; Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld" - 31293-260

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2016
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 18 juni 2015. De toezeggingen uit het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag zijn onder de leden verspreid.

Voortgang moties over outcome-criteria voor onderwijskwaliteit en reactie voorstel begrotingsindicatoren 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Voortgang moties over outcome-criteria voor onderwijskwaliteit en reactie voorstel begrotingsindicatoren 2016 - 34000-VIII-109

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling OCW 2016
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 18 juni 2015. De toezeggingen uit het wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag zijn onder de leden verspreid.7

Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2015. Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-259

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 september 2015 te 10.00 uur.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 18 juni 201

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van FODOK, Federatie van Ouders met Dove Kinderen, aangaande het internaat voor dove vso-leerlingen te Haren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2015. Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van FODOK, Federatie van Ouders met Dove Kinderen, aangaande het internaat voor dove vso-leerlingen te Haren - 2015Z11620

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 30 juni jl. over passend onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D07645.

Afschrift van de reactie op de burgerbrief aangaande concurrentievervalsing tijdens Jaarconferentie Nationaal Techniekpact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2015. Afschrift van de reactie op de burgerbrief aangaande concurrentievervalsing tijdens Jaarconferentie Nationaal Techniekpact - 2015Z11568

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D20115.

Aanbiedingsbrief inzake de Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 16 juni 2015. Aanbiedingsbrief inzake de Initiatiefnota van het lid Straus: Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans - 34226

Besluit: Agenderen voor nog te plannen notaoverleg en de stukken van het AO Krimp hieraan toevoegen.
Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.
Noot: Mogelijke indeling notaoverleg:•1e termijn Kamer inzake initiatiefnota•antwoord initiatiefnemer•1e termijn Kamer inzake stukken initiatiefnota en dossier Krimp•antwoord bewindspersoon•2e termijn Kamer inzake initiatiefnota en dossier Krimp (+ eventuele moties)•antwoord bewindspersoon

Gecontroleerde ontmanteling ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juni 2015. Gecontroleerde ontmanteling ROC Leiden - 33495-70

Besluit: Betrokken bij VAO ROC Leiden d.d. 18 juni 2015.6

ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juni 2015. ROC Leiden - 33495-69

Besluit: Is reeds geagendeerd voor AO ROC Leiden

Digitaliseringswerkzaamheden Nationaal Archief en een reactie op de motie van het lid Ziengs over terugdraaien van de inbesteding van de scanstraat voor het Nationaal Archief

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 juni 2015. Digitaliseringswerkzaamheden Nationaal Archief en een reactie op de motie van het lid Ziengs over terugdraaien van de inbesteding van de scanstraat voor het Nationaal Archief - 31490-179

Besluit: De minister wordt verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het debat hierover met haar gevoerd is en de moties in stemming zijn gebracht.

Advies examenprogramma CKV havo/vwo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Advies examenprogramma CKV havo/vwo - 31289-243

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014 - 31511-19

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG

Nationale strategie digitaal erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Nationale strategie digitaal erfgoed - 32820-135

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Huisvesting rijksmusea

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 december 2013. Huisvesting rijksmusea - 32820-98

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Convenant Ouderen en cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2013. Convenant Ouderen en cultuur - 32820-87

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Antwoorden op vragen van de commissie over huisvesting rijksmusea

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over huisvesting rijksmusea - 32820-101

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Informatie over de werkwijze bij aanbieding aan Tweede Kamer van het Werkprogramma van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2014. Informatie over de werkwijze bij aanbieding aan Tweede Kamer van het Werkprogramma van de Raad voor Cultuur - 34000-VIII-5

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.4

Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 12 februari 2015. Aanbieding publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect' - 31482-91

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 februari 2015. Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie - 32820-129

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Antwoorden op vragen van de commissie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie - 32820-133

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de wijze van internationaal nomineren bij het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2015. Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de wijze van internationaal nomineren bij het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed - 31482-92

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.3

Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 mei 2015. Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers - 29544-618

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Beantwoording vragen commissies over de publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 22 april 2015. Beantwoording vragen commissies over de publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect' - 31482-94

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Beantwoording vragen commissies over publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 april 2015. Beantwoording vragen commissies over publicatie en achtergronddocument 'Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect' - 31482-93

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.

Aanbieding van het advies "Agenda Cultuur" van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2015. Aanbieding van het advies "Agenda Cultuur" van de Raad voor Cultuur - 32820-132

Besluit: Agenderen voor te plannen verzamel algemeen overleg Cultuur.
Noot: OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE OPNIEUW OP AGENDA PROCEDUREVERGADERING GEZET, N.A.V. ALGEMEEN OVERLEG UITGANGSPUNTEN CULTUURBELEID van 24 juni jl. Per document (totaal 15; agendapunt 7 t/m 21) wordt nagegaan of dit voldoende in het AO aan bod is geweest.2

Digitaliseringswerkzaamheden Nationaal Archief en motie Ziengs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2015. Digitaliseringswerkzaamheden Nationaal Archief en reactie op de motie van het lid Ziengs (Kamerstuk 32 637, nr. 178) - 31490-178

Besluit: Betrekken bij het nog te houden plenair debat. De minister wordt verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat het debat hierover met haar gevoerd is en de moties in stemming zijn gebracht. (zie ook agendapunt 23).
Noot: Betreft de uitvoering van de motie van het lid Ziengs over terugdraaien van de inbesteding van de scanstraat voor het Nationaal Archief (Kamerstuk 32 637, nr. 178).Citaat uit de brief: "Er is dan ook geen aanleiding tot het terugdraaien van de inbesteding van de dienstverlening voor het Nationaal Archief door de Belastingdienst. De werkzaamheden vangen volgens planning medio september aan."

Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 juni 2015. Stand van zaken over de uitvoering van de motie van de leden Segers en Huizing over het verkennen van de mogelijkheid van een à la cartemenu - 32827-75

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 september te 10.00 uur

Reactie op verzoek commissie over verschuiving budget binnen cultuurbegroting

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 juni 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over verschuiving budget binnen cultuurbegroting - 32820-136

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 van 24 juni jl.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D22137.

Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 juni 2015. Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 - 32827-74

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 september te 10.00 uur.