Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 4 juni 2015

Gepubliceerd: 4 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A048427
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=03cc6c12-c348-46ef-9ad6-dc13f0e9de8e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%204%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 27923, 31289, 30079, 30234, 30234, 31289, 33948, 31135, 31568, 32827, 33664, 32827, 29544, 32725

Inhoud


Verzoek van het lid Van Dijk om een petitie van de NPO Radio 6 Soul en Jazz in ontvangst te nemen.

Zaak: Brief derden - NTR te Hilversum - 3 juni 2015. Verzoek NTR, namens initiatiefnemers petitie en programmamakers van NPO, tot aanbieding petitie m.b.t. Radio 6 Soul & Jazz - 2015Z10308

Besluit: Petitieaanbieding organiseren (datum in overleg met de verzoeker; nabij w.v. Omroepbestel?).

Verzoek van het lid Lucas om de bewindspersonen te vragen om een brief met de stand van zaken en uitvoering van moties en toezeggingen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 4 juni 2015. Verzoek van het lid Lucas om de bewindspersonen te vragen om een brief met de stand van zaken en uitvoering van moties en toezeggingen. - 2015Z10319

Besluit: De bewindslieden worden verzocht om voor het zomerreces de Kamer te informeren over de stand van zaken van de uitvoering van de moties en toezeggingen. De bewindslieden worden daarbij verzocht hierbij ook een tijdspad aan te geven.6

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 mei 2015. Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) - 22112-1971

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen (kan v.k.a.?).

Functiemix

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2015. Functiemix - 27923-204

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over voortgangsrapportage van de Lerarenagenda in het najaar van 2015.Europa

Reactie op verzoek commissie op berichten in de media over doorstroom, vertragen en versnellen in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op berichten in de media over doorstroom, vertragen en versnellen in het onderwijs - 34000-VIII-99

Besluit: Betrekken bij na het zomerreces te organiseren rondetafelgesprek Effectieve leerroutes en flexibiliteit in het onderwijs.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over brief inzake de voortgang van flexibilisering in het voortgezet onderwijs, te ontvangen na het zomerreces
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D14264.Het advies van de IBO-werkgroep is rond de zomer 2015 gereed.

Reactie op het verzoek van de commissie inzake het voorstel van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake het voorstel van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma in het voortgezet onderwijs - 31289-238

Besluit: Betrekken bij na het zomerreces te organiseren rondetafelgesprek Effectieve leerroutes en flexibiliteit in het onderwijs (hierbij ook betrekken zaak 2015Z09891 Reactie op verzoek comissie op berichten in de media over doorstroom, vertragen en versnellen in het onderwijs; zie agendapunt 25)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over brief inzake de voortgang van flexibilisering in het voortgezet onderwijs, te ontvangen na het zomerreces.5
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D12100.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 mei 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen - 30079-58

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 9 juni 2015 10.00 uur
Noot: De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 26 juni 2015.

Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34000-VIII-96

Besluit: Aanmelden VSO met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2015. Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34000-VIII-84

Besluit: Aanmelden VSO met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Opzet Rondetafelgesprek Verlenging kwalificatieplicht

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 28 mei 2015. Opzet Rondetafelgesprek Verlenging kwalificatieplicht - 2015Z09736

Besluit: De lijst van genodigden is vastgesteld. De laatste versie wordt opnieuw rondgemaild, met datumvoorstel begin september.

Aanbieding Plan van aanpak bewegingsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over plan van aanpak bewegingsonderwijs - 30234-129

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 januari 2015. Aanbieding Plan van aanpak bewegingsonderwijs - 30234-120

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2015. Besluit van 19 mei 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO en het Inrichtingsbesluit WVO BES in verband met vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd - 31289-237

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel van de beleidsregel zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 mei 2015. Uitstel van de beleidsregel zorgplichten arbeidsmarktperspectief en doelmatigheid beroepsonderwijs - 33948-14

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg ROC Leiden d.d. 11 juni 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 33948-14

Afschrift van het antwoord op de brief van de NJR - VN Jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 mei 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van de NJR - VN Jongerenvertegenwoordigers naar UNESCO aangaande de Nederlandse afvaardiging bij het World Education Forum in Incheon - 2015Z09450(Zuid-Korea)

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D15610.

Reactie op een e-mail van een vader over passend onderwijs voor zijn zoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 mei 2015. Reactie op een e-mail van een vader over passend onderwijs voor zijn zoon - 2015Z09383

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg passend onderwijs van 30 juni a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D1401

Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 april 2015, over leerlingen die geweigerd worden door scholen en noodgedwongen thuis zitten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 april 2015, over leerlingen die geweigerd worden door scholen en noodgedwongen thuis zitten - 31135-52

Besluit: bij het algemeen overleg Passend onderwijs d.d. 30 juni 2015.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij 30-ledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten.3
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D15299.

Scholengemeenschap Bonaire

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 mei 2015. Scholengemeenschap Bonaire - 31568-162

Besluit: De staatssecretaris verzoeken om een stand van zaken brief inzake examenresultaten en bestuur
Gerelateerde kamerstukken: 31568-16

Informatie over OCW in Cijfers, Trends in Beeld

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 mei 2015. Informatie over OCW in Cijfers, Trends in Beeld - 34000-VIII-97

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. over de Slotwet, het Onderwijsverslag en het Jaarverslag.
Noot: Besloten wordt het WGO als volgt indelen: 1.starten met de inbreng van rapporteurs + antwoord regering2.eerste termijn Kamer + antwoord regering (accent op Onderwijsverslag)3.tweede termijn Kamer + antwoord regering (eventuele moties).

Journalistiek, toezeggingen gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting van 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juni 2015. Journalistiek, toezeggingen gedaan in het wetgevingsoverleg over de mediabegroting van 2014 - 32827-71

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 18 juni 2015 om 10.00 uurRondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Stand van zaken inzake de uitvoering van de motie Verhoeven over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen (Kamerstuk 33664, nr. 24).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2015. Stand van zaken inzake de uitvoering van de motie Verhoeven over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale omroepen - 33664-30

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel tot wijziging
Gerelateerde kamerstukken: 33664-30

Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 april 2015, over het bericht ‘NPO doet greep naar de macht in omroepland’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 mei 2015. Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 april 2015, over het bericht ‘NPO doet greep naar de macht in omroepland’ - 32827-72

Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel tot wijziging Mediawet (en het Concessiebeleidsplan 2016-2020).

Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 22 april 2015. Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen. - 2015Z07436

Besluit: Geen instemming met het verzoek.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 30 april en 28 mei 2015.

Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 mei 2015. Aanbieding afschrift van de brief over opleidingsproblematiek acteurs en dansers - 29544-618

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 25 juni a.s. inzake uitgangspunten cultuurbeleid.

Nominatieprogramma Nederlandse voordrachten Werelderfgoedlijst

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 mei 2015. Nominatieprogramma Nederlandse voordrachten Werelderfgoedlijst - 32725-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.