Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 april 2015

Gepubliceerd: 30 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A0484112
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7f2bae1e-5c20-4b68-84c7-523ff777760b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2030%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 31524, 29515, 31289, 26695, 26695, 26695, 34146, 31428, 31288, 31288, 33495, 32764, 32764, 27923, 27923, 31524, 31288, 31293, 31511, 31511, 31289, 31288, 31288, 34184, 29338, 31288, 31524, 31524, 34109, 32820, 32820

Inhoud


Verzoek van het lid Lucas om de minister te verzoeken een reactie te geven op de verklaring ‘Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs’ van de MBO Raad, de NRTO en de JOB en het Manifest ‘Het mbo in 2025’ van de MBO Raad.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 30 april 2015. Verzoek van het lid Lucas om de minister te verzoeken een reactie te geven op de verklaring ‘Tien bouwstenen voor een toekomstbestendig beroepsonderwijs’ van de MBO Raad, de NRTO en de JOB en het Manifest ‘Het mbo in 2025’ van de MBO Raad. - 2015Z08172

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.11

Verzoek van het lid Lucas om de minister te verzoeken een stand van zaken te geven over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Jadnanansing en Lucas over makersonderwijs (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 39)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 30 april 2015. Verzoek van het lid Lucas om de minister te verzoeken een stand van zaken te geven over de uitvoering van de aangenomen motie van de leden Jadnanansing en Lucas over makersonderwijs (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 39). - 2015Z08171

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Van Meenen om ambtelijke informatie over nog te verwachten documenten rond de rekentoets en de eventuele regelgeving

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 30 april 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om ambtelijke informatie over nog te verwachten documenten rond de rekentoets en de eventuele regelgeving - 2015Z08167

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. In de eerste week na het meireces wordt de Kamer ambtelijk geïnformeerd.

Verzoek van het lid Van Meenen om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris te vragen naar aanleiding van een brief van Basisschool de Wegwijzer omtrent de beoordeling eindopbrengsten basisonderwijs.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 30 april 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om een schriftelijke reactie van de staatssecretaris te vragen naar aanleiding van een brief van Basisschool de Wegwijzer omtrent de beoordeling eindopbrengsten basisonderwijs. - 2015Z08102

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Met verzoek van de leden Jadnanansing en Rog om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp: Initiatiefwetsvoorstel verlenging kwalificatieplicht (33925).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 29 april 2015. Met verzoek van de leden Jadnanansing en Rog om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp: Initiatiefwetsvoorstel verlenging

Besluit: Een rondetafelgesprek kan begin juni worden georganiseerd. In de volgende procedurevergadering wordt de opzet en de genodigdenlijst vastgesteld.

Verzoek van het lid Wolbert voor bezoek en rondleiding internationale scholieren INESPO 2015 op woensdag 3 juni a.s. ergens tussen 10.00-13.00 uur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.G. Wolbert (PvdA) - 30 april 2015. Verzoek van het lid Wolbert voor bezoek en rondleiding internationale scholieren INESPO 2015 op woensdag 3 juni a.s. ergens tussen 10.00-13.00 uur - 2015Z08103

Besluit: Het verzoek wordt overgelaten aan de individuele leden/fracties.

Verzoek van het lid Siderius om het dertigledendebat over scholen die leerlingen weigeren en de 8000 thuiszitters (n.a.v. uitzending van Zembla) om te zetten in een AO van 2,5 uur in de eerste week na het meireces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 24 april 2015. Verzoek van het lid Siderius om het dertigledendebat over scholen die leerlingen weigeren en de 8000 thuiszitters (n.a.v. uitzending van Zembla) om te zetten in een AO van 2,5 uur in de eerste week na het meireces. - 2015Z07643

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd, voorsgesteld wordt om het het debat te combineren met een vóór de zomer te plannen algemeen overleg Passend onderwijs.

Verzoek van het lid Jadnanansing om de staatssecretaris te rappeleren over zijn nog altijd openstaande toezegging van 3 december j.l. inzake het persbericht van de vereniging Levende Talen van 3 december jl.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 17 april 2015. Verzoek van het lid Jadnanansing om de staatssecretaris te rappeleren over zijn nog altijd openstaande toezegging van 3 december j.l. inzake het persbericht van de vereniging Levende Talen van 3 december jl., waarin staat vermeld dat het niet goed gaat met het talenonderwijs (als reactie en in tegenstelling tot wat in de brief van 25 november jl. aan de Kamer staat (Kamerstuk 31289, nr. 203) vermeld). - 2015Z07105

Besluit: De reactie is reeds binnen.

Verzoek van het lid Yücel om aanvulling op de verzochte kabinetsbrief over de aanpak van scholen inzake radicalisering (rappel)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2015. Voortgang versterking burgerschapsvorming in het onderwijs - 2015Z07961

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 4 juni a.s. 10.00 uur.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 17 april 2015. Verzoek van het lid Yücel om de op 22 januari j.l. aan de minister verzochte kabinetsbrief over de aanpak van scholen inzake radicalisering en daarbij in te gaan op de aanscherping van de kerndoelen van burgerschap en de aangenomen motie op kamerstuk 32 824, nr. 19 z.s.m. aan de kamer te zenden. - 2015Z07102

Besluit: De brief over burgerschapskunde is reeds binnengekomen en besloten wordt om over de brief feitelijke vragen te stellen.9

Reactie op de motie van het lid Van Ark over beëindiging van het initiatief Topvrouwen.nl (Kamerstuk 30 420, nr. 221)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2015. Reactie op de motie van het lid Van Ark over beëindiging van het initiatief Topvrouwen.nl - 30420-222

Besluit: Betrekken bij het plenair debat.Rondvraag Overig

Verhoging kwaliteit instroom in de lerarenopleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2015. Verhoging kwaliteit instroom in de lerarenopleiding - 2015Z07841

Besluit: Algemeen overleg plannen (rondom de dag van de Leraar), en hiervoor ook de dossiers Leraren, Lerarenopleidingen en Lerarenregister agenderen.
Noot: Attentie: zie ook dossiers Lerarenopleidingen, Leraren en LerarenregisterEuropaGeen agendapuntenEmancipatie

Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen (verslag schriftelijk overleg)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen (Kamerstuk 31 524, nr. 230) - 2015Z07837

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2014. Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen - 31524-230

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Aanbieding Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017 (Kamerstuk 29 515, nr. 356) - 2015Z07788

Besluit: Een algemeen overleg plannen en het dossier regeldrukagenda hieraan toevoegen.8

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Aanbieding Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017 - 29515-356

Besluit: Een algemeen overleg plannen en het dossier regeldrukagenda hieraan toevoegen.

Examens in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 april 2015. Examens in het voortgezet onderwijs - 31289-235

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 2 juni 2015 om 10.00 uur

Beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 april 2015. Verslag van een schriftelijke overleg over de beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet - 26695-101

Besluit: Betrokken bij het AO voortijdig schoolverlaten van 29 april jl.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet - 26695-97

Besluit: Betrokken bij het AO voortijdig schoolverlaten van 29 april jl.

Leerplichtbrief 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 april 2015. Beantwoording op vragen commissie over de Leerplichtbrief 2015 (Kamerstuk 26 695, nr. 100) - 2015Z07756

Besluit: Betrokken bij het AO voortijdig schoolverlaten van 29 april jl.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 maart 2015. Leerplichtbrief 2015 - 26695-100

Besluit: Betrokken bij het AO voortijdig schoolverlaten van 29 april jl.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34146-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34146-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 februari 2015. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard - 34146

Besluit: Aanmelden plenair, mogelijk als hamerstuk.7

Brief commissie Rijksuitgaven met uitnodiging voor cursus voor Kamerleden op 19 mei 2015 (van 18.00 – 21.00 uur)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Ter informatie, overlaten aan leden.

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: Ter informatie.

Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel samenwerkingsscholen

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 15 april 2015. Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies wetsvoorstel samenwerkingsscholen - 2015Z07464

Besluit: T.z.t. betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel samenwerkingsscholen.

Aanbieding van het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 april 2015. Aanbieding van het rapport ‘Verdere versterking’ over het functioneren examencommissies in het hoger onderwijs - 31288-434

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 juni a.s. 14.00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Dijk.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 februari 2015. Aanbieding ontwerpbesluit experiment promotieonderwijs - 31288-416

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Dijk.

Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 april 2015. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013 - 33495-64

Besluit: Dossier beloningscodes maken en onderhavig document toevoegen, in afwachting van de voor de zomer aangekondigde informatie.
Noot: De Kamer wordt naar verwaching nog voor de zomer geïnformeerd over de aan de gang zijnde beweging rond de bestuurdersbeloningen in de onderwijssectoren in verband met het ontwikkelen van een systeem van beloningsdifferentiatie onder de verlaagde WNT-norm.

Verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen - 32764-12

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 februari 2015. Verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen - 32764-11

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Rog.

Toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014 - 27923-202

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. inzake het Jaarverslag OCW en het Onderwijsverslag.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2014. Toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014 - 27923-197

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. inzake het Jaarverslag OCW en het Onderwijsverslag.

Aanbieding van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 april 2015. Aanbieding van het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ - 34000-VIII-90

Besluit: Aanmelden voor Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het Lid Van Dijk.5

Reactie op brief vakorganisaties naar aanleiding van antwoord op vragen van de leden Lucas en Anne Mulder inzake cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 april 2015. Reactie op brief van de vakorganisaties naar aanleiding van antwoord op vragen van de leden Lucas en Anne Mulder inzake cao-belemmeringen van bbl-leerwerkplekken - 31524-240

Besluit: Betrokken bij het VAO van 23 april jl. inzake stages en subsidieregeling praktijkleren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D09102.

Prestatieafspraken ho: stelselrapportage 2014 en eindbeoordeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 april 2015. Prestatieafspraken Hoger Onderwijs: stelselrapportage 2014 en eindbeoordeling - 31288-435

Besluit: Technische briefing door de Reviewcommissie Hoger onderwijs en Onderzoek' organiseren en vervolgens een algemeen overleg plannen vóór het zomerreces.
Noot: Een werkgroep ter voorbereiding van het rondetafelgesprek Medezeggenschap, Strategische Agenda HO en Rendementsdenken op 29 april a.s. heeft het voornemen geuit om de mogelijkheden van een uitgebreide hoorzitting te onderzoeken tbv de evaluatie van de prestatieafspraken. De uiteindelijke evaluatie van de prestatieafspraken wordt in 2015 uitgevoerd en in 2016 aan de Kamer gestuurd.

Overgangsregeling buitenonderhoud primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2015. Overgangsregeling buitenonderhoud primair onderwijs - 31293-252

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting ‘Scholen maken resultaten inzichtelijk’ - 31511-17

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. inzake het Jaarverslag OCW en het Onderwijsverslag.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk' - 31511-12

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni a.s. inzake het Jaarverslag OCW en het Onderwijsverslag.4

Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 april 2015. Vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-233

Besluit: Reeds geagendeerd voor AO Financiën funderend onderwijs op 22 april 201

Reactie op de brief van de heer N. over de toelatingsprocedure in het hbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 april 2015. Reactie op de brief van de heer N. over de toelatingsprocedure in het hbo - 2015Z07069

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D0157

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31 288, nr. 334)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen - 31288-433

Besluit: Aanmelden Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2014. Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen (Kamerstuk 31 288, nr. 334) - 31288-403

Besluit: Aanmelden Plenair-VSO (na het meireces), met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2015. Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34000-VIII-89

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag d.d. 10 juni 2015. Op 28 april jl. heeft het gesprek plaatsgevonden met de inspecteur-generaal. De limiet inbreng voor de feitelijke vragen is ook al gepland op 18 mei a.s.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 april 2015. Nota van wijziging - 34184-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34184-5

Rapportage nadere uitwerking contouren NWO organisatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 april 2015. Aanbieding rapportage nadere uitwerking contouren NWO organisatie - 29338-145

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op brief d.d. 6 maart 2015 met verzoek om aandacht voor mogelijke omissie tussen wetten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 april 2015. Reactie op brief d.d. 6 maart 2015 met verzoek om aandacht voor mogelijke omissie tussen wetten - 2015Z06592

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D0759

Reactie op brief over masteropleiding Hydrologie aan de VU

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 april 2015. Reactie op brief over masteropleiding Hydrologie aan de VU - 31288-432

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D0472

Aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 - 31524-239

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag d.d 10 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 oktober 2014. Aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 - 31524-217

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag d.d 10 juni 2015.

Verzoek van het lid Bergkamp om het plenaire debat over de Erfgoedwet in te plannen in de tweede helft van het juni 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 28 april 2015. Verzoek van het lid Bergkamp om het plenaire debat over de Erfgoedwet in te plannen in de tweede helft van het juni 2015 - 2015Z07778

Besluit: Aan de griffie plenair wordt verzocht het debat over de Erfgoedwet in de eerste week van juni 2015 in te plannen.2

Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 22 april 2015. Verzoek van het Lid Bergkamp om de minister te vragen om bij de financiële quick-scans BIS ook de cultuurfondsen mee te nemen. - 2015Z07436

Besluit: Mits de cultuurfondsen niet reeds in de financiële quick-scans BIS worden meegenomen, wordt de minister verzocht dit te bewerkstelligen.
Noot: Vooralsnog ligt het voortouw bij de betreffende Rekenkamerrapporten bij de commissie Rijksuitgaven.

34109 Nota van wijziging inzake Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 april 2015. Nota van wijziging - 34109-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Rondvraag Cultuur en Media
Gerelateerde kamerstukken: 34109-8

Aanbieding briefadvies "De waarde van creativiteit" van Awti en Raad voor Cultuur

Zaak: Brief derden - Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) te Den Haag - 15 april 2015. Aanbieding briefadvies "De waarde van creativiteit" van Awti en Raad voor Cultuur - 2015Z06860

Besluit: Kabinetsreactie vragen.

Beleidsreactie op het advies van de Raad voor Cultuur over de wijze van internationaal nomineren bij het UNESCO-verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen AO Agenda cultuurbeleid en de BIS 2017-20

Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie - 32820-133

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen AO Agenda cultuurbeleid en de BIS 2017-20

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 februari 2015. Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie - 32820-129

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen AO Agenda cultuurbeleid en de BIS 2017-2020