Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 16 april 2015

Gepubliceerd: 17 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A048407
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=db410690-851b-4a9e-8173-fbedb4f0df14&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%2016%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31289, 31289, 33862, 33862, 34144, 29515, 24724, 31293, 31293, 31524, 31524, 32820

Inhoud


Verzoek van de leden Rog en Van Dijk om voor het Rondetafelgesprek van 29 april a.s. over Medezeggenschap, Strategische agenda HO en Rendementsdenken een brief van het kabinet te ontvangen over de kosten van de Maagdenhuisbezetting.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 16 april 2015. Verzoek van de leden Rog en Van Dijk Verzoek om voor het Rondetafelgesprek van 29 april a.s. over Medezeggenschap, Strategische agenda HO en Rendementsdenken een brief van het kabinet te ontvangen over de kosten van de Maagdenhuisbezetting. - 2015Z07029

Besluit: Een kabinetsreactie wordt gevraagd over de directe en indirecte kosten van de Maagdenhuisbezetting en in hoeverre deze kosten verhaald kunnen worden op de bezetters. Tevens wordt in deze brief verzocht de Kamer te informeren over de kosten van de inzet van de politie en ME bij de ontruiming van het Maagdenhuis op zaterdag 11 april jl.

Verzoek van het lid Jadnanansing om het plenaire debat over het ROC Leiden om te zetten naar een algemeen overleg na het meireces.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 16 april 2015. Verzoek van het lid Jadnanansing om het plenaire debat over het ROC Leiden om te zetten naar een algemeen overleg na het meireces. - 2015Z07023

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek.

Verzoek van de leden Voordewind en Ypma om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp passend onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 16 april 2015. Verzoek van de leden Voordewind en Ypma om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp passend onderwijs - 2015Z06964

Besluit: Het verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren is gehonoreerd. De lijst met genodigden zal in de procedurevergadering van 30 april 2015 worden vastgesteld.

Verzoek van het lid Duisenberg inzake concept-onderzoeksvraag aan Rathenau Instituut

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 14 april 2015. Verzoek van het lid Duisenberg inzake concept-onderzoeksvraag aan Rathenau Instituut - 2015Z06771

Besluit: De onderzoeksvraag zal via brief aan het Presidium worden doorgeleid naar de Kamer, met het verzoek spoedig het besluit te nemen de onderzoeksvraag bij het Rathenau Instituut in te dienen.
Noot: Onderzoeksvraag n.a.v. de aangenomen motie van de leden Duisenberg, Mei Li Vos, Rog en Van Dijk[1] inzake het in kaart brengen van de vier scenario's voor het wetenschapsbestel [1] Kamerstuk 31 288, nr.42

Verzoek van het lid Vos om een kabinetsreactie op het bericht "Kritiek wetenschappers op Junckerplan"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.L. (Mei Li) Vos (PvdA) - 14 april 2015. Verzoek van het lid Vos om een kabinetsreactie op het bericht "Kritiek wetenschappers op Junckerplan" - 2015Z06768

Besluit: Een kabinetsreactie wordt gevraagd op het bericht 'Kritiek wetenschappers op Junckerplan' van het ANP van 13 april 2014.

Verzoek van het lid Siderius om een brief en een algemeen overleg te plannen over minder budget grote steden voor taalachterstanden peuters.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 14 april 2015. Verzoek van het lid Siderius om een brief en een algemeen overleg te plannen over minder budget grote steden voor taalachterstanden peuters. - 2015Z06709

Besluit: Verzoek is gehonoreerd.
Noot: Tijdens het mondelinge vragenuur d.d. 14 april jl. zijn de vragen van het lid Van Meenen inzake hetbericht ‘Steden protesteren tegen korten op potje voor taalonderwijs’ (Volkskrant, 11 april 2015) aan de orde geweest. In de procedurevergadering van heden is dit onderwerp opnieuw aan de ordegekomen. In aanvulling op het debat tijdens het mondelinge vragenuur heeft de commissie besloten de staatssecretaris om een reactie te verzoeken een nadere onderbouwing van de afwegingen te geven.

Verzoek van het lid Siderius om een uitgebreide inhoudelijke reactie te vragen op de mail van mw. K. Slump "Geen zorgplicht passend onderwijs voor dure kinderen"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 14 april 2015. Verzoek van het lid Siderius om een uitgebreide inhoudelijke reactie te vragen op de mail van mw. K. Slump "Geen zorgplicht passend onderwijs voor dure kinderen" - 2015Z06710

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de staatssecretaris te vragen op het bericht in de Telegraaf "Snelle leerling later eerder zittenblijver"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 8 april 2015. Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de staatssecretaris te vragen op het bericht in de Telegraaf "Snelle leerling later eerder zittenblijver" - 2015Z06252

Besluit: Verzoek is gehonoreerd. Antwoord zal worden betrokken bij dossier Effectieve leerroutes.

Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 april 2015. Geannoteerde agenda op het terrein van onderwijs en cultuur/audiovisueel voor de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 mei 2015 - 21501-34-245

Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg OJCS-raad d.d. 18 mei 2015.

Inspectierapport ‘Zittenblijven in het voortgezet onderwijs’.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 april 2015. Aanbieding van het Inspectierapport "Zittenblijven in het voortgezet onderwijs" en van het rapport "De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven" - 31289-231

Besluit: Betrekken bij kabinetsreactie op Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Effectieve Leerroutes, te verwachten in het najaar.
Besluit: Betrekken bij nog te ontvangen kabinetsreactie op Plan VO-raad inzake Maatwerkdiploma's VO.Europa

Aanbieding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 april 2015. Aanbieding van het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs’ - 31289-232

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag OCW en Onderwijsverslag op 10 juni 2015 van 10.00-14.00 uur.

Initiatiefwetsvoorstel in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht4

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 13 april 2015. Nota van wijziging - 33862-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-12

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 13 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33862-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-11

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 6 februari 2014. Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht - 33862

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 april 2015. Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 - 34000-VIII-88

Besluit: Een algemeen overleg Effectieve leerroutes plannen (met als onderwerpen o.a. toptalenten, maatwerkdiploma's, modulair onderwijs, doorstroom).
Besluit: Reactie staatssecretaris vragen (n.a.v. twee rondvraagpunten) over bericht ‘Doorstroomin onderwijs stokt’ in de Volkskrant d.d. 16 april, alsmede het Telegraafbericht ‘Snelle leerling later eerder zittenblijver’ d.d. 8 april jl.

Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34144-5

Besluit: Gereed voor plenair. In opdracht van de commissie zal de griffier hedenmiddag per mail polsen of dit w.v. kan worden aangemeld als hamerstuk.
Gerelateerde kamerstukken: 34144-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 februari 2015. Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland - 34144

Besluit: Gereed voor plenair. In opdracht van de commissie zal de griffier hedenmiddag per mail polsen of dit w.v. kan worden aangemeld als hamerstuk.

Aanbieding onderzoeksrapport 'OCW in gesprek met leraren'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2015. Aanbieding onderzoeksrapport 'OCW in gesprek met leraren over regeldruk' - 29515-358

Besluit: Toevoegen aan nieuw te vormen dossier Regeldrukagenda
Noot: Er is nog een schriftelijk overleg gaande (inbreng was 12 februari jl.) inzake aanbieding Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017.

Derde kennismeting studievoorschot

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2015. Aanbieding van de derde kennismeting studievoorschot - 24724-137

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 20 mei a.s. te 10.00 uur.

Aanbieding van de nieuwe rapportage subsidieregeling praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 8 april jl. inzake stages en subsidieregeling praktijkleren.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 9 april 2015. Wetgevingsrapport Profielen in het Vmbo (34 184) - 2015Z06474

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 april 2015. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs - 34184

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 19 mei a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsreactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31293-251

Besluit: Aanmelden voor VSO-plenair, met als eerste spreker het lid Rog.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2015. Reactie op de monitor flexibilisering onderwijstijd po en de monitor 5-gelijkedagenmodel - 31293-233

Besluit: Aanmelden voor VSO-plenair, met als eerste spreker het lid Rog.

Toestemming voor een gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2013-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 april 2015. Toestemming voor een gesprek met de inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2013-2014 - 2015Z06045

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D0992

Informatie over goede voorbeelden van samenwerking tussen musea en scholen en de verankering op regionaal en lokaal niveau

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 april 2015.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister zal voor het einde van 2015 de toezegging gestand doen.

Behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen - 31524-238

Besluit: Aanmelden voor VSO-plenair, met als eerste spreker het lid Jasper van Dijk.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2015. Behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen - 31524-237

Besluit: Aanmelden voor VSO-plenair, met als eerste spreker het lid Jasper van Dijk.

Aanbieding van het Werkprogramma 2015-2016 van het Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 maart 2015. Aanbieding van het Werkprogramma 2015-2016 van het Rathenau Instituut - 34000-VIII-87

Besluit: Technische briefing organiseren en hiervoor ook de commissies EZ, IenM, VenJ en VWS uitnodigen. Hierin kan ook de publicatie "Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2013-2019 (TWIN)" van Rathenau Instituut worden toegelicht (zie brievenlijst).

Verzoek van het lid Bergkamp om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp RvC-advies Agenda Cultuur

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 8 april 2015. Verzoek van het lid Bergkamp om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp RvC-advies Agenda Cultuur - 2015Z06330

Besluit: Het verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren is gehonoreerd. In de procedurevergadering van 30 april 2015 zal de lijst met genodigden worden vastgesteld.Onderwijs en Wetenschap

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn, 7 februari 2015.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 april 2015. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de coproductie van films; Berlijn, 7 februari 2015 - 34188

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het advies "Agenda Cultuur" van de Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2015. Aanbieding van het advies "Agenda Cultuur" van de Raad voor Cultuur - 32820-132

Besluit: Een algemeen overleg uitgangspuntenbrief cultuurbeleid plannen in de tweede helft van juni.
Noot: In de uitgangspuntenbrief voor het cultuurbeleid, begin juni, komt de minister met haar reactie op het advies van de Raad.