Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 2 april 2015

Gepubliceerd: 3 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A048397
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ffb2f051-f17a-4549-933d-9987293ba9dc&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20op%202%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 31568, 27923, 34130, 34000, 34031, 31135, 33495, 31497, 34146, 26695, 27923, 32034, 29754, 34109, 33846, 33846, 31511, 31511

Inhoud


Verzoek van het lid Jadnanansing om een reactie van de minister OCW te vragen op de advieslijn Loopbaanleren uit het rapport Vergroot de kansen op werk voor jongeren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 2 april 2015. Verzoek van het lid Jadnanansing om een reactie van de minister OCW te vragen op de advieslijn Loopbaanleren uit het rapport Vergroot de kansen op werk voor jongeren - 2015Z05896

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er wordt nog even gekeken naar de mogelijke overlap met de brief van ministers SZW en OCW d.d. 31 maart 2015 getiteld 'Aan de Slag: Agenda Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015 - 2016'. In deze brief wordt ook ingegaan op het rapport van het SterkTeam en het Loopbaanleren in het onderwijs.

Verzoek van het lid Van Dijk om een hoorzittting te organiseren met als onderwerp Maagdenhuis voorafgaand aan het debat over het Maagdenhuis.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 2 april 2015. Verzoek van het lid Van Dijk om een hoorzittting te organiseren met als onderwerp Maagdenhuis voorafgaand aan het debat over het Maagdenhuis. - 2015Z05881

Besluit: Het verzoek wordt betrokken bij het rondvraagpunt van het lid Klaver (zie agendapunt 23)

Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de minister en de staatssecretaris op het bericht en onderzoek "Extra werkdruk voor docenten door bezoek Onderwijsinspectie" na ontvangst reactie een algemeen overleg plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 2 april 2015. Verzoek van het lid Siderius om een reactie van de minister en de staatssecretaris op het bericht en onderzoek "Extra werkdruk voor docenten door bezoek Onderwijsinspectie" na ontvangst reactie een algemeen overleg plannen. - 2015Z05878

Besluit: Aan de bewindslieden zal een reactie op het onderzoek van de AOb en het bericht op www.nu.nl worden gevraagd. Het lid Van Meenen zal bij de regeling van werkzaamheden van donderdag 2 april 2015 een debat aanvragen.

Verzoek van het lid Van Meenen om naar aanleiding van het plan van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma: - een uitgebreide reactie van het kabinet op het plan te vragen;- een rondetafelgesprek/hoorzitting (nieuwe stijl) te organiseren en een hoofdlijnendebat te voeren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 27 maart 2015. Verzoek van het lid Van Meenen om naar aanleiding van het plan van de VO-raad om te komen tot een maatwerkdiploma: - een uitgebreide reactie van het kabinet op het plan te vragen;- een rondetafelgesprek/hoorzitting (nieuwe stijl) te organiseren en een hoofdlijnendebat te voeren. - 2015Z05559

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd, na ontvangst van de reactie van het kabinet op het plan om te komen tot een maatwerkdiploma zal een rondetafelgesprek georganiseerd worden en vervolgens een hoofdlijnendebat gevoerd worden.6

Verzoek van het lid Klaver om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp "Economisering in het hoger onderwijs"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 25 maart 2015. Verzoek van het lid Klaver om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp "Economisering in het hoger onderwijs" - 2015Z05276

Besluit: Het verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren is gehonoreerd. In de procedurevergadering van 16 april 2015 zal de lijst met genodigden worden vastgesteld. Er zal een voorbereidingsgroep worden ingesteld, mede met het oog op de wens om het rondetafelgesprek breder te trekken richting strategische agenda.

Verklaring conferentie Parijs over burgerschap in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 maart 2015. Aanbieding van de gemeenschappelijke verklaring van de conferentie in Parijs over burgerschap in het onderwijs - 21501-34-244

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg OJCS-raad en radicalisering in het onderwijs d.d. 18 mei 2015 op 30 april 2015.EmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Non-paper open access van wetenschappelijke artikelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 maart 2015. Non-paper open access van wetenschappelijke artikelen - 21501-30-345

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Inspectierapport Scholengemeenschap Bonaire

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 maart 2015. Aanbieding Inspectierapport Scholengemeenschap Bonaire - 31568-154

Besluit: Instemmen met het verzoek van de commissie Koninkrijksrelaties om het voortouw overgedragen te krijgen en dringend verzoeken om spoedig een algemeen overleg te plannen.
Noot: De commissie Koninkrijksrelaties verzoekt het voortouw op deze brief te krijgen, ivm AO, waarvoor ook cie OCW wordt uitgenodigd.

Verzoek Overdracht voortouw dossier Kwaliteit onderwijs Cariben van KR naar OCW

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, E.C.E. de Kler - 16 maart 2015. Verzoek om overdracht enige brieven aan cie. OCW - 2015Z04632

Besluit: Het voortouw blijft gehandhaafd bij de commissie Koninkrijksrelaties. De commissie Koninkrijksrelaties wordt dringend verzocht spoedig een algemeen overleg te organiseren.

Zaak: Brief commissie - griffier, T.N.J. de Lange - 26 maart 2015. Aan cie. OCW - voortouw deze keer handhaven - 2015Z05429

Besluit: Het voortouw blijft gehandhaafd bij de commissie Koninkrijksrelaties. De commissie Koninkrijksrelaties wordt dringend verzocht spoedig een algemeen overleg te organiseren.

Aanbieding inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 maart 2015. Aanbieding inspectierapport ‘Onbevoegd lesgeven in het VO, een onderzoek naar rechtvaardigingsgronden’ en IPTO-rapportage onbevoegd gegeven lessen - 27923-201

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 22 april a.s. te 10.00 uur en vervolgens desgewenst toevoegen aan dossier Leraren en lerarenopleidingen.

Reacte op het gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Bisschop ter vervanging van nr. 7 waarmee in plaats van 'sociale veilgheid' de term 'veiligheid' gehanteerd wordt.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 maart 2015. Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Bisschop ter vervanging van Kamerstuk 34 130, nr. 7 waarmee in plaats van 'sociale veilgheid' de term 'veiligheid' gehanteerd wordt - 34130-19

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel inzake sociale veiligheid in het onderwijs (kamerstuk 34 130).
Gerelateerde kamerstukken: 34130-19

Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 13 maart 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015 - 34000-53

Besluit: Ter informatie. De Variawet zal worden toegevoegd aan de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft 2015.
Noot: Van de volgende OCW-wetsvoorstellen acht het kabinet behandeling voor het zomerreces gewenst:•w.v. Erfgoedwet (34109): i.v.m. beoogde inwerkingtreding per 1-1-2016 (aangemeld voor plenair)•w.v. Variawet klein beleid (34146) : i.v.m. het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (inbreng geleverd op 26 maart 2015)4

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 maart 2015. Tweede nota van wijziging - 34031-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34031-9

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 september 2014. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal - 34031

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

Nieuwe nevenvestiging buiten het gebied van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 maart 2015. Nieuwe nevenvestiging buiten het gebied van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) - 31135-51

Besluit: Toevoegen aan het dossier Krimp in het onderwijs.
Besluit: Staatsecretaris OCW verzoeken wanneer de reactie aan de Kamer wordt gezonden. Inmiddels is vernomen dat de Kamer binnen twee weken een brief ontvangt waarin wordt ingegaan op de nog te verwachten wetsvoorstellen inzake de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen en samenwerkingsbesturen en de de wettelijke verplichting tot op overeenstemming gericht overleg in krimpregio’s, gericht op een meerjarig plan voor het toekomstbestendig maken van het onderwijsaanbod. In deze brief wordt ook ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de recente sluiting van 100 scholen.

Financiële situatie van de Stichting BOOR te Rotterdam

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 maart 2015. Financiële situatie van de Stichting BOOR te Rotterdam - 33495-63

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg financiën funderend onderwijs d.d. 22 april 2015.

Verkenning van de mogelijkheden voor (de bekostiging van) onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 maart 2015. Verkenning van de mogelijkheden voor (de bekostiging van) onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking - 31497-1503

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Bekostiging van onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige handicap d.d. 25 maart 2015.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D09213.
Gerelateerde kamerstukken: 31497-15

34146 Nota van wijziging inzake Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 maart 2015. Nota van wijziging - 34146-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34146-4

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 februari 2015. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard - 34146

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel.

BOR-notitie Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen OCW 2015

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, L.K. Middelhoven - 13 maart 2015. BOR-notitie Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen OCW 2015 - 2015Z04564

Besluit: De commissiebrief wordt verzonden.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurevergadering van 19 maart 2015. Besloten is dat het lid Duisenberg samen met het BOR een concept-brief aan de minister zou opstellen en deze voorleggen aan de commissie OCW (concept-brief is opgenomen als bijlage op het tabblad documenten bij deze zaak).

Leerplichtbrief 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 maart 2015. Leerplichtbrief 2015 - 26695-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 april a.s. voorafgaand aan het algemeen overleg voortijdig schoolverlaten van 29 april 2015.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg voortijdig schoolverlaten van 29 april a.s. van 10.00 tot 12.30 uur

Verslag van een schriftelijk overleg over pabo's en tweedegraads lerarenopledingen aandacht aan sociale veiligheid en seksuele diversiteit (Kamerstuk 27 923 / 29 240, nr. 196)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage “Aandacht voor sociale veiligheid op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen” - 27923-200

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school (Kamerstuk 34130).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2014.

Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school (Kamerstuk 34130).

Doorbraakproject op het gebied van onderwijs en ict

Zaak: Brief regering - Tweede Kamerlid, T.R. van Dekken (PvdA) - 17 maart 2015. Doorbraakproject op het gebied van onderwijs en ict - 32034-16

Besluit: Een algemeen overleg plannen, zodra de toegezegde brief over de pseudonimisering (later deze maand) en de toezending van het getekende convenant ontvangen is.

De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 maart 2015. De rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering - 29754-305

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg OJCS-raad en radicalisering in het onderwijs d.d. 18 mei 2015 op 30 april 2015.

Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 maart 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34109-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap
Gerelateerde kamerstukken: 34109-7

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2014. Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet) - 34109

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling na het Meireces op verzoek van mw. Bergkamp op een dinsdag.

Verslag schriftelijk overleg Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de bibliotheekvoorziening voor leesgehandicapten - 33846-48

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Boeken d.d. 14 april 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-48

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2014. Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten - 33846-47

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Boeken d.d. 14 april 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-47

Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 maart 2015. Antwoorden over de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013 - 31511-16

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel Publiek omroepbestel, dat de Kamer vóór het zomer reces ontvangt.
Noot: Betreft de vragenlijst over beleidsreactie op de Beleidsdoorlichting. In de vorige procedurevergadering is over de vragenlijst bij de Beleidsdoorlichting reeds besloten deze te betrekken bij het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013 - 31511-11

Besluit: Betrekken bij behandeling wetsvoorstel Publiek omroepbestel, dat de Kamer vóór het zomer reces ontvangt.