Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 maart 2015

Gepubliceerd: 6 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A048378
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=81cbd789-e7d2-47ff-b188-7d3eb547e233&title=Besluitenlijstprocedurevergadering%20OCW%20van%205%20maart%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 34130, 31524, 30183, 31293, 31293, 31293, 33680, 30111, 29515, 22452, 22452, 28760, 33495, 31568, 31289, 32764, 31288, 32820

Inhoud


Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (Kamerstuk 34031) vóór 1 april 2015 aan te melden voor plenaire behandeling.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 5 maart 2015. Verzoek van het lid Straus om het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal (Kamerstuk 34031) vóór 1 april 2015 aan te melden voor plenaire behandeling. - 2015Z03938

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Lucas om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp "Opleiden op de werkvloer"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 5 maart 2015. Verzoek van het lid Lucas om een rondetafelgesprek te organiseren met als onderwerp "Opleiden op de werkvloer" - 2015Z03907

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. De leden zijn in de gelegenheid gesteld om in aanvulling op de voorstelde deelnemerslijst nog namen aan te leveren (vóór dinsdag 10 maart a.s. 12.00 uur).7

Verzoek van het lid Sidirius om naar aanleiding van de RvW van 24 februari 2015 het algemeen overleg financiën funderend onderwijs gepland op 22 april 2015 naar voren te halen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 25 februari 2015. Verzoek van het lid Sidirius om naar aanleiding van de RvW van 24 februari 2015 het algemeen overleg financiën funderend onderwijs gepland op 22 april 2015 naar voren te halen. - 2015Z03238

Besluit: Een AO wordt gehouden op 22 april van 14.30-17.30 uur. Het met potlood geplande AO op 24 maart a.s. komt te vroeg. Ambtelijk is vernomen dat de brief met de contouren van de vereenvoudigiging van de bekostiging niet eerder bij de Kamer kan zijn dan begin april. De commissie wil in het AO over deze brief beschikken.

Voorstellen inzake 'representatie mede n.a.v. Onderwijsraadadvies en evaluatie commissie-activiteiten'

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 9 februari 2015. Voorstellen inzake 'representatie mede n.a.v. Onderwijsraadadvies en evaluatie commissie-activiteiten' - 2015Z02220

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Aangehouden tijdens de procedurvergadering van 12 februari 2015.

Beantwoording vragen commissie over beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting emancipatie (Kamerstuk 30 420, nr. 211)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting Emancipatie - 30420-213

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van heden over het emancipatiebeleid.Rondvraag Overig

Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34130-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.EuropaGeen agendapunten6
Gerelateerde kamerstukken: 34130-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2015. Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school - 34130

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2015. Behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen - 31524-237

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 maart 2015 om 10.00 uur.

Verplichtingenmutaties na de Najaarsnota OCW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 februari 2015. Verplichtingenmutaties na de Najaarsnota OCW - 34000-VIII-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 januari 2015, over kasteelovernachtingen van onderwijsinspecteurs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 januari 2015, over kasteelovernachtingen van onderwijsinspecteurs - 30183-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 februari 2015. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 april a.s. om 10.00 uur.
Noot: Wetgevingsrapport is reeds rondgezonden.

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo - 31293-244

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo d.d. 11 maart 201
Gerelateerde kamerstukken: 31293-24

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 februari 2015. Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo - 31293-243

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo op 11 maart 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 31293-24

Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 februari 2015. Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Klaver c.s. inzake de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo - 31293-243

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg bekostiging van vluchtelingenkinderen in het po en vo op 11 maart 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 31293-24

Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2015. Uitvoering van de moties en het amendement Harbers en Koolmees ingediend bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34000-VIII-84

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 maart a.s. te 10.00 uur.
Noot: Eerder is ter informatie de volgende stafnotitie verspreid:2015Z00660

Intrekking van het wetsvoorstel Wet sociaal leenstelsel masterfase (Kamerstuk 33 680)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2015. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 33680-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33680-14

Aanbieding Inspectierapport inzake naleving van de WNT bij hogeschool ArtEZ

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 februari 2015. Aanbieding Inspectierapport inzake naleving van de WNT bij hogeschool ArtEZ - 30111-83

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2013 - 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2015. Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2013-2014 - 29515-357

Besluit: Aanhouden in afwachting van antwoorden op eerder schriftelijk overleg Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017 (Kamerstuk 29 515, nr. 356) d.d. 12 februari 2015.

Uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties - 22452-44

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2014. Uitwerking motie van de leden Straus en Jadnanansing over met buurlanden afstemmen van erkenning van beroepskwalificaties - 22452-42

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2015. Aanbieding Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015, Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 en Impactonderzoek taaltrajecten Taal voor het Leven op het gebied van sociale inclusie en leesvaardigheid Deel A en Deel B - 28760-38

Besluit: Dossier laaggeletterdheid maken en onderhavige brief aan toevoegen.
Noot: Met het oog op een kabinetsbrief over de integrale aanpak taal en geletterdheid, die de Kamer - zoals aangekondigd bij de behandeling van de Bibliotheekwet, de Wet specifieke uitkering volwasseneducatie en de begroting van OCW 2015 – in dit voorjaar zal worden toegezonden, zijn de bijgevoegde evaluaties vervroegd. De beleidsreactie op de evaluaties wordt meegenomen in voornoemde kabinetsbrief.

Toekomst ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 februari 2015. Toekomst ROC Leiden - 33495-62

Besluit: Betrekken bij het reeds aangevraagde plenair debat.

beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 februari 2015. Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621

Besluit: Beleidsdoorlichtingen die in 2015 starten, behandelen conform de voorgestelde werkwijze van de commissie Rijksuitgaven (o.a. toets plan van aanpak inclusief inzicht in 20% besparingsopties).
Noot: De uitwerking van de opzet en vraagstellingen van die beleidsdoorlichtingen worden weergegeven in de begroting 2016. Op dat moment kan de Kamer haar invloed uitoefenen op de kwaliteit, inhoud en reikwijdte van de beleidsdoorlichtingen, zodat daadwerkelijk aan de gestelde eisen en wensen van de Kamer tegemoet wordt gekomen.De volgende vier beleidsdoorlichtingen zijn in 2014 gestart (verwacht in 2015):‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’,‘Doelmatigheid en focus op het onderwijs','Goed opgeleide en professionele leraren, docenten en schoolleiders’‘Een sterke cultuursector die ondernemend en innovatief is en goed zorgt voor ons erfgoed'(zie http://www.rijksbegroting.nl/beleidsevaluaties/evaluaties-en-beleidsdoorlichtingen/2015/planning-beleidsdoorlichtingen/viii-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/viii-onderwijs-cultuur-en-wetenschap).Het BOR zal t.z.t. notities schrijven bij deze beleidsdoorlichtingen t.b.v. de verdere behandeling.

Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014 - 31568-147

Besluit: De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling van deze brief en de brief van de staatssecretaris van OCW d.d. 3 maart jl. over 'Voortgang onderwijsverbeteringen in Caribisch Nederland' (31 568, nr. 153) over te dragen aan de commissie OCW.
Noot: De fracties VVD en D66 kiezen ervoor het voortouw bij OCW te leggen en cie KR als volgcommissie aan te merken. De SP-fractie kiest voor voortouw KR/ volgcommissie OCW. De PvdA-fractie kiest voor voortouw OCW en het recht dat de KR-woordvoerder in de commissie OCW het woord kan voeren. (31568-153 - Brief regering d.d. 03-03-2015 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - Voortgang onderwijsverbeteringen in Caribisch Nederland).

Reactie op verzoek van het lid Ypma over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, naleving wet- en regelgeving

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 februari 2015. Reactie op verzoek van het lid Ypma over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs, naleving wet- en regelgeving - 31289-216

Besluit: Betrokken bij het plenair debat over de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D4746

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 februari 2015. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard - 34146

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 26 maart a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is reeds rondgezonden.2

Verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 februari 2015. Verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen - 32764-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 17 maart a.s. te 10.00 uur.

Vervolgstappen bij de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 februari 2015. Vervolgstappen bij de opleidingen Commerciële Economie (CE) en Media en Entertainment Management (MEM) van Inholland - 31288-417

Besluit: Minister verzoeken om de tussenrapportage eerder aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D302

Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 februari 2015. Informatie over de instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie - 32820-129

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 maart a.s. te 10.00 uur
Noot: Betreft:De Netherlands Film Production Incentive ook wel cash rebate, is een stimuleringsmaatregel gericht op het bevorderen van een gezond filmproductieklimaat in NederlandHet filmcoproductieverdrag getekend door de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden en van de Bondsrepubliek Duitsland.Dit verdrag maakt coproducties tussen Nederland en Duitsland makkelijker dan voorheen, omdat het in de plaats komt van een aantal veel strengere Europese regels voor internationale coproductie.Een coontwikkelingsfonds opgericht om gezamenlijk de scriptontwikkeling van originele kinder- en jeugdfilmplannen te ondersteunen.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Aanbieding werkprogramma 2015-2016 Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2015. Aanbieding werkprogramma 2015-2016 Erfgoedinspectie - 34000-VIII-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.