Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 januari 2015

Gepubliceerd: 23 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A0483414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bc6fd21e-13bd-40c4-996d-49719acf8d9b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2022%20januari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 29240, 29240, 31293, 24724, 33862, 31288, 31288, 33911, 33978, 31288, 27923, 31497, 31511, 29515, 31568, 33796, 26695, 31524, 34031, 34031, 31288, 31293, 31497, 31293, 31289, 27923, 31332, 33489, 31289, 31524, 31293, 32827, 32827, 32820, 32827, 33846, 31511, 29838

Inhoud


Verzoek van het lid Lucas inzake rappel over de uitvoering van de motie van de leden Van Veen en Ypma over minimaal twee uur bewegingsonderwijs (Kamerstuk 30 234, nr. 102)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 22 januari 2015. Verzoek van het lid Lucas inzake rappel over de uitvoering van de motie van de leden Van Veen en Ypma over minimaal twee uur bewegingsonderwijs (Kamerstuk 30 234, nr. 102) - 2015Z01048

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek van het lid Siderius om een kabinetsbrief over de aanpak van scholen inzake radicalisering. Tevens verzoekt zij de commissie daarbij in te gaan op de aanscherping van de kerndoelen van burgerschap en de aangenomen motie van het lid Yücel over toetsing van het initiatiefwetsvoorstel-Dijsselbloem c.s. over burgerschapsvorming (Kamerstuk 32 824, nr. 19).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 22 januari 2015. Verzoek van het lid Siderius om een kabinetsbrief over de aanpak van scholen inzake radicalisering. Tevens verzoekt zij de commissie daarbij in te gaan op de aanscherping van de kerndoelen van burgerschap en de aangenomen motie van het lid Yücel over toetsing van het initiatiefwetsvoorstel-Dijsselbloem c.s. over burgerschapsvorming (Kamerstuk 32 824, nr. 19). - 2015Z01002

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

(Historisch) overzicht beleid Landbouwonderwijs en de rolverdeling OCW/EZ-LNV

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 16 januari 2015(Historisch) overzicht beleid Landbouwonderwijs en de rolverdeling OCW / EZ-LNV - 2015Z0066013

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Stafnotitie Representatie van het onderwijsveld mede n.a.v. Onderwijsraadadvies en Evaluatie commissie-activiteiten

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 15 januari 2015. Stafnotitie Representatie van het onderwijsveld mede n.a.v. Onderwijsraadadvies en Evaluatie commissie-activiteiten - 2015Z00506

Besluit: De leden Duisenberg en Van Meenen bereiden een voorstel voor.

Stafnotitie Aansluiting parlement en wetenschap n.a.v. Onderwijsraadadvies 'Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem’

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.C.E. de Kler - 6 januari 2015. Stafnotitie Parlement en Wetenschap - 2015Z00037

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Voorstel rondetafelgesprek m.b.t. LHBT-emancipatie in conservatief religieuze kring

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 15 januari 2015. Suggesties voor deelnemers aan de rondetafel m.b.t. LHBT-emancipatie in conservatief religieuze kring - 2015Z00541

Besluit: Het rondetafelgesprek wordt uitgebreid met het onderwerp Onderwijs en seksuele diversiteit.Rondvraag Overig

Beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting Emancipatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2014. Beleidsconclusies midterm review en beleidsdoorlichting Emancipatie - 30420-211

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg emancipatiebeleid van 12 februari a.s.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 29 januari a.s. te 10.00 uur.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D47458.De gebruikelijke BOR-notitie bij beleidsdoorlichtingen ontvangt de commissie voorafgaand aan het AO.

Aanbieding van het verslag van de Formele Sportraad (als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad) van 25 november 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2014. Aanbieding van het verslag van de Formele Sportraad (als onderdeel van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad) van 25 november 2014 - 21501-34-242

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Emancipatie

Voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 januari 2015. Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school - 34130

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 12 februari 2015 te 10.00 uur.
Noot: Een beknopt wetgevingsrapport is nagezonden.Europa

Evaluatie experimenten open bestel hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 januari 2015. Evaluatie experimenten open bestel hoger onderwijs - 2015Z00643

Besluit: Agenderen voor het AO Leven lang leren.
Besluit: Betrekken bij in 2015 te ontvangen nieuwe Strategische Agenda hoger onderwijs (?)

Uitnodiging NOT / bredere bijeenkomst over digitale leermiddelen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 16 januari 2015. Uitnodiging NOT / bredere bijeenkomst over digitale leermiddelen - 2015Z00615

Besluit: Wordt betrokken bij aantal aansluitende gesprekken over digitale leermiddelen.

Aanbieding monitor sociale veiligheid in en rond scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 januari 2015. Rectificatie brief monitor sociale veiligheid in en rond scholen 2014 - 29240-70

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 januari 2015. Aanbieding monitor sociale veiligheid in en rond scholen - 29240-69

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Aanbieding afschrift van de reactie op een e-mail over Examens Nederlands, Engels en rekenen in mbo voor leerlingen met dyslexie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 januari 2015. Aanbieding afschrift van de reactie op een e-mail over Examens Nederlands, Engels en rekenen in mbo voor leerlingen met dyslexie - 2015Z00485

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toestemming voor een gesprek met een van de opstellers van het rapport "Gescheiden werelden" van het SCP en WRR

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2015. Toestemming voor een gesprek met een van de opstellers van het rapport "Gescheiden werelden" van het SCP en WRR - 2015Z00359

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D47090.11

Aanpak #Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 januari 2015. Aanpak #Onderwijs2032: toekomstgericht funderend onderwijs - 31293-232

Besluit: Betrokken bij het AO van 15 januari jl. inzake Toekomstgericht funderend onderwijs.
Noot: Reactie op commissie brief d.d. 4 december 2014 (Parlisnr. 2014D45105)

Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen - 24724-135

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 12 februari a.s. inzake emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 augustus 2014. Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan de Stichting Studerende Moeders over de problematiek rond jonge moeders die een opleiding volgen - 2014Z13902

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 12 februari a.s. inzake emancipatiebeleid.

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2015. Advies van de Onderwijsraad over het voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht - 33862-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-9

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 6 februari 2014. Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op maandag 9 februari a.s. te 10.00 uur.

Informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen - 31288-412

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Mogelijk wordt een VSO aangevraagd.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 augustus 2014. Informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen - 31288-399

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. Mogelijk wordt een VSO aangevraagd.

Uitvoering van de motie van de leden Lucas en Jadnanansing over de toelating van leerlingen tot het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) (Kamerstuk 33 911, nr. 18)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 januari 2015. Uitvoering van de motie van de leden Lucas en Jadnanansing over de toelating van leerlingen tot het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) - 33911-25

Besluit: Betrekken bij het AO van heden over vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D47589.
Gerelateerde kamerstukken: 33911-25

Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 december 2014. Bezoldiging topfunctionarissen in verband met Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2) - 33978-26

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voorafgaand aan het AO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum van de cie BiZa op 5 februari a.s., een schriftelijk reactie inzake uitvoering van motie Van Meenen betreffende onderbrengen van bestuurders mbo en ho in een publiek transparante cao.
Besluit: De commissie BiZa verzoeken de behandeling over te nemen, met de mededeling dat de cie OCW aan de minister OCW heeft verzocht om vóór het AO Uitvoering Wet verlaging bezoldigingsmaximum van 5 februari a.s. een schriftelijke reactie te geven inzake de uitvoering van de motie Van Meenen betreffende het onderbrengen van onderwijsbestuurders in een publieke transparante cao.
Gerelateerde kamerstukken: 33978-26

Aanbieding uitkomsten van de midtermreview prestatieafspraken hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 december 2014. Aanbieding uitkomsten van de midtermreview prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-411

Besluit: Toevoegen aan het dossier voortgang hoofdlijnenakkoorden en prestatieafspraken hoger onderwijs en een AO plannen als de aangekondigde nadere informatie ontvangen is.
Besluit: De bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over het exacte tijdstip van de beleidsreactie op de stelselrapportage, inclusief het rapport van het ISO en de LSVB, en het advies over eventuele veranderde juridische en/of financiële randvoorwaarden. De commissie verzoekt tevens zo spoedig als mogelijk te reageren op de genoemde rapportages en het advies.
Noot: De bevindingen uit de midtermreview neemt de reviewcommissie mee in haar stelselrapportage 2014 die begin 2015 worden verwacht. Na ontvangst van de stelselrapportage en bespreking van het advies over de veranderde randvoorwaarden met de VSNU en Vereniging Hogescholen zal de minister de Kamer uitgebreider informeren over de voortgang van de prestatieafspraken hoger onderwijs. De minister zal de Kamer dan ook informeren over de conclusies die zij verbindt aan de inventarisatie van de gevolgen van de gewijzigde randvoorwaarden.Reactie op comissiebrief met documentnummer 2014D25924.

Afschrift van het antwoord op een email over de financiële situatie van werkloze piloten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2014. Afschrift van het antwoord op een email over de financiële situatie van werkloze piloten - 2014Z23803

Besluit: Toevoegen aan het dossier Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt hoger onderwijs
Noot: Reactie op commisebrief met documentnummer 2014D45559

Antwoord op klacht over onterecht innen van studieschuld door Dienst Uitvoering Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2014. Antwoord op klacht over onterecht innen van studieschuld door Dienst Uitvoering Onderwijs - 2014Z23786

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commisiebrief met documentnummer 2014D40217.

Toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het AO Lerarenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2014. Toezegging inzake behoud banen jonge leraren door de 150 miljoen euro NOA-middelen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Lerarenbeleid d.d. 13 november 2014 - 27923-197

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 10 februari 2015 te 10.00 uur.

Reactie op de brief van P. O. te R. aangaande een ov-kaart voor vso-leerlingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Reactie op de brief van P. O. te R. aangaande een ov-kaart voor vso-leerlingen - 2014Z237348

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D4557

Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Aanbieding van het werkprogramma 2015 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) - 34000-VIII-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding en beleidsreactie advies Onderwijsraad ‘Verhouding zorgplicht en toelatingsbeleid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Aanbieding en beleidsreactie advies Onderwijsraad ‘Verhouding zorgplicht en toelatingsbeleid’ - 31497-147

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Bij het lid Ypma wordt geïnformeerd naar de stand van zaken betreffende initiatiefwetsvoorstel Regeling toelatingsrecht onderwijs.
Noot: Betreft uitwerking van de motie Ypma/Straus (Kamerstuk 31 135, nr. 38), ingediend tijdens het notaoverleg van 29 september 2014, waarin wordt verzocht om advies te vragen aan de Onderwijsraad inzake de verhouding zorgplicht en toelatingsbeleid.

Beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk' - 31511-12

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 februari 2015, 10.00 uur.
Noot: De gebruikelijke BOR-notitie bij beleidsdoorlichtingen ontvangt de commissie voorafgaand aan de inbreng feitelijke vragen.

Aanbieding Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Aanbieding Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017 - 29515-356

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 12 februari 2014 te 10.00 uur.
Noot: In de jaarlijkse voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs zal de Kamer over de ontwikkelingen inzake de geïnventariseerde knelpunten en de concrete oplossingsrichtingen worden geïnformeerd.

Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Uitvoering toezeggingen uit Algemeen Overleg Kwaliteit onderwijs in Caribisch Nederland van 15 oktober 2014 - 31568-147

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Binnen de fracties wordt overlegd over het voortouw bij cie Koninkrijksrelaties of cie OCW. Het verzoek van de cie KR aan alle vakcommissies om voortouw bij KR te laten heeft zaaknummer 2014Z05576/2014D11012.
Noot: Begin van dit jaar zullen de inspectierapporten over de onderwijsinstellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden toegezonden. Ook zal in die brief worden ingegaan op de mogelijkheden om (delen van) de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur in te voeren in Caribisch Nederland. De stand van zaken met betrekking tot de naleving van de leerplicht op de eilanden zal worden

Reactie op het amendement van het lid Bisschop (Kamerstuk 33 796, nr. 12) en op het amendement van de leden Straus en Ypma (Kamerstuk 33 796, nr. 17)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Reactie op het amendement van het lid Bisschop dat expliciet regelt dat de beoogde verbetertermijn voor situaties waarin de leerresultaten gedurende drie jaar onder de wettelijke norm ligt en op het amendement van de leden Straus en Ypma over het betrekken van ouders bij het verbeterproces - 33796-19

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij stemmingen d.d. 18-12-2014.
Noot: Betreft nakoming van de toezegging, gedaan in het wetgevingsoverleg van 17 december 2014 over het inkorten van de verbetertermijn voor zeer zwakke scholen.
Gerelateerde kamerstukken: 33796-19

Beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Beleidsreactie op de evaluatie van de wijziging in het toezicht op de naleving door scholen van de Leerplichtwet - 26695-97

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 11 februari a.s. te 10.00 uur.
Noot: Betreft nakoming van de toezegging de wetswijziging na twee jaar te evalueren.

Aanbieding van een rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2013

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Aanbieding van een rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek over 2013 - 34000-VIII-77

Besluit: Toevoegen aan dossier inzake Verantwoordingsstukken rond Jaarverslag 2014.
Noot: Betreft nakoming van de toezegging, gedaan in het wetgevingsoverleg d.d.18 juni 2014, de Kamer een rapportage over de oplossing van de onvolkomenheden, zoals geconstateerd door de Algemene Rekenkamer (AR) in het verantwoordingsonderzoek over 2013, te sturen. Deze brief meldt de voortgang van de aanpak van de tekortkomingen. De AR zal in 2015 beoordelen in welke mate de ingezette maatregelen in opzet en werking afdoende zijn afgerond.

Aanbieding ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 december 2014. Aanbieding ontwerpbesluit experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl - 31524-233

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 27 januari 2015 te 10.00 uur.
Noot: Betreft een voorhangprocedure. Het ontwerpbesluit is een uitwerking van het in de brief “Ruim baan voor vakmanschap: eentoekomstgericht mbo” aangekondigde experiment met een gecombineerde leerweg, oftewel een beroepsopleiding die bestaat uit de combinatie van de bestaande beroepsopleidende (bol) en beroepsbegeleidende (bbl) leerweg.De voordracht voor de vast te stellen AMvB is aan de Kamer overgelegd tot en met 9 februari 2015.De voordracht voor de vast te stellen AMvB kan niet eerder worden gedaan dan op 10 februari 2015.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Nota van wijziging - 34031-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34031-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34031-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34031-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 september 2014. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse taal - 34031

Besluit: Aanhouden tot na het nog te plannen rondetafelgesprek terzake.
Noot: Het gaat om een rondetafelgesprek met één blok over het belang van Duitse taal in het onderwijs en ander blok over hoe vreemde talen in het onderwijs zijn ingebed.

Aanbieding drie rapporten inzake het “Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren”-project

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2014. Aanbieding drie rapporten inzake het “Wetenschaps-, Technologie & Innovatie Indicatoren”-project - 31288-410

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg wetenschapsbeleid d.d. 11 februari 2015.

Financiële rapportage funderend onderwijs 2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Aanbieding Financiële rapportage funderend onderwijs 2013 - 31293-230

Besluit: Toevoegen aan het dossier financiën funderend onderwijs en een algemeen overleg plannen.

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan" - 31497-148

Besluit: Betrekken bij het AO van heden inzake vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs.

Aanbieding resultaten van de derde meting van de Monitor ouderbetrokkenheid in het po, vo en mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2014. Aanbieding Monitor ouderbetrokkenheid in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (meting 2014) - 31293-229

Besluit: Betrekken bij nieuw te vormen dossier ouderenbetrokkenheid.

Stand van zaken beleid leerlingendaling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Stand van zaken beleid leerlingendaling - 31289-214

Besluit: Staatssecretaris verzoeken een brief met een stand van zaken over onder meer de recente sluiting van 100 scholen en het tijdpad van hetwetsvoorstel leerlingendaling.
Besluit: Toevoegen aan dossier Krimp in het onderwijs
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D41566.

Aanbieding rapportage “Aandacht voor sociale veiligheid op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2014. Aanbieding rapportage “Aandacht voor sociale veiligheid op pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen” - 27923-196

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De leden beraden zich over de mogelijkheid van een apart schriftelijk overleg over deze rapportage of dat het bij de behandeling van het wetsvoorstel inzake sociale veiligheid in het onderwijs.

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen in vo en mbo - 31332-36

Besluit: In de procedurevergadering van 18 december jl. is reeds besloten om op korte termijn een algemeen overleg te plannen: het AO Rekentoets in vo en mbo is gepland op 28 januari a.s.

Actualisatie van de inventarisatie naar derivaten bij onderwijsinstellingen in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2014. Actualisatie van de inventarisatie naar derivaten bij onderwijsinstellingen in het mbo - 33489-21

Besluit: Betrekken bij dossier governance in het onderwijs in afwachting van het wetsvoorstel inzake bestuurskracht onderwijs.4

Informatie over ondersteuningsvragen SLO aangaande kennisbasis natuurwetenschappen en technologie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 december 2014. Reactie op het tweede deel van de motie van de leden Jadnanansing en Straus over de ondersteuningsvragen die de SLO gekregen heeft bij de voortgang van de implementatie van de leerlijn science in de onderbouw voortgezet onderwijs (Kamerstuk 33 740, nr. 13) - 31289-212

Besluit: Betrokken bij het AO toekomstgericht funderend onderwijs.
Besluit: Toevoegen aan dossier Voortgang Techniekpact.

Uitvoering van de motie van het lid Straus c.s. over het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland (Kamerstuk 31 524, nr. 203)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2014. Uitvoering van de motie van het lid Straus c.s. over het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland (Kamerstuk 31 524, nr. 203) - 31524-232

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren met één blok over het belang van Duitse taal in het onderwijs en ander blok over hoe vreemde talen in het onderwijs zijn ingebed. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel i.v.m. de mogelijkheid een deel van het onderwijs te geven in de Engelse, Duitse of Franse (34 031) taal uit te stellen tot na het rondetafelgesprek.

Aanbieding van het advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’ van de Onderwijsraad

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2014. Aanbieding van het advies ‘Een onderwijsstelsel met veerkracht’ van de Onderwijsraad - 31293-231

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken; in het AO vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs, direct volgend op de procedurevergadering, heeft de minister reeds toegezegd de Kamer een beleidsreactie op het advies te sturen.

Toezending besluit Commissariaat voor de Media tot vaststelling van nieuwe tarieven programmagegevens van de NPO 2014-2015 en onderzoeksrapport Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 januari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit Commissariaat voor de Media tot vaststelling van nieuwe tarieven programmagegevens van de NPO 2014-2015 en onderzoeksrapport Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015 - 32827-69

Besluit: De bewindspersoon verzoeken de Kamer te zijner tijd een brief te sturen waarin u toelicht hoe u omgaat met de rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO1, die half februari wordt verwacht.3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 september 2014. Toezending besluit Commissariaat voor de Media tot vaststelling van nieuwe tarieven programmagegevens van de NPO 2014-2015 en onderzoeksrapport Analyse ten behoeve van Prijsstelling Programmagegevens 2014-2015 - 32827-64

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te zijner tijd een brief te sturen waarin u toelicht hoe u omgaat met de rechterlijke uitspraak betreffende de zaak tussen de Telegraaf en de NPO1, die half februari 2015 wordt verwacht.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.A. Timmer - 7 januari 2015. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2015 Europese Commissie - 2015Z00059

Besluit: Geen verzoek tot prioritering.
Noot: Besluitvorming over het al dan niet prioriteren van 2 voorstellen van de Europese Commissie op het terrein van Audiovisueel en Media

Aanbieding van de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 januari 2015. Aanbieding van de concept-adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de toekomst cultuurbeleid en basisinfrastructuur 2017-2020 - 32820-125

Besluit: Betrokken bij het AO van 15 januari jl. inzake Cultuur in beeld en BIS.

Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over samenwerkingsverbanden tussen publieke en private mediabedrijven (Kamerstuk 34 000 VIII, nr. 66)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 december 2014. Reactie op de motie van de leden Pieter Heerma en Segers over samenwerkingsverbanden tussen publieke en private mediabedrijven - 34000-VIII-79

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar toegezegde beleidsreactie op diverse onderzoeken en adviezen inzake de journalistiek.

Aanbieding rapport 'Meerstemmigheid laten klinken-Journalistiek in een veranderend Medialandschap van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Aanbieding rapport 'Meerstemmigheid laten klinken-Journalistiek in een veranderend Medialandschap van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling - 32827-68

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar toegezegde beleidsreactie op diverse onderzoeken en adviezen inzake de journalistiek.2

Reactie op de motie van het lid motie Dik-Faber c.s. over bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten (33 846, nr. 39)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2014. Bibliotheekvoorziening Leesgehandicapten - 33846-47

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 februari a.s. te 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33846-47

Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2014. Reactie op de Beleidsdoorlichting Mediabeleid 2010-2013 - 31511-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op maandag 9 februari 2015 te 10.00 uur.
Noot: De gebruikelijke BOR-notitie bij beleidsdoorlichtingen ontvangt de commissie voorafgaand aan de inbreng feitelijke vragen.

Aanbieding van het rapport: 'Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2014. Aanbieding van het rapport: 'Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering? - 29838-78

Besluit: Aanhouden in afwachting van het aangekondigde kabinetsstandpunt (voor de zomer van 2015).
Noot: De uitkomsten van het onderzoek wordt samen met de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Economische zaken besproken met de genoemde betrokken partijen en met overige direct belanghebbenden. Begin 2015 wordt er een seminar georganiseerd. De uitkomsten van het onderzoek en het seminar vormen de input voor de standpuntbepaling van het kabinet inzake ECL.