Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 februari 2015

Gepubliceerd: 25 februari 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2014A047365
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0feb7939-6b87-4e90-82bd-1500e3733e0a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20WR%20d.d.%2024%20februari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31490, 26485, 33326, 31239, 33817, 32847, 29453, 33966, 27926, 32847, 34120, 33340, 30196, 29453

Inhoud


Besluitvorming genomen in e-mailprocedure inzake het verzoek tot het ontvangen van een brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van BZK m.b.t. de reactie op de uitzending van Zembla d.d. 29 januari 2015.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 29 januari 2015. Verzoek van het lid Moors (VVD) tot het ontvangen van een brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de minister van BZK (in verband met zijn stelselverantwoordelijkheid voor integriteit openbaar bestuur) met betrekking tot een reactie op de uitzending van Zembla d.d. 29 januari 2015. - 2015Z01465

Besluit: Aan de minister voor Wonen en Rijksdienst is op 29 januari 2015 een reactie op de uitzending van Zembla gevraagd. De brief van de minister zal worden behandeld in (het opnieuw te plannen) algemeen overleg over Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen.

Brief van commissie Rijksuitgaven inzake beleidsdoorlichtingen.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 februari 2015. Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621

Besluit: Ter informatie.

Reactie op de tv-uitzending Zembla op 28 januari 2015 over mogelijke beïnvloeding van overheidsaanbestedingen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 februari 2015. Reactie op de tv-uitzending Zembla op 28 januari 2015 over mogelijke beïnvloeding van overheidsaanbestedingen - 31490-166

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg Onregelmatigheden ICT-aanbestedingen.
Gerelateerde kamerstukken: 31490-16

Aanbieding van het rapport evaluatie toepassing van de (internationale) sociale voorwaarden in de rijksinkoop

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 januari 2015. Aanbieding van het rapport evaluatie toepassing van de (internationale) sociale voorwaarden in de rijksinkoop - 26485-198

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.

Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 januari 2015. Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten - 33326-13

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij debat over kabinetsreactie op rapport tijdelijke commissie ICT-projecten.
Besluit: BOR verzoeken om een notitie, waarin de kabinetsreactie wordt afgezet tegen (de behandeling van) het rapport van de tijdelijke commissie ICT-projecten.

Reactie op enkele vragen van het lid Moors gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rijksdienst d.d. 26 juni 2014 inzake effect van gvo's op subsidies in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 december 2014. Reactie op enkele vragen van het lid Moors gesteld tijdens het Algemeen Overleg Rijksdienst d.d. 26 juni 2014 inzake effect van gvo's op subsidies in Nederland - 31239-182

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie EZ heeft in haar procedurevergadering van 27 januari 2015 besloten om het voortouw door de commissie WR over te laten nemen.

Nadere beschouwing over het adviesstelsel

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 25 november 2013. Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie - 33817

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.3

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 december 2014. Nadere beschouwing over het adviesstelsel - 33817-10

Besluit: Wetsvoorstel Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende een vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie (33817)aanmelden voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 33817-10

Openbaarmaking van de notitie over de Staat van de Woningmarkt door de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, J.L. Geurts (CDA) - 18 februari 2015. Openbaarmaking van de notitie over de Staat van de Woningmarkt door de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst - 32847-152

Besluit: Ter informatie.Rijksdienst

Afschrift van het antwoord op een brief van de partijen van het zogeheten Lente-akkoord over de aanscherping van de EPC-norm naar 0,4 voor gestapelde nieuwbouw

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 13 februari 2015. Afschrift van het antwoord op een brief van de partijen van het zogeheten Lente-akkoord over de aanscherping van de EPC-norm naar 0,4 voor gestapelde nieuwbouw - 2015Z02682

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwregelgeving.

Afloop van de bezwaarprocedure met betrekking tot de verkoop van woningen door Vestia aan Patrizia Wohnmodul

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 februari 2015. Afloop van de bezwaarprocedure met betrekking tot de verkoop van woningen door Vestia aan Patrizia Wohnmodul - 29453-366

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Woningcorporaties.

Autoriteit woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 februari 2015. Autoriteit woningcorporaties - 33966-70

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties.
Besluit: BOR verzoeken om in de notitie over het ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 tevens in te gaan op de Autoriteit woningcorporaties.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 27 februari 2015 te 12.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33966-70

Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2014

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 9 februari 2015. Evaluatie uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging 2014 - 27926-243

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg Huurbeleid.2

Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 6 februari 2015. Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-151

Besluit: In de e-mailprocedure d.d. 10 februari 2015 is besloten tot het stellen van feitelijke vragen en de inbrengdatum vast te stellen op 24 februari 2015.
Besluit: Antwoorden op de feitelijke vragen agenderen voor algemeen overleg Ontwerpbesluit toegelaten instellingen volkshuisvesting en Autoriteit woningcorporaties.
Besluit: BOR om een notitie vragen (met daarin een vergelijking tussen AmvB en novelle inclusief aangenomen moties en amendementen).

Beleidsdoorlichting artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 5 februari 2015. Informatie over de onderzoeksopzet van een beleidsdoorlichting (artikel 1 begroting Wonen en Rijksdienst) - 34120-3

Besluit: Minister verzoeken de Kamer te informeren wie de beleidsdoorlichting uitvoert en op welke wijze, conform de RPE, naast het instrument van de huurtoeslag wordt ingegaan op het (het geheel van) beleidsinstrumenten binnen artikel 1 die van invloed zijn op de betaalbaarheid, zoals het beleid voor de koopsector en de verhuurderheffing.
Noot: De beleidsdoorlichting van artikel 1 heeft tot doel de doeltreffendheid en doelmatigheid van de middelen te evalueren en legt de focus op de huurtoeslag. De Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek (RPE) schrijft voor dat een beleidsdoorlichting een synthese-onderzoek is naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van (een substantieel, samenhangend deel van) het beleid.

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nijmegen voor de gebiedsaanwijzing voor de gebieden Kolpingbuurt, Kop Tolhuis, Teersdijk en Ackerbroekweg

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 4 februari 2015. Afschrift van het besluit op aanvraag van de gemeente Nijmegen voor de gebiedsaanwijzing voor de gebieden Kolpingbuurt, Kop Tolhuis, Teersdijk en Ackerbroekweg - 33340-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Wijkenaanpak op 10 februari 2015.

Reactie op uitvoering energielabel voor woningen

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 3 februari 2015. Reactie op uitvoering energielabel voor woningen - 30196-295

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij dertigledendebat over energielabel.

Afschrift van de kabinetsvisie aan de Eerste Kamer naar aanleiding van de motie Barth c.s., de beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling & het rapport van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 23 februari 2015. Voorstel voor een rondetafelgesprek over krimp. - 2015Z03022

Besluit: De leden van de commissie krijgen de gelegenheid tot uiterlijk donderdag 26 februari a.s. te 16.00 uur met aanvullingen te komen.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 december 2014. Afschrift van de kabinetsvisie aan de Eerste Kamer naar aanleiding van de motie Barth c.s., de beleidsdoorlichting van het Programma Bevolkingsdaling & het rapport van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling - 2014Z23805

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Krimp en ter voorbereiding op het algemeen overleg een rondetafelgesprek plannen.
Besluit: BOR verzoeken om een inhoudelijke notitie over de kwaliteit van de beleidsdoorlichting Programma Bevolkingsdaling.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over beleidsdoorlichting vaststellen op 11 maart te 14.00 uur.

Aanbieden Analyse prestatieafspraken 2014

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 januari 2015. Aanbieden Analyse prestatieafspraken 2014 - 29453-364

Besluit: Agenderen voor (t.z.t. te plannen) algemeen overleg Woningcorporaties.
Besluit: BOR verzoeken om een verificatie van het ABF-rapport.