Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 april 2015

Gepubliceerd: 30 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0470914
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f0949f53-ea34-49f4-b1e3-24fdea730c5a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commisie%20EZ%20op%2028%20april%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33979, 33979, 28625, 28625, 28625, 21501, 29664, 33576, 30825, 33348, 31532, 34087, 28286, 34147, 28973, 33037, 28807, 28807, 33037, 33037, 27858, 27858, 27858, 31428, 22112, 31239, 29517, 32849, 34172, 33043, 22112, 21501, 34024, 32851, 33529, 33529, 33529, 21501

Inhoud


Mededeling van het lid Ouwehand dat zij het VSO Muizenschade in Noord Nederland (Kamerstuk 27 858, nrs. 298 en 305) doorgang zal laten vinden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 29 april 2015. Mededeling van het lid Ouwehand dat zij het VSO muizenschade in Noord Nederland (27858, nr. 298 en 305) doorgang zal laten vinden. - 2015Z07936

Besluit: Ter informatie.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Jacobi de antwoorden op vragen van de leden Jacobi, De Vries ( PvdA), Bosman en Visser (VVD) over het strandvissen met kleine fuiken te agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 24 april 2015. Verzoek van het lid Jacobi de antwoorden op vragen van de leden Jacobi, De Vries ( PvdA), Bosman en Visser (VVD) over het strandvissen met kleine fuiken te agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015 - 2015Z0768513

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De beantwoording van de vragen over het strandvissen met kleine fuiken (2015Z06161) wordt gegeagendeerd voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015 van 15.30 tot 17.30 uur.

Verzoek van het lid Smaling om het rapport van Imares, meting effecten munitiedump Oosterschelde met een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 28 april 2015. Verzoek van het lid Smaling om het rapport van Imares, meting effecten munitiedump Oosterschelde met een kabinetsreactie naar de Kamer te sturen - 2015Z07811

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van EZ wordt verzocht het rapport 'Meting effecten munitiedump Oosterschelde' van IMARES naar de kamer te zenden inclusief een kabinetsreactie.

Reactie op het commentaar van de NMV inzake de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 april 2015. Reactie op het commentaar van de NMV inzake de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-92

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.Rondvraag Landbouw en Natuur
Gerelateerde kamerstukken: 33979-92

Verslag van een schriftelijk overleg over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij (Kamerstuk 33 979, nrs. 73-76)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij - 33979-93

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-93

Informatie over de Nederlandse en Ierse bedrijfsopvolgingsregelingen voor jonge boeren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Informatie over de Nederlandse en Ierse bedrijfsopvolgingsregelingen voor jonge boeren - 28625-225

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april 2015.

Uitvoering Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Gecombineerde opgave 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Uitvoering Gemeenschappelijk landbouwbeleid en Gecombineerde opgave 2015 - 28625-224

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april 2015.
Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Landbouw inclusief mestbeleid op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.12

Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer "Fouten in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en hoe worden ze aangepakt?"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer "Fouten in de uitgaven voor plattelandsontwikkeling: wat zijn de oorzaken en hoe worden ze aangepakt?" - 28625-223

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 28 april 2015.

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 april 2015 - 21501-32-835

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 15 april 2015.

Verslag van de rapporteur (het lid Dikkers) inzake visserijprotocollen over haar werkbezoek aan Brussel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Dikkers (PvdA) - 17 april 2015. Verslag rapporteur Visserijprotocollen - 2015Z07184

Besluit: Er wordt ingestemd met het verslag van de rapporteur. De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht om de Kamer twee keer per jaar een overzicht van alle in onderhandeling zijnde visserijprotocollen te doen toekomen.

Voortgang met betrekking tot de schubvisvisserij op het IJsselmeer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Voortgang met betrekking tot de schubvisvisserij op het IJsselmeer - 29664-124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015 van 15.30 tot 17.30 uur.11

Reactie op de motie van het lid Geurts over niet instemmen met het huidige voorstel voor de Doggersbank (Kamerstuk 33 576, nr. 36)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 april 2015. Reactie op de motie van het lid Geurts over niet instemmen met het huidige voorstel voor de Doggersbank - 33576-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015, van 15.30 tot 17.30 uur.Visserij

Notitie rapporteurs van het groot project EHS (de leden Ziengs en Van Veldhoven) inzake de zevende voortgangsrapportage Groot Project EHS en evaluatiekader Natuurpact

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 24 maart 2015. Aanbieding van de zevende voortgangsrapportage Groot Project EHS en evaluatiekader Natuurpact - 30825-214

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EHS dat kan plaatsvinden op woensdag 17 juni 2015 17.00 tot 20.00 uur.

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 23 april 2015. Notitie rapporteurs van het groot project EHS (de leden Ziengs en Van Veldhoven) inzake verdere behandeling Groot Project EHS en evaluatiekader Natuurpact - 2015Z07559

Besluit: Het algemeen overleg EHS wordt ingepland op woensdag 17 juni van 17.00 tot 20.00 uur
Besluit: De rapporteurs EHS worden verzocht om na afloop van het AO EHS op woensdag 17 juni een notitie op te stellen waarin op basis van de uitkomsten van het AO een advies wordt gegeven om al dan niet het traject in te zetten ter beëindiging van het groot project EHS en deze notitie te agenderen voor een procedurevergadering voor het zomerreces.

Aanbieding van het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2015. Aanbieding van het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV - 33348-14

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng voor het nader verslag wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) op 1 mei 2015 om 12.00 uur.
Besluit: Het Wetgevingsoverleg Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) zal plaatsvinden op maandag 8 juni 2015 van 10.00 tot 22.00 uur. Er zal tevens een plenaire afronding op
Besluit: Aangezien er tijdens de procedurevergadering EZ van 9 september 2014 is besloten om de Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht parallel te behandelen aan de Wet natuurbescherming, zal de initiatiefnemer voor de volgende procedurevergadering EZ op 28 mei 2015 een behandelvoorstel doen.
Besluit: Voor de procedurevergadering EZ van 28 mei 2015 zal een voorstel worden geagendeerd voor spreektijdenverdeling tijdens het Wetgevingsoverleg op 8 juni 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 33348-14

Derde Monitor Voedselverspilling in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2015. Derde Monitor Voedselverspilling in Nederland - 31532-148

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Natuur

Reactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 april 2015. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling” - 34087-3

Besluit: Agenderen voor een nota overleg over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: “Aanpak Voedselverspilling”
Besluit: Tijdens de eerstvolgende procedurevergadering zal een datumvoorstel worden gedaan voor dit notaoverleg alsmede voorstel voor de spreektijdenverdeling.
Noot: Zie ook agendapunt 44.

Puppyhandel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 21 april 2015. Puppyhandel - 28286-809

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Legaal en gezond fokbeleid op 25 juni 2015 van 18.30 tot 20.30 uur.

Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 20 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34147-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34147-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 februari 2015. Goedkeuring van het Besluit heffing bestrijding dierziekten (Goedkeuringswet Besluit heffing bestrijding dierziekten) - 34147

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht dat het aantal megastallen in Nederland in rap tempo groeit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 maart 2015 over het bericht dat het aantal megastallen in Nederland in rap tempo groeit - 28973-165

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland.9

Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over het programma aanpak stikstof (PAS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 14 april 2015. Uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over het programma aanpak stikstof (PAS) - 33037-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Programma Aanpak Stikstof van 3 uur dat na het zomerreces zal plaatsvinden met de staatssecretaris van EZ.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht een aanvullende brief over de PAS aan de Kamer te sturen, waarin zij nader ingaat op de invulling van de verbindingsofficier en het betrekken van de sector bij de uitvoering van de PAS.

Onderzoek vrije uitloop en laagpathogene vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 april 2015. Onderzoek vrije uitloop en laagpathogene vogelgriep - 28807-191

Besluit: Na ommekomst van de evaluatie van de bestrijdingsmaatregelen van de vogelgriepuitbraken H5N8 bezien of er een apart algemeen overleg Vogelgriep wordt ingepland of dat dit onderwerp wordt toegevoegd aan het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibiotica in de veehouderij.

Informatie over het toezenden van de Evaluatie bestrijdingsmaatregelen vogelgriepuitbraken H5N8

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 april 2015. Informatie over het toezenden van de Evaluatie bestrijdingsmaatregelen vogelgriepuitbraken H5N8 - 28807-190

Besluit: Na ommekomst van de evaluatie van de bestrijdingsmaatregelen van de vogelgriepuitbraken H5N8 bezien of er een apart algemeen overleg Vogelgriep wordt ingepland of dat dit onderwerp wordt toegevoegd aan het nog te plannen algemeen overleg Dierziekten en antibiotica in de veehouderij.

Aanbieding van de evaluatie uit naar het nut en de risico’s van covergisting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 17 april 2015. Aanbieding van de evaluatie naar het nut en de risico’s van covergisting - 33037-152

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Landbouw inclusief mestbeleid op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

Stand van zaken regeling ontheffing productierechten varkens en pluimvee (POR-regeling)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Stand van zaken regeling ontheffing productierechten varkens en pluimvee (POR-regeling) - 33037-150

Besluit: De brieven voor het algemeen overleg Mestbeleid worden toegevoegd aan het verzamel algemeen overleg Landbouw op 1 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur met de staatssecretaris van EZ en de staatssecretaris van I&M (zie ook agendapunt 50).
Besluit: Er zal aan de staatssecretarissen van EZ en I&M nogmaals worden verzocht om op korte termijn beschikbaar te zijn voor het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht. Indien dit niet mogelijk is, zal het algemeen overleg Biotechnologie en kwekersrecht worden verplaatst van 26 mei 2015 (i.v.m. het Verantwoordingsdebat) naar 24 juni 2015 van 18.00 tot 21.00 uur.8

Reactie op vragen tijdens het Algemeen Overleg gewasbeschermingsmiddelen op 4 december 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 21 april 2015. Reactie op vragen tijdens het Algemeen Overleg gewasbeschermingsmiddelen op 4 december 2014 - 27858-306

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het middel RoundUp en over bijengif.

Informatie over glyfosaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 22 april 2015. Informatie over glyfosaat - 27858-307

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het middel RoundUp en over bijengif.

Inzet neonicotinoïden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 10 april 2015. Inzet neonicotinoïden - 27858-304

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het middel RoundUp en over bijengif.

Uitnodiging Stuurgroep Staarten voor werkbezoek aan Varkensinnovatiecentrum in Sterksel i.v.m. voortgang verklaring van Dalfsen, aangeboden door NVV

Zaak: Brief derden - Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) te Barneveld - 9 april 2015. Uitnodiging NVV, namens Stuurgroep Staarten, voor werkbezoek aan Varkensinnovatiecentrum in Sterksel i.v.m. voortgang verklaring van Dalfsen - 2015Z06561

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Landbouw/Dierhouderij

Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Overgelaten aan individuele leden / fracties.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: De commissie besluit tot het houden van één wetgevingsoverleg van vier uur met beide bewindspersonen van Economische Zaken, waarin zowel het onderdeel Economie&Innovatie als het onderdeel Natuur&Landbouw aan de orde komt.
Besluit: Er wordt geen rapporteur aangesteld ten behoeve van dit wetgevingsoverleg.
Besluit: Voorafgaand aan het wetgevingsoverleg zal de Algemene Rekenkamer worden verzocht een technische briefing te geven waarin zowel het onderdeel Economie&Innovatie als het onderdeel Landbouw&Natuur aan de orde komt.
Besluit: De inbrengdatum voor het indienen van feitelijke vragen over de verantwoordingsstukken en de slotwet wordt, conform het advies van het Presidium, vastgesteld op donderdag 28 mei 2015 om 12.00 uur. Het betreft
Besluit: De inbrengdatum voor het indienen van feitelijke vragen over de suppletoire begrotingen 2015 samenhangend met de Voorjaarsnota 2015 wordt, conform het advies van het Presidium, vastgesteld op donderdag 11 juni 2015, 12.00 uur.
Besluit: Zoals gebruikelijk vinden er tijdens het Verantwoordingsdebat (dinsdag 26 mei 2015 vanaf 16.00 uur) geen commissieactiviteiten plaats. De procedurevergadering van dinsdag 26 mei zal op basis hiervan worden verplaatst naar donderdag 28 mei 2015 (10.00-11.15 uur).

Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 april 2015. Kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het ministerie van Economische Zaken - 22112-1957

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 10 juni 2015, van 15.30 tot 17.30 uur.

Verzoek van het lid Mulder om een rondetafelgesprek te houden over de late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB en ZZP’ers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 23 april 2015. Verzoek van het lid Mulder om een rondetafelgesprek te houden over de late betalingen van het grootbedrijf aan het MKB en ZZP’ers - 2015Z07548

Besluit: Het rondetafelgesprek wordt ingepland op donderdag 11 juni 2015 van 10.00 tot 13.00 uur
Besluit: Middels een schriftelijke procedure zullen suggesties voor genodigden worden geïnventariseerdOverige rondvraagpunten Economie en InnovatieGeen agendapuntenGezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Reactie op amendementen ingediend op de Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie-en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2015. Reactie op amendementen ingediend op de Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie-en

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van een richtlijn betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (34 041) op 22 april 2015. Rondvraag Economie en Innovatie

Aanbieding rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 april 2015. Aanbieding rapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+); Haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen - 31239-187

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng feitelijke vragen Energie en SDE+ op 23 april 2015 en het algemeen overleg Energie en SDE+ op 27 mei 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

Uitkomsten van het onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid 112

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 april 2015. Uitkomsten van het onderzoek naar de mobiele bereikbaarheid 112 - 29517-97

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg 'Mobiele bereikbaarheid van alarmnummer 112 in grensgebieden en plattelandsgemeenten' op donderdag 30 april a.s. 13.00 tot 15.00 uur.

Omkering bewijslast bij mijnbouwschade

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2015. Omkering bewijslast bij mijnbouwschade - 32849-37

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van een richtlijn betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (34 041). Dit debat vond plaats op 16 en 22 april jl..
Gerelateerde kamerstukken: 32849-37

Uitstelbrief reactie op het rapport 'De vallei des doods voor eco-innovatie in Nederland' van het Planbureau voor de Leefomgeving

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2015. Uitstelbrief reactie op het rapport 'De vallei des doods voor eco-innovatie in Nederland' van het Planbureau voor de Leefomgeving - 2015Z07400

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.Overig Economie en InnovatieGeen agendapuntenReeds geagendeerde agendapunten Economie en Innovatie

Reactie op het verzoek om met een kabinetsreactie te komen op de initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt inzake late betalingen: “Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2015. Reactie op verzoek om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt inzake late betalingen: “Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis” - 34172-3

Besluit: De minister van Economische Zaken zal worden verzocht de kabinetsreactie op de initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt inzake late betalingen voor het zomerreces 2015 naar de Kamer te sturen4

Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2015. Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima - 34190

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 28 mei te 12.00 uur

Voortgangsrapportage Green Deals 2011-2014

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 april 2015. Voortgangsrapportage Green Deals 2011-2014 - 33043-40

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Groene Groei

Fiche: Richtsnoeren voor economisch en werkgelegenheidsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 april 2015. Fiche: Richtsnoeren voor economisch en werkgelegenheidsbeleid - 22112-1956

Besluit: De commissie voor Financiën wordt verzocht de behandeling over te nemen.

Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 maart in Riga

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2015. Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 26 en 27 maart in Riga - 21501-30-348

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op woensdag 27 mei van 10.00 tot 11.30 uur

Uitstel beantwoording vragen commissie over de wijziging van het Postbesluit 2009

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 april 2015. Uitstel beantwoording vragen commissie over de wijziging van het Postbesluit 2009 - 34024-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34024-26

Uitstelbrief inzake toezeggingen dertigledendebat grenseffectentoets

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2015. Uitstelbrief inzake toezeggingen dertigledendebat grenseffectentoets - 32851-243

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Besluitenlijsten van de eerste twee vergaderingen van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op respectievelijk 17 maart 2015 en op 7 april 2015.

Zaak: Overig - griffier, E.M.H. Lemaier - 14 april 2015. Besluitenlijsten van de eerste twee vergaderingen van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Energie op respectievelijk 17 maart 2015 en op 7 april 2015 - 2015Z06765

Besluit: Ter informatie.

Vaststellen lijst van genodigden voor het rondetafelgesprek over het EU-voorstel “Kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid”

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M. Peen - 23 april 2015. Voorstel programma rondetafelgesprek over het EU-voorstel “Kaderstrategie voor een veerkrachtige Energie-Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid” - 2015Z07515

Besluit: Er wordt een vierde blok 'Geopolitiek' toegevoegd waar twee van de genodigden uit blok 1 en 2 voor zullen worden uitgenodigd. Er wordt verder ingestemd met het voorstel.

BOR-notitie Medische isotopen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 23 april 2015. BOR-notitie Medische isotopen - 2015Z07520

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de kernreactor in Petten.
Besluit: Geïnventariseerd zal worden welke leden deel willen nemen aan een besloten gesprek met het BOR over deze notitie (om een gesprek door te laten gaan dienen minimaal vier leden zich aan te melden).

Toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen aan het rondetafelgesprek over het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico's in Groningen’

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 april 2015. Toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen aan het rondetafelgesprek over het OVV-rapport ‘Aardbevingsrisico's in Groningen’ - 2015Z07370

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorgenomen olie- en gaswinning nabij Woerden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 april 2015. Voorgenomen olie- en gaswinning nabij Woerden - 33529-146

Besluit: Betrekken bij het plenaire dertigledendebat over een vergunning voor proefboringen naar olie en gas bij een woonwijk in Woerden.

Uitspraak voorzieningenrechter inzake instemmingsbesluit gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 april 2015. Reactie op de uitspraak voorzieningenrechter inzake instemmingsbesluit gaswinning Groningen - 33529-144

Besluit: Betrekken bij het plenair debat of het gaswinningbesluit t.a.v. tweede helft 2015 dat voor het zomerreces gepland zal worden
Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland op dinsdag 28 april jl.2

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2015 over de voorlopige voorziening over gaswinning in Loppersum

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 april 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2015, over de voorlopige voorziening over gaswinning in Loppersum - 33529-145

Besluit: Betrokken bij het plenaire debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland op dinsdag 28 april jl.

Uitstelreactie op een brief van een aantal gemeenteraden en colleges van kustgemeenten over windenergie op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 april 2015. Uitstelreactie op een brief van een aantal gemeenteraden en colleges van kustgemeenten over windenergie op zee - 2015Z07402

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen aan rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2015. Verzoek toestemming deelname Staatstoezicht op de Mijnen aan rondetafelgesprek over de gevolgen van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning - 2015Z06602

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Energieraad op 15 en 16 april 2015 (Kamerstuk 21501-33, nr. 538)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 10 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Energieraad op 15 en 16 april 2015 en en over het verslag van de energieraad van 5 maart 2015 te Brussel - 21501-33-539

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 mei 2015 om 10.00 uur.

Algemeen Overleg Energieraad 4 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 april 2015. Algemeen Overleg Energieraad 4 juni 2015 - 2015Z06839

Besluit: Er zal een schriftelijk overleg Energieraad worden georganiseerd op 26 mei 2015 om 10.00 waarbij de minister van EZ zal worden verzocht de beantwoording uiterlijk 28 mei 2015 om 12.00 naar de Kamer te sturen.
Noot: Voor een VSO op 28 mei 2015 dient tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 mei 2015 een vooraankondiging te worden gedaan.

Aanbod Actal tot het geven van een technische briefing in de Tweede Kamer over het advies 'Scherp op regeldruk'

Zaak: Brief derden - Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) te Den Haag - 22 april 2015. Aanbieding advies 'Scherp op regeldruk' van Actal - 2015Z07443

Besluit: Er zal schriftelijk worden geinventariseerd welke leden willen deelnemen aan de technische briefing (om een technische briefing door te laten gaan dienen minimaal vier leden zich aan te melden).
Besluit: De technische briefing wordt voorafgaand het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 30 september ingepland.Energie