Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 10 februari 2015

Gepubliceerd: 12 februari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2014A0470414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=88641a06-b940-4c12-9518-ef59ae6dab02&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2010%20februari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28286, 27858, 27858, 29684, 33576, 31389, 31532, 26991, 31532, 33962, 33037, 28286, 32336, 21501, 31985, 24446, 32637, 32637, 34041, 34041, 29023, 21501, 33529, 33529, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Ouwehand om rappel op kabinetsreactie op de wetsbehandeling in de Eerste Kamer en de consequenties hiervan voor de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 februari 2015. Verzoek van het lid Ouwehand om rappel op kabinetsreactie op de wetsbehandeling in de Eerste Kamer en de consequenties hiervan voor de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid. - 2015Z02284

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.Overige rondvraagpunten Landbouw en Natuur13

Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te ontvangen op het rapport van Wakker Dier over het onverdoofd slachten van vissen en op de brandbrief gericht aan de staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief derden - Stichting Wakker Dier te Amsterdam - 9 februari 2015. Afschrift brief Stichting Wakker Dier aan staatssecretaris van Economische Zaken m.b.t. oproep tot verdoofde slacht van vis - 2015Z02294

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ouwehand (PvdD) - 10 februari 2015. Verzoek van het lid Ouwehand om een reactie van de staatssecretaris van Economische Zaken te ontvangen op het rapport van Wakker Dier over het onverdoofd slachten van vissen en op de brandbrief gericht aan de staatssecretaris van Economische Zaken - 2015Z02287

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Lodders om een reactie op het bericht ‘EUWEP laat EU kiezen tussen eieren of Oekraïne’.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 6 februari 2015. Verzoek van het lid Lodders om een reactie op het bericht ‘EUWEP laat EU kiezen tussen eieren of Oekraïne’. - 2015Z02138

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.

Verzoek van het lid Smaling de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op een artikel inzake de de voorstellen van Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant voor wetgeving en tevens de staatssecretaris te verzoeken om haar visie te geven op de toekomst van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en het Brabantse

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 10 februari 2015. Verzoek van het lid Smaling om een rondetafelgesprek te organiseren over De toekomst van provinciaal beleid voor duurzame veehouderij en de verzoeken tot een ‘Brabant Wet’ , gevolgd door een algemeen overleg - 2015Z02289

Besluit: Het verzoek wordt aangehouden tot de kabinetsreactie is ontvangen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 3 februari 2015. Verzoek van het lid Smaling de staatssecretaris van EZ een reactie te vragen op een artikel inzake de de voorstellen van Commissaris van de Koning voor Noord-Brabant voor wetgeving en tevens de staatssecretaris te verzoeken om haar visie te geven op de toekomst van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en het Brabantse veehouderijbeleid. - 2015Z01778

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Tevens zullen de deelvragen zoals opgenomen in het format voor het rondetafelgesprek ter beantwoording worden opgenomen in het verzoek aan de staatssecretaris.

Aanbieding van een tweetal rapporten betreffende zoönosen bij paarden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2015. Aanbieding van een tweetal rapporten betreffende zoönosen bij paarden - 28286-780

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Paardenhouderij op 28 januari 2015 van 16.00 tot 18.00 uur

Beantwoording aanvullende vragen n.a.v. het verzoek van het lid Dik-Faber over de veldmuizenplaag in de provincie Friesland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Beantwoording aanvullende vragen n.a.v. het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over de veldmuizenplaag in de provincie Friesland - 27858-296

Besluit: Betrokken bij het VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 21/01) op 3 februari 2015.

Plan van aanpak muizenproblematiek Friesland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2015. Plan van aanpak muizenproblematiek Friesland - 27858-295

Besluit: Betrokken bij het VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 21/01) op 3 februari 2015.

Voorstel voor een programma rondetafelgesprek Pachtsysteem op 11 maart 2015, van 14.00 tot 16.00 uur

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A.C.W. de Vos - 5 februari 2015. Notitie staf commissie met een voorstel voor een programma rondetafelgesprek Pachtsysteem - 2015Z01995

Besluit: De commissie stemt in met het voorgestelde programma.Reeds geagendeerde agendapunten Landbouw en Natuur

Brief van de griffier van de commissie voor de Burgerinitiatieven en Verzoekschriften met verzoek om aanvullende informatie ten behoeve van het van het burgerinitiatief ‘Stop het Buijtenland nu!’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, I.B. Sneep - 20 januari 2015. Reactie op vraag commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven over 'Stop

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 16 december 2014. Burgerinitiatief Buijtenland van Rhoon - 2014Z23238

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 5 februari 2015. Notitie staf commisie inzake het burgerinitiatief "Stop project Buijtenland nu" - 2015Z02056

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 5 februari 2015. Verzoek om aanvullende informatie ten behoeve van het van het burgerinitiatief ‘Stop het Buijtenland nu!’ - 2015Z01981

Besluit: De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven laten weten dat de commissie Economische Zaken in de twee jaar voorafgaand aan de indiening van het burgerinitiatief (op 28 oktober 2014) inhoudelijk niet gesproken heeft over de Planologische Kernbeslissing Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PKB PMR).
Besluit: De commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven tevens laten weten dat het oordeel over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief aan die commissie is.
Besluit: De commissie Economische Zaken is van mening dat in de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven, los van deze individuele casus, een brede discussie gevoerd zou moeten worden over de criteria die op dit moment gehanteerd worden om te bepalen of een burgerinitiatief al dan niet ontvankelijk is.

Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2014. Aanbieding van het Convenant transitie garnalenvisserij en natuurambitie Rijke Waddenzee - 29684-117

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.

Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2015. Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) - 34142

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 maart 2015 te 12.00 uur.

Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2015. Goedkeuring van het op 29 oktober 2010 te Nagoya tot stand gekomen Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (Trb. 2012, 16 en Trb. 2012, 244) - 34141-(R2047)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 5 maart 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Gelet op de samenhang met het wetsvoorstel Regels ter implementatie van het Nagoya Protocol (Wet implementatie Nagoya Protocol) (TK 34 142, zie volgend agendapunt), beide wetsvoorstellen gelijktijdig behandelen.

Informatie in meerjarige financiën van PKB-PMR met betrekking tot Rhoon en de kosten van de verschillende opties voor Buijtenland van Rhoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Informatie in meerjarige financiën van PKB-PMR met betrekking tot Rhoon en de kosten van de verschillende opties voor Buijtenland van Rhoon - 33576-40

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid.

Maatschappelijke uitvoeringsagenda Natuurvisie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 februari 2015.

Besluit: Er zal een algemeen overleg Natuurbeleid worden ingepland.

Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Invoering van de huisdierenlijst zoogdiersoorten - 31389-148

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.Natuur
Gerelateerde kamerstukken: 31389-14

Aanbieding van het rapport “Prijsvorming van Voedsel: ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 18 december 2014. Aanbieding van het rapport “Prijsvorming van Voedsel: ontwikkelingen van prijzen in acht Nederlandse ketens van versproducten” - 31532-143

Besluit: Aanhouden tot het voorjaar 2015.

Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014, om de stand van zaken van de invoering van de nieuwe verplichtingen van de etiketteringswetgeving

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 januari 2015. Reactie op verzoek van het lid Dikkers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 13 november 2014, om de stand van zaken van de invoering van de nieuwe verplichtingen van de etiketteringswetgeving - 26991-451

Besluit: Aanhouden tot het voorjaar 2015.

Uitstelbrief reactie WRR-rapport ’Naar een voedselbeleid’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2015. Uitstel toezending kabinetsreactie WRR-rapport ’Naar een voedselbeleid’ - 31532-146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding van het rapport “Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 januari 2015. Aanbieding van het rapport “Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied” - 33962-11

Besluit: De commissie Infrastuctuur en Milieu verzoeken de behandeling over te nemen.
Gerelateerde kamerstukken: 33962-11

Gebruik van zwavelhoudende meststoffen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Gebruik van zwavelhoudende meststoffen - 33037-143

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering Economische Zaken van 3 maart 2015

Verslag van een werkbezoek aan de Grüne Woche te Berlijn d.d. 15 januari t/m 17 januari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2015. Verslag van het bezoek aan de Grüne Woche te Berlijn van 15 t/m 17 januari 2015 - 34000-XIII-146

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen - 28286-781

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op rapport EDEV: Het bedrog van de dierproef

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 februari 2015. Reactie op rapport EDEV: Het bedrog van de dierproef - 32336-39

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Dierproeven.

Afschrift van het antwoord op de brief van Noardlike Fryske Wâlden inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en een betere afstemming tussen vergroening en agrarisch natuurbeheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van Noardlike Fryske Wâlden inzake het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en een betere afstemming tussen vergroening en agrarisch natuurbeheer - 2015Z01378

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 maart 2015 van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 26 januari 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 januari 2015. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 26 januari 2015 - 21501-32-828

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 maart 2015 van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Versterking van de exportpositie in de Nederlandse agrosector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 februari 2015. Versterking van de exportpositie in de Nederlandse agrosector - 31985-25

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 10 maart

Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, M.I. Hamer (PvdA) - 3 juli 2014. Brief aan de Stuurgroep parlementaire dimensie EU-voorzitterschap 2016: Voorstel interparlementaire conferentie, thema Energie, van de commissies EZ, I&M en IMRO tijdens Nederlands EU-voorzitterschap 2016 - 2014Z12784

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Er zal een politieke voorbereidingsgroep worden ingesteld, bestaande uit twee Kamerleden uit iedere betrokken commissie. Uitgangspunt hierbij is het garanderen van evenwicht tussen de beide Kamers. Deze politieke voorbereidingsgroep zal in samenwerking met de commissiestaf/EU-advisering en de ambtelijke projectgroep voor de parlementaire dimensie van het voorzitterschap de conferentie vormgeven. De leden van de politieke voorbereidingsgroep zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de tijdige afstemming met en de terugkoppeling aan hun respectievelijke commissie.
Besluit: Middels een e-mailprocedure zal worden geïnventariseerd welke leden namens de commissie EZ belangstelling hebben om plaats te nemen in de politieke voorbereidingsgroep. Als deadline hiervoor geldt donderdag 12 februari 17.00 uur. Deze deadline geldt tevens voor de drie overige betrokken commissies. In de procedurevergadering van dinsdag 3 maart 2015 zal vervolgens definitieve besluitvorming plaatsvinden over de aanwijzing van de vertegenwoordigende leden namens de commissie EZ.
Besluit: De politieke voorbereidingsgroep zal, in samenwerking met de commissiestaf/EU-advisering en de ambtelijke projectgroep voor de parlementaire dimensie van het voorzitterschap, de betrokken individuele commissies z.s.m. een uitgewerkt voorstel doen toekomen voor de invulling van de conferentie. Hierbij zal tevens ingegaan worden op de datum waarop de conferentie plaats zou kunnen vinden.

Vaststelling prioritaire EU-voorstellen EZ o.b.v. Werkprogramma 2015 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 29 januari 2015. Vaststelling prioritaire EU-voorstellen EZ o.b.v. Werkprogramma 2015 Europese Commissie - 2015Z01512

Besluit: De commissie merkt de volgende EU-voorstellen als prioritair aan:•Pakket voor de digitale interne markt (DIM)•Strategisch kader voor de energie-unie;•Strategie voor de interne markt voor goederen en diensten;•Herziening van het GGO-besluitvormingsproces;•Gezondheidstest van Natura 2000 (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn)•Gezondheidstest Levensmiddelenwetgeving

Verzoek van het lid Van Veen om een werkbezoek af te leggen aan de Wereldtentoonstelling in Milaan.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 11 februari 2015. Verzoek van het lid Van Veen om een werkbezoek af te leggen aan de Wereldtentoonstelling in Milaan. - 2015Z02429

Besluit: Het lid Van Veen zal een schriftelijk voorstel voorbereiden ten behoeve van de procedurevergadering van Economische Zaken op 3 maart 2015.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van de voorzitter van de commissie Economische Zaken inzake deelname aan een conferentie van de OESO op 25 - 27 februari 2015 te Parijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken, R.A. Vermeij (PvdA) - 11 februari 2015. Verzoek van de voorzitter van de commissie Economische Zaken inzake deelname aan een conferentie van de OESO op 25-27 februari te Parijs - 2015Z02428

Besluit: Er zal schriftelijk worden geïnventariseerd welke leden willen deelnemen aan deze conferentie.

Verzoek van het lid Van Tongeren om een overzicht van de behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) (34058)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 11 februari 2015. Verzoek van het lid Van Tongeren om een overzicht van de behandeling van het wetsvoorstel Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee) (34058) - 2015Z02425

Besluit: Het verzoek van het lid Van Tongeren wordt gehonoreerd. Voor de volgende procedurevergadering Economische Zaken zal een overzicht van de behandelprocedure tot nu toe van het wetsvoorstel worden geagendeerd.5

Verzoek van het lid Mulder om een afschrift van de reactie op de brief van CDA Kerkrade betreffende voortgang en regie fonds schrijnende gevallen mijnbouwschade (2015Z02234).

Zaak: Brief derden - CDA Kerkrade te Kerkrade - 6 februari 2015. Afschrift brief CDA Kerkrade aan minister van Economische Zaken m.b.t. stand van zaken mijnschadefonds - 2015Z02234

Besluit: Afschrift antwoord van bewindspersoon vragen voor 1 maart 2015.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 9 februari 2015. Verzoek van het lid Mulder om een afschrift van de reactie op de brief van CDA Kerkrade betreffende voortgang en regie fonds schrijnende gevallen mijnbouwschade (2015Z02234). - 2015Z02217

Besluit: Het verzoek van het lid Agnes Mulder wordt gehonoreerd. De minister van Economische Zaken zal worden verzocht een stand van zakenbrief over het mijnschadefonds voor 1 maart 2015 aan de Kamer te sturen.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om doorrekening voor NL van het New Climate Economy report

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 29 januari 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven om doorrekening voor NL van het New Climate Economy report - 2015Z01463

Besluit: Het verzoek van het lid Van Veldhoven wordt gehonoreerd. De minister van EZ zal worden gevraagd of het mogelijk is deze doorrekening te maken en zo ja, deze ook uit te voeren.

Verzoek van het lid Van Veldhoven om dinsdag 10 februari 2015 een korte feitelijke vragenronde te houden over het nieuwe bestuursakkoord over de gaswinning in Groningen.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 10 februari 2015. Verzoek van het lid Van Veldhoven om dinsdag 10 februari 2015 een korte feitelijke vragenronde te houden over het nieuwe bestuursakkoord over de gaswinning in Groningen. - 2015Z02265

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng van feitelijke vragen op 10 februari 2015. Rondvraag Economie en Innovatie

Voorstel voor een programma rondetafelgesprek over de rol van netbeheerders op 19 maart 2015 van 14.00 tot 17.00 uur.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, M.E. Haveman-Schüssel - 5 februari 2015. Voorstel voor een programma rondetafelgesprek over de rol van netbeheerders op 19 maart 2015 van 14.00 tot 17.00 uur. - 2015Z02038

Besluit: De ACM (mits toestemming wordt verkregen van de minister van EZ) en Fastned zullen worden toegevoegd aan blok 2 van het rondetafelgesprek. De indeling van het rondetafelgesprek zal hierop worden aangepast.4

Verslag van de ESA-Ministersconferentie gehouden te Luxemburg op 2 december 2014 (Ruimtevaartbeleid)

Zaak: Brief derden - Airbus Defence and Space Netherlands te Leiden - 9 februari 2015. Uitnodiging Airbus Defence and Space Netherlands voor werkbezoek aan de ruimtevaartsector in Nederland - 2015Z02266

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Overig Economie en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 februari 2015. Verslag van de ESA-Ministersconferentie gehouden te Luxemburg op 2 december 2014 (Ruimtevaartbeleid) - 24446-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op het SER-rapport 'Verbreding en versterking financiering mkb'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 februari 2015. Kabinetsreactie op het SER-rapport 'Verbreding en versterking financiering mkb' - 32637-166

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur.

Gebruik van het financieringsinstrumentarium

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2015. Gebruik van het financieringsinstrumentarium - 32637-165

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk op woensdag 1 april 2015 van 13.00 tot 16.00 uur

Voortgang toezegging AO Groene Groei 4 september jl. inzake milieukosten

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2015.

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Groene Groei.

Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34041-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Economie en Innovatie
Gerelateerde kamerstukken: 34041-6

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2015. Nota van wijziging - 34041-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34041-7

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 september 2014. Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178) - 34041

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Oosterhout met betrekking tot de raadsmotie over het tracé 380 kV-hoogspanningsleiding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 januari 2015. Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Oosterhout met betrekking tot de raadsmotie over het tracé 380 kV-hoogspanningsleiding - 2015Z00197

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 13 februari 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg 380 kV hoogspanningsleiding in West-Brabant op 25 maart 2015 van 14.00-16.00 uur.

Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 februari 2015. Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding - 29023-181

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 13 februari 2015 te 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg 380 kV hoogspanningsleiding in West-Brabant op 25 maart 2015 van 14.00-16.00 uur.

Reactie aan het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 februari 2015. Reactie op de brief van het Regiecollege Wadden (RCW) over windenergie in het Waddengebied - 2015Z016622

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op donderdag 9 april 2015 van 10.00 tot 14.00 uur.

Ministerial Conference on the International Energy Charter 20-21 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2015. Ministerial Conference on the International Energy Charter in Den Haag d.d. 20 en 21 mei 2015 - 21501-33-521

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op donderdag 9 april 2015 van 10.00 tot 14.00 uur.

Aanbieding van een afschrift van het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2015. Aanbieding van een afschrift van het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld - 33529-94

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het gaswinningsbesluit Groningen

Verslag van een schriftelijk overleg over het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het instemmingsbesluit met het gewijzigde winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld - 33529-95

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over gaswinning Groningen op 12 februari

Gaswinning Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2015. Gaswinning Groningen - 33529-96

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over gaswinning Groningen op 12 februari

Afschrift van de brief van mevr H. te B. over het naar beneden bijstellen van de pga-norm door NAM om het schadeherstel¬proces te kunnen versnellen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 januari 2015. Afschrift van de brief van mevr H. te B. over het naar beneden bijstellen van de pga-norm door NAM om het schadeherstel¬proces te kunnen versnellen - 2015Z01602

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het gaswinningsbesluit Groningen

Verzoek om een speciale uitgave van een boek met portretten aan te bieden (foto's van Volkskrant fotograaf Harry Cock +interviews) van inwoners uit het Groninger aardbevingsgebied.

Zaak: Brief derden - Provincie Groningen te Groningen - 10 februari 2015. Verzoek Provincie Groningen tot aanbieding boek met portretten van inwoners Groninger aardbevingsgebied d.d. 12 februari 2015 - 2015Z02433

Besluit: Een petitieaanbieding organiseren voorafgaand aan het debat over de gaswinning in Groningen.Energie