Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 13 november 2014

Gepubliceerd: 13 november 2014
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2014A0461810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c0899d0a-f3fb-49ae-a49b-4b9ee52bd191&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20d.d%2013%20november%202014.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31289, 30420, 30012, 27923, 34026, 31293, 33993, 31524, 31524, 30079, 27923, 34010, 31293, 31135, 31524, 31497, 31293, 31293, 31289, 31289, 32820, 32033, 31293, 32156, 30234, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Jadnanansing om een algemeen overleg over vmbo(-afdelingen) die afgestoten worden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 november 2014. Reactie op het artikel over het signaal dat scholen voor voortgezet onderwijs hun vmbo-afdelingen afstoten om wit te kunnen blijven - 31289-201

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over het vmbo.9

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 11 november 2014. Verzoek van het lid Jadnanansing om een algemeen overleg over vmbo(-afdelingen) die afgestoten worden - 2014Z20272

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Een AO (2,5 uur) wordt gepland. Hiervoor wordt tevens de brief met aanbieding van en beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het centraal schriftelijk en praktisch examen’ d.d. 29 oktober jl. geagendeerd.

Verzoek van het lid Jadnanansing om een gesprek te plannen met de opstellers van het rapport “Gescheiden werelden” van SCP en WRR

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 31 oktober 2014. Verzoek van het lid Jadnanansing om een gesprek te plannen met de opstellers van het rapport “Gescheiden werelden” van SCP en WRR - 2014Z19407

Besluit: Gesprek organiseren met de opstellers van het rapport.

Aanbieding van de 6e rapportage van Nederland over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2014. Aanbieding van de 6e rapportage van Nederland over de implementatie en naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) - 30420-210

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen algemeen overleg inzake het emancipatiebeleid.Rondvraag Overig

Leven lang leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2014. Leven lang leren - 30012-41

Besluit: Agenderen voor een te plannen algemeen overleg vóór het Kerstreces met ministers van OCW en van SZW (3,5 uur) en daarvoor tevens de stukken uit het dossier Leven Lang Leren agenderen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D25922.

Reactie inzake de notitie “Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2014. Reactie inzake de notitie “Samen leren: aanbevelingen uit het onderwijs” - 27923-190

Besluit: Betrekken bij een nieuw te vormen dossier Lerarenregister.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30522.8

Wetsvoorstel Kenniscentra

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 november 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34026-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34026-6

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2014. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven - 34026

Besluit: Aanmelden als gereed voor plenair (op lijst MP vóór kerstreces)

Stand van zaken overheveling buitenonderhoud primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 oktober 2014. Stand van zaken overheveling buitenonderhoud primair onderwijs - 31293-219

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2015.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D37307.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 31 oktober 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33993-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33993-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 juli 2014. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs) - 33993

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Verslag van een schriftelijk overleg over de conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 (Kamerstuk 31 524, nr. 215)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 oktober 2014. Aanbieding Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 - 31524-215

Besluit: Door het lid Van Meenen is een VSO aangevraagd.7

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015 - 31524-218

Besluit: Door het lid Van Meenen is een VSO aangevraagd.

Aanbieding van en beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het centraal schriftelijk en praktisch examen’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 oktober 2014. Aanbieding van en beleidsreactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het centraal schriftelijk en praktisch examen’ - 30079-51

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg het vmbo (zie rondvraagpunt van het lid Jadnanansing).

Uitgaven aan overhead in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 oktober 2014. Uitgaven aan overhead in het onderwijs - 34000-VIII-18

Besluit: Agenderen voor te plannen algemeen overleg over 'Bekostiging en uitgaven aan overhead in het onderwijs', na het Kerstreces, en hierbij betrekken de nog te ontvangen brief met eerste contouren voor de vereenvoudiging van de bekostiging VO en de stukken in het dossier bekostiging VO.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2014. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 - 34000-VIII-10

Besluit: Reeds geagendeerd voor de wetgevingsoverleggen Begrotingsonderzoek OCW 2015, OCW-begroting 2015 onderdeel Cultuur en OCW-begroting 2015 onderdeel Media

Onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2014. Onderwijsarbeidsmarkt - 27923-189

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 13 november a.s. over het lerarenbeleid.

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 34010-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.6
Gerelateerde kamerstukken: 34010-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 september 2014. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs - 34010

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Advies Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over een coöperatie van kleine scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014. Advies Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht over een coöperatie van kleine scholen - 31293-217

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Krimp in het onderwijs.
Besluit: Staatssecretaris verzoeken om ruimschoots voor het nog te plannen AO over Krimp in het onderwijs de Kamer inventarisatie te doen toekomen van mogelijke andere oplossingen in krimpsituaties, al of niet gefaciliteerd door regelgeving. Tevens wordt verzocht om een stand van zaken betreffende de uitvoering van de aangenomen moties hieromtrent, zoals ingediend in het VAO Fusies en voorzieningenplanning op 20 februari jl. en het notaoverleg Initiatiefnota Ypma inzake samenwerkingsscholen en beleidsnota samenwerkingsscholen op 30 juni jl.

Inventarisatie ‘onderwijs op een andere locatie dan de school’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014. Inventarisatie ‘onderwijs op een andere locatie dan de school’ - 31135-49

Besluit: Staatssecretaris verzoeken om de Kamer nader te informeren over waar belanghebbenden zich kunnen melden om over deze kwestie mee te denken en hoe dit aan hen gecommuniceerd zal worden.
Noot: Op basis van een inventarisatie zal de staatssecretaris een aantal beleidsmatige scenario’s uitwerken. Vóór de zomer zal de Kamer worden geïnformeerd over de resultaten hiervan. Na overleg met de Kamer komt hij tot een definitieve regeling voor onderwijs op een andere locatie dan de school.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015) - 34060

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 27 november te 10.00 uur
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.

Reactie op een brief van de vader van een studente aan over het niet kunnen stopzetten van het studentenreisproduct en de rol van DUO bij dit proces

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2014. Reactie op een brief met een klacht over het niet kunnen stopzetten van het studentenreisproduct en de rol van DUO bij dit proces - 2014Z18768

Besluit: Voor kennisgeving aannemen
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D33540.5

Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens over de rol van wetenschap binnen de psychiatrie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2014. Aanbieding afschrift van het antwoord op de brief van het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens over de rol van wetenschap binnen de psychiatrie - 2014Z18728

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D33488.

Aanbieding afschrift van het antwoord aan School at Sea om het onderwijsprogramma van scholengemeenschap Het Schoter als pilot te oormerken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 oktober 2014. Aanbieding afschrift van het antwoord aan School at Sea om het onderwijsprogramma van scholengemeenschap Het Schoter als pilot te oormerken - 2014Z18542

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D34561.

Aanbieding advies 'Profielen in het vmbo' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 17 oktober 2014. Aanbieding advies 'Profielen in het vmbo' van Onderwijsraad - 2014Z18502

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering: nagegaan wordt wanneer het kabinetsstandpunt bij onderhavig advies te verwachten is.

Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Diemen over de financiële gevolgen voor de huisvesting van het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2014. Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Diemen over de financiële gevolgen voor de huisvesting van het basisonderwijs - 2014Z18303

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D33549.

Aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 oktober 2014. Aanbieding van het Addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012 - 31524-2174

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 26 november 2014, 10.00 uur

Aanbieding Jaarwerkplan 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 oktober 2014. Aanbieding Jaarwerkplan 2015 van de Inspectie van het Onderwijs - 34000-VIII-8

Besluit: Betrekken bij behandeling Onderwijsverslag in voorjaar 2015.

Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 oktober 2014. Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34000-VIII-7

Besluit: Betrokken bij technische briefing Inbrengvergadering Rapporteurs in WGO Begrotingsonderzoek OCW 2015 d.d. 16 oktober 2014 en bij de wetgevingsoverleggen Begrotingsonderzoek OCW 2015 d.d. 30 oktober 2014, Cultuur d.d. 3 november 2014 en Media d.d. 24 november 2014.

Actualiteiten passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 oktober 2014. Actualiteiten passend onderwijs - 31497-139

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg inzake passend onderwijs van 11 december a.s.

Verslag van een schriftelijk overleg over de nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 (Kamerstuk 31 293, nr. 213)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 september 2014. Nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 - 31293-213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 28 oktober 2014.De fracties zijn hier per mail op geattendeerd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de nahang Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 - 31293-218

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Schriftelijk overleg inzake Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 oktober 2014. Antwoorden op vragen van de commissie over de regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-200

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 september 2014. Aanbieding Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 - 31289-197

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat over de regeling overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 27 oktober 2014.

Verzoek van het lid Rutte om een in de eerste week na het Kerstreces een algemeen overleg Cultuur in beeld en BIS te organiseren.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 12 november 2014. Verzoek van het lid Rutte om een in de eerste week na het Kerstreces een algemeen overleg Cultuur in beeld en BIS te organiseren. - 2014Z20426

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd: een AO 'Cultuur in Beeld en BIS' van 4 uur wordt gepland, kort na het kerstreces.Onderwijs en Wetenschap

Uitwerking visie op talentontwikkeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2014. Uitwerking visie op talentontwikkeling - 32820-123

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Rondvraag Cultuur en Media

Reactie op het verzoek van het lid Bosma (Regeling van werkzaamheden van 9/10) over druk die op de redactie van het programma Opsporing Verzocht zou zijn uitgeoefend om het aantal Marokkanen in dat programma te beperken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014. Reactie op het verzoek van het lid Bosma (Regeling van werkzaamheden van 9/10) over druk die op de redactie van het programma Opsporing Verzocht zou zijn uitgeoefend om het aantal Marokkanen in dat programma te beperken - 32033-15

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Impuls cultuuronderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 oktober 2014. Impuls cultuuronderwijs - 31293-216

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.2

Voortgang Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 oktober 2014. Voortgang Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten - 32156-53

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Reactie op brief over bescherming werelderfgoed Schokland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 oktober 2014. Reactie op brief over bescherming werelderfgoed Schokland - 2014Z18606

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2014D30445.

Vertrouwelijke aanbieding van informatie over de totale kosten voor de landelijke publieke omroep van de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap voetbal

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 oktober 2014. Vertrouwelijke aanbieding van informatie over de totale kosten voor de landelijke publieke omroep van de Olympische Winterspelen en het wereldkampioenschap voetbal - 30234-112

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg inzake OCW-begroting 2015, onderdeel Media van 24 november a.s.

Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het Verenigd Koninkrijk en België (6 tot en met 10 juli 2014)

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 1 oktober 2014. Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het Verenigd Koninkrijk en België (6 tot en met 10 juli 2014) - 32827-66

Besluit: Ter informatie.