Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 17 juni 2015

Gepubliceerd: 19 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A0440910
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=70b20715-75d9-4daa-a09a-a1b56310002f&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2017%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 21501, 22112, 33283, 33283, 25087, 32140, 32140, 31066, 21501, 20454, 28165, 28165, 28165, 28165, 28165, 28165, 28165, 28165, 28165, 32013, 34036, 34196

Inhoud


Autobrief 2.0

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 17 juni 2015. Autobrief 2.0 - 2015Z11617

Besluit: De commissie neemt zich voor om de Autobrief 2.0 begin september 2015, vóór Prinsjesdag, met de staatssecretaris van Financiën in een algemeen overleg te bespreken. Met het oog hierop wordt besloten de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om de Autobrief 2.0 bij voorkeur aan het begin van week 26 (week van 22 juni), maar uiterlijk op maandag 29 juni 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Rappel antwoorden schriftelijk overleg Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 17 juni 2015.

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk op maandag 29 juni 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Noot: De commissie Financiën heeft op 8 mei 2015 vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris van Financiën toegestuurd over zijn brief van 14 april 2015 over de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel (34002, nr. 100).

Rappel beantwoording vragen over de kabinetsplannen met betrekking tot de herziening van het belastingstelsel (n.a.v. regeling van werkzaamheden van 9 juni 2015)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 17 juni 2015. Rappel beantwoording vragen over de kabinetsplannen met betrekking tot de herziening van het belastingstelsel (n.a.v. regeling van werkzaamheden van 9 juni 2015) - 2015Z11613

Besluit: De meerderheid van de commissie heeft geen behoefte om te rappelleren. De heer Omtzigt wordt in overweging gegeven om desgewenst individuele schriftelijke vragen te stellen.

Voorstel Van Vliet m.b.t. EU-plan Europese winstbelasting

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 17 juni 2015. Voorstel Van Vliet m.b.t. EU-plan Europese winstbelasting - 2015Z11502

Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de kabinetsreactie op het actieplan "Fair and efficient corporate taxation" tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 2 juli 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen. De nog van de staatssecretaris te ontvangen brief wordt voor dat overleg geagendeerd.
Noot: •Tijdens het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd zich ten zeerste in te spannen om de kabinetsreactie op het EU-actieplan binnen een termijn van twee weken aan de Tweede Kamer toe te sturen.•Zie ook http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/index_en.htm.

Uitnodiging werkbezoek Rabobank Nederland

Zaak: Brief derden - Rabobank Nederland te Utrecht - 11 juni 2015. Verzoek Rabobank Nederland om gesprek met vaste commissie voor Financiën over visie op toekomst van banken en Miljoenennota 2016 d.d. 21 september 2015 - 2015Z11160

Besluit: Besloten wordt de uitnodiging te aanvaarden, maar deelname wordt overgelaten aan de individuele leden. Het werkbezoek wordt gepland op maandag 21 september 2015 van 10.00-12.30 uur (locatie Den Haag). Bij de fracties wordt geïnventariseerd welke leden aan het werkbezoek zullen deelnemen.

Verzoek KCAF, mede namens gemeente Zaanstad, tot aanbieding manifest voor handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel

Zaak: Brief derden - Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) te Nieuwegein - 8 juni 2015. Verzoek KCAF, mede namens gemeente Zaanstad, tot aanbieding manifest voor handhaving 6% BTW-regeling bij funderingsherstel - 2015Z10662

Besluit: Verzoek honoreren; petitieaanbieding organiseren.

Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 21 april 2015. Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel - 2015Z07419

Besluit: Besloten wordt een rondetafelgesprek te organiseren (na het zomerreces) samenhangend met de verdere behandeling van het burgerinitiatief "Ons Geld". Bij de leden wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij wensen uit te nodigen voor het rondetafelgesprek. De uitkomst van de inventarisatie wordt besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering die is gepland op woensdag 1 juli 2015.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 18 en 19 juni te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 juni 2015. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 18 en 19 juni te Luxemburg - 21501-07-1267

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 juni 2015.Overig

Nederlandse schriftelijke inbreng inzake het Four Presidents’ Report over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juni 2015. Nederlandse schriftelijke inbreng inzake het Four Presidents’ Report over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie - 21501-20-986

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 juni 2015.
Besluit: Opnieuw agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 2 juli 2015.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de agenda van de Europese Top dat is gepland in week 26.

Akkoord van het Europees Parlement over de verordening voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en over de oprichting van het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juni 2015. Akkoord van het Europees Parlement over de verordening voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) en over de oprichting van het Netherlands EFSI Investment Agency (NEIA) - 22112-19777

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het gesprek met de heer Hoyer, president van de Europese Investeringsbank (EIB), over de EIB en over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) dat is gepland op woensdag 23 september 2015.

Reactie op verzoek van het lid Merkies over het bericht ‘Minister: Griekenland kan eindbod EU niet accepteren’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 4 juni 2015, over het bericht ‘Minister: Griekenland kan eindbod EU niet accepteren’ - 21501-07-1264

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 17 juni 2015.

Parlementaire voorbereiding Eurogroep en Ecofinraad in andere EU-lidstaten

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 5 juni 2015. Parlementaire voorbereiding Eurogroep en Ecofinraad andere EU-lidstaten - 2015Z10473

Besluit: Ter informatie.
Noot: In de procedurevergadering van 10 december 2014 heeft de commissie de EU-adviseur van de commissie verzocht na te gaan op welk moment andere Europese parlementen documenten voorafgaand aan overleggen over de Eurogroep en Ecofinraad ontvangen van hun regering. In deze stafnotitie wordt de commissie over deze vraag geïnformeerd.

Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 mei 2015. Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) - 22112-1971

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De commissie OCW heeft in haar procedurevergadering van 4 juni 2015 besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen.•Zie ook agendapunt 25.

CPB Risicorapportage Financiële Markten 2015 en DNB-rapportage over de macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 juni 2015. Aanbieding rapportage van DNB over de macro-economische risico's voor het financiële stelsel - 33283-10

Besluit: Betrokken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel d.d. 16 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 juni 2015. CPB Risicorapportage Financiële Markten 2015 - 33283-96

Besluit: Betrokken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel d.d. 16 juni 2015.

Informatieverstrekking aan TAXE

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 juni 2015. Informatieverstrekking aan TAXE - 25087-103

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 25 juni 2015 te 14.00 uur.

Reactie op een e-mail van een burger inzake een klacht over de kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 juni 2015. Reactie op een e-mail van een burger inzake een klacht over de kinderopvangtoeslag - 2015Z11017

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Brieven stand van zaken herziening belastingstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 juni 2015. Stand van zaken Herziening belastingstelsel - 32140-11

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2015 over nadere informatie herziening belastingstelsel - 32140-12

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening.

Reactie op de motie van de leden Schouten en Omtzigt over correcte uitvoering van de beslagvrije voet door de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 9 juni 2015. Reactie op de motie van de leden Schouten en Omtzigt over correcte uitvoering van de beslagvrije voet door de Belastingdienst - 31066-244

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de in de brief aangekondigde nadere informatie (zie de noot).
Noot: •Zowel tijdens het algemeen overleg Belastingdienst op 21 mei 2015 als in bovenstaande brief kondigt de staatssecretaris van Financiën aan dat het kabinet de oplossing denkt te vinden in een fundamentele vereenvoudiging van de regeling met betrekking tot de beslagvrije voet. De Kamer wordt hierover op korte termijn door het kabinet nader geïnformeerd.•Zie ook de brief van de staatssecretaris van SZW d.d. 9 juni 2015 (2015Z10719; voortouw commissie SZW) waarin aan de Kamer wordt gemeld dat het kabinet heeft besloten af te zien van invoering van de kostendelersnorm in de berekening van de beslagvrije voet met ingang van 1 juli 2015.

Afschrift van de reactie op de consultatie in verband met Griekenland en tijdelijk regime exportkredietverzekering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juni 2015. Afschrift van de reactie op de consultatie in verband met Griekenland en tijdelijk regime exportkredietverzekering - 21501-07-1262

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Uitkeringen Artikel 2-Fonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 juni 2015. Reactie op verzoek van de commissie over uitkeringen uit het Artikel 2-fonds en het advies van de Landsadvocaat hierover - 20454-111

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; de in de brief aangekondigde vervolgstappen van de staatssecretaris van Financiën afwachten.

Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT en investeringen in TenneT4

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Antwoorden op vragen van enkele commissies over het Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT' - 28165-193

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2015. Antwoorden op vragen van enkele commissies over het Rapport van de Algemene Rekenkamer 'Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet' - 28165-192

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport "Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT" - 28165-188

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 4 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissies over rapport "Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet" - 28165-187

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 25 februari 2015. Rapporten Investeringen TenneT in Nederlands hoogspanningsnet en Aankoop Duits hoogspanningsnet door TenneT - 28165-181

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Onderzoek NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 april 2015. Onderzoek NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz - 28165-186

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.
Noot: Zie ook agendapunt 10.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het onderzoek van NS naar onregelmatigheden bij dochtermaatschappij QBuzz - 28165-199

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.
Noot: Zie ook agendapunt 10.

Onregelmatigheden Nederlandse Spoorwegen NV

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juni 2015. Onregelmatigheden Nederlandse Spoorwegen NV - 28165-198

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.
Noot: Zie ook agendapunt 10.

Antwoorden verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 11 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)” - 34200-IX-8

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: Omdat er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd is in de procedurevergadering van 3 juni 2015 besloten dat de verantwoordingsstukken 2014 desgewenst kunnen worden betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2015 (laatste vergaderweek vóór het zomerreces).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)” - 34200-IX-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: Omdat er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd is in de procedurevergadering van 3 juni 2015 besloten dat de verantwoordingsstukken 2014 desgewenst kunnen worden betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2015 (laatste vergaderweek vóór het zomerreces).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juni 2015.

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: Omdat er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd is in de procedurevergadering van 3 juni 2015 besloten dat de verantwoordingsstukken 2014 desgewenst kunnen worden betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2015 (laatste vergaderweek vóór het zomerreces).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34200-IX-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: Omdat er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd is in de procedurevergadering van 3 juni 2015 besloten dat de verantwoordingsstukken 2014 desgewenst kunnen worden betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2015 (laatste vergaderweek vóór het zomerreces).

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt inzake overtreding Spoorwegwet door de NV Nederlandse Spoorwegen en haar groepsmaatschappijen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juni 2015. Besluit van de Autoriteit Consument en Markt inzake overtreding Spoorwegwet door de NV Nederlandse Spoorwegen en haar groepsmaatschappijen - 28165-197

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg d.d. 9 juni 2015.
Besluit: N.a.v. dit agendapunt meldt de heer Van Vliet dat hij voornemens is over dit onderwerp enkele opmerkingen te maken tijdens het algemeen overleg staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015. Mw. De Vries (VVD) is voornemens inh et algemeen overleg enkele opmerkingen te maken over het onlangs aan de Kamer toegestuurde Borgingskader publieke belangen zeehavens (29862, nr. 26). De commissie neemt hier kennis van, maar besluit de stukken niet expliciet voor het algemeen overleg te agenderen.

Effecten van lage rente op niet bancaire instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 juni 2015. Effecten van lage rente op niet bancaire instellingen - 32013-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen2

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen) - 34204

Besluit: Het wetsvoorstel wordt toegevoegd aan de agenda van het wetgevingsoverleg dat is gepland op maandag 7 september 2015. Geen afrondend plenair debat. Stemmingen zodra mogelijk.
Noot: Behandelschema- inbrengdatum voor het verslag: donderdag 18 juni 2015 te 14.00 uur- nota n.a.v. het verslag: medio augustus 2015- bespreken in procedurevergadering: 2 september 2015- wetgevingsoverleg op maandag 7 september 2015- stemmingen: eerste geschikte datum na het wetgevingsoverlegStukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 mei 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) - 34198

Besluit: Het wetsvoorstel wordt toegevoegd aan de agenda van het wetgevingsoverleg dat is gepland op maandag 7 september 2015. Geen afrondend plenair debat. Stemmingen zodra mogelijk.
Noot: Behandelschema- inbrengdatum voor het verslag: donderdag 18 juni 2015 te 14.00 uur- nota n.a.v. het verslag: medio augustus 2015- bespreken in procedurevergadering: 2 september 2015- wetgevingsoverleg op maandag 7 september 2015- stemmingen: eerste geschikte datum na het wetgevingsoverleg

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 juni 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34036-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34036-14

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014. Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) - 34036

Besluit: Het wetsvoorstel wordt geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 van 15.00 tot 19.00 uur. Geen afrondend plenair debat. Over het wetsvoorstel wordt vóór het zomerreces gestemd.

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juni 2015. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) - 34220

Besluit: Het behandelschema voor het wetsvoorstel wordt vastgesteld (zie de noot).
Noot: Behandelschema- inbrengdatum voor het verslag: woensdag 1 juli 2015 te 14.00 uur- nota n.a.v. het verslag: medio augustus 2015- bespreken in procedurevergadering: 2 september 2015- plenaire behandeling: vóór Prinsjesdag- stemmingen: eerste geschikte datum na de plenaire behandeling

Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 juni 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34196-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-7

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 april 2015. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) - 34196

Besluit: Het wetsvoorstel was al eerder geagendeerd voor een wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015. Nieuwe tijden wetgevingsoverleg: van 10.30 tot 14.30

Stafnotitie aanhangige wetsvoorstellen Financiën

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 12 juni 2015. Stafnotitie aanhangige wetsvoorstellen Financiën - 2015Z11151

Besluit: De behandelschema’s van de onderstaande wetsvoorstellen zijn besproken en vastgesteld (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst, Fiscale verzamelwet 2015, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, Wijzigingswet financiële markten 2016 en Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen).