Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 juni 2015

Gepubliceerd: 5 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A0440810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=65480aa0-590c-414a-9863-18f10065bd34&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%203%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21109, 26234, 33957, 21501, 28165, 28165, 28165, 32013, 34210, 31789, 32545, 25087, 26234

Inhoud


Aanwezigheid leden bij petitieaanbieding d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 3 juni 2015. Aanwezigheid petitieaanbieding 2 juni 2015 - 2015Z10374

Besluit: Bij de petitieaanbieding van 2 juni 2015 waren weinig leden aanwezig. Tijdens de procedurevergadering werd toegelicht dat dit helaas werd veroorzaakt doordat het aanbieden diezelfde middag van het burgerinitiatief "Peuro" een stuk later begon dan was gepland. Leden kregen hierdoor te maken met een "dubbele boeking" in hun agenda.

Hamerstukken die geen hamerstuk meer blijken te zijn ("onthameren")

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 juni 2015. Onthameren - 2015Z10373

Besluit: De griffier informeert de leden per e-mail indien bij een Financiënwetsvoorstel dat op het plenaire schema als hamerstuk staat vermeld zich toch een Kamerlid als spreker aanmeldt.

Rondetafelgesprekken commissie Financiën

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 3 juni 2015. Aantal rondetafelgesprekken commissie Financiën - 2015Z10372

Besluit: De heer Van Vliet herinnert de leden van de commissie aan het in de vorige procedurevergadering uitgesproken voornemen om minder vaak tot het voeren van een rondetafelgesprek te besluiten.9

Voorstel Nijboer (PvdA) rondetafelgesprek beursgang ABN AMRO

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 1 juni 2015. Voorstel blokindeling en genodigden rondetafelgesprek beursgang ABN AMRO - 2015Z09962

Besluit: De commissie stemt in met de voorgestelde blokindeling en genodigden. Het rondetafelgesprek wordt ingedeeld in twee blokken. De namen van de genodigden worden bekendgemaakt zodra zij hun deelname aan het rondetafelgesprek hebben bevestigd.Rondvraag

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 1 juni 2015. Voorstel Nijboer (PvdA) rondetafelgesprek beursgang ABN AMRO - 2015Z09961

Besluit: De commissie stemt in met het voeren van een beknopt rondetafelgesprek dat voorafgaat aan het plenaire debat over de kabinetsbeslissing om ABN AMRO naar de beurs te brengen. Het heeft de voorkeur van de commissie om het rondetafelgesprek in week 25 of week 26 te voeren, eventueel in de avonduren.
Noot: Tijdens de regeling van 26 mei 2015 heeft de Kamer besloten om vóór het zomerreces een plenair debat te voeren over de kabinetsbeslissing om ABN AMRO naar de beurs te brengen.

Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 21 april 2015. Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel - 2015Z07419

Besluit: Op verzoek van de heer Merkies (SP) wordt dit agendapunt aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De heer Merkies zal worden verzocht zijn voorstel verder uit te werken en daarbij tevens rekening te houden met de verdere behandeling van het burgerinititatief "Ons Geld".

Uitkomst van het onderzoek door commissie Financiën van het burgerinitiatief "Ons Geld"

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 29 mei 2015. Stafnotitie n.a.v. het verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Ons Geld"; uitkomst onderzoek - 2015Z09824

Besluit: De commissie stemt in met de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek, nl. dat het onderwerp van het burgerinitiatief de afgelopen twee jaar niet aan de orde is geweest. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven wordt hierover geïnformeerd.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 22 april 2015. Brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Ons Geld" - 2015Z07765

Besluit: De commissie stemt in met de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek, nl. dat het onderwerp van het burgerinitiatief de afgelopen twee jaar niet aan de orde is geweest. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven wordt hierover geïnformeerd.
Noot: •De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is belast met het uitbrengen van een voorstel aan de Kamer over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief, met andere woorden: over de vraag of het aan alle voorwaarden voldoet. Eén van de criteria daarbij is dat het geen onderwerp mag betreffen waarover in de Kamer in de twee jaar voorafgaande aan de indiening uitdrukkelijk een standpunt is ingenomen. De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de commissie Financiën verzocht om te onderzoeken of het burgerinitiatief aan de orde is geweest en al dan niet steun in de Kamer heeft ontvangen. Zij verzoekt de commissie Financiën om de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over de uitkomst van dat onderzoek te informeren en daarbij zo mogelijk te vermelden of er naar het oordeel van uw commissie sprake is geweest van een duidelijk standpunt van een Kamermeerderheid.•In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 30 april 2015 is besloten dat de commissieleden Harbers (VVD), Merkies (SP) en Omtzigt (CDA) i.s.m. de staf van de commissie het hierboven beschreven onderzoek uitvoeren, en het resultaat daarvan te agenderen voor deze procedurevergadering van de commissie Financiën.8

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Artikel 13 op 19 mei 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, D.D.F. Rijks - 28 mei 2015. Besluitenlijst PVG Artikel 13 d.d. 19 mei 2015 - 2015Z09712

Besluit: Ter informatie.

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 mei 2015. Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - 21501-20-984

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 17 juni 2015.
Besluit: Betrekken bij plenair debat voorafgaand aan de Europese Top dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.
Noot: In de komende maand het voorstel voor landenspecifieke aanbevelingen besproken en vastgesteld in de ECOFIN-Raad en de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, waarna de Europese Raad van 26 en 27 juni de aanbevelingen zal bekrachtigen.
Noot: In de komende maand het voorstel voor landenspecifieke aanbevelingen besproken en vastgesteld in de ECOFIN-Raad en de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, waarna de Europese Raad van 26 en 27 juni de aanbevelingen zal bekrachtigen.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 mei 2015. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 mei 2015 - 21501-07-1260

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 17 juni 2015.

Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015. Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het eerste kwartaal van 2015 - 21109-219

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De commissie EU-zaken heeft in haar procedurevergadering van 21 mei 2015 besloten om deze brief door te geleiden naar de commissies op wier terrein een overschrijding van de implementatietermijn en/of formele ingebrekestelling speelt, te weten de commissies BZK, EZ, Financiën en I&M.•Er zijn drie achterstallige implementaties op het terrein van Financiën.

Internationale belastingen en belastingontwijking

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 2 juni 2015. Voorstel Van Vliet om beklag te doen bij de staatssecretaris van Financiën over late ontvangst brief - 2015Z10100

Besluit: De commissie besluit om de staatssecretaris van Financiën aan te sporen om brieven die aan de orde komen tijdens een algemeen overleg tijdig voorafgaand aan dat overleg aan de Kamer toe te sturen. Dat is niet alleen van belang in verband met de voorbereiding door de leden op het overleg, maar stelt ook belangstellenden buiten de Kamer in staat om voorafgaand aan het overleg hun opmerkingen over de brief aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Besluit: N.a.v. dit agendapunt spreekt de commissie over enkele andere fiscale onderwerpen waarover eerder is aangekondigd dat ze vóór het zomerreces aan de Kamer zouden worden toegestuurd, dan wel waarvan het wenselijk zou zijn ze vóór het zomerreces in behandeling te nemen. In dit verband worden genoemd de antwoorden op het schriftelijk overleg met betrekking tot de budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel, de fiscale verzamelwet, de autobrief 2.0 en de toegezegde brief over de herziening van het belastingstelsel. Ook dit zal onder de aandacht van de staatssecretaris worden gebracht.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juni 2015. Internationale belastingen en belastingontwijking - 2015Z10060

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Internationaal fiscaal beleid d.d. 3 juni 2015.

Afschrift van het antwoord op brief van LTO Nederland over de stopzetting van de afschrijving op productierechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juni 2015. Afschrift van het antwoord op brief van LTO Nederland over de stopzetting van de afschrijving op productierechten - 2015Z10056

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2015. Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34000-IX-28

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 17 juni 2015 te 14.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Graus over het bericht ‘Fransen zetten KLM klem’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Graus, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2015, over het bericht ‘Fransen zetten KLM klem’ - 2015Z10085

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM.

Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck over de variabele beloningen bij staatsdeelnemingen n.a.v het bericht 'Megabonus voor Schiphol-Topman'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Tony van Dijck, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 april 2015 over de variabele beloningen bij staatsdeelnemingen n.a.v het bericht 'Megabonus voor Schiphol-Topman' - 2015Z10018

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Verslag van de voorjaarsvergadering IMF 17 en 18 april 2015 in Washington DC

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2015. Verslag van de voorjaarsvergadering IMF 17 en 18 april 2015 in Washington DC - 26234-174

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg IMF dat voorafgaat aan de najaarvergadering.

Regeling bekostiging financieel toezicht 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - 33957-185

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 17 juni 2015 te 14.00 uur.

Nadere informatie over de Nederlandse positie en inzet ten aanzien van grensoverschrijdende fusies en overnames

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Nadere informatie over de Nederlandse positie en inzet ten aanzien van grensoverschrijdende fusies en overnames - 21501-07-1261

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 17 juni 2015.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het bericht in De Telegraaf d.d. 8 mei 2015 getiteld "Schiphol verkwist miljoenen in bouw"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het bericht in De Telegraaf d.d. 8 mei 2015 getiteld "Schiphol verkwist miljoenen in bouw" - 28165-194

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Antwoorden van de Rekenkamer resp. de minister van Financiën over het Rekenkamerrapport "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 28 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen" - 28165-190

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 mei 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen" - 28165-191

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland woensdag 24 juni 2015.

Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Verzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 mei 2015. Kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Verzekeraars - 32013-101

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de toekomst van de verzekeringssector dat is gepland op woensdag 24 juni 2015.

Voorjaarsnota 2015 c.a.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-IX

Besluit: Over het behandelschema van de Voorjaarsnota 2015 c.a. is al in de procedurevergaderingen van 30 april resp. 20 mei 2015 besloten (zie de noot).
Noot: •Behandelschema4

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Voorjaarsnota 2015 - 34210-1

Besluit: Over het behandelschema van de Voorjaarsnota 2015 c.a. is al in de procedurevergaderingen van 30 april resp. 20 mei 2015 besloten (zie de noot).
Noot: •Behandelschema•Inbrengdatum feitelijke vragen: woensdag 10 juni 2015 om 14.00 uur (de BOR-notitie over de Voorjaarsnota en de suppletoire begrotingen 2015 wordt u uiterlijk op vrijdag 5 juni 2015 toegestuurd)•Antwoorden: uiterlijk vrijdag 19 juni 2015•Plenaire behandeling: laatste vergaderweek vóór het zomerreces (week 27)

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de naheffing van 133 miljoen in de Slotwet Buitenlandse Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 mei 2015. Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 26 mei 2015, over de naheffing van 133 miljoen in de Slotwet Buitenlandse Zaken - 34200-V-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: Zie ook agendapunt 5.

Verkoop ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 mei 2015. Verkoop ABN AMRO - 31789-64

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de kabinetsbeslissing om ABN AMRO naar de beurs te brengen.
Noot: •Tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 mei 2015 heeft de Kamer besloten om vóór het zomerreces een plenair debat te voeren.•Zie ook agendapunt 30.

Uitkomsten Financieel Stabiliteitscomité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 mei 2015. Uitkomsten Financieel Stabiliteitscomité - 32545-28

Besluit: Het kabinet verzoeken om een reactie op de aanbeveling van het Financieel Stabiliteitscomité over de LTV-limiet na 2018.
Noot: •Website Financieel Stabiliteitscomité: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.•CPB Notitie 'De economische effecten van een verdere verlaging van de LTV-limiet': http://www.cpb.nl/persbericht/3215799/cpb-nadelen-verdere-verlaging-ltv-limiet-overheersen.

Verslag van een schriftelijk overleg over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht “Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht “Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand” - 25087-1013

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Internationaal fiscaal beleid d.d. 3 juni 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) - 26234-173

Besluit: Desgewenst betrekken bij de door de minister van Financiën aangekondigde nadere informatie (zie de noot).
Noot: De laatste onderhandelingsbijeenkomst vond plaats van 20-22 mei in Singapore. De minister van Financiën heeft aangekondigd dat hij de Kamer na de bijeenkomst in Singapore door middel van een brief over de definitieve uitkomst van de onderhandelingen zal informeren. Naar gelang de uitkomst zal hij de Kamer verzoeken voor toestemming tot het ondertekenen van de Articles of Agreement en het in gang zetten van het ratificatieproces.

Verantwoordingsstukken Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 mei 2015. Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 - 34200-IX

Besluit: Over het behandelschema van deze stukken is al in de procedurevergadering van 30 april 2015 besloten (zie de noot). Nu er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd, wordt besloten dat de verantwoordingsstukken 2014 desgewenst kunnen worden betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2015 (laatste vergaderweek vóór het zomerreces).
Noot: BehandelschemaInbrengdatum feitelijke vragen: donderdag 28 mei 2015. Antwoorden van kabinet resp. Rekenkamer: uiterlijk vrijdag 5 juni 2015. Geen wetgevingsoverleg (was afhankelijk gemaakt van het woordvoerderschap bij het plenaire verantwoordingsdebat d.d. 26 mei 2015)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 20 mei 2015. Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag Ministerie van Financiën 2014 (IX) - 34200-IX-2

Besluit: Over het behandelschema van deze stukken is al in de procedurevergadering van 30 april 2015 besloten (zie de noot). Nu er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd, wordt besloten dat de verantwoordingsstukken 2014 desgewenst kunnen worden betrokken bij het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2015 (laatste vergaderweek vóór het zomerreces).
Noot: BehandelschemaInbrengdatum feitelijke vragen: donderdag 28 mei 2015. Antwoorden van kabinet resp. Rekenkamer: uiterlijk vrijdag 5 juni 2015. Geen wetgevingsoverleg (was afhankelijk gemaakt van het woordvoerderschap bij het plenaire verantwoordingsdebat d.d. 26 mei 2015)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 mei 2015. Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 - 34200-IX-1

Besluit: Over het behandelschema van deze stukken is al in de procedurevergadering van 30 april 2015 besloten (zie de noot). Nu er dit jaar geen wetgevingsoverleg wordt gevoerd, wordt besloten dat de verantwoordingsstukken 2014
Noot: BehandelschemaInbrengdatum feitelijke vragen: donderdag 28 mei 2015. Antwoorden van kabinet resp. Rekenkamer: uiterlijk vrijdag 5 juni 2015. Geen wetgevingsoverleg (was afhankelijk gemaakt van het woordvoerderschap bij het plenaire verantwoordingsdebat d.d. 26 mei 2015)

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015. CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) - 34000-IX-26

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: •Aangehouden in de procedurevergadering van 20 mei 2015.•In de procedurevergadering van 30 april 2015 is besloten de stukken te betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2015 (laatste week vóór het zomerreces).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en bruto binnenlands product (bbp) - 34000-IX-27

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: In de procedurevergadering van 30 april 2015 is besloten de stukken te betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2015 (laatste week vóór het zomerreces).

Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 mei 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173), alsmede ter implementatie van verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een

Besluit: Het behandelschema voor het wetsvoorstel wordt vastgesteld (zie de noot).
Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 25 juni te 14.00 uur.
Noot: •De uiterlijke datum voor omzetting van de richtlijn per 1 januari 2015 is verstreken. De termijn van een half jaar - de richtlijn is op 12 juni 2014 gepubliceerd - is niet toereikend gebleken voor een implementatie van deze complexiteit en omvang. Een spoedige implementatie is aangewezen, mede gezien het inhoudelijk belang van het voorstel.•Behandelschema:- besloten technische briefing voorafgaand aan de inbreng van het verslag wetsvoorstel- inbrengdatum voor het verslag: donderdag 25 juni 2015 te 14.00 uur- nota n.a.v. het verslag: medio augustus 2015- wetgevingsoverleg: maandag 7 september 2015 van 11.00 - 16.00 uur; geen afrondend plenair debat- stemmingen: eerste geschikte datum na het wetgevingsoverleg•Internetconsultatie: https://www.internetconsultatie.nl/europeeskaderherstelenafwikkeling.•Samenvatting advies Raad van State: https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=321&summary_only=.