Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 mei 2015

Gepubliceerd: 22 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A0440710
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ee8d4040-f63e-4aef-8286-6e61e8e37011&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2020%20mei%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 33716, 31066, 31066, 31935, 31935, 31935, 31935, 31935, 22112, 22112, 22112, 31935, 31935, 28753, 28753, 34036, 34036, 34036, 33714

Inhoud


Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Financiën (IX) 2014; lichte stijging aantal onvolkomenheden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 20 mei 2015. Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Financiën (IX) 2014; lichte stijging aantal onvolkomenheden - 2015Z09132

Besluit: De heer Omtzigt vraagt hoe de door de Rekenkamer geconstateerde stijging van het aantal onvolkomenheden bij het Ministerie van Financiën aan de orde kan worden gesteld. De inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen over het Rekenkamerrapport met de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Financiën (IX) is op donderdag 28 mei 2015.

Verzoek om reactie op artikel d.d. 8 mei 2015 in De Telegraaf "Schiphol verkwist miljoenen in bouw"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 20 mei 2015. Verzoek om reactie op artikel d.d. 8 mei 2015 in De Telegraaf "Schiphol verkwist miljoenen in bouw" - 2015Z09129

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om een reactie op het bericht in De Telegraaf d.d. 8 mei 2015 "Schiphol verkwist miljoenen in bouw". De minister zal worden verzocht zijn reactie tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg Staatsdeelnemingen aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Kabinetsreactie landenspecifieke aanbevelingen, m.n. O&O-overheidsuitgaven

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 20 mei 2015. Kabinetsreactie landenspecifieke aanbevelingen - 2015Z09110

Besluit: De commissie zou het op prijs stellen als het kabinet haar reactie op de landenspecifieke aanbevelingen op korte termijn aan de Tweede Kamer zou

Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, P.T.M. van Doorn - 29 april 2015. Activiteitenoverzicht commissies over het jaar 2014 - 2015Z08005

Besluit: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.
Noot: •In het overleg tussen Kamervoorzitter en commissievoorzitters in het najaar 2014 is besloten ook dit jaar een overzicht te verstrekken van de commissieactiviteiten over het afgelopen jaar (2014), uitgesplitst per commissie. U kunt zich uitspreken over de werkzaamheden van de commissie en eventueel suggesties aandragen ter verbetering van de werkzaamheden.•Een aantal activiteiten dat bij sommige commissies heel veel of juist heel weinig voorkomt is in dit overzicht niet geteld, zoals buitenlandse werkbezoeken, aantal behandelde wetsvoorstellen en bijzondere procedures. Omdat de activiteiten van verschillende commissies soms moeilijk te vergelijken zijn is het overzicht nadrukkelijk niet bedoeld als een ‘prestatie-index’, maar ter lerende vergelijking.•De commissievoorzitter kan desgewenst de resultaten van de bespreking melden in het overleg van de commissievoorzitters met de Kamervoorzitter op 2 juni 2015.Rondvraag

Nieuwe datum notaoverleg initiatiefnota Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34135)

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 22 januari 2015. Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - 34135

Besluit: Besloten wordt het notaoverleg te plannen op maandag 29 juni 2015, aansluitend aan het reeds geplande wetgevingsoverleg (11.00-16.00 uur) over de Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst.
Noot: Het beknopte notaoverleg (duur: 2 uur) was eerder gepland op 20 april 2015 en is op verzoek van de initiatiefnemer, de heer Omtzigt, uitgesteld.

Verzoek Hartstichting en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. pleidooi voor het 'Illicit Trade Protocol' (ITP) en voor een snelle ratificatie ervan d.d. 2 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Hartstichting te Den Haag - 13 mei 2015. Verzoek Hartstichting en meerdere organisaties tot aanbieding petitie m.b.t. pleidooi voor het 'Illicit Trade Protocol' (ITP) en voor een snelle ratificatie ervan d.d. 2 juni 2015 - 2015Z08783

Besluit: Verzoek honoreren; petitieaanbieding organiseren op dinsdag 2 juni 2015.

Verzoek Europees Parlement, namens commissie TAXE, om gesprek met vaste commissie voor Financiën d.d. 29 mei 2015.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 30 april 2015. Verzoek Europees Parlement, namens commissie TAXE, om gesprek met vaste commissie voor Financiën d.d. 29 mei 2015 - 2015Z08189

Besluit: Zie de noot.
Noot: Werkbezoek TAXE-commissie aan Nederland op 29 mei•Door middel van een e-mailprocedure is op 6 mei 2015 besloten om op vrijdagochtend 29 mei 2015 een openbaar gesprek te organiseren met de delegatie van de TAXE-commissie. De duur van het gesprek wordt verlengd tot 90 minuten; van 09.00 - 10.30 uur. Voor het gesprek hebben de volgende Tweede Kamerleden zich aangemeld: Duisenberg (VVD, voorzitter), Neppérus (VVD), Groot (PvdA), Merkies (SP) en Koolmees (D66). De heer Elzinga, lid van de Eerste Kamer voor de fractie van de SP, zal eveneens aan het gesprek deelnemen.•Aan de rest van het programma van het TAXE werkbezoek die dag nemen geen Kamerleden deel.Interparlementaire commissiebijeenkomst op 17 juni in Brussel•In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 30 april 2015 is gesproken over de uitnodiging van de EP-onderzoekscommissie TAXE om deel te nemen aan een interparlementaire commissiebijeenkomst op 17 juni in Brussel. Er is in de procedurevergadering besloten dat deelname wordt overgelaten aan individuele leden.•De leden zijn er eerder over geïnformeerd dat zij zich vóór 18 mei dienden aan te melden. Blijkens de website van het EP is deze datum gewijzigd in aanmelding vóór 1 juni. Aanmelden kan via de volgende link: http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=secured_taxe.•De griffie heeft bij de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel geïnformeerd over de opzet van de dag. Zodra deze informatie bekend is wordt de commissie hierover nader geïnformeerd.

Besluitenlijst van de vergadering op 21 april 2015 van de politieke voorbereidingsgroep voor de Interparlementaire Conferentie Artikel 13

Zaak: Overig - griffier, D.D.F. Rijks - 30 april 2015. Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de IPC Artikel 13 op 21 april 2015 - 2015Z08132

Besluit: Ter informatie.

Definitieve Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 april 2015. Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015 - 21501-07-1258

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Met deze brief stuurt de minister het definitieve Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015, de jaarlijkse rapportageverplichting richting de Europese Commissie over de stand van zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën. Het betreft zowel de Nederlandse als de Engelse versie. Het Stabiliteitsprogramma is in de Tweede Kamer behandeld op 21 april 2015 en is naar de Europese Commissie verzonden op 30 april 2015.

Definitieve Nationaal Hervormingsprogramma 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 april 2015. Definitieve Nationaal Hervormingsprogramma 2015 - 21501-07-1259

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Conform de geldende afspraken met betrekking tot de informatievoorziening over Europese besluitvorming, stuurt de minister van EZ met deze brief het definitieve Nationaal Hervormingsprogramma 2015 en de bijdrage van de Nederlandse sociale partners. Deze stukken heeft de minister aan de Europese Commissie gezonden.

Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015

Zaak: Stafnotitie - ambtelijk medewerker Tweede Kamer, S.J. Nollen - 23 april 2015. Werkzaamheden Bureau Brussel PVSG, september 2014 – april 2015 - 2015Z07581

Besluit: Ter informatie.5
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Europese Zaken van 30 april 2015 is besloten deze stafnotitie, die een breed overzicht geeft van de activiteiten van de parlementaire vertegenwoordiging in Brussel, ter informatie door te geleiden naar alle andere commissies, zodat de leden kennis kunnen nemen van de activiteiten die daar worden ontplooid.

Kinderalimentatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2015. Reactie over afschaffing van de aftrek van kinderalimentatie - 2015Z01680

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen; adressant informeren.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de doorwerking van de Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie - 33716-33

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen.

Investeringsagenda Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 mei 2015. Investeringsagenda Belastingdienst - 31066-236

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 21 mei 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 28 mei 2015 om 14.00 uur. Na ontvangst van de antwoorden op de gestelde vragen wordt een besluit genomen over de verdere wijze van behandeling van de brief van de staatssecretaris.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Informatie betreffende de capaciteit invordering Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 mei 2015. Informatie betreffende de capaciteit invordering Belastingdienst - 31066-235

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Formeel recht en invordering dat is gepland op woensdag 10 juni 2015.

Reactie op de brief van een burger waarin aandacht wordt gevraagd voor het (dis)functioneren van Belastingdienst Toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2015. Reactie op de brief van een burger waarin aandacht wordt gevraagd voor het (dis)functioneren van Belastingdienst Toeslagen - 2015Z08585

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Afschrift brief aan Nationale Ombudsman over verrekening van toeslagen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 april 2015. Afschrift brief aan Nationale Ombudsman over verrekening van toeslagen - 2015Z081294

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 21 mei 2015.

Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 december 2014. Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie - 31935-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie - 31935-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderzoeksopzet beleidsdoorlichtingen Belastingen en Internationale Financiële Betrekkingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 mei 2015. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën over het plan van aanpak beleidsdoorlichting Internationale Financiële Betrekkingen. - 31935-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015. Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Financiën over het plan van aanpak van de beleidsdoorlichting Belastingen - 31935-17

Besluit: V.w.b. het onderdeel belastingen: agenderen voor het algemeen overleg Fiscale maatregelen dat is gepland op donderdag 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2015. Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie van het lid Harbers (Kamerstuk 34000, nr. 36) - 31935-15

Besluit: V.w.b. het onderdeel belastingen: agenderen voor het algemeen overleg Fiscale maatregelen dat is gepland op donderdag 28 mei 2015.

Reactie op de ‘Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2015’ van de Nederlandsche Bank (DNB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2015. Reactie op de ‘Nieuwsbrief Trustkantoren maart 2015’ van de Nederlandsche Bank (DNB) - 2015Z08681

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationaal fiscaal beleid dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.
Besluit: Het onderwerp wordt tevens als agendapunt aangemeld voor het halfjaarlijkse overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) dat is gepland op maandag 15 juni 2015.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Groenboek kapitaalmarktunie; consultatiedocumenten securitisaties en herziening van prospectusrichtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 maart 2015. Kabinetsreactie op het groenboek kapitaalmarktunie’ en consultatiedocumenten over securitisaties en herziening van prospectusrichtlijn - 22112-1950

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector dat staat gepland op donderdag 4 juni 2015, 16.00 - 18.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 mei 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het groenboek kapitaalmarktunie’ en consultatiedocumenten over securitisaties en herziening van prospectusrichtlijn - 22112-1964

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector dat staat gepland op donderdag 4 juni 2015, 16.00 - 18.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2015. Beantwoording van het groenboek kapitaalmarktunie, de consultatie herziening propectusrichtlijn en de consultatie securitisatie - 22112-1965

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector dat staat gepland op donderdag 4 juni 2015, 16.00 - 18.00 uur.

Beleidsdoorlichting schatkistbankieren

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Aanbieding Beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de DBFM(O) Voortgangsrapportage 2014

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Aanbieding van de DBFM(O) Voortgangsrapportage 2014 over de voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) - 28753-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de DBFM(O) Voortgangsrapportage 2014 over de voortgang in het beleid en de uitvoering van DBFM(O) - 28753-36

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015. CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) - 34000-IX-26

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •Naar verwachting worden de antwoorden op de door de commissie gestelde vragen uiterlijk op 22 mei 2015 aan de Tweede Kamer toegestuurd.2

Wet invoering Beschikking geen loonheffingen --> Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 april 2015. Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen - 34036-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: In de procedurevergadering van 20 april 2015 is besloten deze brief aan te houden tot na ontvangst van de aangekondigde nota van wijziging en informatie van Actal.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 mei 2015. Nota van wijziging - 34036-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 mei 2015. Aanbieding nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wet invoering Beschikking geen loonheffingen en reactie op het advies van Actal over het alternatief voor de BGL - 34036-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 september 2014. Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) - 34036

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op donderdag 4 juni 2015 om 14.00 uur.

Wijzigingswet financiële markten 2016; Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 mei 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PbEU 2014, L 257) (Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen) - 34204

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 18 juni 2015 te 14.00 uur.
Besluit: Vanwege de inhoudelijke samenhang tussen de Wijzigingswet financiële markten 2016 en de Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen worden beide wetsvoorstellen gevoegd behandeld.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 mei 2015. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016) - 34198

Besluit: De inbrengdatum voor het verslag is vastgesteld op donderdag 18 juni 2015 te

Nota van wijziging Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015. Nota van wijziging - 33714-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.