Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 30 april 2015

Gepubliceerd: 1 mei 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A0440612
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c76f03a8-a1f9-4122-bf68-9167bdaabe73&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2030%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31428, 22112, 21501, 33949, 31935, 31066, 25087, 25087, 25087, 34002, 34002, 34036, 34002, 31935, 32648, 32545, 32545, 32545, 26234, 26234, 26234, 21501, 21501, 21501, 29507, 31789, 31789, 31311, 34155

Inhoud


Rentemiddeling voor hypotheekklanten met een lopend rentecontract

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 30 april 2015. Rentemiddeling voor hypotheekklanten met een lopend rentecontract - 2015Z08262

Besluit: De bewindslieden van Financiën worden verzocht om een reactie op de recente oproep van de Vereniging Eigen Huis aan geldverstrekkers om rentemiddeling aan te bieden aan alle hypotheekklanten met een lopend rentecontract. De minister wordt verzocht in ieder geval ook in te gaan op de vraag waarom sommige banken en verzekeraars rentemiddeling wel aan hun klanten aanbieden en andere niet. Wat zijn naar het oordeel van de minister belemmeringen om rentemiddeling aan te bieden? Kan de minister in dit verband ook ingaan op het boetebeleid van geldverstrekkers? Ziet de minister voor zichzelf een bemiddelende rol weggelegd? De staatssecretaris wordt verzocht de Kamer te informeren of er fiscale belemmeringen zijn bij het aanbieden van rentemiddeling. Zo ja, welke zijn dat en zouden die belemmeringen kunnen worden weggenomen?

Delegatiebezoeken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 16 april 2015. Delegatiebezoeken - 2015Z07120

Besluit: Besproken.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.11

Voortgang rondetafelgesprek Toekomst verzekeringssector

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 24 april 2015. Voortgang rondetafelgesprek "Toekomst verzekeringssector" - 2015Z07745

Besluit: Enkele genodigden hebben laten weten verhinderd te zijn om aan het rondetafelgesprek deel te nemen. De staf van de commissie doet een voorstel voor een gewijzigde blokindeling.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Uitnodiging werkbezoek Kifid

Zaak: Brief derden - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) te Den Haag - 29 april 2015. Uitnodiging voor bezoek aan Kifid - 2015Z08118

Besluit: Besloten wordt in te gaan op de uitnodiging van het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Bij de fracties wordt geinventariseerd welke leden aan het werkbezoek wensen deel te nemen. Het werkbezoek gaat door als tenminste vijf leden zich ervoor aanmelden.

Brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Ons Geld"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 24 april 2015. Brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Ons Geld" - 2015Z07765

Besluit: De commissieleden Harbers (VVD), Merkies (SP) en Omtzigt (CDA) voeren i.s.m. de staf van de commissie het in de noot beschreven onderzoek uit. Het resultaat daarvan wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering van de commissie Financiën die is gepland op 20 mei 2015.
Noot: De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven is belast met het uitbrengen van een voorstel aan de Kamer over de ontvankelijkheid van het burgerinitiatief, met andere woorden: over de vraag of het aan alle voorwaarden voldoet. Eén van de criteria daarbij is dat het geen onderwerp mag betreffen waarover in de Kamer in de twee jaar voorafgaande aan de indiening uitdrukkelijk een standpunt is ingenomen.In deze brief verzoekt de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven aan de commissie Financiën om te onderzoeken of het burgerinitiatief aan de orde is geweest en al dan niet steun in de Kamer heeft ontvangen. Zij verzoekt de commissie Financiën om de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over de uitkomst van dat onderzoek te informeren en daarbij zo mogelijk te vermelden of er naar het oordeel van uw commissie sprake is geweest van een duidelijk standpunt van een Kamermeerderheid.

Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 21 april 2015. Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over het geldstelsel - 2015Z0741910

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering in afwachting van het onderzoek naar het burgerinitiatief 'Ons Geld' (zie agendapunt 39).

Verantwoordingsdebat en behandeling jaarverslagen 2014 en suppletoire begrotingswetten 2015 in de commissies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 8 april 2015. Cursus begroten & verantwoorden voor Kamerleden - 2015Z06268

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: De cursus "Begroten & Verantwoorden; moeilijkheden en dilemma’s voor Kamerleden" is gepland op dinsdagavond 19 mei 2015 van 18.00 tot 21.00 uur.

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 22 april 2015. Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2014 - 31428-8

Besluit: De commissie besluit de Algemene Rekenkamer te verzoeken om een technische briefing over het Rekenkamerrapport met de resultaten van het verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IXB). Er wordt geen rapporteur aangewezen. Het besluit om al dan niet een wetgevingsoverleg te voeren over de verantwoordingsstukken wordt aangehouden tot na het plenaire verantwoordingsdebat dat is gepland op dinsdag 26 mei 2015.
Noot: De door het Presidium vastgestelde inbrengdata voor feitelijke vragen:1. Feitelijke vragen over de jaarverslagen 2014, het rapport van de Algemene Rekenkamer en de slotwet: donderdag 28 mei 2015 om 14.00 uur.N.B. Over het Rekenkamerrapport bij het jaarverslag 2014 kunnen feitelijke vragen worden gesteld aan de Algemene Rekenkamer en/of aan de regering.2. Feitelijke vragen over de suppletoire begroting 2015 samenhangend met de Voorjaarsnota 2015: donderdag 11 juni 2015 om 14.00 uur.

Antwoord van de Technische Werkgroep ZiK op vragen over het rapport "Zorgkeuzes in Kaart"

Zaak: Brief derden - Technische Werkgroep Zorgkeuzes in Kaart (Technische Werkgroep ZiK) te Den Haag - 17 april 2015. Antwoord van de Technische Werkgroep ZiK op vragen over het rapport "Zorgkeuzes in Kaart" - 2015Z07196

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiche: Richtsnoeren voor economisch en werkgelegenheidsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 10 april 2015. Fiche: Richtsnoeren voor economisch en werkgelegenheidsbeleid - 22112-1956

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 30 april 2015.
Noot: •De commissie EZ heeft in haar procedurevergadering van 28 april 2015

Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie TAXE, voor interparlementaire commissievergadering d.d. 17 juni 2015.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 27 april 2015. Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie TAXE, voor interparlementaire commissievergadering d.d. 17 juni 2015 - 2015Z07941

Besluit: Gelet op de uiteenlopende politieke standpunten op dit dossier wordt besloten om niet als commissie deel te nemen aan de vergadering op 17 juni 2015, maar de beslissing om al dan niet in te gaan op de uitnodiging over te laten aan de individuele leden van de commissie. Uit dit besluit volgt dat leden die deelnemen aan de vergadering spreken op persoonlijke titel.
Besluit: De griffie van de commissie gaat bij de Parlementaire Vertegenwoordiging in Brussel na wat de opzet van interparlementaire commissievergadering is en brengt hier verslag over uit aan de leden.
Noot: De brief van Alain Lamassoure, voorzitter van TAXE, bevat een uitnodiging voor een commissievergadering met nationale parlementen op woensdagochtend 17 juni 2015 en een uitnodiging gericht aan de commissies van de nationale parlementen om met TAXE samen te werken en in verband daarmee een informatieverzoek.

Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 24 en 25 april te Riga

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015. Verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 24 en 25 april te Riga - 2015Z07972

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 30 april 2015.

Fiche: Mededeling en richtlijnen Fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 april 2015. Fiche: Mededeling en richtlijnen Fiscale transparantie ter bestrijding van belastingontduiking en -ontwijking - 2015Z07768

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 30 april 2015.
Noot: De Kamer heeft op basis van het werkprogramma voor 2015 van de Europese Commissie aangegeven dat het actieplan voor de inspanningen ter bestrijding van belastingontwijking en belastingfraude als EU-prioriteit zal worden behandeld. Het voorstel tot verplichte automatische uitwisseling van belastinggegevens is onderdeel van dit actieplan. Op de voorlopige agenda van de Ecofinraad van 19 juni staat het voorstel tot verplichte automatische uitwisseling van belastinggegevens geagendeerd.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 mei 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2015. Aanbieding geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 mei 2015 te Brussel - 2015Z077368

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 30 april 2015.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 24 en 25 april te Riga

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 april 2015. Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofinraad van 24 en 25 april te Riga - 21501-07-1251

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 23 april 2015.

Ondersteuning opstart kredietunies

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 17 april 2015. Ondersteuning opstart kredietunies - 33949-18

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Deze brief bevat een schriftelijke reactie op de aangehouden motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 949, nr. 16) waarin de regering wordt verzocht te bezien hoe aan beginnende kredietunies de eerste paar jaar een gericht opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening kan worden verstrekt.

Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015. Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie (Kamerstuk 31 935, nr. 14) - 2015Z07993

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 december 2014. Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie - 31935-14

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Lijst van vragen en antwoorden over de 15e halfjaarsrapportage van de

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst - 31066-234

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op donderdag 21 mei 2015.
Noot: De antwoorden bevatten tevens de reactie van de staatssecretaris van Financiën op de brief van de Nationale Ombudsman over dwangverrekening toeslagen.

Concept van een reactie op de open brief van EU-Commissarissen over bedrijfsbelastingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 april 2015. Aanbieding van een concept van een reactie op de open brief van EU-Commissarissen over bedrijfsbelastingen - 25087-100

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 23 april 2015.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationaal fiscaal beleid dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.

Reactie op Zembla-uitzending over belastingontwijking door Nederlandse bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 april 2015. Reactie op de Zembla-uitzending van 11 maart 2015 over belastingontwijking door Nederlandse bedrijven - 25087-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationaal fiscaal beleid dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.

Laatste stand van zaken van de (her)onderhandeling van de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 april 2015. Laatste stand van zaken van de (her)onderhandeling van de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden - 25087-98

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Internationaal fiscaal beleid dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten (Kamerstuk 34002, nr. 93)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2015. Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten - 34002-93

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fiscale maatregelen dat is gepland op donderdag 28 mei 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten - 34002-101

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fiscale maatregelen dat is gepland op donderdag 28 mei 2015.

Alternatief voor wetsvoorstel Beschikking Geen Loonheffingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 april 2015. Alternatief voor Beschikking geen loonheffingen - 34036-9

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de in deze brief aangekondigde nota van wijziging en informatie van Actal (zie de noot).
Noot: •De Belastingdienst is gestart met het benaderen van organisaties en grote ondernemingen om hen te verzoeken de bij hen gebruikelijke overeenkomsten tot opdracht voor te leggen aan de Belastingdienst. Het streven is om nog in oktober van dit jaar zo’n 40 verschillende

Reactie op de brief van R. van der W. te R. van 3 november 2014 inzake een klacht over de uitvoering van de zorgtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 april 2015. Reactie op de brief van R. van der W. te R. van 3 november 2014 inzake een klacht over de uitvoering van de zorgtoeslag - 2015Z06243

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Reactie op de e-mail van H. F. te B, directeur van een kinderopvanginstelling m.b.t het niet meer rechtstreeks ontvangen van betalingen kinderopvangtoeslag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 april 2015. Reactie op de e-mail van H. F. te B, directeur van een kinderopvanginstelling m.b.t het niet meer rechtstreeks ontvangen van betalingen kinderopvangtoeslag - 2015Z06242

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 april 2015. Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel - 34002-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 8 mei 2015 te 14.00 uur. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de gestelde vragen snel te beantwoorden.

CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015. CBS-bijstellingen in het bruto nationaal inkomen (bni) en het bruto binnenlands product (bbp) - 2015Z07940

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 1 mei 2015 te 15.00 uur. De minister van Financiën zal worden verzocht de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op vrijdag 15 mei 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen. De antwoorden van de minister worden geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie die is gepland op woensdag 20 mei 2015.
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2015.
Noot: De plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2015 is voorzien in de laatste vergaderweek voor het zomerreces (week 27).

Onderzoek NS naar onregelmatigheden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 april 2015. Onderzoek NS naar onregelmatigheden - 2015Z07830

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op donderdag 21 mei 2015 te 14.00 uur.
Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg.
Noot: Dit debat was in eerste instantie aangevraagd tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 maart 2015 (dertigledendebat). In de regeling van werkzaamheden van 28 april 2015 is n.a.v. de ontvangst van deze brief het dertigledendebat omgezet in een meerderheidsdebat.

Beleidsdoorlichting schatkistbankieren

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Aanbieding Beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-13

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 april 2015. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting schatkistbankieren (Kamerstuk 31 935, nr. 13) - 2015Z07741

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanschaf van CAF-sprinters via de Ierse route van NS Financial Services

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de aanschaf van CAF-sprinters via de Ierse route van NS Financial Services - 2015Z07550

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.

Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2015. Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten - 32648-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Twee jaar Wet financiële markten BES

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 april 2015. Twee jaar Wet financiële markten BES - 32545-27

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken centrale Wft-examinering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2015. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-24

Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair, met als eerste spreker mw. De Vries (VVD).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2014.

Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair, met als eerste spreker mw. De Vries (VVD).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-26

Besluit: VSO aanmelden bij de griffie plenair, met als eerste spreker mw. De Vries (VVD).

Verslag van een schriftelijk overleg IMF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april 2015. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de voorjaarsvergadering van het IMF - 26234-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 november 2014. Aanbieding verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) van 10 en 11 oktober 2014 - 26234-166

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) van 10 en 11 oktober 2014 - 26234-171

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De vragen met betrekking tot de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), en de relatie van de AIIB tot het IMF, zal de minister van Financiën binnen een termijn van een maand beantwoorden mede namens de ministers van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken.•Brief met informatie over de toetreding van Nederland tot de Asian Infrastructure Investment Bank als prospective founding member (33652, nr. 152).

Het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2015. Aanbieding van de additionele tekst voor het Nederlandse Stabiliteitsprogramma - 21501-07-1254

Besluit: Reeds betrokken bij plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma d.d. 21 april 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2015. Beantwoording vragen commissie over het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015 - 21501-07-1250

Besluit: Reeds betrokken bij plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma d.d. 21 april 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 april 2015. Aanbieding van het Nederlandse Stabiliteitsprogramma 2015 - 21501-07-1249

Besluit: Reeds betrokken bij plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma d.d. 21 april 2015.

Consultatiereacties AMvB beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 april 2015. Aanbieding van het verslag van de Consultatiereacties AMvB beleggingsverzekeringen - 29507-129

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Beleggingsverzekeringen d.d. 15 april 2015.3

Reactie op verzoek van het lid Merkies over de uitspraak waarin de minister-president zegt dat ABM AMRO voor het einde van het jaar naar de beurs zou kunnen gaan

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2015, over de uitspraak waarin de minister president zegt dat ABM AMRO voor het einde van het jaar naar de beurs zou kunnen gaan - 31789-54

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over ABN AMRO d.d. 9 april 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 april 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over ABN AMRO - 31789-53

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over ABN AMRO d.d. 9 april 2015.

AFM-rapport over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2015. Aanbieding rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen - 31311-146

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 4 juni 2015 te 14.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 8 april 2015 is besloten dit agendapunt aan te houden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over Bijzonder beheer door banken. Het rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden op 16 april 2015.

Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2015. Verzoek om informatie over wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst - 2015Z08084

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst (34196).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 april 2015. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst) - 34196

Besluit: Het in de noot opgenomen behandelschema van het wetsvoorstel wordt vastgesteld, met dien verstande dat nog wordt nagegaan of het wetgevingsoverleg op maandag 29 juni 2015 zou kunnen worden gepland. Indien daartoe zou worden besloten dan vinden de stemmingen over het wetsvoorstel ook op een iets later moment, maar wel vóór het zomerreces plaats.
Noot: •Het wetsvoorstel is op woensdag 29 april 2015 ingediend.•De gewenste datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is 1 oktober 2015. Motivering door het kabinet van de spoedeisendheid (zie de brief van 13 maart 2015; 34000, nr. 53): "Om nog in het jaar 2015 berichten uitsluitend digitaal te kunnen versturen is het noodzakelijk dat dit wetsvoorstel uiterlijk begin september aangenomen is door de Eerste Kamer. De elektronisch verzonden berichtenstroom van toeslagbeschikkingen en voorlopige aanslagen voor het jaar 2016 kan dan nog dit jaar voor een aanzienlijke besparing van kosten bij de Belastingdienst zorgen."•Met het oog op de gewenste datum van inwerkingtreding, zou tot het

Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34155-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 februari 2015. Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146) - 34155

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De griffie wordt verzocht de plenaire behandeling van het wetsvoorstel eind mei / begin juni te plannen.
Noot: De beoogde datum van inwerkingtreding van de overeenkomst is 1 januari 2016. De overeenkomst treedt echter pas op die datum in werking als uiterlijk op 30 november 2015 een groot aantal* aan de bankenunie deelnemende lidstaten de overeenkomst heeft geratificeerd. Om de ratificatie in Nederland op tijd te voltooien is vereist dat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer vóór 30 november 2015 hun goedkeuring hebben verleend aan het wetsvoorstel (waarna formele ratificatie bij akte van de minister van Buitenlandse Zaken volgt).*Gelijk aan tenminste 90% van de som van de gewogen stemmen - volgens de stemverhoudingen in de Raad - van alle aan de bankenunie deelnemende lidstaten.

Belastingregeling Nederland Curaçao

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 april 2015. Nota van wijziging - 33955-(R2032)-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 april 2015. Nota naar aanleiding van het verslag en nota naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao - 33955-(R2032)-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juni 2014. Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao) - 33955-(R2032)

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De beoogde datum dat de BRNC van toepassing wordt is 1 januari 2016. In artikel 36 is bepaald dat de BRNC in werking treedt met ingang van de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de BRNC is geplaatst. Vervolgens vinden de bepalingen ervan toepassing vanaf 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de BRNC in werking is getreden.