Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 8 april 2015

Gepubliceerd: 10 april 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A044059
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f73ae235-4584-4cdc-8692-bb367d2c3431&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%208%20april%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28165, 21501, 31369, 31369, 31066, 26234, 34023, 31789, 31311, 31311, 34000, 33625, 32013, 31789, 29507, 32013, 31311, 28165

Inhoud


Rappel kabinetsreactie op aangehouden motie Groot/Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening (33949, nr. 16)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Groot (PvdA) - 8 april 2015. Rappel kabinetsreactie op aangehouden motie Groot/Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening - 2015Z06542

Besluit: De minister van Financiën wordt herinnerd aan zijn toezegging om zijn collega van Economische Zaken te verzoeken om binnen een termijn van een week schriftelijk op de aangehouden motie te reageren. De commissie zou de toegezegde brief graag z.s.m. ontvangen.
Noot: De motie van de leden Groot (PvdA) en Omtzigt (CDA) is op 19 maart 2015

Rappel kabinetsreactie op aangehouden motie Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 8 april 2015. Rappel kabinetsreactie op aangehouden motie Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie met de EU over de naheffing - 2015Z06373

Besluit: De minister van Financiën wordt verzocht om uiterlijk op vrijdag 10 april 2015 de toegezegde kabinetsreactie op de aangehouden motie van de heer Omtzigt (34023, nr. 7) naar de Tweede Kamer toe te sturen.

Voorstel Klaver (GroenLinks) fundamenteel debat stand van zaken internationaal fiscaal beleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 7 april 2015. Voorstel Klaver (GroenLinks) fundamenteel debat stand van zaken internationaal fiscaal beleid - 2015Z06201

Besluit: Besloten wordt om vóór het zomerreces een algemeen overleg te voeren over internationale fiscale ontwikkelingen. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht tijdig voorafgaand aan het overleg aan de Kamer een brief te sturen met de actuele stand van zaken van het OESO-project Base Erosion & Profit Shifting (BEPS), de Europese ontwikkelingen op fiscaal gebied inclusief een appreciatie en een visie op het Nederlandse vestigingsklimaat. Tevens wordt voor dit algemeen overleg geagendeerd de - nog te ontvangen - reactie van de staatssecretaris van Financiën op het SOMO-rapport over belastingontwijking in Griekenland via Nederland, welke op voorstel van de heer Klaver (GroenLinks) door de Kamer is gevraagd tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015.Rondvraag

Rekenkamerrapport "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 7 april 2015. Aanbieding van het rapport "De Staat als aandeelhouder; Over het beheer van staatsdeelnemingen" - 28165-183

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer op donderdag 23 april 2015 te 14.00 uur.

Stand van zaken geplande rondetafelgesprekken

Zaak: Brief derden - Egeria te Amsterdam - 31 maart 2015. Reactie Egeria n.a.v. uitnodiging tot deelname aan rondetafelgesprek Private equity in Nederland d.d. 29 april 2015 - 2015Z05737

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Besluit: De actuele stand van zaken van drie geplande rondetafelgesprekken wordt besproken (zie de noot).
Noot: •Er is gesproken over de stand van zaken van drie rondetafelgesprekken:•Rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken (16 april 2015)•Rondetafelgesprek Private equity in Nederland (voorlopige datum: 29 april 2015)•Rondetafelgesprek Toekomst verzekeringssector (begin juni 2015; zie ook agendapunt 7)•Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.7

Verzoek De Groene Zaak, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. toekomstbestendig belastingstelsel d.d. 21 april 2015.

Zaak: Brief derden - De Groene Zaak te Den Haag - 3 april 2015. Verzoek De Groene Zaak, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. toekomstbestendig belastingstelsel d.d. 21 april 2015 - 2015Z06120

Besluit: Verzoek honoreren; petitieaanbieding organiseren.

Voorstel van de Europese Investeringsbank (EIB) voor een gesprek over de EIB en over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Zaak: Brief derden - Europese Investeringsbank (EIB) te Luxembourg - 2 april 2015. Voorstel EIB voor gesprek over EIB en Junckerplan d.d. 21 t/m 23 september 2015 - 2015Z06124

Besluit: De commissie gaat graag in op het voorstel om in de week van 21 september 2015 een gesprek te organiseren met de Europese Investeringsbank (EIB) over de EIB en over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Nadat de datum voor het gesprek is vastgesteld, wordt bij de fracties geïnventariseerd welke leden aan het gesprek wensen deel te nemen.
Noot: In de context van de EU-voorzitterschappen vergaderen de EIB-instanties (Management Comité en Board) altijd in het land van het aankomende voorzitterschap. Dit jaar is dat in Nederland in de week na Prinsjesdag, 21 t/m 23 september 2015. Dat biedt de mogelijkheid om in die week een gesprek te organiseren met de President van de Bank, Werner Hoyer en/of met de Vice President, Pim van Ballekom.

Jaarverslag van ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2014

Zaak: Brief derden - Europese Centrale Bank (ECB) te Frankfurt am Main - 31 maart 2015. Aanbieding jaarverslag van ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2014 - 2015Z06118

Besluit: Besloten wordt om de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) en een vertegenwoordiger van De Nederlandsche Bank (DNB) uit te nodigen voor een gedachtewisseling over het toezicht op banken in Nederland. Enkele leden uit de commissie nemen het voortouw bij de inhoudelijke voorbereiding van het gesprek; nadere informatie op dit punt volgt.
Noot: •Dit is het eerste jaarverslag dat de ECB uitbrengt over haar toezichtswerkzaamheden.•Artikel 21 van de SSM-verordening regelt dat de nationale parlementen over het jaarverslag gemotiveerde opmerkingen aan de ECB kunnen sturen. Nationale parlementen kunnen ook de voorzitter of een lid van de Supervisory Board (Raad van Toezicht) van de ECB uitnodigen om samen met een vertegenwoordiger van een nationale bevoegde autoriteit een gedachtewisseling te hebben over het toezicht op banken in de lidstaat.•ECB-website bankentoezicht: https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html.6

EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn tot verplichte automatische uitwisseling van belastinggegevens COM (2015) 135 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 2 april 2015. EU-stafnotitie - Voorstel voor een richtlijn tot verplichte automatische uitwisseling van belastinggegevens - 2015Z05977

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het voorstel voor een richtlijn tot verplichte automatische uitwisseling van belastinggegevens.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 20 maart 2015. EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn tot verplichte automatische uitwisseling van belastinggegevens COM (2015) 135 (Engelstalige versie) - 2015Z05071

Besluit: Het kabinet verzoeken om het BNC-fiche over dit voorstel voor een richtlijn uiterlijk op 23 april 2015 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Noot: Vanwege het meireces en de korte doorlooptijd van de behandeling van het EU-voorstel tot medio juni, wordt voorgesteld het kabinet te verzoeken om het BNC-fiche over het voorstel uiterlijk 23 april 2015 aan de Kamer toe te sturen. Het fiche wordt vervolgens voor de procedurevergadering van 30 april 2015 geagendeerd.

Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 1 april 2015. Aanbieding Nationaal Hervormingsprogramma 2015 - 21501-07-12485

Besluit: Reeds geagendeerd voor het plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma dat is gepland in week 17 (week van 20 april 2015).
Noot: •Het Stabiliteitsprogramma wordt naar verwachting uiterlijk op 13 april 2015 door de minister van Financiën aan de Tweede Kamer toegestuurd. Na ontvangst van het Stabiliteitsprogramma kan op voorstel van één of meer leden d.m.v. een e-mailprocedure worden besloten tot het stellen van enkele feitelijke vragen.•Het plenaire debat wordt gevoerd met de ministers van Financiën en van Economische Zaken.

Verslag van een schriftelijk overleg met betrekking tot de analyse van de vennootschapsbelasting (Vpb)-opbrengsten in de periode 2000-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 april 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de analyse van de vennootschapsbelasting (Vpb)-opbrengsten in de periode 2000-2011 - 31369-13

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fiscale maatregelen dat is gepland op woensdag 22 april 2015.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 februari 2015. Analyse vennootschapsbelasting (Vpb)-opbrengsten 2000-2011 - 31369-11

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Fiscale maatregelen dat is gepland op woensdag 22 april 2015.

Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 maart 2015. Aanbieding 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst - 31066-233

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 29 april 2015.
Noot: In de procedurevergadering van 25 maart 2015 is reeds besloten de inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vast te stellen op woensdag 8 april 2015 te 14.00 uur. De staatssecretaris is verzocht de antwoorden op de feitelijke vragen uiterlijk op vrijdag 24 april 2015 aan de Kamer toe te sturen.

Reactie op een brief van een derde inzake een verzoek om aandacht m.b.t. problemen met Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 maart 2015. Reactie op een brief van een derde inzake een verzoek om aandacht m.b.t. problemen met Belastingdienst - 2015Z05078

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Geannoteerde agenda voorjaarsvergadering IMF

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 april 2015. Aanbieding van de geannoteerde agenda van de voorjaarsvergadering van het IMF - 26234-169

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg IMF op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015, over het bericht ‘De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel; Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 april 2015. Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 31 maart 2015, over het bericht ‘De Telegraaf naar rechter om naheffing uit Brussel; Europese Commissie en kabinet weigeren openheid van zaken’ - 34023-8

Besluit: Reeds betrokken bij het debat over de Staat van de Europese Unie d.d. 2 april 2015.4

Verslag van een schriftelijk overleg over de salarisverhoging van het bestuur van ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de salarisverhoging van het bestuur van ABN AMRO - 31789-52

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over ABN AMRO dat is gepland op donderdag 9 april 2015.

Voortgang aanpassingen regelgeving crowdfunding

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 maart 2015. Voortgang aanpassingen regelgeving crowdfunding - 31311-148

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De in de brief beschreven aanpassingen van bestaande regelgeving vinden plaats via wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en worden in april samen met andere wijzigingen openbaar geconsulteerd. Het streven is de wijzigingen van het BGfo per 1 januari 2016 in werking te laten treden. In het vierde kwartaal van dit jaar zal de minister de Tweede Kamer nader informeren over de voortgang van verdere implementatie en uitwerking van het regelgevend kader om een duurzame ontwikkeling van de crowdfundingsector verder te ondersteunen.

Aanbieding van de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 maart 2015. Aanbieding van de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen - 31311-147

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 28 mei 2015 te 14.00 uur.

Nadere invulling van de rol van de Afdeling Advisering van de Raad van State als onafhankelijke instantie die belast is met het toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 maart 2015. Nadere invulling van de rol van de Afdeling Advisering van de Raad van State als onafhankelijke instantie die belast is met het toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels - 34000-563

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma dat is gepland in week 17 (week van 20 april 2015).
Noot: •De beoordeling door de Raad van State van de ontwerpbegroting aan de Europese begrotingsafspraken zal in het vervolg in een apart document bij het verschijnen van de Miljoenennota worden gepubliceerd.•Ook tussentijds zal de Raad van State een beoordeling uitbrengen. Deze rapportage zal samen met het Stabiliteitsprogramma in de tweede week van april aan de Kamer worden aangeboden. Het Stabiliteitsprogramma dient voor 1 mei bij de Europese Commissie te zijn ingediend.

Informatie over toetreding tot de Asian Infrastructure Investment Bank als prospective founding member

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 maart 2015. Informatie over de toetreding van Nederland tot de Asian Infrastructure Investment Bank als prospective founding member - 33625-152

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg IMF op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur.

Informatie over tuchtrecht banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 maart 2015. Informatie over tuchtrecht banken - 32013-100

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook: www.tuchtrechtbanken.nl.

Uitstel besluit aangaande de verkoop van ABN AMRO

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 maart 2015. Uitstel besluit aangaande de verkoop van ABN AMRO - 31789-51

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over ABN AMRO dat is gepland op donderdag 9 april 2015.

April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2015. April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld - 34000-IX-25

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma dat is gepland in week 17 (week van 20 april 2015).

Verslag van een schriftelijk overleg voorhang ontwerpbesluit beleggingsverzekering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering - 29507-128

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Beleggingsverzekeringen dat is gepland op woensdag 15 april 2015.

Planning van de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Verzekeraars “Nieuw leven voor verzekeraars"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2015. Planning van de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Verzekeraars “Nieuw leven voor verzekeraars" - 32013-99

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Het rondetafelgesprek wordt gepland in de eerste helft van de maand juni. De commissie neemt zich voor om vóór het zomerreces over de - nog te ontvangen - kabinetsreactie een algemeen overleg met de minister van Financiën te voeren.
Noot: In de brief zegt de minister van Financiën toe alles op alles te zetten

Rapportage van de AFM over het verkennend onderzoek bijzonder beheer kredieten voor het MKB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2015. Aanbieding rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen - 31311-146

Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het rondetafelgesprek over Bijzonder beheer door banken.
Noot: Het rondetafelgesprek Bijzonder beheer door banken is gepland op donderdag 16 april 2015 van 10.00 - 13.00 uur.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 maart 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2013 - 28165-182

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen dat is gepland op woensdag 3 juni 2015.

Douaneverdrag Nederland - Brazilië

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 2 april 2015. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Federatieve Republiek Brazilië inzake wederzijdse administratieve bijstand ten behoeve van de juiste toepassing van de douanewetgeving en de voorkoming, opsporing en bestrijding van inbreuken op de douanewetgeving; Brasilia, 7 maart 2002 (Trb. 2002, 103 en Trb. 2015, 8 en 29.) - 34185-(R2050)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Zie ook: Trb. 2002, 103 en Trb. 2015, 8 en Trb. 2015, 29.•Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 2 mei 2015).•De goedkeuring wordt voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten gevraagd.

Verslag van een schriftelijk overleg over het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Ethiopië

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 maart 2015. Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Addis Abeba, 18 augustus 2014 - 34173-(R2049)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Zie ook: Trb. 2014, 178, Trb. 2015, 2 en Trb. 2015, 30.•Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 3 april 2015).•De goedkeuring wordt voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland gevraagd.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 maart 2015. Antwoorden op vragen over het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag met Ethiopië - 34173-(R2049)-3

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 11 maart 2015 is besloten schriftelijk overleg te voeren over het ter stilzwijgende goedkeuring overgelegde wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag.