Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 11 maart 2015

Gepubliceerd: 13 maart 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A044039
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d4c85c9b-34cc-4350-a0fe-ac2358a47215&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2011%20maart%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25087, 21501, 31066, 34002, 34002, 34002, 34135, 34002, 31369, 29507, 29507, 32545, 32013, 34101, 31935, 33957, 33957, 34100

Inhoud


Uitstel algemeen overleg monetair beleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 11 maart 2015. Uitstel algemeen overleg monetair beleid - 2015Z04420

Besluit: Het algemeen overleg over monetair beleid wordt vanwege agendatechnische redenen enkele weken uitgesteld.

Termijn aanvullende vragen berichtgeving ABN AMRO Dubai (n.a.v. de regeling van werkzaamheden van 11 maart 2015)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 11 maart 2015. Termijn aanvullende vragen berichtgeving ABN AMRO Dubai - 2015Z04408

Besluit: De termijn voor het indienen van aanvullende vragen wordt bepaald op donderdag 12 maart 2015 om 17.00 uur. De minister van Financiën zal worden verzocht zijn antwoorden binnen twee weken aan de Kamer toe te sturen.
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 11 maart 2015 heeft de Kamer op voorstel van de leden Koolmees (D66) en Omtzigt (CDA) besloten om de minister van Financiën een reactie te verzoeken op berichtgeving over mogelijke ontduiking door staatsbank ABN Amro van regels om de financiering van terroristische organisaties en witwassen tegen te gaan. Tevens is tijdens de regeling van werkzaamheden besloten dat de leden van de commissie aanvullende vragen over dit onderwerp kunnen indienen.

Uitvoering motie Klaver/Koolmees over een geharmoniseerde grondslag voor de heffing van winstbelasting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 11 maart 2015. Uitvoering motie Klaver/Koolmees over een geharmoniseerde grondslag voor de heffing van winstbelasting (25087, nr. 96) - 2015Z04404

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om de Kamer tijdig voorafgaand aan het eerstvolgende algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad te informeren over hoe hij de motie Klaver/Koolmees gaat uitvoeren.

Voorstel Klaver (GroenLinks) verzoek brief belastingontwijking Nederlandse bedrijven

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.F. Klaver (GroenLinks) - 11 maart 2015. Voorstel Klaver (GroenLinks) verzoek brief belastingontwijking Nederlandse

Besluit: Besloten wordt eerst de uitzending van Zembla af te wachten. Desgewenst kan de heer Klaver daarna zijn voorstel opnieuw - eventueel door middel van een e-mailprocedure - aan de commissie voorleggen.Rondvraag

Herhaald rappel Artikel 2-fonds

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 7 maart 2015. Herhaald rappel Artikel 2-fonds - 2015Z04151

Besluit: Besloten wordt de staatssecretaris van Financiën te verzoeken om de eerder door de commissie gevraagde brief over dit onderwerp (zie de noot) binnen een termijn van twee weken aan de Kamer toe te sturen.
Noot: In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 14 januari 2015 is gesproken over uitkeringen uit het Artikel 2-fonds en het advies van de Landsadvocaat hierover. De commissie heeft toen besloten de staatssecretaris te verzoeken om de uitkomsten van het onderzoek en de daaraan verbonden budgettaire consequenties met betrekking tot aanpassing van de fiscale behandeling van uitkeringen uit het Artikel 2-fonds zo spoedig mogelijk aan de Kamer toe te sturen. Dit overeenkomstig de toezegging van de staatssecretaris in zijn antwoord d.d. 11 juli 2014 op de vragen van de leden Neppérus en Koolmees aan de staatssecretaris van Financiën (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, 2513). Tevens is de staatssecretaris verzocht het desbetreffende advies van de Landsadvocaat aan de Kamer toe te sturen.

Erratum bij rapport Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 februari 2015. Erratum bij rapport "Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk" - 25087-86

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over Belastingontwijking d.d. 5 maart 2015.

Beantwoording op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Belastingontwijking

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 27 februari 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk" -

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over Belastingontwijking d.d. 5 maart 2015.

Verzoek INretail tot aanbieding alternatief banenplan voorafgaand aan rondetafelgesprek Keuzes voor een beter belastingstelsel op 25 maart 2015.

Zaak: Brief derden - INretail te Zeist - 20 februari 2015. Verzoek INretail tot aanbieding alternatief banenplan, voorafgaand aan rondetafelgesprek Keuzes voor een beter belastingstelsel d.d. 25 maart 2015 - 2015Z03156

Besluit: Verzoek honoreren; petitieaanbieding organiseren.

Werkbezoek Brussel op maandag 23 maart 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 6 maart 2015. Programma werkbezoek Brussel 23 maart 2015 - 2015Z04092

Besluit: Ter informatie.
Noot: Voor het werkbezoek hebben de volgende leden zich aangemeld:•P.J. Duisenberg, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (VVD)•M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid (VVD)•A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid (VVD)•H. Neppérus, Tweede Kamerlid (VVD)•H. Nijboer, Tweede Kamerlid (PvdA)•P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid (CDA)•A.Z. Merkies, Tweede Kamerlid (SP)•W. Koolmees, Tweede Kamerlid (D66)

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 maart 2014 te Brussel; uitvoering motie Van Haersma Buma over Frankrijk strikt houden aan het Stabiliteits- en Groeipact

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 maart 2015. Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 9 en 10 maart 2015 te Brussel en een reactie op verzoek van het lid Van Haersma-Buma, gedaan tijdens de stemmingen van 26 februari 2015, over uitvoering van de motie van het lid Van Haersma Buma over Frankrijk strikt houden aan het Stabiliteits- en Groeipact (Kamerstuk 21 501-20, nr. 949) - 21501-07-1243

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 5 maart 2015. Het tweede deel van de brief - de reactie van de minister van Financiën op de motie van de leden Van Haersma Buma, Koolmees en Schouten om Frankrijk strikt te houden aan het Stabiliteits- en Groeipact - kan desgewenst worden betrokken bij het debat over de Europese Top in week 12.

Reactie op verzoek van het lid Bashir over het bericht dat het aangifteprogramma verdwijnt en belastingplichtigen hun aangifte op de website van de Belastingdienst moeten doen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 maart 2015. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 3 maart 2015, over het bericht dat het aangifteprogramma verdwijnt en belastingplichtigen hun aangifte op de website van de Belastingdienst moeten doen - 31066-231

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 29 april 2015.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon6

Willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 november 2014. Reactie op het verzoek van het lid Bashir om een brief naar aanleiding van het krantenartikel in het NRC Handelsblad van vrijdag 31 oktober 2014 met als titel ‘Strop voor fiscus, onderzoek naar investeringen in schepen’ - 34002-73

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Fiscale maatregelen.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-73

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november 2014. Reactie op vragen van de leden Bashir en Groot tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2015 over de tijdelijke willekeurige afschrijving schepen en het tonnageregime - 34002-53

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Fiscale maatregelen.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-53

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en het tonnageregime - 34002-99

Besluit: Agenderen voor het - nog te plannen - algemeen overleg Fiscale maatregelen.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-99

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 22 januari 2015. Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - 34135

Besluit: Besloten wordt tot het voeren van een beknopt notaoverleg. Voor het overleg zal de staatssecretaris van Financiën, in de rol van adviseur van de Kamer, worden uitgenodigd.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën te verzoeken om de toegezegde brieven met betrekking tot de accijns en de oldtimers tijdig voorafgaand aan het notaoverleg aan de Kamer te sturen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 maart 2015. Reactie op de aanbevelingen van de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - 34135-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de initiatiefnota.

Rapport "Gevraagd: maatwerk! een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen" van de Nationale ombudsman

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 18 februari 2015. Aanbieding rapport "Gevraagd: maatwerk! een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen" van de Nationale

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 23 april 201

Kabinetsreactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid en artikel in de Volkskrant van 19 januari jl. over de vermogensongelijkheid in Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 4 maart 2015. Reactie op rapport Oxfam International over groeiende globale ongelijkheid - 34000-IX-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief worden tevens enkele brieven aangekondigd die voor de zomer van 2015 aan de Tweede Kamer worden toegestuurd: •Kabinetsreactie van de minister van SZW op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau ‘Verschil in Nederland’ van december 2014.•Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het tegengaan van ongelijkheid in ontwikkelingslanden, meer specifiek over inclusiviteit in de Nederlandse programma’s en projecten in ontwikkelingslanden.•Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de Nederlandse inzet in de onderhandelingen over de Post 2015 duurzame ontwikkelingsagenda en in het bijzonder een doel op het tegengaan van ongelijkheid (Post 2015 Agenda en de Financing for Development onderhandelingen).

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het toesturen van de evaluatie van de innovatiebox

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 24 februari 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over het toesturen van de evaluatie van de innovatiebox - 34002-98

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief deelt de staatssecretaris mee dat de evaluatie van de innovatiebox niet voor het zomerreces 2015 naar de Kamer zal worden verzonden. De verwachting is dat de evaluatie in het laatste kwartaal van 2015 naar de Kamer zal worden gestuurd.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-98

Uitstel beantwoording vragen commissie over de analyse van de opbrengsten van de vennootschapsbelasting (Vpb) in de periode 2000 – 2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2015. Uitstel beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën over de analyse van de opbrengsten van de vennootschapsbelasting (Vpb) in de periode 2000 – 2011 (Kamerstuk 31 369, nr. 11) - 31369-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris kondigt in deze brief aan dat hij in de tweede helft van maart de antwoorden op de vragen van de commissie aan de Kamer zal sturen.

Lijst van vragen en antwoorden aan de regering over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Belastingontwijking"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk" -

Besluit: Reeds betrokken bij plenaire debat over Belastingontwijking d.d. 5 maart 2015.

Besloten en vertrouwelijke technische briefing rulingpraktijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 maart 2015. Besloten en vertrouwelijke technische briefing rulingpraktijk - 2015Z03707

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De heer Klaver (GroenLinks) kondigt aan dat hij de leden van de commissie zal voorstellen om in een besloten onderling overleg verder te spreken over deze wijze van informatievoorziening aan de Kamer.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorwaardelijke verkoop van REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 maart 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake de voorwaardelijke verkoop van REAAL (Kamerstuk 33 532, nr. 39) - 2015Z04177

Besluit: Betrekken bij het debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal en over de verkoop van SNS Reaal.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 maart 2015. Voorhang ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering - 29507-126

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg beleggingsverzekeringen dat is gepland op woensdag 15 april 2015.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 maart 2015 te 14.00 uur. De minister van Financiën zal worden verzocht de vragen van de commissie uiterlijk op vrijdag 27 maart 2015 te beantwoorden.
Noot: Het ontwerpbesluit wordt voorgehangen in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van vier weken van artikel 4:25, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht. De voorhangtermijn verloopt op maandag 6 april 2015, dus vóór de datum van het geplande algemeen overleg (15 april 2015). Na afloop van de voorhangperiode van vier weken zal het ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden voorgelegd en vervolgens worden vastgesteld. Het streven is om het besluit op 1 juli 2015 in werking te laten treden.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 maart 2015. Aanbieding van de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten over de stand van zaken van de nazorg beleggingsverzekeringen per eind 2014 - 29507-127

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg beleggingsverzekeringen dat is gepland op woensdag 15 april 2015.

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 3 februari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 maart 2015. Aanbieding van het verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 3 februari 2015 - 32545-253

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport van de Commissie verzekeraars “Nieuw leven voor verzekeraars”

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 5 maart 2015. Voorstel Nijboer (PvdA) voor rondetafelgesprek toekomst verzekeringssector - 2015Z04043

Besluit: De commissie besluit tot het organiseren van een rondetafelgesprek vóór het zomerreces. Bij de leden van de commissie wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 maart 2015. Aanbieding rapport van de Commissie verzekeraars “Nieuw leven voor verzekeraars” - 32013-96

Besluit: De commissie besluit tot het organiseren van een rondetafelgesprek vóór het zomerreces. Bij de leden van de commissie wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij voor het rondetafelgesprek wensen uit te nodigen.
Besluit: De minister van Financiën zal worden verzocht de Kamer te informeren of het mogelijk is de kabinetsreactie voor het meireces aan de Kamer toe te sturen.
Noot: In zijn aanbiedingsbrief bij het rapport kondigt de minister van Financiën aan dat hij in een kabinetsreactie bij de Kamer zal terugkomen op de aanbevelingen en constateringen. De minister is voornemens om deze reactie voor het zomerreces aan de Kamer toe te sturen.

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 10 december 2014. Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren - 34101

Besluit: Besloten wordt tot het voeren van een notaoverleg. Voor het overleg zal de minister van Financiën, in de rol van adviseur van de Kamer, worden uitgenodigd.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2015. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren - 34101-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de initiatiefnota van de heer Merkies.

Onderzoeksopzet van drie beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 4 maart 2015. BOR-notitie - Advies bij plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen Financien - 2015Z03910

Besluit: Desgewenst betrekken bij de onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2015. Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie van het lid Harbers (Kamerstuk 34000, nr. 36) - 31935-15

Besluit: De minister en de staatssecretaris van Financiën verzoeken om een nadere

Kostenkaders DNB en AFM 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 december 2014. Kostenkaders DNB en AFM 2015 - 33957-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-16

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over kostenkaders DNB en AFM 2015 - 33957-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-17

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 maart 2015. Informatie over de vrijstellingsgrens van €10.000 - 34100-14

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: De stemmingen over het wetsvoorstel hebben plaatsgevonden op dinsdag 10 maart 2015.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën
Gerelateerde kamerstukken: 34100-14

Protocol belastingverdrag Nederland - Ethiopië

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 maart 2015. Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Addis Abeba, 18 augustus 2014 - 34173-(R2049)-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 19 maart 2015 te 14.00 uur. Het kabinet zal worden verzocht de vragen van de commissie uiterlijk op vrijdag 27 maart 2015 te beantwoorden.
Noot: •Zie ook: Trb. 2014, 178, Trb. 2015, 2 en Trb. 2015, 30.•Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 3 april 2015).•De goedkeuring wordt voor het Europese deel en het Caribische deel van Nederland gevraagd.