Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 25 februari 2015

Gepubliceerd: 27 februari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A044027
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=981d13cc-b1c8-402b-922e-3526f5c65933&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2025%20februari%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34054, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 34002, 34036, 34002, 31369, 34101, 21501, 21501, 31935, 33532, 31789, 34100, 34100

Inhoud


Voorstel verplaatsen AO Staatsdeelnemingen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 24 februari 2015. Voorstel verplaatsen AO Staatsdeelnemingen - 2015Z03446

Besluit: Op voorstel van mevrouw De Vries (VVD) besluit de commissie om het AO Staatsdeelnemingen te verplaatsen tot na ontvangst van het rapport ‘De Staat als aandeelhouder’ van de Algemene Rekenkamer. Op de volgende procedurevergadering (woensdag 11 maart 2015) zal een nieuwe datum worden vastgesteld.6

Rappeleren brief over problemen met de kwartaalaangifte omzetbelasting

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 25 februari 2015. Rappeleren brief over problemen met de kwartaalaangifte omzetbelasting - 2015Z03444

Besluit: Op voorstel van de heer Bashir (SP) besluit de commissie de staatssecretaris van Financiën te verzoeken de brief over problemen met de kwartaalaangifte omzetbelasting waar tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 3 februari 2015 om is gevraagd op korte termijn aan de Kamer te sturen.

Voorstel lid Krol (50plus) om nog een deskundige uit te nodigen voor het rondetafelgesprek ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 24 februari 2015. Voorstel Krol (50+) uit te nodigen persoon rondetafelgesprek ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ - 2015Z03171

Besluit: De commissie heeft besloten niet in te stemmen met het verzoek van de heer Krol. Tevens heeft de commissie besloten een vertegenwoordiger van de FNV uit te nodigen voor het rondetafelgesprek 'Keuzes voor een beter belastingstelsel' en het artikel 'Op weg naar de volgende belastinghervorming' van Flip van Kam te betrekken bij het rondetafelgesprek.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.Rondvraag

Uitkomst inventarisatie rondetafelgesprek private equity in Nederland

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 13 februari 2015. Stafnotitie uitkomst inventarisatie rondetafelgesprek private equity in Nederland - 2015Z02683

Besluit: De commissie heeft ingestemd met de voorgestelde genodigden en blokindeling en het organiseren van het rondetafelgesprek met als voorlopige datum woensdag 29 april 2015 van 14:00 tot 17:00 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 26 januari 2015. Voorstel Nijboer (PvdA) voor een rondetafelgesprek over private equity in

Besluit: De commissie heeft ingestemd met de voorgestelde genodigden en blokindeling en het organiseren van het rondetafelgesprek met als voorlopige datum woensdag 29 april 2015 van 14:00 tot 17:00 uur.

Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 12 februari 2015. Brief Rijksuitgaven aan commissievoorzitters inzake beleidsdoorlichtingen - 2015Z02621

Besluit: Beleidsdoorlichtingen voortaan behandelen conform de voorgestelde werkwijze van de commissie voor de Rijksuitgaven (o.a. kort advies bij plan van aanpak beleidsdoorlichting door het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR); in beginsel altijd een vragenronde over een beleidsdoorlichting, inclusief ondersteuning daarbij door het BOR).
Noot: Voor 2015 staan er drie beleidsdoorlichtingen van het Ministerie van Financiën gepland, waarvoor de plannen van aanpak 17 februari 2015 aan de Tweede Kamer zijn toegestuurd (zie agendapunt 6): Belastingen, Internationale Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld. Beleidsdoorlichtingen zullen met ingang van 2015 ook standaard een 20%-besparingsvariant moeten bevatten.

EU-voorstel: Groenboek kapitaalmarktunie (Building a capital markets union) COM (2015) 63 (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 24 februari 2015. Stafnotitie Groenboek kapitaalmarktunie - 2015Z03203

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 19 februari 2015. EU-voorstel: Groenboek kapitaalmarktunie (Building a capital markets union) COM (2015) 63 (Engelstalige versie) - 2015Z02905

Besluit: Het kabinet verzoeken om uiterlijk op 19 maart een kabinetsreactie aan de Kamer te sturen.
Noot: Het onderwerp van dit Groenboek is op 2 februari 2015 door de commissie Financiën als prioritair aangemerkt.Zie ook de website van de Europese Commissie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4433_nl.htm en http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm.

Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, H. Neppérus (VVD) - 18 februari 2015. Verslag van een Interparlementaire conferentie onder Artikel 13 van het Begrotingspact - 34054-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 24 februari 2015 over Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2015. Verslag van de telefonische vergadering van de Eurogroep van 24 februari 2015 over Griekenland - 21501-07-1240

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat naar aanleiding van de Europese

Verslag van de extra ingelaste Eurogroep over Griekenland van 20 februari 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2015. Verslag van de extra ingelaste Eurogroep over Griekenland van 20 februari 2015 te Brussel - 21501-07-1239

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat naar aanleiding van de Europese Top van 12 en 13 februari 2015 en de steunmaatregelen voor Griekenland.

Aanbieding van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 februari te Brussel en van het verslag van de vergadering van de EIB Board of governors

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2015. Aanbieding van het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 februari te Brussel en van het verslag van de vergadering van de EIB Board of governors - 21501-07-1237

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 5 maart 2015.

Verslag van de extra ingelaste Eurogroep op 11 februari 2015 over Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 februari 2015. Verslag van de extra ingelaste Eurogroep op 11 februari 2015 over Griekenland - 21501-07-1236

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenaire debat naar aanleiding van de Europese Top van 12 en 13 februari 2015 en de steunmaatregelen voor Griekenland.

Tweede aanvullende EU-begroting 2015 en aanpassing van het MFK

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 februari 2015. Tweede aanvullende EU-begroting 2015 en aanpassing van het MFK - 21501-03-85

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 5 maart 2015.

Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2015, over het misbruik van fiscale voordelen voor groene projecten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 februari 2015. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 februari 2015, over misbruik fiscale voordelen groene projecten - 34002-97

Besluit: De commissie heeft besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën over het misbruik van fiscale voordelen voor groene projecten te agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Fiscale maatregelen.3

Beantwoording vragen commissie over invoering Beschikking geen loonheffingen (Kamerstuk 34036)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 februari 2015. Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën over invoering Beschikking geen loonheffingen. - 34036-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kasontvangsten van de brandstofaccijnzen over geheel 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 februari 2015. Kasontvangsten van de brandstofaccijnzen over geheel 2014 - 34002-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De staatssecretaris kondigt in deze brief tevens aan dat hij in de eerste week van maart zijn reactie op de aanbevelingen van het lid Omtzigt (CDA) ten aanzien van de brandstofaccijnzen aan de Kamer toestuurt (Initiatiefnota Omtzigt over de accijnsopbrengsten - Kamerstuk 34135).

Analyse vennootschapsbelasting (Vpb)-opbrengsten 2000-2011

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 februari 2015. Analyse vennootschapsbelasting (Vpb)-opbrengsten 2000-2011 - 31369-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 2 maart 2015 te 12.00 uur.

Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren (Kamerstuk 34101)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2015. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren - 34101-3

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

De brief van de minister van Financiën over de start van de Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2015. Start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector - 21501-07-1241

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 11 maart 2015 te 14.00 uur

Brief van de minister van Financiën over de werking van het Single Resolution Mechanism (SRM)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2015. Werking van het Single Resolution Mechanism (SRM) - 21501-07-1238

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Goedkeuring Overeenkomst overdracht en mutualisatie bijdragen gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (34155).
Noot: Zie agendapunt 3.

Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie van het lid Harbers (Kamerstuk 34 000, nr. 36)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2015. Onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen (Belastingen, Buitenlandse Financiële Betrekkingen en Financiering Staatsschuld) n.a.v. de motie van het lid Harbers (Kamerstuk 34 000, nr. 36) - 31935-15

Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om de commissie te adviseren over de onderzoeksopzet van de drie beleidsdoorlichtingen.
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het advies van het BOR (zie hierboven).

Voorwaardelijke verkoop REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2015. Voorwaardelijke verkoop REAAL - 33532-39

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de nationalisatie van SNS en de verkoop van REAAL.

Eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2015. Eindrapportage afbouw klantenbestand Deutsche Bank - 31789-49

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 12 februari 2015.

Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34100-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Het wetgevingsoverleg is gepland op 2 maart 2015 van 11.00 - 16.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 februari 2015. Nota van wijziging - 34100-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Het wetgevingsoverleg is gepland op 2 maart 2015 van 11.00 - 16.00 uur.

Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 februari 2015. Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146) - 34155

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 2 april 2015 te 14.00 uur.
Noot: Zie ook: Trb. 2014,146.Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen (blanco advies).De overeenkomst is op 21 mei 2014 ondertekend en zal naar verwachting op 1 januari 2016 in werking treden. De definitieve inwerkingtredingsdatum is afhankelijk van de nationale ratificaties van de overeenkomst.