Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 januari 2015

Gepubliceerd: 30 januari 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2014A044007
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8ec78da7-6cdc-40ec-81da-2480396fdc7f&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2028%20januari%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31066, 34002, 34002, 34002, 34002, 32545, 32545, 32013, 21501, 31935, 31935, 33949, 33949, 33949

Inhoud


Notitie van het bureau wetgeving over artikel 67 Awr

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 16 januari 2015. Notitie van het bureau wetgeving over artikel 67 Awr - 2015Z00645

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Overwogen is dat de notitie desgewenst zou kunnen worden betrokken bij de - nog te ontvangen - notitie van de staatssecretaris van Financiën over vertrouwelijke fiscale informatie in relatie tot het recht van de Kamer op inlichtingen.De notitie van de staatssecretaris wordt naar verwachting in de loop van de maand februari 2015 aan de Kamer toegestuurd.Rondvraag

Voorstel van de heer Merkies (SP) voor het houden van een algemeen overleg over het monetair beleid

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 27 januari 2015. Voorstel Merkies (SP) voor het houden van een algemeen overleg over het monetair beleid - 2015Z01295

Besluit: De commissie staat niet onwelwillend tegenover het voorstel van de heer Merkies (SP). Echter, voordat de commissie over het voorstel beslist wacht zij eerst de hoorzitting met de president van DNB af (zie agendapunt 25), en wil zij kunnen beschikken over de door de minister van Financiën tijdens het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad van 20 januari 2015 toegezegde brief over dit onderwerp. De minister van Financiën wordt verzocht de door hem tijdens het algemeen overleg toegezegde brief tijdig voorafgaand aan de volgende procedurevergadering van de commissie (12 februari 2015) aan de Kamer toe te sturen.

Voorstel van de heer Nijboer (PvdA) voor het organiseren van een rondetafelgesprek over private equity in Nederland

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 26 januari 2015. Voorstel Nijboer (PvdA) voor een rondetafelgesprek over private equity in Nederland - 2015Z01251

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de heer Nijboer (PvdA) om een rondetafelgesprek te organiseren over private equity in Nederland. Via e-mail wordt geïnventariseerd welke personen en/of organisaties de fracties wensen uit te nodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek. De uitkomst van de inventarisatie wordt geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.

Voorstel van de heer Omtzigt (CDA) om een hoorzitting te houden met de president van De Nederlandsche Bank naar aanleiding van het besluit van de ECB van 22 januari 2015 om staatsobligaties op te kopen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 26 januari 2015. Voorstel Omtzigt (CDA) Aanvraag hoorzitting met de president van de Nederlandsche Bank (DNB) - 2015Z01249

Besluit: Besloten wordt de president van de Nederlandsche Bank (DNB) uit te nodigen voor een hoorzitting over de op 22 januari 2015 door de Europese Centrale Bank (ECB) genomen monetaire beleidsmaatregelen.
Noot: De hoorzitting met de president van de Nederlandsche Bank is gepland op donderdag 5 februari 2015 van 14.30-15.30 uur.De Dienst Verslag en Redactie (DVR) wordt verzocht van de hoorzitting een stenografisch verslag te maken.6

Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 22 januari 2015. Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten - 34135

Besluit: Aangekondigde reactie van de staatssecretaris van Financiën afwachten.
Noot: Tijdens het dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop d.d. 22 januari 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën toegezegd om voor eind februari 2015 te reageren op de aanbevelingen en de juistheid van de cijfers van de initiatiefnota. De reactie op de initiatiefnota wordt meegenomen in een gecombineerde brief waarin ook de kascijfers en overige autozaken worden opgenomen.

EU-stafnotitie: position paper artikel 13-conferentie Brussel, 4 februari 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 26 januari 2015. EU-stafnotitie: position paper artikel 13 conferentie Brussel, 4 februari 2015 - 2015Z01086

Besluit: Het position paper wordt vastgesteld.

Werkbezoek Brussel op maandag 23 maart 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, R. Dijkstra - 22 januari 2015. EU-stafnotitie: werkbezoek Brussel - 2015Z01063

Besluit: Het conceptprogramma wordt vastgesteld. Als gespreksonderwerpen en thema's worden genoemd: Stabiliteits- en Groeipact, EMU en belastingen. De leden Koolmees (D66) en Van Vliet melden zich staande de vergadering voor het werkbezoek aan.

Selectie Europese prioriteiten commissie Financiën 2015

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 22 januari 2015. Selectie Europese prioriteiten commissie Financiën 2015 - 2015Z01015

Besluit: Europese prioriteiten van de commissie Financiën definitief vaststellen d.m.v. een op korte termijn uit te voeren e-mailprocedure. Besluitvorming over de prioriteiten geschiedt bij meerderheid. Fracties die niet aan de e-mailprocedure meedoen, tellen niet mee voor het bepalen van de meerderheid.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2015 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2015. Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 26 en 27 januari 2015 te Brussel - 21501-07-1230

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 20 januari 2015.

Stand van zaken gesprek met ECON commissie van het Europees Parlement over tax rulings

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 12 januari 2015. Verzoek commissie ECON van Europees Parlement om gesprek met vaste commissie voor Financiën over tax rulings d.d. 2 februari 2015 en tevens uitnodiging voor deelname aan programma van werkbezoek Europees Parlement - 2015Z00270

Besluit: Ter informatie (zie de noot).
Noot: In de procedurevergadering van 14 januari 2015 is besloten in te stemmen met het voeren van een gesprek met de ECON commissie van het Europees Parlement over tax rulings. De datum 2 februari 2015 vond de commissie Financiën echter te vroeg. De staf van de ECON commissie heeft inmiddels laten weten dat vanwege ontwikkelingen op dit dossier in het Europees Parlement is besloten om het op maandag 2 februari 2015 geplande werkbezoek aan Nederland te annuleren en dat t.z.t. contact zal worden opgenomen om een nieuwe afspraak te maken.

Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2015. Technische appreciatie Belgisch verlaagd btw-tarief op digitale kranten - 2015Z01145

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 12 februari 2015 te 14.00 uur.

Voorlopige aanslag 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 23 januari 2015. Voorlopige aanslag 2015 - 31066-227

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de brief wordt zowel ingegegaan op het verzoek naar aanleiding van de

Nadere reactie op verzoek van het lid Bashir over recente cijfers inzake brandstofaccijns

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 januari 2015. Nadere reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns - 34002-92

Besluit: Reeds betrokken bij het dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop d.d. 22 januari 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-92

Gebruik innovatiebox 2010-2012

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 januari 2015. Gebruik innovatiebox 2010-2012 - 34002-83

Besluit: T.z.t. desgewenst betrekken bij de - nog te ontvangen - evaluatie van de innovatiebox. De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht de Kamer preciezer te informeren over wanneer de evaluatie van de innovatiebox aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd; de commissie verneemt graag of de staatssecretaris verwacht dat toezending van de evaluatie zal plaatsvinden vóór het zomerreces 2015.
Noot: In deze brief kondigt de staatssecretaris aan dat de evaluatie van de innovatiebox later dit jaar aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-83

Reactie op verzoek van het lid Bashir over recente cijfers inzake brandstofaccijns

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 januari 2015. Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2015, over recente cijfers inzake brandstofaccijns - 34002-91

Besluit: Reeds betrokken bij het dertigledendebat over de sterk gedaalde dieselverkoop d.d. 22 januari 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-91

Reactie op de brief van Bolsenbroek en Partners d.d. 29 november 2014 over de maatregel omtrent het gebruik van taxatierapporten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 20 januari 2015. Reactie op de brief van de heer Bolsenbroek d.d. 29 november 2014 over de maatregel omtrent het gebruik van taxatierapporten - 2015Z00807

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 januari 2015. Stand van zaken toekomstperspectief pensioen in eigen beheer - 34002-85

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-85

Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van Adfiz d.d. 2 december 2014 inzake de aanpassing van pensioencontracten aan het Witteveenkader 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 januari 2015. Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van Adfiz d.d. 2 december 2014 inzake de aanpassing van pensioencontracten aan het Witteveenkader 2015 - 2015Z00268

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.3

Reactie op de brief van mevrouw M.O. te B. inzake een verzoek om aanpassing van wetgeving voor gedupeerden door echtscheiding en de woningmarktcrisis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 januari 2015. Reactie op de brief van mevrouw M.O. te B. inzake een verzoek om aanpassing van wetgeving voor gedupeerden door echtscheiding en de woningmarktcrisis - 2015Z00400

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Centrale Wft-examinering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2014. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-22

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2015. Stand van zaken centrale Wft-examinering - 32545-24

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Aanbieding afschrift van de brief van De Nederlandsche Bank inzake stand van zaken afwikkelingsplanning

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 januari 2015. Aanbieding afschrift van de brief van De Nederlandsche Bank inzake stand van zaken afwikkelingsplanning - 32013-93

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Opheffen vertrouwelijkheid resoluties ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 januari 2015. Opheffen vertrouwelijkheid resoluties ESM-instrument directe herkapitalisatie van banken - 21501-07-1220

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beleidsdoorlichtingen

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.J.P. Becker - 26 januari 2015. BOR-notitie beleidsdoorlichting Exportkredietgarantie - 2015Z01180

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting Exportkredietgarantie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 december 2014. Beleidsdoorlichting exportkredietgarantie - 31935-14

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 25 februari 2015 te 14.00 uur.2

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M.A. Harkema - 26 januari 2015. BOR-notitie beleidsdoorlichting Schatkistbankieren - 2015Z01229

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting Schatkistbankieren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 december 2014. Aanbieding Beleidsdoorlichting schatkistbankieren - 31935-13

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 25 februari 2015 te 14.00 uur.

Wet toezicht kredietunies

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 28 mei 2014. Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies) - 33949

Besluit: Initiatiefvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling. De griffie plenair wordt verzocht het debat over het initiatiefvoorstel op korte termijn te plannen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 27 januari 2015. Tweede nota van wijziging - 33949-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33949-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 27 januari 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 33949-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 33949-9

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 27 januari 2015. Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 33949-8

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de heer Van Hijum wordt het initiatiefvoorstel in het vervolg door de leden Agnes Mulder en Henk Nijboer verdedigd.
Gerelateerde kamerstukken: 33949-8

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; Hamilton, 28 september 2009.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 januari 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland) inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, met Protocol; Hamilton, 28 september 2009 - 34134-(R2046)-1

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op dinsdag 3 februari 2015 om 16.00 uur. Het kabinet zal worden verzocht de antwoorden op de vragen van de commissie uiterlijk op maandag 9 februari 2015 aan de Kamer toe te sturen. Het verdrag en het schriftelijk overleg worden geagendeerd voor de volgende procedurevergadering.
Noot: Zie ook: Trb. 2009, 200 en Trb. 2010, 194Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: